Przegląd prasy podatkowej 25–29.07.2022 r.

| Do przeczytania w 7 min

Nie ma progresji w CIT

Gazeta Prawna, 2022-07-25, Mariusz Szulc

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 22 czerwca 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 1475/21 orzekł, iż firmy rozpoczynające działalność gospodarczą lub spełniające definicję małego podatnika płacą 19-proc. CIT od całości dochodów z działalności operacyjnej, jeśli ich roczne przychody przekroczyły ustawowy limit. Nie ma progresji, która pozwoliłaby od części dochodu płacić 9-proc. podatek. Chodziło o spółkę, która w 2020 r. utraciła status małego podatnika, bo jej dochód z działalności operacyjnej przekroczył ówczesny limit 1,2 mln euro. Spółka była przekonana, że powinna płacić 19-proc. CIT wyłącznie od nadwyżki dochodów ponad ten limit, a pozostała część dochodu powinna być opodatkowana według stawki 9 proc. Nie zgodził się z nią Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Potwierdził to WSA.

Po przekształceniu może być 10-proc. ryczałt

Gazeta Prawna, 2022-07-25, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 20 lipca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.165.2022.2.AW wyjaśnił, iż jednoosobowa spółka z o.o. powstała z przekształcenia z działalności gospodarczej prowadzonej przez indywidualnego przedsiębiorcę będzie mogła płacić ryczałt od dochodów według obniżonej stawki, ale jako nowy, a nie mały podatnik. Spytał o to przedsiębiorca, który rozważa przekształcenie w jednoosobową spółkę z o.o. Chciał wiedzieć, czy powstała z przekształcenia spółka będzie mogła wybrać estoński CIT i czy będzie ona mogła stosować obniżoną stawkę jako mały podatnik lub jako podatnik rozpoczynający działalność. Dyrektor KIS potwierdził, że estoński CIT jest możliwy, z tym że spółkę powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy należy traktować jako podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodatki do wynagrodzenia nie są odszkodowaniem

Gazeta Prawna, 2022-07-25, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lipca 2022 r., sygn. akt II FSK 3215/19, II FSK 3235/19 i II FSK 3236/19 dodatki do pensji przysługujące za gotowość do pracy w soboty, niedziele i święta są opodatkowane PIT, nawet jeśli są wypłacane na podstawie wyroku sądowego. Chodziło o pracowników, którym zgodnie z postanowieniami zbiorowego układu pracy przysługiwały dodatki za pracę w soboty, niedziele i święta lub za gotowość do świadczenia jej w te dni. Nie dostali ich jednak od pracodawcy, więc po odejściu z firmy upomnieli się w sądzie o przysługujące im kwoty. Sąd uznał ich roszczenie za zasadne i nakazał wypłatę zaległych kwot wraz z odsetkami za zwłokę. Spółka uważała, że wypłacone przez nią kwoty są odszkodowaniem, które jest zwolnione z podatku. Nie zgodził się z nią Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że wypłacane kwoty są zaległym dodatkiem do wynagrodzenia, a więc jest to przychód ze stosunku pracy, od którego spółka jako płatnik powinna potrącić zaliczki na PIT. Tego samego zdania były sądy obu instancji.

WSA: podatek od wadium jak od zaliczek i zadatków

Gazeta Prawna, 2022-07-26, Mariusz Szulc

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 29 czerwca 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 139/22, orzekł, iż obowiązek podatkowy w VAT od wpłaconego wadium powstanie z chwilą wyłonienia nabywcy nieruchomości w przetargu. Wyrok dotyczył sprzedaży nieruchomości w przetargu. Warunkiem udziału w nim jest wniesienie wadium. Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, twierdziła, że obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wpłaconego wadium powstanie dopiero z chwilą zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Przywołała regulamin przetargu, zgodnie z którym wadium przepada na rzecz spółki, jeśli oferent uchyli się od zawarcia umowy. Dopóki więc taka umowa nie zostanie zawarta, dopóty nie można traktować wpłaty jako zaliczki na poczet nabycia nieruchomości. Innego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zgodził się z nim również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Podatek od zaliczek na dywidendę jednak z potrąceniem

Gazeta Prawna, 2022-07-26, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji z 21 lipca sygn. 0115-KDIT1.4011.297.2022. 2.MR potwierdził, że od 2022 r. przepisy pozwalają, by spółka, która wypłaciła dywidendową zaliczkę, pomniejszyła potrącany od niej 19-proc. PIT o część podatku należnego od dochodów spółki. W opinii organu, zgodnie z doktryną zaliczkowe dywidendy do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego są ujmowane odrębnie w bilansie – w specjalnej pozycji kapitału własnego ze znakiem ujemnym. Dlatego jego zdaniem w przypadku wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy spełniona będzie zarówno przesłanka dotycząca wypłaty podzielonego zysku spółki, jak i przesłanka wyodrębnienia tego zysku w kapitale własnym spółki.

