Przegląd prasy podatkowej (23-27.11.2020)

| Do przeczytania w 5 min

Fiskus każe płacić VAT od eksportu

Rzeczpospolita, 2020-11-23, Sławomir Czajka

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 września 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.215.2020.3.RM, brytyjskiej spółce sprzedającej towary poza UE i dokonującej celnych formalności eksportowych przez należącą do grupy spółkę z siedzibą w Polsce nie przysługuje prawo do zastosowania zerowej stawki podatku VAT. Z wnioskiem wystąpiła spółka, która w Polsce posiada stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT. Wnioskodawca rozważa zmianę modelu eksportu z terytorium Polski. W planowanym modelu wnioskodawca miał pozostać nadal właścicielem sprzedawanych towarów oraz ich dostawcą na rzecz kontrahenta spoza UE, podczas gdy celne formalności eksportowe miały być dokonane przez spółkę z siedzibą w Polsce. Z uwagi na fakt, że dostawa nadal miała być dokonywana przez wnioskodawcę, a wywóz i wszelkie formalności eksportowe miały być dokonywane na jego rzecz, wnioskodawca uznał, że będzie mu przysługiwało prawo do zastosowania stawki zero procent. Organ podatkowy nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem. Uznał on bowiem, iż w przytoczonym modelu nie dojdzie do eksportu towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Subwencję z PFR rozlicz jak pożyczkę

Rzeczpospolita, 2020-11-25 , Monika Pogroszewska

W interpretacji indywidualnej z 19 listopada 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.707.2020.2.AP, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju nie jest przychodem w momencie otrzymania, a sfinansowane z niej wydatki mogą być kosztem podatkowym. Dyrektor KIS zauważył także, że dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników może być wyłączone z przychodów. Z wnioskiem wystąpił podatnik, który jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Spółka otrzymała subwencję, którą przeznacza na finansowanie bieżącej działalności. Subwencja ma w znacznej mierze charakter bezzwrotny. Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem, iż przedmiotowa subwencja nie jest przychodem, gdyż dla celów podatku dochodowego traktowana jest jak pożyczka.

Likwidacja spółki bez ekstra dokumentacji

Gazeta Prawna, 2020-11-25, Mariusz Szulc

Z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.358.2020.3.SG, wynika, że wypłata zysku po rozwiązaniu spółki komandytowej nie jest transakcją kontrolowaną i nie wymaga sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Z wnioskiem o interpretację wystąpił komandytariusz mający większość udziałów w zysku rozwiązywanej spółki. W jego opinii wypłaty zysku nie należy uwzględniać w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko. Zdaniem organu w tej sytuacji nie zostanie spełniona definicja transakcji kontrolowanej, albowiem wypłata pieniędzy z tytułu rozwiązania spółki osobowej nie ma charakteru transakcji gospodarczej.

Nie każda strata zmusza do obowiązków dokumentacyjnych

Gazeta Prawna, 2020-11-25, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 listopada 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.249.2020.1.RK, wymóg nieponiesienia straty dotyczy tego źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych, natomiast strata z innego źródła przychodów jest bez znaczenia. We wniosku chodziło o spółkę i jej kontrahenta, którzy wyodrębniają dwa źródła przychodów: z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł przychodów, do których zalicza się między innymi działalność operacyjną. Spółka nie poniosła w 2019 r. straty podatkowej z żadnego z tych źródeł. Natomiast kontrahent osiągnął dodatni wynik podatkowy tylko na innych źródłach przychodów – z zysków kapitałowych miał stratę. Spółka zapytała, czy poniesienie straty z zysków kapitałowych, przy jednoczesnym osiągnięciu dochodów z innych źródeł przychodów, wyklucza zwolnienie od obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Stanowisko fiskusa było tu korzystne – strata z „drugiego” źródła przychodów nie wyklucza zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Opłaty dystrybucyjne podwyższają wartość celną

Gazeta Prawna, 2020-11-25, Mariusz Szulc

W wyroku z 19 listopada 2020 r., sygn. akt C-775/19, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wynagrodzenie wypłacane pozaunijnemu sprzedawcy w zamian za wyłączne prawo do dystrybucji jego produktu na terytorium Unii Europejskiej należy uwzględnić w wartości celnej towaru. W sprawie chodziło o niemieckiego importera, który miał zagwarantowane prawo wyłącznej dystrybucji towaru w Austrii. W zamian zobowiązał się on płacić przez cztery lata dodatkową „rekompensatę” w wysokości 25 proc. rocznego obrotu ze sprzedaży produktu. Importer nie doliczał tej rekomensaty do wartości celnej towaru, co zakwestionowali niemieccy celnicy. Niemiecka spółka tłumaczyła, że w chwili dokonywania importu nie wiedziała jeszcze, jaką część cygar będzie sprzedawać w Austrii, a jaką na terenie Niemiec – nie mogła więc określić wysokości rekompensaty należnej kubańskiemu kontrahentowi. Urząd celny twierdził, że kwoty te powinny zostać doliczone ‒ jeśli nie jako oddzielny element ceny zakupu, to jako rodzaj opłaty licencyjnej należnej za prawo do dystrybucji cudzego towaru. TSUE potwierdził to stanowisko.

Bonusy nie wpływają na prawo do stawki 9 proc. CIT

Gazeta Prawna, 2020-11-26, Łukasz Zalewski

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.375.2020.2.IM, uznał, że premie pieniężne otrzymywane od producentów towarów nie są sprzedażą, a więc nie należy ich uwzględniać przy obliczaniu limitu małego podatnika. W sprawie chodziło o spółkę współpracującą z dostawcami i producentami materiałów budowlanych. Ze względu na dużą skalę zamówień jej wspólnicy dostają od producentów i dostawców premie pieniężne. W efekcie spółka wykazuje w księgach wyższe przychody operacyjne niż ze sprzedaży towarów i usług – są one powiększone o premie. W opinii spółki uzyskanych bonusów nie powinna wliczać do limitu decydującego o statusie małego podatnika na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to stanowisko.