Przegląd prasy podatkowej (25-29.03.2019)

| Do przeczytania w 7 min

 

Można sprzedać działkę zamienną bez PIT

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-03-25, Łukasz Zalewski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 5 marca 2019 r.(sygn. akt I SA/Kr 50/19) uznał, że w sytuacji sprzedaży nieruchomości otrzymanej jako odszkodowanie za wywłaszczenie przed upływem 5 lat, nie jest konieczna zapłata podatku dochodowego. W przedmiotowej sprawie podatniczka nabyła działkę w 1996 r. W 2014 r. owa działka została wywłaszczona i oddana pod budowę drogi. Kobieta dostała działkę zamienną oraz ekwiwalent pieniężny równy różnicy wartości działek. Przed upływem 5 lat od wywłaszczenia chciała sprzedać otrzymany grunt. Zgodnie z ustawą o PDOF podatnik musi zapłacić 19% podatek dochodowy od zbycia nieruchomości jeśli zbycie dokonywane jest w ciągu 5 lat od daty nabycia. Kobieta stwierdziła, że nie powinna zapłacić podatku, ponieważ gdyby nie fakt budowy drogi sprzedawałaby działkę zakupioną w 1996 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej uznał takie stanowisko za nieprawidłowe. WSA w Krakowie przyznał podatniczce rację, uznając, że nie można dążyć do opodatkowania sprzedaży nieruchomości bez względu na okoliczności.

Tylko właściciel towarów odliczy VAT zapłacony przy imporcie

Rzeczpospolita, 2019-03-25, Dominika Kłopotowska

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 stycznia 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-3.4012.822.2018.2.BJ podmiot importujący towary w związku ze świadczeniem usług na towarach powierzonych nie odliczy podatku VAT zapłaconego przy imporcie. Sprawa dotyczyła spółki świadczącej usługi montażu towarów na rzecz spółki matki z siedzibą spoza Unii Europejskiej. Spółka matka nabywa towary od kontrahentów spoza Unii Europejskiej, które są przywożone do Polski, gdzie realizowana jest odprawa celna. Polska spółka jako odbiorca towarów odpowiada za wszelkie należności celno-podatkowe z tytułu importu. Koszty zaimportowanych towarów nie stanowią części składowej wynagrodzenia spółki z tytułu świadczonych usług montażu. Zdaniem Dyrektora KIS jeżeli wartość zaimportowanych towarów nie zostanie ostatecznie włączona do podstawy opodatkowania świadczonych usług, spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego od importu. Świadczenie usług na towarach powierzonych przez spółkę matkę nie jest tożsame z wykorzystaniem importowanych towarów do czynności opodatkowanych.

960 zł za interpretację to stanowczo za dużo

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-03-25, Patrycja Dudek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 2 lutego 2019 r. (sygn. akt I SA/Gl 1162/18) orzekł w kwestii wysokości opłaty za interpretację indywidualną. Sprawa dotyczyła podatnika, który złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, płacąc 80 złotych za dwa stany faktyczne zawarte we wniosku. Organ podatkowy uznał, że skoro w interpretacji indywidualnej są 24 pytania, każde z nich należy traktować jako oddzielny stan faktyczny i dlatego należy uiścić opłatę za wydanie interpretacji w wysokości 960zł . WSA w Gliwicach stwierdził, że należna opłata za wniosek wynosi 120 złotych – za 3 wydane interpretacje.

Musi być powód, żeby skorzystać z listonosza

Rzeczpospolita, 2019-03-26, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 22 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 937/17 orzekł, że gdy doręczenie pism za pomocą komunikacji elektronicznej jest obligatoryjne, fiskus może wysłać je pocztą jeżeli wykaże, że wystąpiły problemy techniczne. W przedmiotowej sprawie spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej prawa do skorzystania z obniżonych odsetek od zaległości podatkowej. Pełnomocnik spółki komunikował się z organem podatkowym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ten jednak wysłał interpretację pocztą. Pełnomocnik uważał, że fiskus popełnił błąd, a urzędnicy tłumaczyli, że osoba upoważniona do podpisania interpretacji nie mogła jej wysłać drogą elektroniczną z powodu przeciążenia systemu e-PUAP. Niekorzystny dla spółki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który jednak został skutecznie zaskarżony. Zdaniem NSA, jeżeli doręczenie elektroniczne pisma jest obowiązkowe, urzędnicy mogą je doręczyć w formie papierowej, jeżeli wystąpiły problemy techniczne. Fiskus jest przy tym zobowiązany do udowodnienia, że takie problemy wystąpiły.