Liniowy PIT można odziedziczyć

Gazeta Prawna, 2022-07-26, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 lipca 2022 r., sygn. akt II FSK 1326/21 orzekł, iż podatniczka, która stała się wspólnikiem spółki komandytowej po zmarłym mężu, może opodatkować swoje przychody tak jak spadkodawca, czyli liniowym PIT. Sprawa dotyczyła podatniczki, która wprost przejęła spadek po zmarłym mężu. Odziedziczyła ogół praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej. Spadkodawca opodatkowywał dochody z uczestnictwa w tej spółce liniowym PIT. Kobieta, która wstąpiła w obowiązki w spółce, kontynuowała działalność gospodarczą. Spór sprowadzał się do tego, czy może ona opodatkować swoje przychody jako wspólnika spółki komandytowej liniowym PIT. Kobieta uważała, że tak, ponieważ odziedziczyła w spadku prawa i obowiązki komandytariusza. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tą argumentacją. Innego zdania były jednak sądy.

Podatek od WNT paliwa nadal trzeba wpłacać szybko

Gazeta Prawna, 2022-07-27, Mariusz Szulc

W interpretacji z 22 lipca 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.33.2022.1.MK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych trzeba wpłacić w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia do Polski, ale nie przed dniem, w którym sprzedawca wystawi fakturę. Dyrektor KIS wyjaśnił, że gdy zagraniczne paliwo trafia do składu podatkowego, to obowiązek wpłaty podatku w ciągu pięciu dni ciąży na właścicielu składu, niezależnie od tego, że właściwy nabywca paliwa planuje rozliczyć VAT na zasadach ogólnych, czyli do 25. dnia następnego miesiąca. Pytanie zadała spółka prowadząca skład podatkowy, posiadająca koncesję na wytwarzanie, magazynowanie i przeładunek paliw ciekłych. Współpracowała ona z partnerami handlowymi, którzy sprowadzali paliwo z krajów Unii Europejskiej, aby magazynować je w składzie podatkowym. Spółka spodziewała się, że część jej partnerów handlowych zacznie w związku z tym samodzielnie wpłacać podatek od WNT na zasadach ogólnych, czyli do 25. dnia następnego. We wniosku o interpretację twierdziła, że jeśli partner handlowy poinformuje ją, że chce sam wpłacić VAT na zasadach ogólnych, nie będą na niej ciążyły obowiązki płatnika. Innego zdania był Dyrektor KIS.

Pożyczka w kryptowalucie bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Gazeta Prawna, 2022-07-28, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 lipca 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.112.2022.4.MZ uznał, iż umowa pożyczki, której przedmiotem są kryptowaluty zaliczane do kategorii praw majątkowych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Z pytaniem wystąpiła kobieta, która rozważa wzięcie takiej pożyczki. Tłumaczyła ona, że przedmiotem umowy będzie określona ilość kryptowaluty, a zwrot nastąpi po upływie określonego w niej czasu. Chciała się upewnić, że od takiej pożyczki nie będzie musiała zapłacić PCC. Potwierdził to Dyrektor KIS.

Farma wiatrowa to projekt w interesie ogółu z ulgą w CIT

Rzeczpospolita, 2022-07-28, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku o sygn. akt I SA/Kr 421/22 orzekł, iż budowa elektrowni, niezależnie od rodzaju wytwarzanej energii, ma istotne znaczenie z punktu widzenia energetycznej polityki każdego kraju. W sprawie chodziło o regulacje dotyczące określenia limitu kosztów finansowania dłużnego oraz wyłączeń od uwzględniania danego wydatku w takim limicie, które stanowią implementację tzw. dyrektywy ATAD w sprawie przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że została powołana w celu budowy farmy wiatrowej. Budowa zostanie sfinansowana z pożyczek i kredytów udzielanych zarówno przez inne firmy, w tym powiązane, jak i instytucje finansowe, np. banki. W konsekwencji, jak tłumaczyła podatniczka, będzie ponosiła koszty finansowania dłużnego. Chciała się upewnić, czy planowana farma wiatrowa to długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej. Fiskus nie zgodził się z podatniczką. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.