Przegląd prasy podatkowej (20-24.08.2018 r.)

28. sierpnia 2018 | Do przeczytania w 8 min

Zmiana udziałów w zysku nie powoduje powstania zaległości

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-08-20
Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 2159/16) wspólnik spółki osobowej nie ma obowiązku korygowania zaliczek na PDOF oraz zapłaty odsetek za zwłokę w przypadku terminowego wpłacania zaliczek w ciągu roku, zgodnie ze wstępną proporcją udziału w zysku, jeżeli proporcja ta uległa zmianie po zakończeniu roku. Sprawa dotyczyła podatnika, który miał zamiar wstąpić do spółki komandytowej. Umowa spółki przewidywała udział w zysku proporcjonalny do wniesionego wkładu, jako tzw. proporcję tymczasową. Dopiero po zakończeniu roku miałaby zostać ustalona proporcja ostateczna m.in. na podstawie oceny walnego zgromadzenia wspólników, jaki był udział poszczególnych wspólników w wypracowaniu osiągniętego zysku. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odpowiadając na pytanie podatnika uznał, że jeśli po zakończeniu roku zostanie podjęta uchwała o zwiększeniu udziału podatnika w zysku, wówczas powstanie zaległość podatkowa. Zdanie podatnika zaaprobował jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, jak też NSA, wskazując na brak podstaw do powstania zaległości podatkowej z uwagi na terminowe i proporcjonalne do udziałów zysku wpłacanie zaliczek, których suma z założenia może różnić się od ostatecznej kwoty podatku.

W przypadku nowacji nie powstaje przychód w CIT

Rzeczpospolita, 2018-08-20
Aleksandra Bącal

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 maja 2018 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.120.2018.2.BJ), nowacja nie powoduje powstania przychodu podatkowego z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań. Sprawa dotyczyła spółki będącej dłużnikiem wobec włoskiej spółki kapitałowej z tytułu zobowiązania handlowego. Wnioskodawca, na mocy porozumienia z włoską spółką, planuje przekonwertować istniejące zobowiązanie handlowe na zobowiązanie pożyczkowe w drodze podpisania dokumentu nowacji. W opinii wnioskodawczyni na skutek nowacji nie dojdzie do wygaśnięcia długu, gdyż nadal będzie ona zobowiązany wobec włoskiej spółki, a ponadto skutkiem czynności nowacji nie będzie powstanie jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego po jego stronie, albowiem nie zaistnieje zmniejszenie wartości jego pasywów. Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe wskazując, że w analizowanej sprawie czynność nowacji kreuje nowy tytuł prawny do spłaty długu.

Można łączyć zwolnienia w strefach ekonomicznych

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-08-20
Łukasz Zalewski

Jeśli spółka korzysta z dwóch lub więcej zezwoleń na terenie tej samej specjalnej strefie ekonomicznej (SSE), to może sumować limity pomocy publicznej potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 14 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 2233/16, II FSK 2234/16). Za błędne uznane zostało stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, którego zdaniem w przypadku otrzymania przez spółkę zezwoleń na kolejne inwestycje, wysokość zwolnienia powinna być ustalana odrębnie dla każdej z nich. Zdaniem spółki prawidłowe jest łączne korzystanie ze zwolnienia podatkowego dla wszystkich inwestycji prowadzonych na terenie jednej SSE. Brak jest metody, która przy realizacji kolejnych inwestycji pozwoliłaby na odpowiednią kwalifikację dochodu strefowego do każdego z otrzymanych zezwoleń. Zdaniem spółki, limity wynikające z zezwoleń powinny być wykorzystywane chronologicznie. Stanowisko spółki potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazując na określanie przychodów i kosztów przedsiębiorcy strefowego na zasadach ogólnych określonych w ustawie o PDOP. Zgodnie z nimi, zwolnieniem objęty jest dochód powstały na skutek prowadzenia działalności na terenie całej SSE, nie będąc ograniczonym wysokością dochodu, powstającego w wyniku wdrożenia konkretnej inwestycji.

Zagraniczne inwestycje w spółki kapitałowe bez podatku

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-08-20
Łukasz Zalewski

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2150/16) fundusz inwestycyjny prawa niemieckiego, będący w Niemczech podatnikiem PDOP lecz inwestujący w Polsce za pośrednictwem transparentnej podatkowo spółki osobowej, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z opisem stanu faktycznego, inwestycja miałaby dotyczyć nabycia 100% udziałów w polskiej spółce z o.o. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że niemiecki fundusz inwestujący za pośrednictwem spółek transparentnych podatkowo nie może korzystać ze zwolnienia obecnego w polskiej ustawie o PDOP z uwagi na to, że polskie fundusze nie mogą w ten sposób inwestować. W rezultacie polska spółka z o.o. jako płatnik musiałaby pobierać zryczałtowany podatek od wypłacanych dywidend i odsetek wypłacanych do Niemiec. Zdaniem NSA takie rozwiązanie jest niezgodne z prawem unijnym. Nie można bowiem wymagać od funduszy niemieckich, aby spełniały identyczne wymogi jak fundusze polskie. Zgodnie z zasadą swobody przepływu kapitału, stosowanie zwolnień podatkowych wszelkie różnice w funkcjonowaniu funduszy w różnych krajach członkowskich powinny być rozstrzygane na korzyść podatników.

