Przegląd prasy podatkowej (22-26.03.2021)

| Do przeczytania w 6 min

Odsetki od spóźnionego WNT sprzeczne z unijnym prawem

Gazeta Prawna, 2021-03-21, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 marca 2021 r., sygn. akt C-895/19, fiskus nie ma prawa żądać odsetek, gdy przedsiębiorca z winy dostawcy wykazał VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dopiero po trzech miesiącach. Z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym zgodności polskich przepisów z prawem Unii wystąpił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. TSUE przyznał rację polskim podatnikom wskazując, że polskie przepisy są sprzeczne z zasadą neutralności VAT, jeżeli skutkują tym, że rozliczenie VAT należnego i naliczonego związanego z tą samą transakcją nie nastąpi w jednym okresie rozliczeniowym i to niezależnie od okoliczności danej sprawy, np. dobrej wiary podatnika. Unijny trybunał wskazał, że z prawa do odliczenia VAT należy zasadniczo korzystać w okresie, w którym ono powstało – pozwala to zagwarantować, że podatnik zostanie całkowicie uwolniony od ciężaru podatku należnego.

Rzecznik TSUE kwestionuje pakiet paliwowy

Gazeta Prawna, 2021-03-22, Mariusz Szulc

W dniu 18 marca 2021 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię, sygn. C-855/19, zgodnie z którą nie można żądać zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia na terytorium Polski. Z pytaniem prejudycjalnym wystąpił Naczelny Sąd Administracyjny. NSA zapytał, czy pakiet paliwowy nie dyskryminuje towarów wprowadzanych na obszar Polski względem tych, które już znajdują się na terytorium naszego kraju. Ponadto, polski sąd zadał także pytanie, w jaki sposób należy traktować wpłacane kwoty: jako wpłatę podatku, czy jako zaliczki na podatek? Rzecznik TSUE uznał, że obowiązek szybszej zapłaty VAT wynikający z pakietu paliwowego jest niezgodny z unijnym prawem. Zaliczki na podatek można pobierać po uprzednim oszacowaniu kwoty VAT należnego po upływie danego okresu rozliczeniowego, a polskie przepisy tego nie gwarantują.

Umorzenie własnych udziałów to nie przychód

Gazeta Prawna, 2021-03-22, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną z 11 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.465. 2020.2.AP, umorzenie przez spółkę kapitałową własnych udziałów, mimo że bez wynagrodzenia, nie powoduje dla niej żadnego przysporzenia. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która odnotowywała straty bilansowe. W celu ich pokrycia planowała nabycie własnych udziałów w celu ich umorzenia, przy czym miało się to odbyć bez wynagrodzenia, za zgodą wspólników. Spółka zapytała, czy takie dobrowolne umorzenia udziałów bez wynagrodzenia spowoduje u niej powstanie przychodu podatkowego. Dyrektor KIS potwierdził, że nie.

Bezpodstawnie wykazałeś podatek? Skarbówka nie może zabronić korekty

Rzeczpospolita, 2021-03-22, Przemysław Wojtasik

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-48/20 orzekł, że firma, która wystawiła fakturę z VAT, choć transakcja była z niego zwolniona, powinna mieć możliwość poprawienia swoich rozliczeń, gdyż zakaz korekty faktur po wszczęciu kontroli może spowodować naruszenie zasady neutralności VAT. Sprawa dotyczyła spółki, która udostępniała innym firmom karty paliwowe. Spółka twierdziła, że prowadzi działalność polegającą na zakupie i odsprzedaży paliwa przy użyciu kart, tak więc wystawiała faktury sprzedażowe, wykazując w nich VAT. Jednocześnie spółka odliczała podatek z zakupów. Polski organ podatkowy uznał jednak, że spółka nie dokonywała nabycia i dostawy paliw, gdyż jej działalność to finansowanie zakupów za pomocą kart, a więc zwolniona z VAT usługa finansowa. Spółka powinna zatem zapłacić podatek z faktur sprzedażowych, nie ma za to prawa do odliczenia VAT z zakupowych. Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Ostatecznie sprawa trafiła do TSUE, który przypomniał, że państwa członkowskie powinny wprowadzić możliwość skorygowania bezzasadnie wykazanego VAT, o ile wystawca faktury działał w dobrej wierze. Odnosząc się do polskich przepisów, TSUE stwierdził, że generalnie pozwalają one na korektę rozliczenia. Nie jest to jednak możliwe, gdy została już wszczęta kontrola. Zdaniem Trybunału w rozpatrywanej sprawie odmowa korekty powoduje naruszenie zasady neutralności VAT.

