Przegląd prasy podatkowej 24–28.10.2022 r.

| Do przeczytania w 6 min

Testowanie nowych maszyn to za mało dla skorzystania z ulgi B+R

Gazeta Prawna, 2022-10-24, Monika Pogroszewska

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 października 2022 r., sygn. akt. II FSK 473/20 spółka wdrażająca nową linię produkcyjną oraz innowacyjne oprogramowanie do niej nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej. Nie odliczy więc dodatkowych kosztów kwalifikowanych. Sprawa dotyczyła spółki, która zajmuje się przetwórstwem rybnym i poszukuje rozwiązań usprawniających proces produkcji. W tym celu przetestowała nową maszynę do obróbki ryb, zwiększającą wydajność produkcji. Przeprowadzone testy pozwoliły na opracowanie nowego procesu panierowania ryb, co zmniejszyło zużycie mąki oraz obniżyło koszty pracownicze. Ponadto wdrożono innowacyjne, na skalę przedsiębiorstwa, oprogramowanie, umożliwiające bieżący nadzór nad wytwarzaniem wyrobów. Spółka chciała się upewnić, że wszystkie te działania były działalnością badawczo-rozwojową, która uprawnia do skorzystania z ulgi B+R. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. Spółka więc zaskarżyła interpretację. Sądy obu instancji przyznały jednak rację organowi podatkowemu.

Leasing nie przedłuży korzystania z ulgi na robotyzację

Gazeta Prawna, 2022-10-25, Monika Pogroszewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.465.2022.1.AR uznał, iż spółka korzystająca na podstawie leasingu finansowego z maszyn i urządzeń spełniających definicję robota może odliczać dodatkowe 50 proc. odpisów amortyzacyjnych tylko do końca roku podatkowego rozpoczętego w 2026 r. Spytała o to spółka, która inwestuje w maszyny, urządzenia przemysłowe i narzędzia wchodzące w skład zautomatyzowanych i zrobotyzowanych stanowisk pracy, spełniające warunki skorzystania z ulgi na robotyzację. Niektóre z nich zamierza użytkować na podstawie umów leasingu finansowego. Spółka zapytała, jak długo będzie miała prawo do dodatkowego odliczenia odpisów amortyzacyjnych. Według niej aż do wygaśnięcia umowy leasingu finansowego, niezależnie od tego, że umowa ta będzie wykraczać poza okres, o którym mowa w przepisach. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką.

Większość głosów to 50 proc. plus jeden

Gazeta Prawna, 2022-10-25, Mariusz Szulc

Naczelny Sąd Administracyjny 21 października 2022 r. wydał wyrok, sygn. akt II FSK 544/20, w którym orzekł, iż Skarb Państwa powinien mieć ponad połowę głosów na walnym zgromadzeniu wspólników, aby spółka musiała pobierać 70-proc. podatek od odszkodowania za zakaz konkurencji wypłacanego zwolnionemu menedżerowi. Chodziło o menedżera, który po rozwiązaniu umowy o pracę otrzymał od byłego pracodawcy odszkodowanie za zakaz prowadzenia konkurencyjnej działalności. Pieniądze zostały wypłacone w 12 ratach, a od ich nadwyżki powyżej wysokości pensji wypłaconej menedżerowi w ciągu ostatnich sześciu miesięcy spółka potrąciła 70-proc. podatek. Menedżer się z tym nie zgadzał i wystąpił z wnioskiem o interpretację. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w tym wypadku płatnik miał obowiązek potrącić 70-proc. podatek. Innego zdania były sądy obu instancji.

