Przegląd prasy podatkowej 19–23.09.2022 r.

| Do przeczytania w 5 min

Problemy finansowe sprzedającego bez wpływu na odliczenie VAT

Gazeta Prawna, 2022-09-19, Mariusz Szulc

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 15 września 2022 r., sygn. akt C-227/21 orzekł, iż zakup nieruchomości od kontrahenta będącego w złej sytuacji majątkowej nie oznacza, że kupujący powinien był podejrzewać, iż sprzedający nie uiści podatku należnego. Fiskus nie może z tego tylko powodu odmówić prawa do odjęcia VAT naliczonego. W sprawie chodziło o spółkę, która kupiła od banku wierzytelność. Dłużnikiem był deweloper, który w 2007 r. zaciągnął kredyt zabezpieczony hipoteką na jednej z zabudowanych działek w Wilnie. Pod koniec 2015 r. doszło do cesji wierzytelności. Podpisując umowę cesji, spółka potwierdziła, że zapoznała się z sytuacją ekonomiczno-finansową oraz prawną dewelopera i ma świadomość, że jest on niewypłacalny oraz objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym. Kilka miesięcy później zarządzeniem komornika ogłoszono licytację nieruchomości, ale ta się nie powiodła, bo nie było licytującego. Deweloper zaproponował więc spółce przejęcie nieruchomości za cenę początkową sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji. Spółka na to przystała. Deweloper wystawił więc fakturę, a spółka, po jej opłaceniu, odliczyła naliczony VAT. Deweloper z powodów problemów finansowych nigdy nie wpłacił VAT do budżetu. Gdy spółka wystąpiła do urzędu skarbowego o zwrot nadwyżki VAT, ten odmówił. Stwierdził, że spółka powinna była wiedzieć, iż sprzedający nie uiści podatku należnego. Działała więc w złej wierze i dopuściła się nadużycia prawa.
Spór o to trafił do sądu, a ten zawiesił postępowanie i spytał TSUE, czy można odmówić odliczenia VAT w sytuacji, gdy kupujący nieruchomość powinien był wiedzieć, że sprzedawca jest w na tyle złej sytuacji finansowej, iż nie będzie w stanie wpłacić podatku należnego do budżetu. TSUE stanął po stronie spółki.

Prezes zarządza, a nie doradza

Gazeta Prawna, 2022-09-19, Mariusz Szulc, Katarzyna Jędrzejewska

1 września 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.442. 2022.2.MM w związku z zapytaniem, czy członkowie zarządu spółek mogą płacić 15-proc ryczałt od doradztwa związanego z zarządzaniem zamiast 32-proc podatku dochodowego oraz 4-proc daniny solidarnościowej. Fiskus upatruje w tym niedozwoloną optymalizację podatkową, a to, zdaniem Dyrektora KIS, wyklucza wydanie interpretacji. Dyrektor zwrócił się o opinię do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ten potwierdził podejrzenia Dyrektora KIS. Szef KAS doszedł też do wniosku, że głównym albo jednym z głównych celów, jakie przyświecają obu stronom takiej umowy, jest uzyskanie korzyści podatkowej. Skoro zawieranie dodatkowej umowy cywilnoprawnej jest decyzją sztuczną, to nie ma również podstaw, aby wypłacać dodatkowe wynagrodzenie i pomniejszać o nie przychody spółki.

VAT bez faktury nie jest kosztem

Gazeta Prawna, 2022-09-19, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 września 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 989/22 spółka, która otrzymała nadprogramowy zwrot opakowań od klienta, ale nie dostała od niego faktury, nie może zaliczyć do podatkowych kosztów równowartości podatku naliczonego, niewykazanego z powodu braku tego dokumentu. Sprawa dotyczyła firmy będącej dystrybutorem i sprzedawcą napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Spółka dostarcza je w opakowaniach zwrotnych.
Od wartości udostępnionych opakowań zwrotnych spółka pobiera kaucję, która nie podlega opodatkowaniu VAT. Spółka wprowadziła regulamin obrotu opakowaniami zwrotnymi. Zasadniczo przewiduje on obowiązek zwrotu opakowań w określonych terminach. Ponadto zakłada, że kontrahent powinien zwrócić tyle opakowań, ile pobrał. Problem pojawia się, gdy w danym okresie rozliczeniowym klient zwraca więcej opakowań, niż otrzymał. W takim przypadku powinien wystawić fakturę na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością opakowań zwrotnych zwróconych i odebranych. Jednak część firm nie wywiązuje się z tego obowiązku. Spółka spytała, czy w sytuacji, gdy nie dostała faktury od klienta, mimo że ten miał obowiązek ją wystawić, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę odpowiadającą wysokości VAT naliczonego od rozliczenia nadprogramowej liczby opakowań. Nie zgodził się z nią Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Tego samego zdania był WSA w Warszawie.

Zagraniczne spółki to też spółki

Gazeta Prawna, 2022-09-20, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 16 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.380.2022.2.AR wyjaśnił, iż kto ma udziały w podmiotach z siedzibą poza granicami Polski, ten nie może wybrać estońskiego CIT. Spytała o to polska spółka posiadająca udziały w spółkach będących osobami prawnymi, a mających swoje siedziby: w Czechach, w Niemczech, na Słowacji i na Węgrzech. Chciała się upewnić, że nie przekreśla to możliwości wyboru przez nią ryczałtu od dochodów spółek
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Stwierdził, że użyte w ustawie pojęcie „spółki posiadającej osobowość prawną” nie odnosi się wyłącznie do spółek krajowych. Przepis ten wyraźnie mówi o spółce posiadającej osobowość prawną, w tym także spółce europejskiej.

Nie można odliczyć CIT za okres, gdy spółka była jawna

Gazeta Prawna, 2022-09-21, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.575.2022.3.BS jeżeli spółka komandytowa powstała z przekształcenia spółki jawnej będącej również podatnikiem CIT, to 19-proc. PIT od przychodów komplementariusza może być pomniejszony tylko o tę część daniny spółki, która przypada na okres po przekształceniu. Spytała o to spółka jawna, która od 2022 r. stała się podatnikiem CIT. Jej wspólnikami są osoby fizyczne oraz kontrolowana przez jedną z nich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozważano przekształcenie spółki jawnej w komandytową, do czego doszłoby w 2022 r. Po przekształceniu osoby fizyczne zostałyby komplementariuszami, a spółka z o.o. komandytariuszem nowego podmiotu. Spółka jawna nie zamykałaby ani nie otwierała ksiąg rachunkowych. W 2023 r. wspólnicy wypłaciliby sobie zysk osiągnięty w 2022 r. Spółka uważała, że wypłacając go osobom fizycznym, będzie mogła jako płatnik pomniejszyć zryczałtowany 19-proc. PIT o całość CIT należnego za 2022 r., Nie zgodził się z nią Dyrektor KIS.