Przegląd prasy podatkowej (20-24.07.2020)

| Do przeczytania w 6 min

Limit 150 tys. zł ma zastosowanie także do ubezpieczenia typu GAP

Gazeta Prawna, 2020-07-20, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 15 lipca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1885/19, jeżeli wartość przyjęta w polisie GAP mieści się w limicie 150 tys. PLN, to całą składkę można wliczyć w koszty, natomiast jeśli przekracza ona tę kwotę, można zaliczyć ją do kosztów tylko proporcjonalnie. Sprawa dotyczyła spółki, która zajmuje się leasingiem i wynajmem samochodów osobowych dla swoich klientów. Dla wynajmowanych i leasingowanych pojazdów wykupuje polisy: AC, OC, NW i dodatkowe ‒ GAP. Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy do ubezpieczenia GAP ma zastosowanie limit 150 tys. PLN. W opinii spółki, limit 150 tys. PLN nie dotyczy ubezpieczenia typu GAP, a więc może ona w całości może potraktować taki wydatek jako koszt podatkowy. Zarówno Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, jak i WSA nie zgodzili się z tym stanowiskiem.

Ulga IP Box nadal w obszarze zainteresowania firm z branży IT

Rzeczpospolita, 2020-07-20, Magdalena Piec

Jak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 czerwca 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.108.2020.2.MR, dochód z komercjalizacji praw autorskich do programu komputerowego będącego rezultatem końcowym projektu obejmującego również świadczenie usług powinien – dla potrzeb skorzystania z prawa do 5% stawki podatku dochodowego – stanowić dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Z wnioskiem wystąpiła polska spółka będąca dostawcą usług IT oraz inżynierii przemysłowej, w tym m.in. w zakresie rozwoju oprogramowania. Spółka w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R) wytwarza, rozwija lub ulepsza efekty prac, mogące zostać uznane za kwalifikowane prawa własności intelektualnej. Spółka zapytała, czy w przypadku przeniesienia praw autorskich do programów komputerowych stanowiących rezultat końcowy prac w ramach realizowanych projektów (obejmujących m.in. świadczenie określonych usług na rzecz klientów), w sytuacji gdy da się wyodrębnić dochód z tytułu zbycia praw autorskich do programów komputerowych oraz pozostały dochód realizowany na tych projektach powinna ona uznać, że dochód z tytułu zbycia praw autorskich do programów komputerowych stanowi dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Organ podatkowy zaakceptował stanowisko spółki.

Firma funduje dojazd, musi pobrać PIT

Rzeczpospolita, 2020-07-21, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2020 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.120.2020.4.JK3, pracodawca opłacający zatrudnionym bilety miesięczne powinien naliczyć im przychód i potrącić zaliczkę na podatek. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła firma, która kupiła imienne karty miejskie dla pracowników – znajdują się na nich bilety komunikacji miejskiej. Bilety mają być wykorzystywane wyłącznie w celu dojazdów do siedziby firmy i powrotów do domu. Wnioskodawca zadał pytanie, czy pracownicy uzyskują dodatkowy przychód. W opinii Dyrektora KIS pracownik uzyska przychód, gdyż sfinansowanie biletów miesięcznych jest świadczeniem poniesionym w interesie pracownika. Fiskus jednocześnie podkreślił, że przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zapewniania zatrudnionym dojazdu do miejsca wykonywania obowiązków. Przyjęcie przez pracownika biletu miesięcznego oznacza, że unika on wydatku, jaki musiałby ponieść w celu wykonania swoich służbowych zadań.

Obniżka odpisu wymaga bieżącej korekty podatkowych kosztów

Gazeta Prawna, 2020-07-22, Katarzyna Jędrzejewska

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, iż przedsiębiorca, który wskutek tarczy 4.0 stracił prawo do wyższych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych musi skorygować koszty uzyskania przychodów.Korektę należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym zaistniały przesłanki powodujące utratę prawa do zwiększonych odpisów. Jeżeli z powodu COVID-19 u pracodawcy zdarzy się spadek obrotów gospodarczych lub wzrost funduszu wynagrodzeń, to przedsiębiorca ten straci prawo do naliczenia zwiększonego odpisu na ZFŚS w całym 2020 r., gdyż jest to fundusz roczny.

Pomoc z tarczy nie jest strefowym przychodem

Gazeta Prawna, 2020-07-22, Mariusz Szulc

Wiceminister finansów w odpowiedzi na poselskie zapytanie nr 1073 uznał, iż umorzone kwoty subwencji z tarczy finansowej oraz otrzymanego z Funduszu Pracy i z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansowania do pensji pracowników i należnych od nich składek ZUS nie mogą być uznane za przychód strefowy. Wiceminister przypomniał, że pomoc finansowa otrzymana z PFR jest dla celów podatkowych traktowana jak pożyczka, więc wypłata dofinansowania i późniejsze umorzenie jest neutralne podatkowo. Z kolei dofinansowanie do pensji i składek ZUS nie może być uznane za przychód strefowy.

Polski budżet nie zawsze dostanie wszystko

Rzeczpospolita, 2020-07-22, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 9 czerwca 2020 r., sygn. akt: I SA/Gd 2224/19 uznał, iż nie jest prawdą, że nierezydent ma opodatkować w Polsce całość dochodów uzyskiwanych za pracę na rzecz polskiej spółki, niezależnie od miejsca jej faktycznego świadczenia. W sprawie chodziło o mężczyznę, który mieszkał w Danii, ale był w zarządzie polskiej spółki i pełnił funkcję dyrektora generalnego. Miał on zawartą umowę o oddelegowanie do pracy za granicą z macierzystej spółki duńskiej do polskiej spółki przyjmującej. Wynikało z niej, że głównym miejscem pracy pracownika jest centrala firmy przyjmującej, ale pracownik może odbywać podróże służbowe. Fiskus uznał jednak, że całe wynagrodzenie, które mężczyzna uzyskał od polskiego pracodawcy podlega opodatkowaniu w Polsce, gdyż podczas podróży służbowej nie następuje zmiana miejsca świadczenia pracy zapisanego w umowie o pracę. Podatnik złożył skargę na decyzję i wygrał. Sąd nakazał organowi podatkowemu zebranie i przeanalizowanie dowodów świadczące o faktycznym wykonywaniu przez skarżącego pracy poza Polską.

Kto płaci podatek – właściciel czy dzierżawca

Rzeczpospolita, 2020-07-22, Daria Jankowska

Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 6 lutego 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.509.2019.1.AW, podatnikiem podatku od przychodów z budynku wybudowanego przez dzierżawcę na cudzym gruncie jest podmiot, który wprowadził budynek do swojej ewidencji środków trwałych, nawet jeżeli nie jest on właścicielem budynku. Wniosek o interpretację został złożony wspólnie przez podatników planujących zawarcie umowy dzierżawy. Na wydzierżawionym gruncie dzierżawca zamierza na własny koszt wybudować centrum handlowe, które będzie wykorzystywał w prowadzonej działalności. Dzierżawca wprowadzi centrum handlowe do ewidencji środków trwałych jako budynek wybudowany na cudzym gruncie i będzie dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych.

Szef KAS znów kwestionuje restrukturyzację

Gazeta Prawna, 2020-07-23, Agnieszka Pokojska

28 maja 2020 r. , sygn. DKP3.8011.8.2019, Szef KAS odmówił wydania opinii zabezpieczającej, gdyż uznał, iż sprzedaż akcji podmiotowi powiązanemu w ramach restrukturyzacji może podlegać klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. W sprawie chodziło o podatnika, który w 2017 r. sprzedał powiązanej spółce kapitałowej większościowy pakiet akcji spółki kapitałowej z siedzibą poza Polską. Właścicielem kontrolnego pakietu akcji zarówno wnioskodawcy, jak i drugiej spółki był ten sam podmiot. Czynność została przeprowadzona w ramach restrukturyzacji grupy kapitałowej. Według podatnika celem transakcji miało być m.in.: klarowne rozdzielenie funkcji pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej,oddzielenie funkcji zarządzania holdingowego i zarządzania operacyjnego, zwiększenie możliwości finansowania zewnętrznego nowych projektów, zwiększenie potencjału oraz zmniejszenie ograniczeń w stosowaniu zabezpieczeń finansowych. Szef KAS uznał, że większość przedstawionych przez podatnika celów jest mało istotna, bo w restrukturyzacji chodziło głównie o uzyskanie korzyści podatkowej.