Nieskuteczny wybór estońskiego CIT można szybko naprawić

Gazeta Prawna, 2022-10-25, Mariusz Szulc

W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w opinii z 12 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.482.2022.1.AW spółka, która w dniu składania zawiadomienia ZAW-RD nie spełniała wszystkich warunków do opodatkowania estońskim CIT, nie musi czekać trzech lat, by ponownie złożyć zawiadomienie o wyborze podatku. Spytała o to spółka, która 25 kwietnia 2022 r. złożyła w urzędzie skarbowym zawiadomienie ZAW-RD o wyborze ryczałtu od dochodów spółek. Z pewnych względów spółka wycofała zawiadomienie i zapłaciła zaległy podatek dochodowy za kwiecień i maj 2022 r. Po uporządkowaniu wewnętrznych spraw spółki spytała ona, czy będzie mogła ponownie wybrać ryczałt, gdy tylko spełni wszystkie warunki ustawowe. Spółka uważała, że nie dotyczy jej 3 letni okres, gdyż wg niej odnosi się on do podatników, którzy najpierw skutecznie wybrali opodatkowanie ryczałtem, a następnie stracili do niego prawo. Natomiast, wg spółki, jej jest inna, bo z chwilą składania zawiadomienia nie spełniała ona wszystkich przesłanek do wyboru estońskiego CIT. Nigdy więc nie nabyła do niego prawa, a tym samym nie mogła go utracić. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni potwierdził jej stanowisko.

Umorzenie zobowiązania jest przychodem

Gazeta Prawna, 2022-10-25, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 października 2022 r., sygn. akt II FSK 537/20, jeśli nominalna wartość wierzytelności zostanie przekonwertowana na warte mniej udziały w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika, to różnica będzie dla dłużnika przychodem. Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, była dłużnikiem innego podmiotu z grupy kapitałowej. Planowała, że wyemituje nowe udziały, które przejmie wierzyciel w zamian za przysługującą mu całość lub część należności. Łączna wartość wyemitowanych udziałów byłaby niższa niż wartość nominalna wierzytelności. Spółka uważała, że nie osiągnie z tego powodu przychodu, bo środki otrzymane na powiększenie kapitału zakładowego nie są podatkowym przychodem. Nie zgodził się z nią Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretację uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Nie zgodził się z tym jednak NSA.

Czy państwo powinno się wzbogacić w wyniku zastosowania niewłaściwej stawki VAT przez podatnika

Rzeczpospolita, 2022-10-25, Patryk Zawada

W dniu 8 września 2022 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię dotyczącą możliwości otrzymania zwrotu nadpłaty podatku VAT w związku z zastosowaniem niewłaściwej stawki podatku. Opinia została wydana w związku ze sprawą austriackiej spółki. Spółka w swojej działalności zawyżyła stawkę VAT dla swoich klientów, którzy byli konsumentami, a więc nie mieli prawa do odliczenia podatku VAT. Spółka po ustaleniu, że posługiwała się nieprawidłową stawką, dokonała korekty złożonej deklaracji VAT w celu uzyskania zwrotu powstałej w ten sposób nadpłaty. Austriacki urząd skarbowy jednak odmówił. Sprawa trafiła do sądu, który to skierował sprawę do TSUE. Rzecznik generalny w swojej opinii podkreślił, że w sytuacji takiej jak w stanie faktycznym będącym podstawą tej sprawy, z uwagi na to, że odbiorcami usług byli konsumenci, nie ma realnego ryzyka uszczuplenia wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT. W konsekwencji spółka powinna mieć prawo do zwrotu nadpłaconego VAT.

Niespłacone pożyczki nie muszą być przychodem

Gazeta Prawna, 2022-10-27, Agnieszka Pokojska

W interpretacji indywidualnej z 14 października 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.111.2022.1.RK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż wartość pożyczek niespłaconych na dzień likwidacji spółki i wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców nie stanowi dla tej spółki przychodu podatkowego. Pytając o to, spółka z o.o. podkreśliła, że niespłacone przez nią zobowiązania nie zostaną jej umorzone, bo wierzyciel nie wyraża zgody na zwolnienie jej z długu. W związku z tym musi ona wykazać te zobowiązania w bilansie likwidacyjnym. Spółka chciała się upewnić, że niespłacone pożyczki nie będą dla niej przychodem, od których powinna zapłacić podatek. Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem.