Przegląd prasy podatkowej 23-27.08.2021 r.

| Do przeczytania w 5 min

Jeśli jest CFC, to nie ma exit tax

Gazeta Prawna, 2021-08-23, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.08.2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.491.2021.1.MS jeżeli fundacja rodzinna spełnia przesłanki do uznania jej za zagraniczną jednostkę kontrolowaną, to darowizna na rzecz tej fundacji nie będzie już objęta w Polsce podatkiem od dochodu z niezrealizowanych zysków. Wniosek o interpretację złożyła polska rezydentka, która wraz z mężem i dziećmi postanowiła powołać do życia rodzinną fundację prywatną na terytorium innego państwa. Fundacja będzie posiadała osobowość prawną i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie siedziby. Kobieta planowała przekazać fundacji nieodpłatnie, w formie darowizny, całość posiadanych przez siebie akcji i udziałów w różnych spółkach rodzinnych. Wspólnikami w nich są obecnie również mąż, syn oraz córka fundatorki. Dyrektor KIS uznał, iż w tej sytuacji przepisy o exit tax nie będą miały zastosowania, bo nie zostanie spełniony warunek utraty przez Polskę w całości albo w części prawa do opodatkowania dochodów ze zbycia akcji i udziałów wnoszonych do fundacji rodzinnej.

Usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi są zwolnione z VAT

Rzeczpospolita, 2021-08-23, Dominik Bregida

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z 15 kwietnia 2021 r. (I FSK 499/18) orzekł, iż świadczenie poprzez platformę informatyczną usług doradczych i informacyjnych dotyczących jedynie specjalnych funduszy inwestycyjnych, służących wspieraniu zarządzających portfelami przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, umożliwiających komunikowanie się z innymi uczestnikami rynków finansowych i zawieranie transakcji dotyczących lokat funduszu, spełnia kryteria uznania za „usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi”. W przedmiotowej sprawie podatnikiem jest fundusz inwestycyjny posiadający osobowość prawną. W celu pozyskania bieżących informacji dotyczących rynku fundusz zawarł umowę z kontrahentem ze Stanów Zjednoczonych na dostawę tego typu usług informatycznych. Podatnik zapytał, czy usługi świadczone na podstawie tej umowy będą stanowić import usług, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy usługi te podlegałyby zwolnieniu z VAT. Zdaniem funduszu tego typu usługi powinny być rozpoznane jako import usług, ale zwolnione z opodatkowania VAT. Organ zgodził się z podatnikiem tylko częściowo, dlatego sprawa trafiła do sądu. Dopiero NSA przyznał rację podatnikowi.

Strata na znakach towarowych jest firmowym kosztem

Rzeczpospolita, 2021-08-23, Przemysław Wojtasik

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 28 lipca 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.233. 2021.1.BJ uznał, iż spółka, która likwiduje wartości niematerialne i prawne, może rozliczyć ich niezamortyzowaną część. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka z o.o., która zajmuje się kontrolą i zarządzaniem marką oraz znakami towarowymi, a także ochroną praw własności intelektualnej należących do grupy. Zadaniem spółki było nabywanie praw ochronnych na znaki towarowe wykorzystywane do oznaczania towarów produkowanych przez przejmowane podmioty. Prawa te zostały uznane za wartości niematerialne i prawne. Następnie wprowadzono je do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Spółka je amortyzowała i zaliczała odpisy do kosztów. Obecnie planowana jest zmiana polityki marketingowej, której elementem jest konsolidacja znaków towarowych. Część znaków zostanie zlikwidowana oraz wykreślona z ewidencji. Spółka zapytała, czy niezamortyzowaną część można zaliczyć do kosztów podatkowych. W opinii spółki tak. Fiskus zaakceptował stanowisko spółki.

Kosztów bezpośrednich nie odlicza się przed ich poniesieniem

Rzeczpospolita, 2021-08-23, Mariusz Wcisło

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.26.2021.4.SG wyraził stanowisko, iż cło antydumpingowe naliczone w związku z dostawami w poprzednich latach, jednak uiszczone później, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tym roku, w którym doszło do jego zapłaty. Decyzją Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego na wnioskodawcę nałożone zostało cło antydumpingowe za towary przywożone w latach 2017-2019 r. Należna kwota cła antydumpingowego została zapłacona przez wnioskodawcę w 2020 r. W związku z tym wnioskodawca zapytał, kiedy powinien zaliczyć zapłacone cło do kosztów podatkowych. Organ wskazał, że kluczowy wpływ w tym zakresie ma data faktycznego poniesienia kosztu. Zdaniem organu, skoro poniesienie kosztu w postaci cła antydumpingowego w związku z wydaną decyzją nastąpiło dopiero w 2020 r., to nie ma możliwości ujęcia go jako koszt we wcześniejszych rozliczeniach podatkowych.

Jak ująć w kosztach odsetki od pożyczek na ogólną działalność

Rzeczpospolita, 2021-08-23, Michał Koba

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 lipca 2021 r., sygn. akt II FSK 2627/20 orzekł, iż odsetki od pożyczek, które spółka zaciągnęła w celu przejęcia rosyjskich spółek, są kosztami pośrednimi i mogą być rozliczane z przychodami zarówno z zysków kapitałowych, jak i z innych źródeł, przy zastosowaniu klucza przychodowego. Polska spółka nabyła udziały w luksemburskiej spółce holdingowej, która kontrolowała kilka wiodących rosyjskich spółek. W celu sfinansowania nabycia udziałów spółka zaciągnęła dwie pożyczki od podmiotu powiązanego. W konsekwencji spółka ponosi koszty odsetek od tych pożyczek. Spółka zapytała, do jakich źródeł powinien być alokowany koszt odsetkowy z tego tytułu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką, że koszty odsetek od omawianych pożyczek stanowią koszty pośrednie, jednakże uznał, że dotyczą one w całości przychodów z zysków kapitałowych i dlatego powinny być rozliczane wyłącznie w tym źródle przychodów. Spółka zaskarżyła interpretację i dopiero NSA przyznał jej rację.

Dyrektor KIS wyjaśnił, kiedy potrącić pit od cudzoziemca

Gazeta Prawna, 2021-08-26, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 18 sierpnia 2021 r., sygn. 0112-KDWL.4011.57.2021.1.TW stwierdził, iż płatnik nie pobiera podatku od wynagrodzenia zagranicznego zleceniobiorcy, który przedstawił swój certyfikat rezydencji, nawet gdy pobyt w Polsce przekroczy 183 dni. Jeżeli zatrudniony złoży tylko oświadczenie, że jego centrum życiowe jest za granicą, trzeba potrącić 20-proc. zryczałtowany PIT, a gdy minie 183 dni, zacząć stosować zasady ogólne.

Ugoda nie pomoże w rozliczeniu kosztów CIT

Rzeczpospolita, 2021-08-27,Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.213.2021.4.ŚS spółka nie odliczy od przychodu wydatków na odszkodowanie dla byłego pracownika. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka z o.o., która zwolniła pracownika działu serwisowego. Okres wypowiedzenia został zachowany. Pracownik nie zgodził się z decyzją spółki i wniósł sprawę do sądu. Domagał się odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Strony zgodziły się zawrzeć ugodę. Spółka zobowiązała się do wypłaty części odszkodowania. W ugodzie nie stwierdzono winy pracodawcy. Jako sposób rozwiązania umowy wskazane zostało porozumienie stron. Spółka zapytała, czy wypłacone odszkodowanie może być kosztem podatkowym. W jej opinii tak. Dyrektor KIS był innego zdania.