Przegląd prasy podatkowej 21.02–25.02.2022

| Do przeczytania w 6 min

Czy świadczenia niepieniężne wspólnika dla spółki podlegają VAT

Rzeczpospolita, 2022-02-21, Magdalena Olszowska

Jak wynika z interpretacji indywidualnej z 17 stycznia 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.943.2021.2.KO, w przypadku wykonywania przez wspólników na rzecz spółki z o.o. powtarzających się świadczeń niepieniężnych, takich jak usługi doradcze czy konsultingowe, nie jest spełniony warunek braku samodzielności, co oznacza, że takie czynności należy opodatkować podatkiem VAT. Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce. Wnioskodawczyni jest radcą prawnym i doradcą podatkowym, zawody te wykonuje w ramach działalności spółki. Nie prowadzi przy tym samodzielnej działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W najbliższym czasie na podstawie art. 176 kodeksu spółek handlowych do umowy spółki ma zostać wprowadzone postanowienie zobowiązujące wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych w zakresie konsultingu oraz doradztwa biznesowego. Świadczenia te spółka będzie wykorzystywała, realizując usługi na rzecz swoich klientów, którym będzie wystawiała faktury, jednocześnie opodatkowując ww. usługi podatkiem VAT. Wynagrodzenie będzie wypłacane wnioskodawczyni niezależnie od tego czy spółka wykaże zysk. Wnioskodawczyni zapytała, czy powyższe czynności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Dyrektor KIS stwierdził, że tak.

Jaki podatek od zbycia certyfikatów inwestycyjnych

Rzeczpospolita, 2022-02-21, Dominik Bregida

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 listopada 2021 r., sygn. II FSK 618/19 orzekł, iż gdy sprzedane certyfikaty zostały nabyte przez podatnika w drodze darowizny, podstawą opodatkowania jest kwota otrzymana z ich sprzedaży. Podatnik otrzymał od brata darowiznę w postaci certyfikatów funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które następnie zostały odkupione przez fundusz. Zbycie przez podatnika certyfikatów nastąpiło po cenie niższej niż cena z dnia ich zakupu przez brata podatnika. Od przychodu ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych spółka (fundusz inwestycyjny) pobrała zryczałtowany podatek dochodowy. Fundusz wskazał, że podatnik nabył certyfikaty funduszu inwestycyjnego w drodze darowizny, co oznacza, że nie poniósł w związku z tym żadnych kosztów nabycia. Podatnik nie zgodził się ze stanowiskiem spółki i w związku z tym wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu ustalenia, czy fundusz prawidłowo pobrał podatek. W interpretacji indywidualnej organ podatkowy nie podzielił stanowiska podatnika. Wnioskodawca zaskarżył interpretacje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA uchylił zaskarżoną interpretację i wskazał, że wykładnia prawa zastosowana przez organ podatkowy doprowadziłaby do sytuacji, w której podatnik i jego brat nie mieliby możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem WSA i wniósł skargę kasacyjną od wyroku. NSA przyznał rację organowi podatkowemu.

Licencje end user nie podlegają podatkowi u źródła

Rzeczpospolita, 2022-02-21, Mateusz Gago

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 grudnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.507.2021.1.BJ wyraził pogląd, iż uzyskiwane przez zagranicznego dostawcę wynagrodzenie z tytułu licencji dla klientów końcowych na programy komputerowe od dystrybutora oprogramowania nie stanowi przychodów z należności licencyjnych. Spółka prowadzi jako pośrednik działalność w zakresie dystrybucji programów komputerowych. Spółka zawarła umowę dystrybucyjną z dostawcą oprogramowania, który jest rezydentem podatkowym w Finlandii. Przedmiotem umowy jest udostępnianie dystrybutorowi oprogramowania w celu jego późniejszej odsprzedaży klientom końcowym. Dystrybutorowi przysługuje prawo wprowadzenia systemu do obrotu oraz jego używania na terytorium Polski. Jednocześnie, dostawca nie przenosi na dystrybutora autorskich praw majątkowych ani nie udziela mu licencji. Wnioskodawca zapytał, czy uzyskiwane przez dostawcę wynagrodzenie jest przychodem z należności licencyjnych i w związku z tym, czy spółka jest obowiązana do pobrania podatku u źródła. Zdaniem spółki nie. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko.