Firma wrzuci mniej paliwa w koszty

Rzeczpospolita, 2019-03-26, Przemysław Wojtasik

Jak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.38.2019.1.PSZ przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie 20 proc. wydatków związanych z eksploatacją samochodu, który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W przedmiotowej sprawie podatnik wykorzystuje w firmie samochód osobowy, którego jest współwłaścicielem. Auto nie zostało jednak wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a podatnik wykorzystuje je także dla celów prywatnych. Dyrektor KIS uznał, że jeżeli samochód nie został wprowadzony do firmowej ewidencji środków trwałych, w kosztach można rozliczyć 20 proc. wydatków związanych z jego używaniem. Jeżeli natomiast przedsiębiorca wpisał samochód osobowy wykorzystywany zarówno do celów służbowych jak i prywatnych do ewidencji środków trwałych, może odliczyć od przychodu 75 proc. wydatków na jego eksploatację.

Kto ma firmę, ma też majątek

Rzeczpospolita, 2019-03-27, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1159/18 samo współposiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest wystarczające aby opodatkować ją najwyższą stawką. W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia burmistrz uznał, że małżonkowie błędnie zgłosili do opodatkowania nieruchomość wchodzącą w skład majątku wspólnego jako grunty pozostałe oraz budynki pozostałe. Zdaniem burmistrza, prowadzenie przez każdego z małżonków działalności polegającej na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek świadczy o związku przedmiotowej nieruchomości z działalnością gospodarczą. Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku, który uchylił zaskarżoną decyzję. Zdaniem Sądu, samo współposiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę to za mało do opodatkowania jej najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Konieczny jest jej bezpośredni lub pośredni związek z działalnością gospodarczą.

Nie szkodzić oznacza także oddać nadwyżkę VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-03-27, Patrycja Dudek

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2019 r. (sygn. akt I FSK 2082/18) ochrona wynikająca z indywidualnej interpretacji podatkowej obejmuje również prawo do uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Spółka po otrzymaniu interpretacji indywidualnej zaświadczającej, że planowana transakcja zakupu nieruchomości będzie podlegała VAT, opodatkowała nabycie. W momencie gdy spółka wystąpiła o zwrot VAT spotkała się z odmową. Organ podatkowy stwierdził, że Spółka nie jest chroniona przez interpretację w przypadku zwrotu nadwyżki podatku na rachunek bankowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz NSA przyznały spółce rację. Sędzia zaznaczył, że przewidziana w ordynacji podatkowej zasada nieszkodzenia skutkuje uwolnieniem podatnika od wszelkich negatywnych skutków związanych z zastosowaniem się przez niego do otrzymanej interpretacji.

Racjonalne działanie uzasadnia podatkowy koszt

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-03-28, Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2019 r. (sygn. akt II FSK 292/16) podatnik może uznać zapłaconą karę umowną za koszt w przypadku gdy odstąpienie od umowy opłaca się bardziej niż realizacja. Sprawa dotyczyła spółki, która zrezygnowała z wynajmu lokalu, przed zakończeniem budowy galerii, za co zapłaciła karę umowną. Wydatek chciała zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów argumentując swą decyzję nieopłacalnością inwestycji. Swoje wnioski poparła brakiem uzyskiwania oczekiwanych zysków z dwóch innych punktów lokali w tej samej okolicy. Sądy obu instancji przyznały spółce rację tłumacząc, że spółka rezygnując z wynajmu lokalu zachowała się racjonalnie dążąc do uzyskania najwyższej efektywności ekonomicznej, więc w konsekwencji jej działanie należy uznać jako działanie dążące do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.


Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z dnia 15 listopada 2018 r. (sygn. akt I FSK 1983/16)

  1. Zgodnie z art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, dalej „o.p.”) organ interpretacyjny zmieniając interpretację indywidualną może odwołać się do stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażonego nie tylko w sentencji orzeczenia, ale również w jego uzasadnieniu.
  2. Wprawdzie w trybie prawnym zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z art. 14e § 1 o.p., na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wskazanej ustawy, organ może wezwać zainteresowanego do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego wniosku o wydanie mogącej ulec zmianie interpretacji, jednakże obowiązek ten nie może zmierzać do sformułowania przez stronę nowego wniosku o interpretację.

Wyrok NSA z dnia 19 lutego 2019 r. (sygn. akt II FSK 395/17)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz 15 ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): wpłat na fundusz stabilizacyjny kas oszczędnościowo – kredytowych, dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 880 ze zm.), nie można, na podstawie § 31 cyt. rozporządzenia, uznać za koszt uzyskania przychodów w relacji do okresów podatkowych następujących po jego wprowadzeniu do obowiązywania.