Przegląd prasy podatkowej (19-23.10.2020)

| Do przeczytania w 6 min

Nie ma podatku u źródła od zapłaty za usługi audytu klienckiego

Rzeczpospolita, 2020-10-19, Łukasz Wojtowicz

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 lipca 2020 r., sygn. akt 0111-KDIB2-1.4010.255.2020.1.BJ, spółka wypłacająca wynagrodzenie za usługi sprawdzenia jakości komponentów nie jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka produkcyjna. W ramach prowadzonej działalności spółka nabywa liczne usługi od podmiotów zagranicznych, w tym m.in. usługi klienckiego audytu jakościowego świadczone przez nierezydentów. W związku z tym spółka zadała pytanie, czy jest zobowiązana jako płatnik pobrać podatek u źródła z tytułu płatności realizowanych za usługi audytu klienckiego. Spółka uważała, że nie ciąży na niej obowiązek pobrania podatku u źródła, a organ interpretacyjny potwierdził jej stanowisko.

Rozwiązanie spółki osobowej bez przychodu u wspólnika

Rzeczpospolita, 2020-10-19, Anna Niziołek

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 29 lipca 2020 r., sygn. akt 0111-KDIB2-1.4010.164.2020.2.AP, uznał, iż zarówno w przypadku likwidacji spółki komandytowej, jak i w razie jej rozwiązania w drodze porozumienia wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego środki pieniężne otrzymane z tego tytułu przez wspólnika nie stanowią dla niego przychodu podatkowego. Wnioskodawcą była sp. z o.o. – komandytariusz, która wniosła do spółki komandytowej aportem przedsiębiorstwo (w tym nieruchomości i ruchomości), natomiast dwóch pozostałych wspólników wniosło do spółki komandytowej wkłady gotówkowe. Wspólnicy planują likwidację spółki komandytowej w drodze porozumienia wspólników. Majątek spółki komandytowej będzie podzielony między jej wspólników wedle ich udziału w zyskach. W opinii wnioskodawcy, w razie otrzymania przez niego środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem spółki nie powstanie po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Polska ulga na złe długi nie działała tak, jak powinna

Gazeta Prawna, 2020-10-19, Patrycja Dudek

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł (w sprawie o sygn. akt C-335/19), iż wyrejestrowanie jako podatnika VAT, upadłość, restrukturyzacja, czy likwidacja dłużnika nie przeszkadzają w odzyskaniu VAT przez wierzyciela, który nie otrzymał zapłaty. Z orzeczenia TSUE w polskiej sprawie wynika, że rejestracja kontrahenta dla celów VAT na moment dostarczenia towarów lub wykonania usługi nie jest konieczna. W opinii TSUE towary mogą być dostarczone i usługi mogą być świadczone na rzecz osób, które nie są podatnikami VAT. Za niezgodny z unijnym prawem TSUE uznał też wymóg rejestracji wierzyciela dla celów VAT w dniu poprzedzającym złożenie korekty deklaracji. Według Trybunału, wierzyciel powinien móc obniżyć podstawę opodatkowania nawet po utracie przez niego statusu czynnego podatnika VAT.

Umorzenie długu nie oznacza jego zwrotu

Gazeta Prawna, 2020-10-19, Katarzyna Jędrzejewska, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 września 2020 r., sygn. akt II FSK 1546/18, II FSK 1627/18, II FSK 1883/18, nie można obniżyć dochodu do opodatkowania o kwotę zobowiązania, które zostało umorzone, a nie zwrócone. W sprawach chodziło o podatnika, który złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Podatnik argumentował, że jako prezes zarządu spółki miał prawo do wynagrodzenia podzielonego na dwa składniki: kwotę stałą i kwotę zmienną. Drugi składnik zależał od spełnienia przez spółkę określonych wskaźników ekonomicznych. Pierwotnie spółka wypłaciła prezesowi oba składniki wynagrodzenia, następnie zaś okazało się, że prezes nie miał jednak prawa do zmiennej części pensji i powinien zwrócić ją spółce. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy prezesem a spółką, zamiast zwrotu części wynagrodzenia doszło do jej konwersji na zobowiązanie pożyczkowe. W opinii podatnika w tej sytuacji doszło do nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z opinią taką nie zgodził się organ podatkowy – naczelnik urzędu skarbowego. Podatnik przegrał też przed sądami obu instancji.

Usługi wsparcia sprzedaży są objęte limitem kosztowym

Gazeta Prawna, 2020-10-19, Łukasz Zalewski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 października 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 122/20, uznał, iż nawet jeżeli element danej usługi nie jest wymieniony w katalogu usług niematerialnych, nie znaczy to, iż nie ma do niego zastosowania ograniczenie wskazane w ustawie. Istotna jest bowiem całość usługi i jej charakter. Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację należy do grupy kapitałowej i zgodnie z przyjętym modelem funkcjonowania grupy podmioty wchodzące w jej skład świadczą sobie wzajemnie usługi wsparcia operacyjnego. Spółka wskazała, że na wsparcie sprzedaży składają się m.in.: monitorowanie i koordynowanie poziomu zapasów i sprzedaży, zapewnienie informacji dotyczących taryf, frachtów i innych kosztów wywozu, a także informacji sprzedażowych. Spółka zadała pytanie, czy może zaliczać te koszty w całości do kosztów uzyskania przychodów. W jej opinii tak, gdyż usługi te nie są podobne do żadnych usług, które muszą być objęte ograniczeniem. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, iż nabywane usługi są podobne do usług doradczych, wobec tego spółka może je odliczać od przychodu tylko w ramach limitu wskazanego w ustawie o podatku dochodowym. WSA utrzymał interpretację w mocy.

Mieszkanie w kosztach działalności

Rzeczpospolita, 2020-10-20, Przemysław Wojtasik

W interpretacji indywidualnej z dnia 7 października 2020 r., sygn. akt nr 0113-KDIPT2-1.4011.697.2020.1.AP, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na lokal wynajęty po to, aby mieć blisko do klientów. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła prawniczka, która ma kancelarię w mieście oddalonym 20 km od domu. Wynajęła tam mieszkanie, żeby być bardziej dyspozycyjną. Nie będzie ona prowadziła w tym mieszkaniu działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy wydatki na wynajem mieszkania może zaliczyć do kosztów. Organ podatkowy zgodził się na takie rozwiązanie.

Nie ma sensu, żeby dublować wnioski

Rzeczpospolita, 2020-10-21, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2023/18, jeżeli spółka przed przekształceniem była adresatem indywidualnej interpretacji i zastosuje się do niej, to jest objęta ochroną prawną także po przekształceniu swojej formy prawnej; to samo dotyczy sytuacji, w której stan faktyczny wskazany we wniosku dotyczy zdarzenia przyszłego, które ziści się dopiero po przekształceniu. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która ma zamiar zmienić formę prawną – ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Następca prawny zamierza kontynuować prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą. Spółka na przestrzeni ostatnich kilku lat uzyskała szereg indywidualnych interpretacji. Spółka zapytała, czy po zmianie formy prawnej nadal będzie korzystała z pełnej ochrony wynikającej z otrzymanych indywidualnych interpretacji podatkowych, tj. również w zakresie rozliczeń podatkowych w okresach po zmianie formy prawnej. Organ uznał, że nie, także Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał interpretację w mocy. Dopiero NSA przyznał rację spółce.