Przegląd prasy podatkowej (25 – 29.01.2021)

| Do przeczytania w 5 min

Brak zryczałtowanego PIT od wynagrodzenia za zakaz konkurencji

Rzeczpospolita, 2021-02-25, Kamila Michałek

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 września 2020 r., sygn. 0113- KDIPT2-3.4011.103.2017.9.S.20.AC, wynagrodzenie za zakaz konkurencji wypłacane przez spółkę, w której Skarb Państwa nie ma większościowego udziału, nie jest opodatkowane 70-proc. stawką zryczałtowanego podatku dochodowego. W przedmiotowej sprawie podatniczka podpisała ze spółką umowę o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Na mocy umowy została zobowiązana do zakazu konkurencji, który obowiązywał w trakcie trwania umowy oraz w okresie 12 miesięcy od momentu jej rozwiązania bądź wygaśnięcia. Podatniczka zadała pytanie, czy wynagrodzenie wypłacane jej przez spółkę będzie opodatkowane stawką 70-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie wskazanego przepisu. Wskazała na brak przesłanki o większościowym udziale Skarbu Państwa w spółce wypłacającej odszkodowanie, a także na to, że zapis o odwołaniu do przepisów o zakazie konkurencji powinien dotyczyć wyłącznie zapisów wywodzących się z umowy o pracę. Dyrektor KIS przyznał rację podatniczce.

MF wyjaśnia, co zrobić z księgami spółek komandytowych

Rzeczpospolita, 2021-01-25, Paweł Rochowicz

21 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w spółkach komandytowych. W związku ze zmianami przepisów pojawiła się bowiem wątpliwość, czy w sytuacji, gdy spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 maja, powinna sporządzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. Według Ministerstwa w takiej sytuacji spółka komandytowa nie będzie miała obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r. Natomiast zamknięcie jej ksiąg rachunkowych w dniu 30 kwietnia 2021 r., a ich otwarcie dnia następnego, tj. 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych. W takiej sytuacji, jeśli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy obejmie natomiast okres od 1 maja do 31 grudnia 2021 r. – będzie więc trwał tylko osiem miesięcy.

Nie ma pośpiechu z zawiadamianiem o zmianie roku

Gazeta Prawna, 2021-01-26, Katarzyna Jędrzejewska

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 29 grudnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.365.2020.1.JF, uznał, że informację o zmianie roku podatkowego wykazuje się w zeznaniu za miniony rok, a więc dopiero 3 miesiące od jego zakończenia. Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację zmieniła swój dotychczasowy rok podatkowy na taki, który jest równy kalendarzowemu. W związku z tym pierwszy rok podatkowy po tej zmianie rozpoczął się 1 października 2020 r., a zakończy 31 grudnia 2021 r. Spółka uważała, że biorąc pod uwagę treść deklaracji CIT-8, należy ujawnić w niej informację o zmianie na rok kalendarzowy. Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

Do nowelizacji fiskus nie mógł żądać daniny

Rzeczpospolita, 2021-01-27, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z z 17 listopada 2020 r., sygn. akt II FSK 1868/18, orzekł, że wydanie przez spółkę składników majątku swoim udziałowcom w ramach likwidacji, w stanie prawnym przed 2021 r., nie powodowało powstania przychodu oraz związanego z nim obowiązku zapłaty podatku. W 2016 r. spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację, z którego wynikało, iż po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, w tym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, a przed wykreśleniem spółki z rejestru, w jej majątku mogą się znajdować: udziały lub akcje, papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomości oraz środki trwałe. Spółka zapytała czy w razie jej likwidacji powstanie u niej przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego w związku z wydaniem akcjonariuszom i komplementariuszom składników majątku. Fiskus uznał, że tak, więc spółka zaskarżyła interpretację. Wygrała dopiero w NSA. Sąd zwrócił uwagę, iż podział majątku likwidowanej spółki między wspólników jest czynnością o innym charakterze niż regulowanie zobowiązań.

Faktura to nie kosztorys. Nie może zawierać zbyt wiele

Gazeta Prawna, 2021-01-27, Katarzyna Jędrzejewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.790.2020.1.KT, stwierdził, iż nie należy wyszczególniać na fakturze sprzedaży towarów zużytych przy świadczeniu usługi, jeśli nie były one przedmiotem odrębnej dostawy, tylko elementem świadczenia kompleksowego. Podatnik, który świadczy usługi serwisowe w zakresie naprawy pojazdów, zapytał, czy części samochodowe powinny być wyodrębnione na fakturze. Podatnik poinformował, że na wystawianych fakturach wyszczególnia w osobnych pozycjach koszty robocizny i koszty materiałów. W opinii Dyrektora KIS skoro przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie usługa, to tylko ona powinna widnieć na fakturze jako przedmiot sprzedaży. Natomiast ewentualne materiały czy wartość robocizny może być umieszczona np. w specyfikacji. Jeżeli bowiem w fakturze zostanie wskazanych kilka różnych świadczeń, to może to sugerować, że przedmiotem transakcji było kilka odrębnych świadczeń, a nie jedno kompleksowe.

MF wyjaśniło, jaki VAT od kontraktów drogowych

Gazeta Prawna, 2021-01-27, Agnieszka Pokojska

Minister Finansów w dniu 26 stycznia 2021 r. wydał objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych. Minister wyjaśnił, kiedy w usługach utrzymania dróg mamy do czynienia z jednym kompleksowym świadczeniem, a kiedy ze zbiorem odrębnych świadczeń. Usługi świadczone w ramach kontraktu kompleksowego utrzymania dróg są opodatkowane stawką 23 proc., natomiast jeżeli wykonywane są różne, niezależne od siebie usługi, których rozdzielenie do celów podatkowych nie ma sztucznego charakteru, wówczas każda z nich jest opodatkowana z zastosowaniem właściwej dla niej stawki VAT. Jak uznał Minister, tzw. kontrakty utrzymaniowe będą zazwyczaj pracami o charakterze kompleksowym, natomiast kontrakty wywołanie lub rozproszone są zawierane na wykonanie odrębnych czynności.

Zwolnienie dla dywidend również w spółkach komandytowych

Gazeta Prawna, 2021-01-27, Agnieszka Pokojska

Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na pytania zadane przez DGP, wskazało, iż wypłaty z zysku na rzecz komandytariusza mogą być – tak, jak dywidendy – zwolnione z podatku u źródła. Wątpliwości w tym zakresie pojawiły się z początkiem 2021 r., gdy spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Ministerstwo wskazało, że po nadaniu spółce komandytowej mającej siedzibę na terytorium Polski statusu podatnika, przychody wspólników uzyskiwane z udziału w zyskach takiej spółki będą opodatkowane analogicznie jak przychody z udziału w zyskach osób prawnych. W konsekwencji zyski wypłacane na rzecz komandytariusza (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), wypracowane w okresie, w którym spółka komandytowa jest podatnikiem, będą zwolnione z opodatkowania po spełnieniu warunków określonych w tych przepisach.