Przegląd prasy podatkowej (23.04-04.05.2018 r.)

| Do przeczytania w 9 min

Fiskus już ogranicza wydawanie interpretacji indywidualnych

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-04-23
Agnieszka Pokojska

W przypadku odmowy przez Krajową Informację Skarbową wydania interpretacji na podstawie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, podatnik może mieć problem z uzyskaniem wykładni w innej sprawie. W przedmiotowej sprawie podatnik wystąpił z dwoma wnioskami zadając pytania dotyczące konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dyrektor KIS odmówił wydania interpretacji w zakresie PIT powołując się na klauzulę o unikaniu opodatkowania. Odmówił również wydania interpretacji w zakresie PCC. Dyrektor KIS zwrócił uwagę na opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który wskazał że wniosek dotyczący PCC dotyczy szerszego schematu optymalizacyjnego, odmówił wydania interpretacji uznając całe przekształcenie za sztuczne. Dyrektor KIS połączył oba wnioski spółki we własnym zakresie i uznał, że łącznie te czynności byłyby dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Zdaniem ekspertów obecne przepisy nie przewidują takiej możliwości.

Korekta możliwa także po upływie przedawnienia

Rzeczpospolita, 2018-04-23
Paulina Bąk

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie Biosafe – Indústria de Reciclagens S.A. (sygn. C‑8/17), podatnik powinien mieć prawo do uwzględnienia faktur korygujących otrzymanych od kontrahenta, który po kontroli otrzymał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego pomimo faktu, że przewidziany w przepisach krajowych termin na złożenie korekty deklaracji i odliczenie VAT naliczonego upłynął. W rozpatrywanej sprawie TSUE odrzekł, że dopiero w momencie otrzymania dokumentów korygujących faktury pierwotne zostały spełnione materialne i formalne przesłanki dające prawo do odliczenia VAT, a nabywca towarów nabył prawo, zgodnie z zasadą neutralności VAT, do zwrotu VAT. Powyższy wyrok, który pomimo tego, że nie dotyczy bezpośrednio polskich przepisów VAT, to ma znaczenie również dla polskich podatników. Wskazuje on bowiem, że nie można ograniczać prawa do odliczenia VAT, gdy podatnik nie miał faktycznej możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, ponieważ kontrahent nie wystawił faktur korygujących, więc niemożliwe jest uczynienie podatnikowi zarzutu braku należytej staranności.

Zwrot VAT nie może być później niż zakończenie kontroli

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-04-23
Łukasz Zalewski

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 marca 2018 r. (sygn. akt. I SA/Łd 136/18) organy podatkowe nie mają prawa wyznaczyć terminu zwrotu VAT późniejszego niż termin zakończenia czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego. Przedmiotem analizowanego rozstrzygnięcia była kwestia zwrotu nadwyżki VAT naliczonego za marzec 2017 r. Kontrola została wszczęta w maju z datą zakończenia wyznaczoną na 31 października. Niemniej jednak Naczelnik urzędu skarbowego we wrześniu 2017 ustanowił nowy termin zwrotu na 2 kwietnia 2018 r., ponieważ nie uzyskał odpowiedzi z zagranicznych organów podatkowych w przewidywanym terminie. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej nie podważył tej decyzji, mimo że spółka zarzucała organom naruszenie przepisów oraz opieszałość w rozstrzygnięciu sprawy. WSA w Łodzi przyznał rację spółce, stwierdzając że termin zwrotu nadwyżki VAT nie może przekroczyć terminu zakończenia kontroli, który przypadał na 31 października 2017 i nie został przedłużony.

Fiskus nie będzie mógł czekać na ostatnią chwilę

Rzeczpospolita, 2018-04-24
Aleksandra Tarka

Siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z 16 listopada 2017 r. (sygn. I FSK 255/17) orzekł, że aby skutecznie przedłużyć termin zwrotu VAT, organ podatkowy musi nie tylko wydać i nadać, lecz przede wszystkim doręczyć podatnikowi postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT przed jego upływem. W sprawie będącej kanwą wyroku NSA spółka wniosła o zwrot VAT w przyspieszonym terminie 25 dni. Organ podatkowy pragnął poświęcić więcej czasu na weryfikację zasadności zwrotu VAT, lecz w ustawowym terminie zwrotu nie zdołał doręczyć stosownego postanowienia do pełnomocnika spółki. W wydanym wyroku NSA zwrócił uwagę na moment, w którym rozpoczyna się byt prawny decyzji oraz postanowienia w postępowaniu administracyjnym i wskazał, że momentem tym jest ich doręczenie na rzecz strony. Wszak ordynacja podatkowa przewiduje instytucję zachowania terminu w przypadku nadania przesyłki w terminie w placówce operatora pocztowego, to jednak dobrodziejstwo takiego rozwiązania dotyczy jedynie podatnika, a nie organu podatkowego.

Agencyjne informacje w zarządzaniu funduszami są bez VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-04-24
Patrycja Dudek

W orzeczeniu z dnia 23 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 1028/16) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zakup informacji na temat rynków finansowych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych podlega zwolnieniu z VAT. Przedmiotowy stan faktyczny dotyczył towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które nabywało usługi od zagranicznego podmiotu w postaci informacji na temat rynków finansowych i zapytało się, czy takie usługi mogą podlegać zwolnieniu jako związane z zarządzaniem funduszami. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgodzili się z towarzystwem, twierdząc że zakup informacji ma charakter ogólny i jest narzędziem stosowanym przy zarządzaniu jednakże dopiero po przetworzeniu tych informacji, w związku z czym nie powinien być zwolniony z VAT. Towarzystwo argumentowało, że agencyjne informacje są niezbędne do zarządzania funduszem, w związku z czym ten zakup powinien być zwolniony z VAT. Ponadto taka wykładnia prowadziłaby do opodatkowania zakupu innych usług, np. księgowych, które podlegają zwolnieniu z VAT w związku z zarządzaniem  funduszami. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację towarzystwu funduszy inwestycyjnych.

Doradztwo podatkowe bez kosztowych ograniczeń

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-04-24
Agnieszka Pokojska

Według Ministerstwa Finansów wydatki na usługi świadczone przez doradców podatkowych nie podlegają ograniczeniu w odliczaniu od przychodu. Wyjaśnienia Ministerstwa dotyczyły wprowadzonego 1 stycznia 2018 r. przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych limitującego możliwość odliczania od przychodu kosztów związanych z usługami niematerialnymi (m.in. usługi doradcze) od podmiotów powiązanych do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA. Jak przeczytać można w wyjaśnieniach Ministerstwa, doradztwo podatkowe uznane zostało za usługę prawną, a nie doradczą, w związku z czym nie podlega pod ograniczenia przewidziane przepisem. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że charakter usług świadczonych przez doradców podatkowych jest na tyle podobny do usług wykonywanych przez radców prawnych i adwokatów, że powinno się je klasyfikować do tej samej kategorii PKWiU. Potwierdzony został również brak limitowania kosztów usług księgowych i audytorskich.

Nabycie wierzytelności może być z VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-04-25
Łukasz Zalewski

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2018 r. (sygn. akt. I FSK 966/16) nabycie wierzytelności, w sytuacji gdy jej spłata na moment zakupu nie jest zagrożona, stanowi usługę podlegającą VAT. W przedmiotowej sprawie wspólnik spółki nabył wierzytelność po cenie niższej niż nominalna oraz zobowiązał się, po odzyskaniu kwoty wierzytelności od upadłego, do przekazania 30% kwoty na rzecz innego wierzyciela.  Efektem tego było zamknięcie listy wierzytelności i wypłata kwoty wierzytelności przez syndyka. Zdaniem Spółki nabycie takie nie stanowi usługi podlegającej VAT, z czym nie zgodził się jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Argumentacja spółki została podzielona przez WSA w Białymstoku, jednakże NSA ostatecznie przychyliło się do stanowiska organu podatkowego podkreślając, iż pewność uzyskania określonych kwot od syndyka przez spółkę wykluczała uznanie, że nabycie jest poza VAT w związku z przesłankami wynikającymi z wyroku TSUE w sprawie C-93-10 GFKL.

