Przegląd prasy podatkowej 25.10 – 29.10.2021

| Do przeczytania w 7 min

Wniosek VAT-REF można skorygować

Gazeta Prawna, 2021-10-25, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 października 2021 r., sygn. C-396/20, jeżeli w trakcie postępowania o zwrot podatku fiskus odkryje, że zarejestrowana za granicą firma miałaby prawo odzyskać większą kwotę niż ta, o którą wnioskowała, to powinien wezwać ją do złożenia korekty. Brak takiego wezwania należy traktować jako nieproporcjonalne naruszenie zasady neutralności VAT. Wyrok dotyczył belgijskiej spółki, która w ramach procedury VAT-Refund chciała odzyskać podatek z Węgier. W trakcie prowadzonego przez fiskusa postępowania okazało się, że miałaby prawo do zwrotu większej kwoty niż ta, o którą wnioskowała. Urząd skarbowy wypłacił jednak wyłącznie tyle, na ile opiewał jej wniosek. Prawidłowość takiego postępowanie potwierdził organ odwoławczy, który uznał, że w trakcie postępowania nie można już korygować złożonego wniosku VAT-REF. Można co najwyżej złożyć nowy wniosek, ale w tej sytuacji było już na to za późno. Sąd pierwszej instancji był podobnego zdania, dopiero sąd najwyższy powziął wątpliwości i skierował pytanie prejudycjalne do TSUE. Ten nie miał wątpliwości, że węgierski fiskus powinien umożliwić spółce skorygowanie wniosku VAT-REF.

 

Stacje przekazu sygnału telefonii komórkowej są budowlami

Gazeta Prawna, 2021-10-25, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 21 października 2021 r., sygn. akt III FSK 379/21, III FSK 380/21 oraz III FSK 381/21, potwierdził, że stacje bazowe do bezprzewodowego przesyłu danych (tzw. BTS) nie są opodatkowane jako maszty, ale jako budowle sieciowe, wraz z instalacjami i urządzeniami. Podatek jest więc należny od ich wartości. Spółka będąca właścicielem budowli doszła do wniosku, że budowle te nie powinny być opodatkowane. Wskazywała, że są to urządzenia w kontenerach zainstalowanych na dachach budynków lub w specjalnie zaadaptowanych do tego pomieszczeniach. Złożyła więc korekty deklaracji i wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości. Organy podatkowe uznał, że stacje bazowe są budowlami i podatek jest należny. Spółka złożyła skargę i Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał jej rację. Nie zgodził się z tym jednak NSA. NSA wskazał, że stacje bazowe BTS nie są opodatkowane jako maszty, ale jako budowle sieciowe.

 

Doradztwo przy transferze ZCP z prawem do odliczenia VAT

Rzeczpospolita, 2021-10-25, Przemysław Stefanowicz

Jak wynika z interpretacji indywidualnej z 2 lipca 2021 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.274.2021.1.WH, podatnik może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur dokumentujących zakup usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wnioskodawcą jest podatnik VAT, który nabył zespół składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). Transakcja ta nie podlegała opodatkowaniu VAT. Wśród składników składających się na ZCP na wnioskodawcę został przeniesiony m.in. ogół praw i obowiązków wynikających z dwóch umów o świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem transakcji nabycia ZCP. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji zbycia ZCP. Jego zdaniem tak. Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

 

Ryczałt od zysków na kapitale zapasowym dopiero po czterech latach

Gazeta Prawna, 2021-10-26, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.244.2021.4.MZA, uznał, że dochód, który uchwałą spółki zostanie przeznaczony na jej kapitał zapasowy, nie podlega opodatkowaniu w trakcie korzystania z tzw. estońskiego CIT. Podatek trzeba będzie jednak zapłacić po rezygnacji z prawa do ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Chodziło o spółkę, która w 2021 r. wybrała estoński CIT. W trakcie tego roku wspólnicy postanowili, że cały zysk netto spółki z bieżącego roku trafi na kapitał zapasowy, na którym są już też zgromadzone zyski z lat ubiegłych. Po upływie czterech lat spółka planowała zrezygnować z prawa do opłacania estońskiego CIT. W jej opinii dochód, który zostanie przeznaczony w tym roku na kapitał zapasowy, nie jest żadnym z dochodów podlegających opodatkowaniu, o których mowa w przepisach o estońskim CIT. Sądziła więc, że nie będzie musiała zapłacić podatku ani w trakcie czteroletniego okresu, w którym będzie opłacać ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, ani po jego zakończeniu. Dyrektor KIS był jednak innego zdania.

