Przegląd prasy podatkowej (25-29.05.2020)

| Do przeczytania w 7 min

Odsetki z lat poprzednich mają pierwszeństwo

Gazeta Prawna, 2020-05-25, Katarzyna Sadowska

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.39.2020.2.PB, odsetki od kredytu niezaliczone w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów będą kosztem podatkowym w roku kolejnym zgodnie z zasadą FIFO. Spółka wnioskująca o interpretację zadała pytanie, czy odsetki niezaliczone do kosztów w danym roku podatkowym mogą być kosztem w kolejnym roku, ale przed odsetkami podlegającymi takiemu zaliczeniu w tym roku, zgodnie z datą zapłaty. Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki.

Nie ma podatku od opłat o charakterze odszkodowawczym

Rzeczpospolita, 2020-05-25, Igor Jocz

W wyroku z 13 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1689/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że opłaty o charakterze odszkodowawczym, np. kary umowne, nie mogą być opodatkowane VAT, gdyż w takich sytuacjach nie występuje świadczenie wzajemne. Początkowo podatnik wystąpił z wnioskiem o interpretację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej twierdząc, iż opłaty tego typu nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT, gdyż są to kary umowne w rozumieniu kodeksu cywilnego, które stanowią odszkodowanie za straty poniesione przez spółkę z winy klienta. Organ interpretacyjny nie zgodził się z tym stanowiskiem, jednak WSA miało inne zdanie. Sąd podkreślił, iż opodatkowaniu podlega świadczenie usługi, które musi mieć postać czynnego działania, co nie występuje w przypadku pobierania kar umownych.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega VAT

Rzeczpospolita, 2020-05-25, Patrycja Omiatacz

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 13 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Rz 919/19, nie ma znaczenia wystąpienie innego podmiotu pomiędzy zbywcą a ostatecznym nabywcą, aby uznać, iż spółka dokonała zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Spółka, prowadząca działalność z zakresu usług gastronomicznych, wystąpiła z wnioskiem o interpretację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Sprzedała ona prowadzoną przez siebie restaurację, przy czym nabywca w tym samym dniu odsprzedał restaurację innemu, niepowiązanemu ze spółką podmiotowi; ostateczny kupujący prowadzi w restauracji taką samą działalność jak spółka z wykorzystaniem wszystkich składników nabytego majątku. Spółka zadała pytanie dotyczące zasadności opodatkowania VAT tej sprzedaży. W opinii podatnika sprzedaż restauracji jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Uznał on, że skoro bezpośredni nabywca nie będzie kontynuował działalności restauracji i zaraz po jej nabyciu sprzeda ją innemu podatnikowi, to nie można uznać, że miało miejsce zbycie ZCP. Sąd I instancji miał jednak inne zdanie, przyznając rację podatnikowi.

Przedsiębiorca korzystnie rozliczy bezużyteczne maszyny

Rzeczpospolita, 2020-05-25, Monika Pogroszewska

W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w interpretacji z 8 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.63. 2020.1.ANK, jeżeli maszyny przestają być użyteczne zanim zakończy się okres ich amortyzacji, to do kosztów podatkowych można zaliczyć ich niezamortyzowaną część. Spółka produkująca nośniki optyczne zapytała pytanie, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę powstałą w wyniku faktycznej likwidacji maszyn w kwocie odpowiadającej nieumorzonej wartości zlikwidowanych środków trwałych. Dyrektor KIS uznał, iż możliwość odliczenia strat w części niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych należy oceniać przez pryzmat racjonalnego i ekonomicznego działania oraz z punktu widzenia spełnienia warunków ustawowych. Z kolei w interpretacji z 15 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.63.2020.1.DK, organ podatkowy wyjaśnił, że także w przypadku środków trwałych objętych dofinansowaniem niezamortyzowana część zlikwidowanych środków trwałych będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w całości, bez rozbicia na część objętą dofinansowaniem i część nieobjętą dofinansowaniem.

Wartość otrzymanego nieodpłatnie poręczenia dolicza się do przychodów

Rzeczpospolita, 2020-05-25, Jakub Roszkiewicz, Tomasz Klusek

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lutego 2020 r., sygn. akt 0111-KDIB1-2.4010.495.2019.1.AW, doliczanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń ustalonego w rynkowej wysokości w przypadku otrzymania nieodpłatnej gwarancji od podmiotu powiązanego skutkuje brakiem możliwości złożenia oświadczenia, że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Wnioskodawca ma zamiar nieodpłatnie nabywać od swojego wspólnika usługi poręczenia. Planuje on oszacować wartość rynkową tych usług, a następnie doliczyć ją do swoich przychodów jako przychód z nieodpłatnych świadczeń. Spółka zapytała, czy będzie to oznaczało, że wnioskodawca ustala cenę transferową dla tego świadczenia na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane oraz czy prawdziwe będzie w/w oświadczenie. Dyrektor KIS zgodził się ze spółką, że będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu, jednakże nie można uznać, że wysokość tego przychodu jest rynkową ceną transferową.