Elektroniczne sprawozdania w formie JPK, ale… jeszcze nie teraz

Rzeczpospolita, 2018-04-25
Joanna Henzel

Ekspert TPA – Joanna Henzel objaśnia rewolucyjne zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, od 15 marca 2018 r. składanie dokumentów przez podmioty wpisane do rejestru możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Repozytorium Dokumentów Finansowych. Do 30 września br. obowiązują przepisy przejściowe, które pozwalają na przesłanie sprawozdań w formie skanów, podpisanych kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, przez jednego z członków zarządu, którego numer PESEL jest ujawniony w KRS. Od 1 października sprawozdanie będzie obligatoryjnie sporządzane i składane w formacie JPK, po czym automatycznie trafiać będzie z KRS do organów podatkowych. Nie jest możliwe złożenie dokumentów przez pełnomocnika procesowego czy prokurenta. Brak posiadania numeru PESEL przez jakiegokolwiek z członków zarządu czy wspólników rodzi obowiązek złożenia sprawozdań w formie płatnego wniosku Z40 lub uzyskania przez jednego z członków zarządu numeru PESEL. Ekspert TPA przypomina, że niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania zabezpieczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczony profilem zaufanym ePUAP związane jest z ryzykiem nałożenia sankcji z kodeksu karnego skarbowego.

Nie ma listy należytej staranności. Jest metodyka dla urzędników

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-04-26
Łukasz Zalewski, Mariusz Szulc

Ministerstwo Finansów przedstawiło listę wytycznych skierowanych do aparatu skarbowego, stanowiącą zbiór wskazówek mających na celu wsparcie urzędników w ocenie czy przedsiębiorcy dochowują należytej staranności w ramach krajowych transakcji podlegających VAT. Dokument przygotowany przez MF ma także stanowić dla przedsiębiorców istotną informację czym w ramach badania prawidłowości stosowania odliczenia VAT z faktur kierować się będzie administracja skarbowa. Metodyka  określa najistotniejsze kryteria formalne i transakcyjne, które będą brane pod uwagę przez urzędników „skarbówki” w ramach czynności sprawdzających/kontrolnych. Opracowany przez MF dokument ma charakter otwarty, gdyż przewidziano możliwość jego modyfikacji/rozbudowywania ze względu na potencjalne zmiany przepisów oraz potrzeby sygnalizowane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Co najistotniejsze, pomimo oczekiwań podatników, nie ma jednak charakteru wiążącego.

Opłaty licencyjne na rzecz podmiotu powiązanego nie są kosztem

Rzeczpospolita, 2018-04-30
Jakub Dąbrowski

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 marca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.441.2017.1.AW), opłaty licencyjne na rzecz podmiotu powiązanego są wyłączone z kosztów uzyskania przychodu na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. przepisu limitującego uznanie wynagrodzenia za usługi niematerialne za koszty uzyskania przychodów (art. 15e ustawy o PDOP). Koszty usług informatycznych powinny natomiast stanowić koszty uzyskania przychodu bez ograniczeń. Zdaniem spółki celem wprowadzenia regulacji było przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji, a w opisanym stanie faktycznym do takiej optymalizacji nie dochodzi. Ponadto, w opinii podatnika wydatki na licencje należące zarówno do podmiotu powiązanego, jak i podmiotów trzecich nie powinny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, ponieważ są bezpośrednio związane z wytworzeniem produktów. Ze stanowiskiem spółki w zakresie wydatków na opłaty licencyjne nie zgodził się organ podatkowy. Dyrektor KIS stwierdził, że z kosztów uzyskania przychodu wyłączone są wydatki na licencje ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.

Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z dnia 8 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1258/14)

Art. 41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zw. z pozycją 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, należy interpretować w ten sposób, że obniżona stawka podatku przewidziana w tym przepisie ma zastosowanie do twórców programów komputerowych w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co wyłącza możliwość skorzystania z obniżonej stawki przez podatnika, który nabył kody programistyczne na podstawie umowy o dzieło i nie dokonał w nich żadnej czynności, którą można by uznać za wyrażanie programu komputerowego, czy też taką jego modyfikację, która wprowadzałaby zmiany do formy wyrażenia programu, a w konsekwencji pozwalała uznać nabywcę za takiego twórcę.

Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2018 r. (sygn. akt I GSK 239/16)

Wykładnia art. 136 i art. 145 § 2 O.p. nie może być dokonywana w oderwaniu od treści art. 137 § 3 O.p. Z przepisu tego wynika, że pełnomocnictwo procesowe dokonuje się w chwili jego sporządzenia na piśmie, lecz nie staje się skuteczne w stosunku do organu podatkowego w chwili sporządzenia pisma, a z chwilą dołączenia do akt sprawy. Pełnomocnik obowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo do akt sprawy przy pierwszej czynności procesowej.