Przegląd prasy podatkowej 20–24.06.2022 r.

| Do przeczytania w 9 min

Konfuzja jest neutralna podatkowo

Gazeta Prawna, 2022-06-20, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2548/19, wyraził pogląd, że do przychodów wspólnika nie zaliczają się niespłacone przez niego odsetki z tytułu weksli własnych, jeżeli weksle te wracają do niego poprzez rozwiązanie spółki osobowej. Sprawa dotyczyła wspólnika spółki komandytowej będącej właścicielem znaków towarowych, która jednocześnie udzielała komandytariuszowi licencji na korzystanie z nich. Spółka posiadała także wierzytelności z tytułu weksli wystawionych przez wspólnika, w związku z czym przysługiwały jej odsetki. Wspólnicy zdecydowali się rozwiązać spółkę. W związku z rozdzieleniem majątku spółki pomiędzy wspólników proporcjonalnie do udziałów, wspólnik wystąpił z wnioskiem o interpretację w zakresie niespłaconej części odsetkowej z tytułu weksli własnych. Wspólnik był zdania, że otrzymane odsetki, analogicznie jak pozostałe otrzymane na skutek rozwiązania spółki aktywa, nie spowodują powstania przychodu. Innego zdania był jednak fiskus, który stwierdził, że otrzymane wierzytelności nie będą przychodem jedynie w części kapitałowej, z kolei w części odsetkowej powinny podlegać opodatkowaniu. Ze zdaniem fiskusa nie zgodził się sąd pierwszej instancji, zwracając uwagę, że konfuzja jest konsekwencją likwidacji spółki osobowej. Następnie, NSA potwierdził to stanowisko.

Skarbówka zmienia zdanie w sprawie zwrotu za ładowanie elektryka

Gazeta Prawna, 2022-06-20, Łukasz Zalewski

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.1117.2021.1.MKA, uznał, że zwrot kosztów ładowania pojazdu hybrydowego prądem w miejscu zamieszkania pracownika jest zwolniony z PIT. Wniosek dotyczył pracownika, któremu firma przekazała do używania dla potrzeb służbowych samochód o napędzie hybrydowym. Niejasność pojawiła się w związku z możliwością ładowania tego pojazdu w domu pracownika, po godzinach pracy i zwrotem dodatkowych kosztów jakie ponosi w tym celu pracownik. We wniosku o interpretację wskazano, że wysokość zużycia energii ma być ustalana dzięki specjalnym urządzeniom pomiarowym, a sam koszt kalkulowany dodatkowo w oparciu o faktury otrzymywane przez pracownika z zakładu energetycznego. Pracownik płaci podatek od ryczałtu za korzystanie z samochodu również do celów osobistych, wobec czego powziął wątpliwości czy otrzymana rekompensata za zwiększone zużycie prądu będzie dla niego dodatkowym przychodem. Zdaniem podatnika, otrzymany zwrot kosztów będzie przychodem, aczkolwiek zwolnionym z PIT. Fiskus zgodził się z podatnikiem, podkreślając, że zwolnienie przysługuje o ile ekwiwalent będzie wypłacany w formie pieniężnej i będzie odpowiadał poniesionym przez podatnika wydatkom.

Co innego reklama, a co innego reprezentacja

Gazeta Prawna, 2022-06-21, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2511/19, dealer samochodowy ma prawo obniżyć przychody o koszty organizacji szkoleń z jazdy sprzedawanymi pojazdami, w przypadku kosztów organizacji wizyt klientów w fabryce aut i w muzeum danej marki takie prawo nie przysługuje. Podatnik miał wątpliwości, czy może zaliczyć całość tego rodzaju wydatków do kosztów podatkowych. Jego zdaniem, takie prawo mu przysługuje, bowiem wydatki te mają charakter promocyjno-reklamowy. Nie zgodził się z tą opinią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, twierdząc, że pomimo elementów reklamowych, obie kategorie kosztów mają na celu budowanie prestiżu firmy i jako koszty reprezentacji nie mogą być kosztami podatkowymi. Sąd pierwszej instancji podzielił zdanie fiskusa. Sprawa trafiła do NSA, który zgodził się z fiskusem jedynie w części, wskazując, że wydatki poniesione na organizację szkoleń mają charakter reklamowy, powiązany z prezentacją sprzedawanych samochodów, wobec czego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Płatność za dzierżawę majątku od udziałowca może być ukrytym zyskiem

