Przegląd prasy podatkowej 22–26.11.2021

| Do przeczytania w 5 min

Jeden wydatek może podlegać dwóm limitom dotyczącym kosztów podatkowych

Gazeta Prawna, 2021-11-22, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 listopada 2021 r., sygn. akt II FSK 548/19 część odsetkowa raty leasingowej znaku towarowego może podlegać więcej niż jednemu ograniczeniu co do rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu. Chodziło o spółkę, której powiązany kontrahent oddał do odpłatnego używania w ramach leasingu finansowego prawo ochronne do znaku towarowego. Spółka jako korzystający uwzględniła udostępniony jej znak towarowy w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i dokonywała od niego odpisów amortyzacyjnych. Wypłacała też finansującemu okresową opłatę za korzystanie ze znaku towarowego, czyli ratę leasingową. Spółka nie mogła jednak zaliczyć całej kwoty części odsetkowej raty do kosztów podatkowych. Spółka twierdziła we wniosku o interpretację, że skoro część odsetkowa płaconej przez nią raty podlega ograniczeniu, to nie powinna być jednocześnie limitowana ponownie, jako opłata za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Sądy obu instancji zaakceptowały utrzymały interpretację Dyrektora w mocy.

Fiskus zmienia podejście do samozatrudnionych

Rzeczpospolita, 2021-11-22, Przemysław Wojtasik

Jak wynika z interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.438.2021.1.MZA firma może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na ciastka i owoce fundowane współpracownikom b2b. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która współpracuje z osobami samozatrudnionymi. Zapewnia im wodę, herbatę, kawę, soki, ciastka, paluszki i owoce. Produkty są dostępne w biurze, można z nich korzystać bez ograniczeń. Spółka zapytała, czy wydatki na przekąski i napoje są podatkowym kosztem? Spółka twierdzi, że tak. Fiskus zgodził się z podatnikiem.

Opłaty za uczestnictwo w zagranicznych targach bez podatku u źródła

Rzeczpospolita, 2021-11-22, Mateusz Małecki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010. 285.2021.2.AK stwierdził, iż czynności, których istota sprowadza się do zapewnienia możliwości udziału podatnika w targach organizowanych w innych krajach, nie stanowią usług reklamowych ani usług o podobnym charakterze. Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, wskazała, iż wydatki związane z uczestniczeniem w targach obejmują zarówno zakup kompleksowej usługi organizacji uczestnictwa w targach, jak i nabycie usług związanych z uczestniczeniem w targach branżowych odrębnie od różnych podmiotów. Spółka zapytała, czy te wydatki związane z uczestniczeniem w targach będą podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła. Sama uważała, że nie. Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe..

Wymiana udziałów ze spółką w organizacji też bez PIT

Gazeta Prawna, 2021-11-23, Mariusz Szulc

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 20 października 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 343/21 orzekł, iż zwolnienie z podatku dochodowego przy wymianie udziałów przysługuje, nawet jeżeli spółka kapitałowa pozostaje jeszcze w organizacji. W sprawie chodziło o wspólnika spółki z o.o., który wymienił posiadane udziały na walory innej spółki. W chwili wymiany podmiot, w którym objął on udziały, był jeszcze spółką z o.o. w organizacji. Naczelnik urzędu celno-skarbowego uznał w związku z tym, że wspólnik nie mógł skorzystać z podatkowego zwolnienia i że uzyskał przychód z kapitałów pieniężnych. Wspólnik nie zgodził się z tym stanowiskiem i złożył skargę. WSA podkreślił, że spółka z o.o. w organizacji i spółka z o.o. to jeden byt prawny znajdujący się tylko na różnych etapach ustrojowych. Skład wspólników spółki w organizacji nie zmienia się po wpisie do KRS, a więc byt prawny istniejącego podmiotu jest kontynuowany.

Trik na ograniczenie się nie sprawdził

Rzeczpospolita, 2021-11-24, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt II FSK 542/19 uznał, iż gdy leasingodawca wystawiał leasingobiorcy refakturę obejmującą zwrot składki AC, do rozliczenia jej w kosztach podatkowych miał zastosowanie limit. Chodziło o wydatki na ubezpieczenie AC związane z leasingiem operacyjnym. We wniosku o interpretację spółka wskazała, że na potrzeby własnej działalności ma podpisanych wiele umów leasingu operacyjnego na samochody. To ona jako korzystający ma obowiązek ubezpieczenia leasingowanych aut od wszelkich ryzyk. Model ubezpieczenia jest jednak taki, że to finansujący ubezpiecza je w wybranej przez siebie firmie i przez cały czas trwania umowy opłaca składki. Potem obciąża nimi spółkę w wysokości równej kosztowi ubezpieczenia. Finansujący co miesiąc doręcza jej fakturę VAT, zawierającą sumę wszystkich średnich miesięcznych składek za ubezpieczenia wszystkich rodzajów pojazdów wziętych w leasing. Spółka zapytała o sposób rozliczenia wydatków na składkę AC w kosztach podatkowych. Fiskus uznał, że spółka ma prawo do ich rozliczenia, ale z zastosowaniem ograniczenia wynikającego z przepisów w ówczesnym brzmieniu. Ograniczenie ma zastosowanie, gdy leasingodawca nie wlicza kosztów ubezpieczenia samochodu do raty, tylko wystawia leasingobiorcy refakturę obejmującą składkę ubezpieczeniowej. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała w pierwszej instancji. NSA uchylił jednak ten wyrok.

Świadczenie z pakietu gwarancji to odprawa

Gazeta Prawna, 2021-11-25, Krzysztof Bałękowski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 listopada 2021 r., sygn. akt II FSK 420/19 orzekł, iż odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy wypłacone w ramach pakietu gwarancji pracowniczych podpisanego przez pracodawcę z organizacjami związkowymi to w istocie odprawa pieniężna, która podlega opodatkowaniu PIT. W sprawie pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Zwolnienie nie było oparte na programie dobrowolnych odejść i stanowiło wyłączną decyzję pracodawcy. Pracownicy wypłacono więc odszkodowanie, od którego odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy. Kobieta uważała jednak, że świadczenie to nie podlega opodatkowaniu. Innego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że wypłaconej kwoty nie można uznać za odszkodowanie ani zadośćuczynienie, o którym mowa w przepisach o podatku dochodowym. We wskazanej sprawie zdaniem organu nie można mówić o bezprawnym rozwiązaniu umowy o pracę, ponieważ pakt gwarancji pracowniczych przewidywał rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i wypłacenie określonego świadczenia. Dyrektor KIS uznał więc, że wypłacona kobiecie kwota stanowiła przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Z tą argumentacją nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jednak wyrok WSA w całości uchylił Naczelny Sąd Administracyjny.