Przegląd prasy podatkowej 27.06–1.07.2022 r.

| Do przeczytania w 7 min

VAT wtedy, gdy faktura ustrukturyzowana

Gazeta Prawna, 2022-06-27, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2022 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.169.2022.1.PM, wskazał, że przy fakturze ustrukturyzowanej obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wystawienia tej faktury, czyli w dniu przesłania jej do Krajowego Systemu e-Faktur. Interpretacja dotyczyła spółki świadczącej usługi wynajmu szalunków. Spółka zdecydowała się przetestować funkcjonowanie nowego systemu KSeF wobec czego wskazała we wniosku na swoje wątpliwości odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas, spółka wystawiała faktury z datą ostatniego dnia miesiąca i uważała, że dobrowolne testowanie KSeF nie będzie powodowało zmian w tym zakresie. Nie zgodził się z tym dyrektor KIS podkreślając, że fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF.

Menedżer płaci PIT od darmowych studiów MBA sfinansowanych mu przez spółkę

Gazeta Prawna, 2022-06-27, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 czerwca 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.273.2022.1.AMN, finansowane przez spółkę wydatki na studia i kursy dla kadry zarządczej w sytuacji, gdy edukacja ta nie ma związku z branżą spółki lub gdy menedżer będzie mógł wykorzystywać zdobyte kompetencje w swojej dalszej karierze zawodowej będą stanowiły przychód z nieodpłatnych świadczeń. Sprawa dotyczyła spółki energetycznej, która pokrywa koszty profilowanych kursów językowych, szkoleń i studiów podyplomowych dla swoich menedżerów. Spółka wskazała, że część szkoleń i kursów ma ścisły związek z branżą spółki, a pozostała część ma charakter ogólny jak np. profilowane kursy językowe, które umożliwiają menedżerom swobodną komunikację w trakcie podróży służbowych lub studia MBA (ang. Master of Business Administration), rozwijające kompetencje niezbędne do należytego sprawowania funkcji zarządczych. Zdaniem spółki, w żadnym z tych przypadków menedżerowie nie uzyskują przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Zdaniem spółki finansowanie edukacji menedżera stanowi korzyść dla spółki w postaci wykwalifikowanej kadry zarządczej. Dyrektor KIS zaaprobował stanowisko spółki w części dotyczącej braku przychodu po stronie menedżera w przypadku finansowania przez spółkę szkoleń, kursów i studiów, bezpośrednio związanych z branżą energetyczną oraz profilowanych kursów językowych. Zdaniem organu, przychód powstanie, jednakże przy sfinansowaniu nauki niezwiązanej bezpośrednio z tą branżą, np. studiów MBA, ponieważ może ona przydać się im w dalszej karierze zawodowej.

Spłata zobowiązania wobec Skarbu Państwa uzasadnia pełne odliczenie kosztu

Gazeta Prawna, 2022-06-29, Mariusz Szulc

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2930/19, orzekł, że nie trzeba stosować limitu kosztów finansowania dłużnego przy spłacie odsetek od kredytu zaciągniętego w celu zwrócenia części nienależnie przyznanej pomocy państwa, z uwagi na związek kredytu z finansowaniem długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej. Spółka zawarła umowę koncesji na budowę i eksploatację płatnej autostrady, zgodnie z którą otrzymała od Skarbu Państwa rekompensatę z tytułu zmniejszonej kwoty opłat za przejazdy samochodów ciężarowych. Komisja Europejska uznała rekompensatę za zawyżoną, na skutek czego spółka zobowiązana była zwrócić część jej kwoty. Spółka zaciągnęła kredyt celem spłaty zobowiązania. Spółka była zdania, że odsetki od kredytu nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, wyłączonej z kosztów uzyskania przychodu. Sprzeciwił się temu dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazując, że spółka nie zaciągnęła kredytu w celu sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, tylko aby zabezpieczyć roszczenia Skarbu Państwa. Sąd I instancji podtrzymał stanowisko fiskusa. Ze spółką zgodził się jednak NSA, stwierdzając, że jeżeli zaciągnęła ona kredyt, aby zwrócić część przyznanej rekompensaty, to zarówno kredyt i odsetki mają związek z finansowaniem długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej.

Zakup od zakonu bądź parafii jest bez PCC

Gazeta Prawna, 2022-06-29, Agnieszka Pokojska

Zgodnie z interpretacją dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 czerwca 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.68.2022.2.MZ, dokonanie zakupu od kościelnych osób prawnych jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych, pod warunkiem, że nabyte rzeczy i prawa majątkowe nie będą przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawa dotyczyła podatnika, który od zgromadzenia zakonnego postanowił zakupić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i chciał potwierdzić, że nie będzie musiał zapłacić z tego tytułu PCC. Fiskus przyznał rację podatnikowi wskazując, że w przypadku powołania się przez obowiązujące przepisy na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych, zastosowanie będą miały również przepisy o PCC. Fiskus potwierdził tym samym, że pomimo braku jednoznacznego odwołania do ustawy o PCC w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku zastosowania zwolnienia z opłaty skarbowej od nabycia praw majątkowych od kościelnej osoby prawnej, odpowiednie zwolnienie należy zastosować w odniesieniu do PCC. Jednocześnie organ zaznaczył, że konieczne do zastosowania zwolnienia jest, aby rzeczy i prawa będące przedmiotem transakcji nie były przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak ująć premie i nagrody w uldze B+R

