Przegląd prasy podatkowej (26-30.08.2019)

| Do przeczytania w 7 min

 

Gdzie jest opodatkowany montaż towarzyszący dostawie

Rzeczpospolita, 2019-08-26, Aleksandra Bogumił

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 sierpnia 2019 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.282.2019.2.KT, dostawa towaru, będącego uprzednio przedmiotem usługi montażu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła austriacka spółka zajmująca się produkcją żurawi przeznaczonych do montażu na samochodach ciężarowych. Spółka transportuje żurawie do podwykonawcy w Polsce, który świadczy usługi ich montażu na pojazdach – podwykonawca nie uzyskuje prawa do dysponowania ani montowanym żurawiem, ani samochodem ciężarowym, będącym własnością klientów spółki. Po wykonaniu usługi, spółka sprzedaje zamontowane urządzenie pośrednikowi, który następnie odsprzedaje je na rzecz klientów końcowych. Transport skompletowanego żurawia samochodowego jest realizowany bezpośrednio z siedziby podwykonawcy do klienta. Dyrektor KIS potwierdził, że w sytuacji, gdy pośrednik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności i jest zarejestrowany dla celów VAT w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską, to sprzedaż pomiędzy spółką a pośrednikiem stanowi dostawę krajową w Polsce – w modelu transakcji, w którym transport jest przypisany dostawie pomiędzy pośrednikiem a klientem. Dodatkowo organ zauważył, że transakcja sprzedaży żurawia wraz z usługą montażu nie stanowi bowiem dostawy z montażem opodatkowanej w miejscu, w którym towary są instalowane, albowiem montaż nie jest dokonywany w miejscu docelowym, a stanowi jedynie etap produkcji gotowego żurawia samochodowego.

Specjalna dokumentacja przy każdej stracie

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-08-26, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.187.2019.1.AK), podmioty powiązane muszą sporządzać dokumentację swoich transakcji kontrolowanych, jeżeli zanotują stratę z jakiegokolwiek źródła przychodów. Sprawa dotyczyła spółki należącej do podatkowej grupy kapitałowej, w przypadku której wartość większości transakcji przeprowadzanych z powiązanymi podmiotami przekraczała limity progów dokumentacyjnych określone ustawie o PDOP. Spółka zwróciła jednak uwagę na przepis ustawy o PDOP wprowadzający zwolnienie ze sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku spełnienia określonych warunków, m.in. nieosiągnięcia straty podatkowej. Zdaniem spółki, wspomniany warunek powinien być spełniony również wtedy, kiedy ma ona stratę z zysków kapitałowych, ale po skompensowaniu jej z przychodem osiągniętym z działalności operacyjnej uzyska dochód do opodatkowania. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem, podkreślając, że lokalną dokumentację cen transferowych należy sporządzać, jeśli firma osiągnie stratę z któregokolwiek źródła przychodów.

Usługi subsydiarne korzystają ze zwolnienia strefowego

Rzeczpospolita, 2019-08-26, Gabriela Łuc

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 2016/17, wydatki ponoszone na zakup usług o charakterze pomocniczym stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność produkcyjną na terenie SSE, która zleca podwykonawcom wykonanie pewnych usług, stanowiących element procesu produkcyjnego. Podwykonawcy zlokalizowani są poza terenem strefy. Wątpliwości spółki dotyczyły możliwości zaliczenia ponoszonych z tego tytułu wydatków do strefowych kosztów podatkowych oraz tego czy przychód uzyskany ze sprzedaży produktów tak wykonanych będzie w całości korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem spółki, która twierdziła, iż wydane zezwolenie uprawnia ją do takiego działania. Z kolei zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, jak i NSA przyznały rację spółce. Jak wynika z uzasadnienia wyroku, zwolnienie dochodów uzyskanych z działalności w SSE nie może odbywać się w drodze wymogu, aby całość procesu produkcji odbywała się na terenie strefy. W celu przyznania spółce prawa do korzystania ze zwolnienia strefowego kluczowa jest jedynie lokalizacja procesu głównego.

Wynajmujący sam decyduje, jak rozliczać się z fiskusem

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-08-26, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 3175/17), podatnik może wybrać sposób opodatkowania przychodów z najmu budynku. Sprawa dotyczyła kobiety, która wynajmowała część budynku w formie działalności gospodarczej, rozliczając dochody z najmu stawką PDOF właściwą dla takiej działalności (19%). Po zlikwidowaniu działalności gospodarczej, kobieta rozwiązała uprzednio obowiązujące umowy najmu i w ich miejsce podpisała kolejne, tym razem w ramach najmu prywatnego. Od tego najmu zamierzała płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5%. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił jednak, że jeżeli określone cechy najmu wskazują na znamiona działalności gospodarczej, tak jak to miało miejsce w omawianym przypadku, to należy uznać najem za taką działalność i rozliczać przychód z tego właśnie źródła. Z powyższym nie zgodziły się sądy obu instancji, podkreślając, że istotny dla określenia rodzaju najmu jest zamiar samego podatnika, a jedynym elementem odróżniającym najem prywatny od biznesowego jest wprowadzenie bądź nie budynku do ewidencji środków trwałych.