Liczy się prowizja należna, a nie otrzymana

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-08-20
Łukasz Zalewski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dwóch wyrokach z dnia 17 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 3197/17, III SA/Wa 3198/17) orzekł, że przychód z tytułu opłaty pobieranej za udzielenie pożyczki powstaje już w momencie zawarcia z pożyczkobiorcą umowy, a nie w chwili faktycznego otrzymania prowizji. Przedsiębiorca udzielający pożyczek osobom fizycznym stanął na stanowisku, że moment powstania przychodu z tytułu prowizji nastaje z chwilą, gdy prowizje staną się należne zgodnie z umową, czyli w ostatnim dniu okresu finansowania pożyczki. Uznanie momentu powstania przychodu z chwilą zapłaty prowizji argumentował charakterem świadczenia, ponieważ dopiero wtedy powstaje definitywne przysporzenie. Odmienne stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, które poparł także WSA w Warszawie. Powstanie spornego przychodu z chwilą podpisania umowy pożyczki jest zgodne z art. 12 ust. 3 ustawy o PDOP, który stanowi, że za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane.

Blogerka modowa wygrała z fiskusem spór o biżuterię i torebki

Rzeczpospolita, 2018-08-21
Małgorzata Pogroszewska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 10 lipca 207 r. (sygn. akt II SA/Gl 287/17) orzekł, że wydatki na zakup ubrań, perfum czy kosmetyków mogą być kosztem podatkowym, jeżeli będą wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności. Sprawa dotyczyła blogerki, która zamierzała zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup prezentowanych na blogu produktów. Organ podatkowy uznał, że ponoszone przez wnioskodawczynię wydatki z tytułu prowadzenia bloga należy ocenić jako wydatki mające charakter osobisty, które nie służą one osiągnieciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu ich źródła. WSA w Gliwicach uchylił zaskarżoną interpretację. Zdaniem Sądu, blogerka wyraźnie wskazała, że ponoszone przez nią wydatki mają związek z potencjalnym przychodem. Ponadto, sąd zauważył, że prawidłowość stosowania danego przepisu – w tym przypadku faktyczne istnienie związku zakupów z przychodem – można sprawdzić dopiero w drodze postępowania podatkowego, bowiem organ interpretacyjny ma jedynie dokonać analizy okoliczności podanych we wniosku o wydanie interpretacji.

Podatek liniowy w trakcie roku

Rzeczpospolita, 2018-08-21
Małgorzata Pogroszewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 czerwca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.201.2018.1.KS), w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie najmu w trakcie roku podatkowego przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą być opodatkowane podatkiem liniowym już w roku rozpoczęcia działalności. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła osoba fizyczna prowadząca najem prywatny dwóch mieszkań. Podatnik płaci ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jednak zamierza w trakcie obecnego roku założyć jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wynajmu mieszkań. Wnioskodawca zapytał organ podatkowy, czy w chwili założenia wspomnianej jednoosobowej działalności gospodarczej będzie uprawniony do opodatkowania uzyskiwanego dochodu stawką liniową 19 proc. PIT. Dyrektor KIS potwierdził, że uzyskiwane przychody z najmu mieszkań w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać rozliczone według stawki liniowej. Dojdzie bowiem do zmiany źródła przychodów – podatnik nie będzie bowiem uzyskiwał już przychodów z najmu prywatnego, opodatkowanego na odrębnych zasadach, lecz z działalności gospodarczej.

Niska cena nie zawsze świadczy o nadużyciu prawa

Rzeczpospolita, 2018-08-22
Michał Wojtas

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19 lipca 2018 r. (sygn. akt I SA/Łd 399/18) uznał, że nie można uznać, iż kalkulacja czynszu dzierżawnego powinna opierać się wyłącznie na wysokości wydatków poniesionych na inwestycję, bez jakiegokolwiek uwzględnienia realiów gospodarczych panujących na danym obszarze. Sprawa dotyczyła gminy, która przystąpiła do budowy wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej celem zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Gmina wskazała, że wybudowane parkingi zostaną oddane do odpłatnej dzierżawy na rzecz niepowiązanej firmy. Dzierżawca będzie obowiązany do zapłaty czynszu wynoszącego 300 zł miesięcznie. Gmina zapytała, czy przysługuje jej pełne prawo do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych na realizację inwestycji. Organ podatkowy odmówił wydania interpretacji wskazując, że tak niska wysokość czynszu sugeruje, że faktyczną istotą czynności nie jest dzierżawa, lecz użyczenie, co może stanowić nadużycie prawa . WSA w Łodzi uwzględnił skargę gminy wskazując, że kalkulacja czynszu musi uwzględniać realia gospodarcze panujące na danym obszarze. WSA wskazał, że chęć uzyskania przez gminę Gdyby całkowitego zwrotu z inwestycji mogłaby być niemożliwa, gdyż wiązałaby się z ustaleniem czynszu dzierżawnego na poziomie, który byłby nie do uzyskania w warunkach rynkowych, co skutkowałoby nie zawarciem umowy z jakimkolwiek kontrahentem.


Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2018 (sygn. akt I FSK 1363/16)

Zwrócenie się przez organ podatkowy na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 z 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 268/1 z 07.10.2010 r.) do organów innego państwa z wnioskiem o udzielenie informacji w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług, nie skutkuje zawieszeniem biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2018 r. (sygn. akt I SA/Wr 351/18)

Teza, że podatnicy mogą łatwiej niż organ podatkowy odkryć oszustów nie jest poparta żadnymi dowodami i stanowi jedynie próbę przerzucenia odpowiedzialności za cudze zobowiązania na uczciwych podatników. Jednocześnie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojęcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjątkiem jest sytuacja gdy na nabywcę nie zostanie przeniesione prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, to znaczy gdy jest on w jakiś sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczność tę winny wykazać organy podatkowe