Gazeta Prawna, 2022-06-22, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 czerwca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.187.2022.1.BS, spółka wypłacając wspólnikom czynsz z tytuły dzierżawy majątku, który powinien być jej własnością, wypłaca w ten sposób ukryte zyski. W sprawie chodziło o spółkę, która w 2022 r. wybrała opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek i wydzierżawiała od swoich wspólników zakład kamieniarski wraz z niezbędną infrastrukturą. Dodatkowo, zawarta została odrębna umowa udostępniająca spółce wózek widłowy wraz z operatorem. Według spółki kwoty wypłacane wspólnikom z ww. tytułów są ustalane na zasadach rynkowych oraz nie stanowią ukrytych zysków opodatkowanych estońskim CIT. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem stwierdzając, że wspólnicy nie zadbali o odpowiednie wyposażenie spółki w majątek, z kolei samo ustalenie czynszu na poziomie rynkowym nie oznacza uznania transakcji za niespełniających przesłanek dla powstania ukrytych zysków. W rezultacie czynsz za dzierżawę zakładu i wynagrodzenie za udostępnienie wózka widłowego z operatorem, powinny być opodatkowane.

Podatek od zagranicznej dywidendy może być niższy

Gazeta Prawna, 2022-06-20, Mariusz Szulc

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 24/22, podmioty inwestujące w zagraniczne papiery wartościowe są uprawnione do odliczenia 19-proc. zapłaconej za granicą daniny, niezależnie od tego czy Polska podpisała z drugim państwem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sprawa dotyczyła podatnika, który inwestował w amerykańskie papiery wartościowe za pośrednictwem biura maklerskiego, które to nie udostępniało certyfikatów rezydencji. W konsekwencji, otrzymana przez podatnika dywidenda została pomniejszona o 30-proc. stawkę podatku u źródła, zamiast preferencyjnej 15-proc. stawki, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W złożonym wniosku o interpretację indywidualną podatnik stwierdził, że ma prawo odliczyć od zryczałtowanego 19-proc. polskiego podatku od dywidendy kwotę podatku faktycznie zapłaconego za granicą, do limitu równego wysokości 19-proc. kwoty dywidendy brutto. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem, stwierdzając, że w tej sytuacji, według umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, maksymalne odliczenie wynosić może 15-proc. dywidendy brutto. Po złożeniu skargi, WSA przyznał rację podatnikowi.

Czy leasing zwrotny jest usługą kompleksową

Rzeczpospolita, 2022-06-19, Michał Stawarski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 5 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Po 519/21, wskazał, że w sytuacji, w której osoba fizyczna odsprzedaje spółce rzeczy ruchome, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do ich dalszego użytkowania za wynagrodzeniem na warunkach zapisanych w umowie leasingu, mają miejsce dwie niezależne czynności podlegające opodatkowaniu VAT, tj. dostawa towarów, a następnie świadczeni usług. W sprawie chodziło o spółkę, która zawiera umowy z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w formie leasingu zwrotnego. Spółka była zdania, że w przypadku tego rodzaju umów odsprzedaż rzeczy ruchomych nie skutkuje powstaniem dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT, zaś transakcje łącznie stanowią kompleksową usługę, której podstawą opodatkowania będą odsetki podlegające zwolnieniu z VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie podzielił tego stanowiska, stwierając, że w tych transakcjach dochodzi do dwóch niezależnych czynności podlegająch opodatkowaniu VAT. Sprawa trafiła do sądu, który oddalił skargę spółki, przyznając rację fiskusowi.

Możliwa jest wsteczna zmiana stawek amortyzacji

Rzeczpospolita, 2022-06-19, Anastazja Kędziora

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Lu 91/22, przepisy ustawy o CIT umożliwiają podatnikowi zmianę stawki amortyzacyjnej w odniesieniu zarówno do przeszłych, jak i przyszłych okresów, przy uwzględnieniu terminów przedawnień. Spółka, której dotyczy sprawa, należy do podatkowej grupy kapitałowej, w swojej działalności posiada i wykorzystuje środki trwałe, podlegające amortyzacji. Spółka zamierza obniżyć stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych do stawek o różnych wysokościach, nawet bliskich zeru. Spółka powzięła wątpliwość czy obniżenia stawek może dokonać za lata wcześniejsze jak i za rok, w którym podjęła decyzję o zmianie. Jej zdaniem, ma do tego prawo bowiem przepisy podatkowe tego nie zakazują. Dyrektor KIS w wydawanej interpretacji nie zgodził się z tym stanowiskiem, twierdząc, że retroaktywna zmiana stawek nie jest zgodna z przepisami podatkowymi. Po wniesieniu skargi, sąd pierwszej instancji uchylił wydaną interpretację indywidualną, przychylając się do stanowiska spółki.