Klient nie płaci? Daruj mu i rozlicz podatkowe koszty

Rzeczpospolita, 2019-08-27, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 sierpnia 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.222.2019.1.MM, podatnikowi przysługuje prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności w kwocie netto. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy prowadzącego działalność produkcyjną. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczyły możliwości rozliczenia umorzonych wierzytelności z tytułu należności ze sprzedaży w kosztach podatkowych. Podatnik dokonywał sprzedaży towarów z odroczonym terminem płatności. Faktury dokumentujące sprzedaż stanowiły podstawę do zaksięgowania należności netto jako przychodu ze sprzedaży. Niemiecki kontrahent przedsiębiorcy w pewnym momencie zaprzestał regulowania swoich zobowiązań. Stanowiło to podstawę rozpoczęcia przez Wnioskodawcę procedur windykacyjnych, a następnie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W wyniku zawartej ugody polski podatnik umorzył kontrahentowi część wierzytelności. Jak wynika z interpretacji Dyrektora KIS, podatnik ma prawo do rozliczenia umorzonej wierzytelności w kosztach podatkowych, jeżeli do umorzenia doszło za zgodą obu stron umowy, należność została wcześniej wykazana po stronie przychodów oraz nie jest przedawniona. W przedmiotowej sprawie wszystkie przesłanki zostały zatem spełnione.

Fiskus musi wiedzieć o usługach zagranicznego portalu

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-08-28, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacja indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 sierpnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.256.2019.3.JG), mały przedsiębiorca zwolniony z VAT, który przy wynajmie nieruchomości skorzysta z pośrednictwa zagranicznego portalu internetowego, musi rozliczyć podatek od importu usług. Sprawa dotyczyła podatnika podmiotowo zwolnionego z VAT ze względu na nieprzekroczenie rocznego ustawowego limitu obrotów, który zajmował się obrotem nieruchomościami. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że sezonowy wynajem za pośrednictwem znanego zagranicznego portalu internetowego mieszkania nabytego przez tego podatnika spełnia warunki zobowiązujące usługobiorcę do rozliczenia podatku z tytułu otrzymania tej usługi tj. zagraniczny podmiot będący usługodawcą nie ma siedziby działalności gospodarczej w Polsce, a usługobiorca jest krajowym podatnikiem. Podstawą opodatkowania będzie kwota prowizji pobierana przez zagraniczny portal. Zwolniony podmiotowo przedsiębiorca będzie też musiał złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-9M. Dodatkowo należy pamiętać, że wartość transakcji z portalem internetowym trzeba będzie wliczyć do rocznego limitu 200 tys. zł, który uprawnia do wspomnianego zwolnienia.

Korzyści z leasingu samochodu

Rzeczpospolita, 2019-08-28, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 sierpnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.315.2019.1.MM, w przypadku zawarcia umowy leasingu przed końcem 2018 roku w sytuacji, gdy odbiór pojazdu od leasingodawcy nastąpi w trakcie 2019 roku, przedsiębiorca zaliczy całość rat leasingowych do kosztów podatkowych. Sprawa dotyczyła dentystki, która umowę leasingu operacyjnego podpisała w grudniu zeszłego roku, natomiast samochód osobowy odebrała dopiero w kwietniu obecnego. W momencie odbioru, w umowie doprecyzowano terminy płatności poszczególnych opłat leasingowych oraz dopisano numer rejestracyjny pojazdu. Dyrektor KIS potwierdził, że o ile umowa leasingu nie uległa zmianie lub odnowieniu, a jedynie uzupełniono ją o szczegóły, to podatniczka może zaliczyć raty leasingowe do podatkowych kosztów w całości, nawet jeśli samochód jest wart więcej niż 150 tys. zł. W przypadku, gdy umowa leasingu samochodu o wartości przekraczającej 150 tys. złotych została zawarta lub zmieniona po 1 stycznia 2019 r., podatnik zaliczy do kosztów podatkowych raty tylko w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu.


Przegląd orzecznictwa:

 
Wyrok NSA z dnia 3 lipca 2019 r. (sygn. akt I FSK 1171/17)

Gmina, realizująca w ramach zadań własnych, o charakterze obowiązkowym, czynności udzielania pomocy społecznej w formie dożywiania, działa jako organ władzy publicznej w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) nie będąc zatem w tym zakresie podatnikiem, także wtedy, gdy z czynnościami tymi wiązałby się jakiś rodzaj odpłatności.

Wyrok NSA z dnia 16 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 2233/17)

Nie jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych na podstawie art. 4 pkt 9 ustawy z 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 68 ze zm.) podmiot, który wypowiedział umowy o kredyt konsumencki jako instytucja pożyczkowa w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r., poz. 1528 ze zm.) i jedynie egzekwuje należności odszkodowawcze wynikające z tych umów od konsumentów.