Przegląd prasy podatkowej (23-27.07.2018 r.)

30. lipca 2018 | Do przeczytania w 7 min

Udzielenie pożyczki jest odpłatnym świadczeniem usług

Rzeczpospolita, 2018-07-23
Daria Paszko

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 maja 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.244.2018.2.IK), udzielenie pożyczki stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, lecz podlegające zwolnieniu z podatku. W przedmiotowej sprawie spółka, zajmująca się sprzedażą hurtową, udzieliła kontrahentowi pożyczki w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek kapitałowych. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły uznania pożyczki za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. Spółka uważała, że czynność udzielenia pożyczki spełnia przesłanki uznania tej czynności za podlegającą opodatkowaniu, albowiem czynność ta była dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe i podzielił argumentację zaprezentowaną we wniosku o interpretację. Nawet jednorazowe udzielenie pożyczki, jeśli jest dokonane w ramach prowadzenia firmy, nie powoduje uznania, że nie podlega ono opodatkowaniu.

Podróż służbowa nie uzasadnia pełnego odliczenia VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-07-23
Patrycja Dudek

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. (sygn. akt I FSK 1037/16) w przypadku odbycia podróży służbowej pojazdem wykorzystywanym do celów mieszanych możliwe jest odliczenie połowy VAT. W przedmiotowej sprawie spółka uważała, że posiada prawo do pełnego odliczenia  VAT związanego z opłatami, paliwem, naprawą usterek, przeglądami poniesionymi podczas podróży służbowej. Spółka uważała, że krajowe przepisy są niezgodne z unijnymi regulacjami, które pozwalają na wprowadzenie ograniczenia w odliczeniu VAT w stosunku do nabycia samochodów, a nie kosztów ponoszonych wyłącznie z działalnością gospodarczą. Jednakże sądy obu instancji jednoznacznie stwierdziły brak niezgodności polskich przepisów z unijnymi, uznając tym samym ograniczenie w odliczeniu podatku za prawidłowe i mające zastosowanie w analizowanym stanie faktycznym.

Przeniesienie udziałów przy połączeniu transgranicznym bez CIT

Rzeczpospolita, 2018-07-23
Aleksandra Bącal

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 maja 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.137.2018.1.AM), połączenie transgraniczne zagranicznego udziałowca polskiej spółki nieruchomościowej nie wywołuje skutków podatkowych w Polsce. Sprawa dotyczyła reorganizacji międzynarodowej grupy kapitałowej, w ramach której dojdzie do połączenia transgranicznego spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii, będącej spółką przejmowaną, ze spółką z siedzibą w Holandii, która jest spółką przejmującą. Spółka z Wielkiej Brytanii posiada w Polsce tzw. spółkę nieruchomościową, wobec czego zwróciła się do polskiego organu podatkowego z pytaniem, czy w wyniku zagranicznego połączenia uzyska w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu. Ona sama uważała, iż nie. W swojej argumentacji powołała się na tzw. klauzulę nieruchomościową, której celem jest opodatkowanie CIT w Polsce tylko tych zdarzeń, które wywołują skutek analogiczny do odpłatnego zbycia majątku. Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

Darowizny w PGK po koszcie historycznym

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-07-23
Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1865/16) orzekł, że przekazując spółce powiązanej darowiznę w postaci towarów, spółka obdarowująca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko taką kwotę, którą faktycznie zapłaciła za te towary. W przedmiotowej sprawie grupa kapitałowa PGE dokonywała różnego rodzaju darowizn (towarów, udziałów, praw majątkowych, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części) na rzecz podmiotów z grupy. Podatnik miał wątpliwości w stosunku do prawidłowej metody ustalenia kosztu. Stał on na stanowisku, że skoro spółka obdarowana musi w przychodach wykazać wartość rynkową na dzień przekazania otrzymanych towarów, to spółka obdarowująca wykaże koszty w takiej samej wysokości. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie jak i sądy obu instancji były innego zdania, twierdząc, że tylko koszty faktycznie poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu darowizny, które nie były uprzednio zaliczone do kosztów, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Nie można pozwolić na manipulowanie rozliczeniem wydatków