Spółka pokrywa koszty, a członek rady nadzorczej ma przychód

Gazeta Prawna, 2020-05-26, Grzegorz Koper

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 maja 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.171.2020.5.JŚ, spółka jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od opłat, które ponosi w związku z przynależnością członków jej rady nadzorczej do organizacji międzynarodowej. Z zapytaniem wystąpiła spółka, której członkowie rady nadzorczej należą do międzynarodowej organizacji zrzeszającej członków organów zarządczych, nadzorczych i menedżerów. Spółka miała wątpliwość, czy pokrywane przez nią z tego tytułu koszty stanowią nieodpłatne świadczenie, a tym samym przychód podlegający opodatkowaniu. W jej opinii przychód nie powstaje, gdyż członkowie rady uczestniczą w tej organizacji tylko w interesie spółki, a zatem nie powinna ona pobierać zaliczki na PIT z tego tytułu. Organ podatkowy nie zaakceptował jednak tego stanowiska.

Podatnicy CIT mogą zaoszczędzić jeszcze prawie 50 tys. zł

Gazeta Prawna, 2020-05-26, Agnieszka Pokojska

W tym roku po raz pierwszy można skorzystać z ulgi polegającej na zaliczeniu do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek od zatrzymanego w spółce kapitału, przy czym odsetki takie mogą wynieść maksymalnie 250 tys. PLN rocznie. Spółka straci jednak ulgę, gdy zwróci dopłatę lub wypłaci zysk (także wynagrodzenie za umorzenie udziałów z czystego zysku) przed upływem trzech lat od końca roku podatkowego, w którym dopłata została wniesiona lub podjęto uchwałę o zatrzymaniu zysku. Utratę ulgi mogą także spowodować restrukturyzacje z udziałem spółki, która zaliczyła takie odsetki do kosztów. W takich przypadkach trzeba będzie rozpoznać przychód. Z odliczeniem warto się jednak spieszyć, gdyż rząd pracuje nad nowymi przepisami, mającymi obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., które ograniczą stosowanie tej preferencji.

Choć przepis uchylony, fiskus nie pozbawi korzyści

Rzeczpospolita, 2020-05-27, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 stycznia 2020 r., sygn. akt: I FSK 1393/17 podatnik VAT świadczący usługi hotelowe, stanowiące podstawowy składnik usług turystyki, o których mowa w ustawie o VAT, mógł – o ile usługi te są opodatkowane na zasadach innych niż określone metodą marży dla usług turystyki – odliczyć podatek naliczony od nabytych usług gastronomicznych. Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy świadcząc usługi zakwaterowania i nabywając usługi gastronomiczne w celu zapewnienia gościom swoich hoteli posiłków była uprawniona w latach 2008-2013 do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur za nabywane usługi. Spółka uważała, że ma takie prawo, gdyż świadczy usługi turystyki, a polskie przepisy zabraniające takiego odliczenia, naruszają prawo wspólnotowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Uznał on bowiem, iż samych usług hotelowych nie można utożsamiać z usługami turystki. Spółka zaskarżyła uzyskaną interpretację, a zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, jak i NSA przyznały jej rację.

Manipulowanie amortyzacją w SSE to nie optymalizacja

Gazeta Prawna, 2020-05-28, Mariusz Szulc

7 maja 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą, sygn. DKP3.8011.5.2020, w której uznał, iż obniżanie i podwyższanie stawek amortyzacyjnych przez podmiot działający w specjalnej strefie ekonomicznej jest działaniem racjonalnym i niesprzecznym z celem ustawy podatkowej, nawet jeśli skutkuje korzyścią podatkową. O opinię wystąpił przedsiębiorca, który początkowo miał zamiar obniżyć stawki amortyzacyjne, a następnie, po wyczerpaniu przyznanego mu limitu pomocy publicznej lub po wygaśnięciu zezwolenia na działalność w SSE – w zależności od tego, co nastąpiłoby szybciej – podwyższyć je wg stawek z tabeli. Przedsiębiorca miał wątpliwość, czy uzyskana dzięki temu korzyść nie spowoduje zastosowania przez organy podatkowe klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Szef KAS uznał, że nie ma takiego ryzyka, gdyż działanie podatnika nie będzie miało sztucznego charakteru. W opinii KAS „nie można twierdzić, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami nie zastosowałby tego sposobu działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”.