 

W PGK nie biegnie czas na odliczenie straty

Gazeta Prawna, 2021-10-26, Agnieszka Pokojska

W dniu 19 października 2021 r. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej wydał interpretację ogólną, sygn. DD6.8202.4.2021, zgodnie z którą wraz z przystąpieniem do podatkowej grupy kapitałowej pięcioletni termin na odliczenie przez spółkę straty ulega zawieszeniu. Dotychczas Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej twierdził inaczej. Uważał, że w takiej sytuacji czas na kompensowanie straty z lat ubiegłych biegnie nadal. W opublikowanej interpretacji ogólnej minister finansów nie zgodził się z taką wykładnią. Wyjaśnił, że pięcioletni termin na odliczenie straty zaczyna biec po wyjściu spółki z grupy, wraz z rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego spółki, ponieważ jest to najbliższy kolejno bezpośrednio następujący po sobie rok podatkowy podmiotu, który jest uprawniony do rozliczenia tej straty.

 

Zarządzanie nie zawsze musi być biznesem

Gazeta Prawna, 2021-10-27, Agnieszka Pokojska

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 października br., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.403.2017.11.ABU, nie ma VAT od usług zrządzania, jeżeli nie stanowią one działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku VAT. Takie stanowisko przedstawił jednak dopiero po korzystnym dla podatnika wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja 2021 r. (sygn. akt I FSK 1533/18). Chodziło o podatnika, który został powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki. W umowie na usługi zarządzania zapisano, że prezes będzie korzystał z infrastruktury spółki: powierzchni biurowej z wyposażeniem, samochodu służbowego, przenośnego komputera itp. Ponadto wszystkim członkom zarządu przysługiwało rocznie 26 dni płatnej przerwy w świadczeniu usług. Z umowy wynikało, że prezes ponosi pełną odpowiedzialność wobec spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. W jego opinii wykonywane przez niego usługi nie mieszczą się w zakresie działalności gospodarczej zdefiniowanej w ustawie o VAT. Dyrektor KIS początkowo nie zgodził się z tym stanowiskiem. Musiał jednak zmienić zdanie po wyroku NSA. Sądy obu instancji orzekły, że odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich jest kwestią odrębną od odpowiedzialności za świadczone na rzecz spółki usługi zarządzania.

 

Zerowy majątek oznacza zero podatku

Gazeta Prawna, 2021-10-27, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 października 2021 r., sygn. 2461-IBPP1.4512.992.2016.8.MG, jeżeli majątek spółki zostanie najpierw przeniesiony na inny podmiot, a dopiero potem dojdzie do jej likwidacji, to nie będzie podatku od remanentu likwidacyjnego.

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością miała zostać przekształcona w spółkę jawną, a ta następnie miała być zlikwidowana. Zanim jednak doszłoby do tej likwidacji, cały majątek spółki miał zostać przeniesiony na rzecz działalności gospodarczej jednego wspólnika (większościowego). Ten, w oparciu o otrzymane składniki, kontynuowałby działalność prowadzoną przez spółkę – która dopiero wtedy zostałaby zlikwidowana i wykreślona z sądowego rejestru. Dyrektor KIS potwierdził, że skoro cały majątek spółki jawnej zostanie przeniesiony na rzecz działalności gospodarczej jednego wspólnika, który w oparciu o otrzymane składniki będzie kontynuował działalność prowadzoną przez spółkę, to w takiej sytuacji dojdzie do zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT, a to oznacza, że będzie to transakcja wyłączona z opodatkowania.

 

Mimo COVID kary umowne są poza kosztami

Gazeta Prawna, 2021-10-27, Agnieszka Pokojska

Jak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.393.2021.1.SK, nie można potrącić od przychodu odszkodowań i kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania usług niezależnie od tego, czy są one skutkiem szkody powstałej z winy zobowiązanego, czy nie miał ona wpływu na opóźnienie. Z pytaniem wystąpiła spółka z o.o., która wykonuje roboty budowlane oraz projektuje w tym zakresie przyłącza liniowe i gazowe. Zgodnie z zawartą z kontrahentem umową ramową spółka musi płacić kary umowne m.in. za opóźnienia w pracach. Spółka tłumaczyła, że od marca 2020 r. jedną z głównych przyczyn opóźnień w realizacji zleceń było ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii. Na organizację pracy wpłynęły także zalecenia, aby do minimum ograniczyć kontakty międzyludzkie. Ponadto część pracowników przebywała w izolacji lub na kwarantannie. Spółka chciała się upewnić, czy zapłacone z powodu opóźnienia kary umowne będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W jej opinii tak. Dyrektor KIS był jednak innego zdania.