Rzeczpospolita, 2018-07-25
Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 maja 2018 r. (sygn. akt II FSK 1034/16) orzekł, iż co do zasady brak jest możliwości rozpoznania kosztów na podstawie innych dokumentów niż faktury zakupu. W analizowanej sprawie spółka, w przypadku gdy nie posiadała na dzień zamknięcia ksiąg faktur lub rachunków dokumentujących poniesione koszty, księgowała je na podstawie szacunków w oparciu o sporządzane dowody wewnętrzne. Jeżeli kwota wynikająca z później otrzymanych dokumentów różniła się od oszacowanej, spółka księgowała różnicę w następnym okresie rozliczeniowym. Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe, ponieważ rozliczenie kosztów pośrednio związanych z przychodami może nastąpić wyłączenie na podstawie faktury lub  rachunku. Ze stanowiskiem spółki nie zgodziły się również sądy obu instancji. NSA przypomniał, że wyjątkiem od zasady rozpoznawania kosztów na podstawie faktury lub rachunku jest trwały brak dowodów, a nie ich brak w określonym momencie.

Ważna aktywność, nie wspólność

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-07-25
Patrycja Dudek

W wyrokach z dnia 24 lipca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł (sygn. akt I FSK 1498/16, I FSK 1511/16), że przedsiębiorca, który samodzielnie wynajmuje lokal wpisany do współwłasności małżeńskiej, a małżonek nie prowadzi działalności gospodarczej, jest zobowiązany do rozliczenia VAT od całości otrzymanego z najmu czynszu, a nie od połowy. W analizowanym stanie faktycznym, fiskus po przeprowadzeniu czynności sprawdzających w stosunku do żony uznał, że musi ona rozliczyć tylko połowę podatku dochodowego. Przedsiębiorca uważał, że analogicznie powinno wyglądać rozliczenie podatku VAT, z tą różnicą, że skoro żona nie jest podatnikiem VAT, to połowa czynszu powinna zostać nieopodatkowana. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu jak i NSA uznały, że podatnik nie ma racji, argumentując, że usługa najmu świadczona była wyłącznie przez przedsiębiorcę. Ponadto, w analizowanej sprawie zarzut naruszenia zasady zaufania do organów podatkowych okazał się bezzasadny.

Kaucja nie stanowi części wynagrodzenia

Rzeczpospolita, 2018-07-25
Marcin Szymankiewicz

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 grudnia 2017 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4012.498.2017.1.MK), kaucja pieniężna, stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności, nie podlega opodatkowaniu VAT. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka wynajmująca i wydzierżawiająca maszyny oraz urządzenia budowlane po uprzednim pobraniu od dzierżawcy kaucji, podlegającej zwrotowi w kwocie nominalnej po ustaniu umowy. Organ podatkowy uznał, że kaucja będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, nie jest zapłatą z tytułu dostaw i usług i wobec tego nie podlega opodatkowaniu VAT. Jednocześnie, organ zauważył, że w przypadku zatrzymania kaucji powinna ona być traktowana jak kara umowna, która nie stanowi wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu VAT, lecz rekompensatę za nienależyte wykonanie umowę. Rekompensata taka nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych VAT.

Przejmujący długi nie ma z tego żadnego przysporzenia

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-07-26
Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 19 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 2095/16) wynagrodzenie otrzymane od dłużnika w kwocie równej zadłużeniu kredytowemu nie będzie uznane za przychód podatkowy. Sprawa dotyczyła nabycia zadłużonej nieruchomości. Strony transakcji uzgodniły, że nabywca przejmie dług, co zostało odpowiednio odzwierciedlone w cenie. Nabywca miał uregulować równowartość niespłaconej kwoty głównej kredytu bankowego oraz odsetek naliczonych i niezapłaconych do dnia przejęcia długu. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uważał, że w wyniku takiej transakcji powstanie przychód podatkowy, a spółka będzie mogła rozpoznać koszty na moment spłaty zobowiązania wobec banku. Innego zdania były Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz NSA, które orzekły, że kwota odpowiadająca wartości niespłaconego kredytu nie jest przychodem podatkowym, ponieważ z uwagi na zwrotny charakter nie stanowi definitywnego przysporzenia.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 maja 2018 (sygn. akt I SA/Bk 1844/17)

Sprzedaż udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot, który jedynie stwarza pozory prowadzenia działalności jest sprzedażą udokumentowaną fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący w rozumieniu art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1573/16)

Wykładnia językowa art. 41 § 1 i 2 stawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), uzupełniona wykładnią celowościową, prowadzi do wniosku, że możliwe jest ustanowienie zastawu skarbowego na rzeczy (prawie) stanowiącej współwłasność podatnika i innej jeszcze osoby; przedmiotem zastawu może być nie cała rzecz ale odpowiedni ułamkowy udział podatnika.