Przegląd prasy podatkowej 27.09– 1.10.2021

| Do przeczytania w 6 min

Finansowanie farmy wiatrowej poza limitami opartymi o EBITDA

Rzeczpospolita, 2021-09-27, Aneta Krysiewicz, Grzegorz Rogala

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 22 czerwca 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 502/21, inwestycja polegająca na budowie elektrowni wiatrowej może zostać uznana za długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej, do którego nie znajdują zastosowania limity w rozpoznawaniu kosztów finansowania dłużnego. Wyrok ten zapadł w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złożonego przez polską spółkę celową powołaną do realizacji projektu z zakresu energetyki wiatrowej. Wnioskodawca, spółka która realizuje projekt inwestycyjny, zapytała, czy realizacja opisanej inwestycji stanowi długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej, do którego nie znajdują zastosowania ograniczenia w możliwości rozpoznawania kosztów finansowych w oparciu o limity EBITDA. W ocenie spółki, budowa farmy wiatrowej powinna zostać uznana za taki projekt, gdyż wytworzona w elektrowni energia elektryczna będzie mogła zasilać lokalne gospodarstwa domowe, zapewni ciągłość i bezpieczeństwo w dostawie energii elektrycznej i zaspokoi podstawowe potrzeby społeczeństwa. Z takim stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretacja ta została jednak uchylona przez WSA, który zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy.

Zgoda na ulgę dla komandytariuszy

Rzeczpospolita, 2021-09-27, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.307.2021.1.BJ, komandytariusz spółki komandytowej może korzystać z tzw. zwolnienia dywidendowego i to już przy rozliczaniu zaliczek na poczet zysku. We wniosku o interpretację spółka zapytała, jak rozliczyć kwoty wypłacane z podziału zysku swojemu komandytariuszowi, którym jest spółka z o.o., a także zaliczki na poczet zysku. W opinii spółki wypłata powinna być nieopodatkowana.
Skarbówka zgodziła się ze spółką, zaznaczyła przy tym, że dwuletni okres posiadania przynajmniej 10 proc. udziałów liczy się dopiero od momentu uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT, czyli w tym wypadku od 1 maja. Spełnienie tego warunku jest jednak możliwe także dopiero po dniu wypłaty zysku.

Kiedy podatnik traci prawo do preferencyjnej stawki CIT

Rzeczpospolita, 2021-09-27, Karolina Durbacz

Jak wynika z wydanej 2 września 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.268.2021.1.MK, przekroczenie progu umożliwiającego opodatkowanie dochodu 9% stawką podatku powoduje, że już od miesiąca/kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie, podatnik zobowiązany jest stosować stawkę podstawową. Nie wiąże się z tym natomiast obowiązek skorygowania zaliczek miesięcznych wpłaconych do tego momentu ani obowiązek zapłaty odsetek. Wnioskodawca, spółka z o.o., zapytał, jak powinien postąpić po przekroczeniu progu umożliwiającego zastosowanie obniżonej stawki CIT. Wnioskodawca wskazał, że od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit, będzie zobowiązany stosować podstawową stawkę podatku, przy czym w takiej sytuacji spółka nie będzie zobowiązana do skorygowania zaliczek miesięcznych wpłaconych do tego momentu. Co za tym idzie, nie powstanie też obowiązek zapłaty odsetek. Organ częściowo zgodził się z wnioskodawcą.

 

