Przegląd prasy podatkowej 24–28.01.2022

| Do przeczytania w 7 min

Tracą twórcy i zleceniobiorcy

Gazeta Prawna, 2022-01-25, Katarzyna Jędrzejewska

Ulga dla klasy średniej nie wyrównuje strat związanych ze zmianami w składce zdrowotnej, bo tworząc jej algorytmy, pomyślano tylko o pracownikach z niskimi kosztami uzyskania przychodu. Nie wzięto pod uwagę osób mających prawo do 50-proc. lub 20-proc. kosztów. Zasadniczo twórcy mieli na Polskim Ładzie zyskać, bo wzrósł roczny limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodu. To skutek podwyższenia progu skali podatkowej – do 120 000 zł, od którego zależy również limit 50-proc. kosztów. Z przeprowadzonych kalkulacji wynika, iż twórcy, których połowa wynagrodzenia stanowi honorarium autorskie, nie odczują zmian spowodowanych Polskim Ładem przy zarobkach ok. 8200 zł brutto miesięcznie. Ale odczują je już po przekroczeniu zarobków ok. 9000 zł miesięcznie. Osoby zarabiające 10 000 zł brutto miesięcznie, z czego połowa jest objęta 50-proc. kosztami, tracą na Polskim Ładzie 2441 zł w skali roku. Główna przyczyna to niewłaściwa konstrukcja ulgi dla klasy średniej. Ulga miała w założeniu zrekompensować skutki zmian w składce zdrowotnej, a konkretnie braku możliwości odliczania jej od podatku. Oba algorytmy ulgi opracowano jednak przy założeniu, że pracownikowi przysługują zwykłe, tradycyjne koszty uzyskania przychodu.

Ewidencja Księgowa i podatki przy zakupie kart paliwowych dla pracowników

Rzeczpospolita, 2022-01-25, Klaudia Szmajduch, Emilia Wolanowska

Podatnik może korzystać z kart wydawanych bezpośrednio przez dostawców paliwa (np. koncerny paliwowe) albo brać udział w tzw. modelu trójstronnym, czyli korzystać z kart udostępnionych przez inne podmioty, które nie są emitentami tych kart. W związku z wątpliwościami dotyczącymi kwalifikowania do celów VAT transakcji trójstronnych z wykorzystaniem kart paliwowych Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną z 15 lutego 2021 r., sygn. PT9.8101.3.2020. W interpretacji wskazano, kiedy taka transakcji jest traktowana jako dostawa towarów, a kiedy jako świadczenie usług.
W modelu trójstronnym transakcja powinna być zakwalifikowana jako świadczenie usług, jeżeli łączenie są spełnione następujące przesłanki: nabycie paliwa przez posiadacza karty następowało bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw, wyłączenie odbiorca decydował o sposobach nabycia paliwa, i wyłącznie on ponosił całość kosztów związanych z jego nabyciem. Z kolei rola podmiotu pośredniczącego musi ograniczyć się do udostępniania odbiorcy karty paliwowej.

Polski Ład: Wspólne rozliczenie nie zawsze się opłaca

Rzeczpospolita, 2022-01-26, Monika Pogroszewska

Osobom mającym dochody podobnej wysokości indywidualne zeznanie podatkowe może dać więcej korzyści niż złożone razem z małżonkiem. Tak jak do tej pory małżonkowie zapłacą podatek w podwójnej wysokości od połowy łącznych dochodów. To dobre rozwiązanie, gdy przychody jednego z małżonków przekraczają próg podatkowy (w 2022 r. to 120 tyśs. zł), a przychody drugiego są niższe lub zerowe. Małżonkowie skorzystają też podwójnie z nowej kwoty wolnej od podatku. Z kolej z ulgi dla klasy średniej małżonkowie mogą skorzystać w dwóch sytuacjach, po pierwsze każdy z nich może skorzystać z ulgi indywidualnie przy rocznych przychodach mieszczących się w określonych limitach. Po drugie z ulgi mogą skorzystać we wspólnym rozliczeniu. Dotyczy to osób, których indywidualne zarobki wykraczają poza limit, ale połowa ich łącznych dochodów mieście się w limicie.

Wzrosły grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Gazeta Prawna, 2022-01-26, Łukasz Zalewski

Od 1 stycznia 2022 r. minimalna grzywna za wykroczenie wynosi 301 zł, a maksymalna za przestępstwo – prawie 29 mln zł. Mandat za wykroczenie może maksymalnie wynieść 15 050 zł. Podwyżki te są konsekwencją wzrostu minimalnej pensji do 3010 zł. Łagodniejsze kary grożą za wykroczenia, np. za niewystawienie paragonu fiskalnego. Najniższy wymiar kary za drobne wykroczenia to mandat. Może on wynieść od 1/10 do pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od 301 zł do 15 050 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, to może on wymierzyć wyższą grzywnę. Jeśli kwota uszczuplonego podatku przekroczy 15 050 zł, mamy do czynienia z przestępstwem skarbowym. W tym wypadku grzywnę wymierzają sądy. Określają one liczbę tzw. stawek dziennych oraz wysokość jednej stawki. Przy jej ustalaniu sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Minimalna grzywna za przestępstwo skarbowe wynosi obecnie 1003,40 zł
Natomiast maksymalna grzywna za przestępstwo skarbowe wynosi teraz 28 895 997,60 zł.

