Przegląd prasy podatkowej (21-25.09.2020)

| Do przeczytania w 5 min

Darmowa praca członka zarządu nie musi być nieodpłatnym świadczeniem

Rzeczpospolita, 2020-09-21, Mateusz Teodorczuk

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDWB.4010.6.2020.1.APA, pełnienie funkcji członka zarządu bez pobierania wynagrodzenia nie zawsze oznacza, że spółka uzyskuje opodatkowany przychód z tego tytułu. Wnioskodawcą była spółka, do zarządu której spółka babka oddelegowała jednego ze swoich członków zarządu. Osoba ta jest wynagradzana wyłącznie przez spółkę babkę, a wnioskodawca nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. W związku z tym spółka zadała pytanie, czy brak ponoszenia kosztu wynagrodzenia członka zarządu, który pełni tę funkcję będzie skutkował po stronie wnioskodawcy powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Zdaniem wnioskodawcy, nie uzyska on nieodpłatnego świadczenia. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko.

Można zrobić korektę i rozliczyć IP Box za ubiegły rok

Rzeczpospolita, 2020-09-21, Mateusz Bednarski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 26 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 170/20, skoro rozliczenie ulgi IP Box następuje na koniec roku, to niezasadne jest wymaganie od podatnika, aby ewidencja była prowadzona na bieżąco. W sprawie chodziło o podatnika, który ewidencję, o której mowa w przepisach o IP Box, sporządził dopiero na potrzeby rozliczenia rocznego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że stworzenie takiej ewidencji tylko po to, aby wypełnić ustawowy obowiązek, przekreśla uprawnienie do zastosowania ulgi. Z fiskusem nie zgodził się WSA. Sąd wskazał, że ewidencja ma być sporządzona w sposób mający osiągnąć wskazany cel. Bez znaczenia jest tutaj, czy ewidencja była sporządzana na bieżąco czy na koniec roku podatkowego.

Można pytać, ale o to samo

Rzeczpospolita, 2020-09-22, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II FPS 1/20, Wojewódzki Sąd administracyjny, który nie zgadza się z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, może podjąć próbę jej podważenia. Jak wskazał NSA, uprawnienie do podjęcia próby przełamania dotychczasowej uchwały przysługuje zarówno NSA jak i WSA, w zakresie abstrakcyjnym i konkretnym, a dotyczy ono uchwał podjętych w składach siedmioosobowych, całej izby, jak i w pełnym składzie. Skład, który dąży do podważenia uchwały, jest związany treścią pytania, jakie zostało zadane w uchwale przełamywanej. NSA, rozstrzygając ponownie wątpliwości, nie może odmówić uchwały chyba, że pytanie odbiega od pierwotnie zadanego lub nie są spełnione wymogi formalne.

Chcąc przedłużyć zwrot VAT, trzeba doręczyć zawiadomienie

Gazeta Prawna, 2020-09-22, Łukasz Zalewski

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 września 2020 r., sygn. akt I FPS 1/20, organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu podatku, przy czym konieczne jest skuteczne doręczenie drogą elektroniczną pisma o przedłużeniu. NSA uznał, że samo wysłanie zawiadomienia nie wystarcza. W przedmiotowej sprawie naczelnik urzędu skarbowego chciał ponownie przedłużyć termin zwrotu VAT, wysyłając pismo za pośrednictwem ePUAP. Pismo zostało doręczone spółce po terminie, a więc w opinii spółki nie mogło dojść do przedłużenia zwrotu VAT. Naczelnik się z tym nie zgodził i ostatecznie sprawa trafiła do sądu. NSA przyznał rację spółce.

Przemieszczenie towarów własnych w UE

Rzeczpospolita, 2020-09-23, Sandra Kowalska

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.359.2020.1.RR, obowiązek podatkowy z tytułu przemieszczenia towarów niepodlegających sprzedaży z państwa członkowskiego do Polski powstaje w momencie wystawienia dokumentu potwierdzającego takie przemieszczenie. Z wnioskiem wystąpił przedsiębiorca, który dokonuje przemieszczenia towarów własnych z terytorium Niemiec do magazynu w Polsce. Towary te są następnie przedmiotem kolejnych dostaw na terytorium Polski. W celu udokumentowania przemieszczenia towarów własnych, bezpośrednio przed faktycznym przemieszczeniem wystawia on fakturę pro forma, która zawiera dane identyfikacyjne będące typowymi dla faktury w rozumieniu przepisów niemieckich. Zgodnie z przepisami niemieckimi, na wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia faktury dokumentującej przemieszczenie towarów własnych na terytorium innego państwa członkowskiego. Wnioskodawca zadał pytanie o właściwy moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu tzw. nietransakcyjnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Organ uznał, że obowiązek podatkowy należy rozpoznać z datą wystawienia dokumentu faktury pro forma.

Tylko umorzenie przez bank daje prawo do kosztów

Gazeta Prawna, 2020-09-23, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 września 2020 r., sygn. akt II FSK 2712/19, spółka, która nabyła wierzytelność kredytową i w wyniku restrukturyzacji umorzyła jej część, nie może tej umorzonej kwoty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Sprawa dotyczyła spółki, która nabyła wierzytelność pieniężną, zabezpieczoną na nieruchomości dłużnika. Wierzytelność powstała wskutek udzielenia mu kredytu przez bank i następnie została zbyta pośrednikowi zajmującemu się obrotem wierzytelnościami. Ten z kolei zbył ją na rzecz spółki za cenę niższą od wartości nominalnej długu z uwagi na sytuację finansową dłużnika. Wierzytelność została częściowo umorzona. W opinii spółki, może ona umorzoną część zaliczyć do kosztów. Dyrektor Krajowej Informacji Sądowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. W jego opinii przepisy ustawy o podatku dochodowym mają zastosowanie jedynie do wierzytelności własnych banków z tytułu kredytów (pożyczek). Sądy obu instancji potwierdziły to stanowisko.

Łatwiej skorygować rozliczenie VAT

Rzeczpospolita, 2020-09-25, Monika Pogroszewska

Według interpretacji indywidualnej z 18 września 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.302.2020.1.AG, do obniżenia VAT wynikającego z korekty faktury wystarczy automatyczna odpowiedź e-mail od nabywcy. Z wnioskiem wystąpiła spółka handlująca materiałami budowlanymi, która przesyła kontrahentom faktury elektronicznie w pliku PDF. Spółka zamierza przesyłać kontrahentom faktury korygujące jako załączniki do wiadomości e-mailowej, korzystając z technicznej opcji aplikacji, według której serwer pocztowy nadawcy potwierdzi przekazanie wiadomości na wskazany adres. W efekcie potwierdzeniem odbioru korekty faktury będzie automatyczny komunikat zwrotny wygenerowany przez serwer wnioskodawcy, na której to podstawie wnioskodawca planuje dokonać obniżenia VAT z wystawionej faktury korygującej. Dyrektor KIS zaakceptował takie stanowisko.