Połączenie spółek nie przekreśla prawa do rozliczenia strat

Rzeczpospolita, 2022-06-19, Natalia Stępień

Zgodnie z wydaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacją indywidualną z dnia 21 marca 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.615.2021.1.BKD, spółka przejmująca ma prawo do rozliczenia straty, która powstała jeszcze przed dniem rejestracji połączenia, pod warunkiem, że na skutek reorganizacji nie zaszły określone zmiany w strukturze właścicielskiej spółki i w przedmiocie faktycznie prowadzonej przez nią działalności. Sprawa dotyczyła spółki, która w październiku 2021 r. przejęła majątek dwóch spółek. W ramach tego połączenia nie doszło do zmian struktur właścicielskich, ani zmian w przedmiocie faktycznie prowadzonej działalności. Spółka przejmująca powzięła wątpliwości, czy będzie przysługiwało jej prawo do rozliczenia w kolejnych latach straty wygenerowanej w 2019 i 2020 r. Spółka uważała, że w jej sytuacji nie znajdą zastosowania żadne przepisy ustawy o CIT, ograniczające możliwość rozpoznania przez nią strat powstałych z lat ubiegłych. Z powyższym w pełni zgodził się dyrektor KIS, uznając owe stanowisko spółki za prawidłowe.

Limit nieprzekroczony, a gotówką nie zapłacisz

Rzeczpospolita, 2022-06-22, Aleksandra Tarka

W wyroku z dnia 21 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2815/19, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przy umowach najmu na czas nieokreślony wymóg płatności bezgotówkowych może obowiązywać od początku umowy, nawet gdy pojedyncza należność czynszu okresowego nie przekracza 15 tys. zł. Sprawa dotyczyła spółki zajmujacej się m.in. obsługą księgową, kadrową i doradztwem podatkowym, która korzysta z lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Z umowy nie wynikała całkowita wartość transakcji, a zobowiązania regulowane są w okresach miesięcznych w gotówce. Spółka wskazała we wniosku o interpretację, że wartość miesięcznego zobowiązania za żaden z poszczególnych okresów nie przekroczy 15 tys. zł., co jej zdaniem przesądza o tym, że będzie ona miała prawo do zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych. Początkowo fiskus potwiedził stanowisko spółki, jednakże interpretacja została zmieniona za sprawą szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zdaniem Szefa KAS, skoro spółka korzysta z lokalu na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony, przy ustalaniu limitu płatności gotówkowych należy brać pod uwagę sumę wszystkich płatności wynikających z tej umowy. Sprawa trafiła do sądu, który w obu instancjach potwierdził stanowisko fiskusa. NSA argumentując stanowisko stwierdził, że w niniejszym przypadku to umowa najmu stanowi jednorazową transakcję a nie rata płatności.

Menedżer nie zaoszczędzi na podatku i składce

Rzeczpospolita, 2022-06-20, Monika Pogroszewska

W interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 czerwca 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.969.2021.1.MR, fiskus stwierdził, że wynagrodzenie za usługi zarządzania świadczone na podstawie B2B nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ usługi zarządzania spółką to nie pozarolnicza działalność gospodarcza, ale działalność wykonywana osobiście. Sprawa dotyczyła podatnika, który pełni funkcję członka zarządu w trzech spółkach na podstawie kontraktu menedżerskiego – umowy zlecenia. Od kilku lat prowadzi też działalność gospodarczą w zakresie m.in. jako „pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”. Jako przedsiębiorca zamierza on świadczyć usługi doradztwa związane z zarządzaniem na rzecz spółek celowych z tej samej grupy kapitałowej. Podatnik, we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, zapytał czy jest uprawniony do stosowania 15-proc. stawki ryczałtu. Dyrektor KIS zajął stanowisko negatywne, wskazując, że osoba pełniąca funkcję członka zarządu nie działa we własnym imieniu, lecz w imieniu spółki, a przychody z tytułu usług zarządczych wykonywanych przez taką osobę będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście, opodatkowanymi według skali podatkowej.