Szkolenia dla liderów związków zawodowych są bez PIT

Gazeta Prawna, 2022-01-26, Krzysztof Bałękowski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 stycznia 2022 r., sygn. akt II FSK 1088/19 orzekł, iż przychód z tytułu uczestnictwa pracowników będących liderami związkowymi w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Chodziło o spółkę, której pracownicy oddelegowani do zarządu zakładowej organizacji związkowej brali udział w szkoleniu dotyczącym budowania świadomości biznesowej liderów związkowych. Firma chciała się upewnić, że przychód z tytułu uczestnictwa pracowników w szkoleniu jest zwolniony z opodatkowania. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Stwierdził, że szkolenie było tylko pośrednio skierowane do pracowników, przede wszystkim jednak było dedykowane liderom związkowym, którzy są odrębnymi podmiotami, niezależnymi od pracodawcy. Sądy obu instancji przyznały rację Spółce. Sądy zaznaczyły, że skierowanie liderów związkowych na szkolenie nie sprawia, że tracą oni status pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Niektóre spółki komandytowe mogły już płacić 9-proc. CIT

Gazeta Prawna, 2022-01-27, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.464.2021.1.PB wyraził pogląd, iż spółka komandytowa, która powstała w 2020 r. z przekształcenia innego podmiotu, nie musiała czekać dwóch lat, by móc płacić podatek dochodowy według stawki obniżonej. Spółka komandytowa, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, sądziła, że ograniczenie w stosowaniu stawki 9% ma zastosowanie także w jej przypadku. Powstała bowiem z przekształcenia ze spółki cywilnej. Spółka uważała więc, że 9% CIT będzie mogła płacić dopiero w 2022 r., gdy miną dwa lata od przekształcenia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że spółki tej nie dotyczą ograniczenia, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym. Argumentem fiskusa było to, że w roku, w którym doszło do przekształcenia, spółka komandytowa nie była jeszcze podatnikiem CIT, więc przepis ten nie mógł być jeszcze wobec niej stosowany.

Polski Ład dotknie także zarząd

Rzeczpospolita, 2022-01-27, Katarzyna Sarek-Sadurska, Magdalena Skwara, Anna Cichoń

Większość członków zarządu może się spodziewać, że nowe przepisy wpłyną na wysokość ich zarobków i to niezależnie od tego, czy są wynagradzani wyłącznie na podstawie uchwały, czy zawarli za spółką dodatkową umowę. Do końca 2021 r., jeśli wynagrodzenie było przyznane członkowi zarządu jedynie na podstawie uchwały, to nie podlegało ono składkom na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Polski Ład objął ubezpieczeniem zdrowotnym także osoby powołane do pełnienia swojej funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Podstawą naliczania składki zdrowotnej, która wynosi 9 proc., jest kwota wynagrodzenia wypłacanego na podstawie uchwały. Część spółek proponuje członkom zarządu różnego typu umowy, które regulują zasady współpracy, w tym wynagrodzenie. Najczęściej jest to umowa o pracę albo tzw. kontrakt menedżerski. Zgodnie z nowymi przepisami, składka zdrowotna jest naliczana na takiej samej zasadzie, jak do 31 grudnia 2021 r., tzn. wynosi 9 proc. podstawy (zasadniczo jest to przychód po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne). Składka ta nie podlega już jednak odliczeniu od podatku, co znacząco zwiększa obciążenia publicznoprawne. Analogicznie, dochody uzyskiwane przez członków zarządu na podstawie umów cywilnoprawnych – czyli umowy zlecenia bądź kontraktu menedżerskiego – podlegają takim samym zasadom jak w 2021 r. ,W konsekwencji, z uwagi na likwidację możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej wynoszącej 9 proc. podstawy jej naliczenia i jednocześnie brak możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej, wynagrodzenie netto osób na kontraktach menedżerskich ulegnie obniżeniu.

Fiskus musi wyjaśnić sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej

Gazeta Prawna, 2022-01-31, Krzysztof Bałękowski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2022 r., sygn. akt II FSK 1158/19 nie można zawężać definicji przepisów prawa podatkowego wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie podatku. W sprawie chodziło o spółkę, która chciała zrezygnować z przechowywania papierowych dokumentów potwierdzających wydatki. Planowała wdrożyć informatyczny system archiwizacji. Papierowe oryginały byłyby niszczone po uzyskaniu akceptacji i rozliczeniu wydatków. Spółka zapytała Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy będzie mogła zaliczyć udokumentowane w ten sposób wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor odmówił wydania interpretacji. Stwierdził, że interpretacja może dotyczyć jedynie przepisów prawa podatkowego, a nie samego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego. Nie zgodziły się z nim sądy obu instancji.