Nie można wrzucać wszystkiego do jednego worka

Rzeczpospolita, 2021-09-29, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2021 r., sygn. akt: I FSK 1706/20, zwolnienie podatkowe dotyczy szeroko rozumianych usług finansowych. Jednak ze zwolnienia wyłączone są usługi takie jak ściąganie długów, windykacja należności. Dla zastosowania zwolnienia istotna jest analiza podstawowego celu i efektu ekonomicznego umów. Sprawa dotyczyła banku, który wystąpił o interpretację w zakresie zwolnienia z VAT dla usług eFinancing, świadczonych w ramach wykonywanej działalności bankowej, jako usług pośrednictwa finansowego. Sam uważał, że takie usługi świadczone w oparciu o regulamin i umowę jako usługi pośrednictwa finansowego są zwolnione z VAT.
Fiskus był jednak innego zdania. Uznał bowiem, że opisane usługi jako usługi obrotu wierzytelnościami, wyczerpują znamiona usług factoringu i jako takie nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku. Bank zaskarżył interpretację i ostatecznie wygrał. Sąd uznał, że usługa świadczona przez skarżącego nie jest usługą ściągania długów. Podkreślił, że umowa eFinancing ma na celu udzielenie finansowania, zapewnienie płynności finansowej klienta i dlatego wynagrodzenie banku określane jest jako procent od sumy udzielonego finansowania na dany okres. Faktycznie jest to wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w danym czasie.

 

Planujesz sukcesję? Fiskus kopie dołki

Rzeczpospolita, 2021-09-29, Przemysław Wojtasik

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.269.2021.1.PB, zgodnie z którą wydatki na doradztwo w sprawie przekazania spółki następcom nie mają związku z jej działalnością i nie zgodził się na rozliczenie tych wydatków w podatkowych kosztach. O interpretację wystąpiła spółka, która odpisała umowę na opracowanie scenariusza sukcesji, umożliwiającego zachowanie trwałości przedsiębiorstwa. Raport będzie przedstawiał dwa warianty sukcesji. Spółka zapytała, czy może zaliczyć wydatki na usługi doradcze do podatkowych kosztów. W opinii spółki tak, gdyż kupuje je po to, aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość biznesu. Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem. Zdaniem urzędników trudno uznać, że nabycie usług doradczych ma wpływ na uzyskanie, zachowanie bądź zabezpieczenie przychodów.

 

Fiskus daje przyzwolenie dla odwrotnego przejęcia

Gazeta Prawna, 2021-09-30, Agnieszka Pokojska

W dniu 27 sierpnia 2021 r. szef KAS wydał opinię zabezpieczającą, sygn. DKP2.8011.8.2021, w której stwierdził, iż spółka córka, która z przyczyn ekonomicznych przejmie zagraniczną spółkę matkę i nie zapłaci od tego podatku, nie działa sztucznie. Nie ma więc tu zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Pytanie podatnika dotyczyło planów połączenia spółek. Chodziło o odwrotne przejęcie, które miało polegać na przejęciu przez spółkę A 100 proc. majątku spółki B, będącej w 99,78 proc. udziałowcem spółki A. Obie spółki należą do tej samej grupy kapitałowej, z tym że spółka B jest jedynym podmiotem zagranicznym w tej grupie. Szef KAS uznał, że w tym przypadku pojawi się korzyść podatkowa w postaci neutralności podatkowej połączenia, ale mimo wszystko planowane czynności nie będą miały na celu unikania opodatkowania.

 

Niższa danina od instalacji, gdy mają powierzchnię użytkową

Rzeczpospolita, 2021-09-30, Aleksandra Tarka

W środę Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w sporze o sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości powszechnie stosowanych w wielu branżach obiektów do przechowywania typu silosy, bunkry czy zbiorniki. Sprawa, w której NSA wydał uchwałę, dotyczyła spółki, która spierała się z lokalnym fiskusem o opodatkowanie silosów do przechowywania klinkieru. Firma uważała, że dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości tego typu obiekty powinny być traktowane jako budynki, wtedy stawkę podatku liczy się od ich powierzchni. Urzędnicy uznali jednak, że są to budowle. Niekorzystną dla spółki wykładnię potwierdziły też organ odwoławczy, a potem Wojewódzki Sąd Administracyjny. Gdy sprawa trafiła do NSA, trzyosobowy skład sędziowski wystąpił do poszerzonego składu NSA z pytaniem, czy obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek, o jakim mowa w przepisach podatkowych. Siedmioosobowy skład NSA zgodził się, że obiekt budowlany będący budowlą w świetle prawa budowlanego może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek, ale musi spełniać kryteria bycia budynkiem wymienione w przepisie prawa podatkowego, a jego wyróżniającą się cechą ma być powierzchnia użytkowa.