Prawo do parkowania pod firmą nie jest nieodpłatnym świadczeniem

Rzeczpospolita, 2021-03-22, Judyta Siwy

W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.849.2020.1.DJ, nieodpłatne udostępnienie pracownikom miejsc parkingowych jest neutralne w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak więc pracodawca nie pobiera z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy. Elementem infrastruktury należącej do kompleksu budynków wnioskodawcy jako całości jest firmowy parking, który znajduje się w ewidencji środków trwałych podatnika. Miejsca parkingowe udostępniane są pracownikom i klientom nieodpłatnie. W okolicy przedsiębiorstwa nie funkcjonuje strefa płatnego parkowania. Wnioskodawca zapytał, czy nieodpłatne udostępnianie należących do przedsiębiorstwa miejsc parkingowych będzie stanowiło nieodpłatne świadczenie rzeczowe dla pracownika ze stosunku pracy, od którego należy pobrać podatek dochodowy. Podatnik twierdził, że nie, z czym zgodził się organ podatkowy.

Interpretacja ministra finansów ujawniła dwa oblicza faktoringu

Gazeta Prawna, 2021-03-24, Łukasz Zalewski

W dniu 15 lutego 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, sygn. DD5.8201.11.2020, która dotyczy skutków sprzedaży przez przedsiębiorcę (faktoranta) na rzecz faktora (banku lub firmy faktoringowej) wierzytelności własnej, tj. powstałej w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, czyli z tytułu własnych dostaw i usług. W interpretacji ogólnej minister wyjaśnił, że faktorant, który sprzedaje wierzytelność za 100 proc. jej wartości nominalnej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu całą uzyskaną kwotę, uwzględniającą również VAT. Nie może natomiast zaliczyć do podatkowych kosztów straty powstałej w związku z taką transakcją, czyli różnicy pomiędzy wartością „brutto” wierzytelności a kwotą przychodu ze zbycia (cesji) tej wierzytelności. Ponadto Minister wyjaśnił, że faktorant powinien zaliczyć do swoich przychodów należność uzyskaną za zbywaną wierzytelność. Jednocześnie, faktorant ma prawo do uwzględnienia kosztów uzyskania tych przychodów, przy czym musi on wykazać przychód niezależnie od przychodu ze sprzedaży towarów i usług z tytułu którego te wierzytelności powstały.

Fiskus nie może pomijać zapisów kontraktu

Rzeczpospolita, 2021-03-24, Aleksandra Tarka

W wyroku z 23 lutego 2021 r. sygn. akt I SA/Po 847/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że oceniając, kiedy w przypadku robót budowlano-montażowych powstał obowiązek podatkowych należy brać pod uwagę m.in. to, w jaki sposób formalność odbioru została uzgodniona przez strony w umowie oraz czy postanowienia te odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą i handlową w danej dziedzinie. Spór w sprawie dotyczył momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wykonaniem usług budowlanych lub budowlano-montażowych w świetle ustawy o VAT. Spółka uważała, że „wykonanie usługi” oznacza wykonanie ich w kontekście nadanym przez strony umowy. Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem, więc sprawa trafiła do WSA. Sąd podkreślił, że w zakresie, w jakim odbiór robót został uzgodniony w umowie o świadczenie usług – w sytuacji, gdy tego rodzaju warunek odzwierciedla normy i standardy istniejące w dziedzinie, w której jest dokonywana usługa – należy uznać, że formalność ta jest jako taka objęta usługą i że w związku z tym jest ona decydująca dla uznania, że owa usługa została rzeczywiście wykonana.

Spółki nieruchomościowe. Informacje dopiero za rok

Gazeta Prawna, 2021-03-25, Mariusz Szulc

W odpowiedzi z 19 marca 2021 r. na interpelację poselską nr 20317 wiceminister finansów Jan Sarnowski stwierdził, że po raz pierwszy trzeba będzie powiadomić szefa Krajowej Administracji Skarbowej o podmiotach posiadających walory spółek nieruchomościowych do końca marca 2022 r. Chodzi o podmioty, których ponad połowę aktywów stanowią nieruchomości (lub prawa do nich) położone na terytorium Polski, o wartości ponad 10 mln PLN. Obowiązkiem spółki nieruchomościowej jest pobrać i wpłacić 19-proc. podatek źródłowy, w sytuacji gdy nierezydent sprzedaje udziały lub akcje tych spółek, dające co najmniej 5 proc. praw głosu. W interpelacji wiceminister wyjaśnił, że podatek powinien być wpłacony na indywidualny rachunek podatkowy płatnika, czyli spółki.