Nie ma PCC od goodwill

Gazeta Prawna, 2022-02-22, Łukasz Zalewski

Zgodnie z uchwałą NSA z 21 lutego 2022 r., sygn. akt III FPS 2/21 dodatnia wartość firmy nie jest prawem majątkowym, a więc nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To jedynie kategoria ekonomiczna, która nie jest związana z jakimkolwiek uprawnieniem ani obowiązkiem i która nie stanowi rzeczy ani prawa majątkowego. Sąd podkreślił, że dodatnia wartość firmy nie może być sama w sobie przedmiotem sprzedaży. Zdaniem NSA na opodatkowanie dodatniej wartości firmy nie pozwala też konstytucja. Przedmiot opodatkowania musi bowiem wynikać jasno z ustawy.

Zaliczka przed oświadczeniem nie dała korzyści

Rzeczpospolita, 2022-02-23, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 14 stycznia 2022 r., sygn. akt: I SA/Bk 550/21 orzekł, iż podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie dlatego, że został wykazany na fakturze, a dokumentowane nią transakcja nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jako kupujący, zawarła z fabryką umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego kilku działek i posadowionych na nich budynków. Z wniosku wynikało, że zgodnie z umową przedwstępną, cena sprzedaży stanowi określoną kwotę, powiększoną o ewentualną kwotę należnego VAT. W umowie przewidziano bowiem, że gdyby planowana dostawa podlegała zwolnieniu to jej strony złożą oświadczenie o rezygnacji z niego. Podatniczka chciała się upewnić czy planowana transakcja będzie korzystała ze zwolnienia, a także czy zaliczka zapłacona przed złożeniem oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia powiększona o VAT, daje prawo do odliczenia. Fiskus potwierdził stanowisko spółki co do prawa do zwolnienia, ale nie w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej zaliczkę.
Spółka zaskarżyła interpretację w tej części, ale przegrała.

System kafeteryjny opóźnia zaliczkę na PIT

Gazeta Prawna, 2022-02-24, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lutego 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.1032.2021.1.MS samo tylko przekazanie punktów na indywidualne konta użytkowników platformy nie skutkuje powstaniem przychodu, nawet gdy punktom odpowiada określona wartość pieniężna. Przychód powstaje dopiero w momencie wymiany punktów na oferowane towary i usługi. Tym samym zgodził się ze spółką, że jako płatnik nie ma ona obowiązku potrącania zaliczek na PIT w momencie przyznawania punktów swoim pracownikom, pracownikom tymczasowym oraz zleceniobiorcom. Punkty są przydzielane w ramach tzw. programu kafeteryjnego, co ma zwiększyć motywację osób zatrudnionych. Wyjaśniła, że punkty są przyznawane automatycznie co miesiąc i mają charakter premii. Spółka uważała, że nie powinna obliczać i potrącać zaliczek na PIT w momencie przyznania punktów, lecz dopiero wymiany ich na towar lub usługę. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, to przychodem użytkownika jest tylko różnica między wartością tych świadczeń a ponoszoną odpłatnością. Organ przyznał jej rację.

Zwrot kosztów dojazdu to przychód pracownika

Gazeta Prawna, 2022-02-24, Krzysztof Bałękowski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1435/19 zwrot przez pracodawcę kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu. Chodziło o spółkę świadczącą usługi serwisowe dla farm wiatrowych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Pracownicy dostawali od spółki zwrot kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania. Nie przebywali w podróży służbowej, bo w umowach o pracę mieli zapisane, że miejscem ich pracy są farmy wiatrowe znajdujące się na terenie całej UE. Spółka uważała, że nie powinna potrącać zaliczek na PIT od wartości zwracanych bądź pokrywanych przez nią bezpośrednio kosztów transportu i zakwaterowania. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że jedne i drugie świadczenia są przychodem pracowników, ponieważ są dobrowolne i pozwalają im uniknąć wydatków, które musieliby oni ponieść w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy pracę. Spółka zaskarżyła interpretację, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał jej rację. Organ podatkowy zaskarżył jednak wyrok do NSA i wygrał.