Rzeczpospolita, 2022-06-26, Maciej Klimczyk

W interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.549.2020.2.JKT, organ wskazał, że w sytuacji wypłaty pracownikowi świadczeń (obejmujących m.in. premie i nagrody) z należnymi składkami za okres dłuższy niż jeden miesiąc, podstawą do wyliczenia udziału czasu na realizację działalności badawczo-rozwojowej w ogólnym czasie pracy pracownika powinien być okres, za który wypłacane są te należności. Spółka prowadząca działalność badawczo-rozwojową miała wątpliwość, czy wypłacone premie i nagrody oraz należne składki, może odliczyć w części, w jakiej czas przeznaczony przez pracownika na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy w miesiącu zaliczenia tych świadczeń oraz składek do kosztów podatkowych. Zdaniem spółki taka możliwość istnieje. Fiskus zaaprobował stanowisko spółki w zakresie rozliczenia ww. świadczeń i należnych składek w części, a za nieprawidłowe uznał sposób odliczenia tych kosztów kwalifikowanych za okresy przekraczające miesiąc wg proporcji opisanej przez spółkę. Zdaniem fiskusa, sugerowana przez spółkę proporcja nie uwzględnia rzeczywistego zaangażowania pracownika w działalność B+R za okres, za jaki zostały mu wypłacone poszczególne świadczenia.

Nie da się obniżyć specjalnego PIT

Rzeczpospolita, 2022-06-27, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 237/22, podatnicy nie mogą przy ustaleniu podstawy obliczenia tzw. daniny solidarnościowej rozliczyć strat z lat ubiegłych. Podatnik we wniosku o interpretację indywidualną wskazał, że jest komandytariuszem polskiej spółki komandytowej oraz korzystał z opodatkowania dochodów podatkiem liniowym. W latach wcześniejszych podatnik wykazał stratę podatkową z działalności. Jego zdaniem, obecnie jest on uprawniony do uwzględnienia powstałej straty podatkowej przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Nie zgodził się z tym fiskus podkreślając, że przepisy w zakresie ustalania podstawy obliczenia daniny solidarnościowej mają charakter szczególny i są autonomicze. Sprawa trafiła do WSA, który podtrzymał stanowisko organu podatkowego. Wyrok nie jest prawomocny.

Trudno odliczyć wydatki na pomoc Ukraińcom

Rzeczpospolita, 2022-06-26, Monika Pogroszewska

W interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.117.2022.2.BK, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko, że przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatków na przekazaną bezpośrednio uchodźcom z Ukrainy pomoc rzeczową i wynajem mieszkań. Chodziło o spółkę, która ponosi koszty m.in. na wynajem mieszkań dla uchodźców wojennych, zakwaterowanie, transport uchodźców i artykuły pomocowe, a także środki rzeczowe, takie jak: artykuły kosmetyczne i higieniczne, leki, śpiwory, koce i odzież oraz żywność. Pomoc przekazywana jest bezpośrednio uchodźcom lub na rzecz organizacji charytatywnych, które dysponują nimi zgodnie z zapotrzebowaniem. Spółka zapytała fiskusa o możliwość zaliczenia ww. wydatków do kosztów podatkowych. Dyrektor KIS zajął negatywne stanowisko wskazując, że wydatki te nie są związane z uzyskaniem przychodu przez spółkę. Ponadto, zdaniem fiskusa aby odliczyć od przychodu wydatki poniesione na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na Ukrainie, konieczne jest, aby były one poniesione na rzecz wymienionych w przepisach specustawy podmiotów/organizacji i bezwzględnie przyjęły formę darowizny. Organ uznał, że tych warunków, wskazana przez spółkę pomoc nie spełnia.

Fiskus chce 15 proc. od honorariów

Rzeczpospolita, 2022-06-25, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 marca 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.68.2022.2.MG, przedsiębiorca zarabiający na tworzeniu tekstów marketingowych (artykułów) nie skorzysta z 5,5 proc. stawki ryczałtu, ponieważ artystyczna i literacka działalność jest opodatkowana stawką 15 proc. Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który od 2022 r. zdecydował się na opodatkowanie przychodów z działalności ryczałtem ewidencjonowanym. Jego wątpliwości dotyczyły możliwej do zastosowania stawki. Podatnik wskazał, że świadczone przez niego usługi są oznaczone symbolami PKWiU 90.03.11.0, PKD 90.03.Z. i według niego jest to praca twórcza bazująca na jego doświadczeniu oraz umiejętnościach, której efektem są utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Przedsiębiorca uznał, że odpowiednia będzie 5,5-proc. stawka ryczałtu, stosowana dla przychodów z działalności wytwórczej. Nie zgodził się z tym fiskus, stwierdzając, że w sytuacji podatnika właściwą stawką będzie 15 proc. dotycząca usług kulturalnych i rozrywkowych.