Przegląd prasy podatkowej (27-31.07.2020)

| Do przeczytania w 8 min

Podatek w Polsce, nawet gdy firma nie ma własnych pracowników

Gazeta Prawna, 2020-07-27, Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 lipca 2020 r., sygn. akt I FSK 1777/17, korzystanie z kadrowych i technologicznych zasobów kontrahentów nie wyklucza posiadania stałego miejsca działalności w innym kraju niż ten, w którym znajduje się siedziba spółki. W sprawie chodziło o spółkę z siedzibą na Malcie, która planowała przywieźć swoje towary do Polski, tu je zmagazynować, a następnie sprzedać polskim odbiorcom. W Polsce miały być również prowadzone księgowość oraz promocja i marketing. Wszystkie te czynności miały być wykonywane przez podmioty trzecie. W Polsce spółka nie będzie miała żadnych aktywów, ani pracowników, z wyłączeniem country managera, który jednakże nie byłby pracownikiem, a usługodawcą. We wniosku o interpretację spółka zapytała, gdzie będzie ona posiadać stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski. W jej opinii, VAT od sprzedaży realizowanej na terytorium Polski powinna rozliczać ona wyłącznie na Malcie, gdyż nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności. Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem. Także WSA i w końcu NSA utrzymały tę interpretację w mocy.

Split payment jest możliwy także w systemie cash poolingu

Gazeta Prawna, 2020-07-27, Łukasz Zalewski

23 lipca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 2424/19 uznał, że jeżeli pool leader dokonuje podzielonej płatności z konta bankowego uczestnika cash poolingu, to uczestnikowi przysługują takie same benefity związane ze split paymentem jak w sytuacji, gdyby sam płacił za pomocą tego mechanizmu. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która zamierzała przystąpić do cash poolingu. Na żądanie spółki pool leader dokona przelewu na konta kontrahentów spółki (jej wierzycieli) z użyciem mechanizmu podzielonej płatności. Natomiast rozliczenie między spółką a liderem będzie się odbywać już poza mechanizmem podzielonej płatności. W opinii spółki nie będzie ona ponosić solidarnej odpowiedzialności za VAT kontrahenta (sprzedawcy), nie będą też miały do niej zastosowania sankcje w VAT, nawet gdy płatności w jej imieniu zrealizuje lider. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem, jednakże spółka wygrała spór z organem przed sądem I instancji.

Zapłata za odroczone płatności to nie przychód odsetkowy

Gazeta Prawna, 2020-07-27, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 23 lipca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2255/19, wynagrodzenia za odroczony termin płatności nie można uznać za przychody odsetkowe i uwzględnić przy obliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która pośredniczyła w handlu kauczukiem, dokonywała też transportu i dostawy towarów. Swoim nabywcom oferowała wydłużone terminy płatności, w związku z czym sama musiała korzystać z kredytów bankowych. Za wydłużony termin płatności nabywcy mają ustalone wynagrodzenie, które spółka dolicza do ceny towaru. Spółka uważała, że dodatkowe wynagrodzenie, które pobiera od nabywców, jest przychodem o charakterze odsetkowym. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że skoro spółka dla celów podatkowych i rachunkowych nie wyodrębnia wynagrodzenia za finansowanie nabywców i nie wykazuje go odrębnie na fakturach, to znaczy, że jest to jeden z elementów ceny sprzedaży towaru. Stanowisko Dyrektora KIS potwierdził sąd.

Koszt licencji na nazwę handlową odliczymy, jeżeli wpływa na cenę

Rzeczpospolita, 2020-07-27, Rafał Dębicki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 5 grudnia 2019 r., sygn. 0111- KDIB2-1.4010.425.2019.2.AP uznał, że jeżeli opłaty licencyjne z tytułu wykorzystywania nazwy handlowej są wkalkulowane w cenę wytworzonego towaru lub świadczonej usługi, to należy uznać, że są bezpośrednio związane z działalnością spółki. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która korzysta w toku działalności z prawa do używania części nazwy handlowej udostępnionego w formie licencji przez zagraniczny podmiot powiązany. Udzielone polskiej spółce prawo jest przez nią wykorzystywane w celu promowania i sprzedaży oferowanych towarów, a z tytułu udostępnienia nazwy podatnik uiszcza na rzecz licencjodawcy opłaty licencyjne. Spółka zapytała, czy ponoszone wydatki może zaliczyć do kosztów podatkowych. Organ podatkowy zaakceptował stanowisko spółki.

Transgraniczne połączenie nie wyklucza zwolnienia

Gazeta Prawna, 2020-07-28, Mariusz Szulc

W interpretacji indywidualnej z 20 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.174.2020.2.JKT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż spółka zależna może wypłacić swojemu zagranicznemu udziałowcowi dywidendę bez podatku, nawet jeśli zostanie on potem przejęty przez inny polski podmiot. Pytanie zadała polska spółka inwestycyjna, która planowała przejęcie podmiotu zależnego z Holandii. Wskutek tego stałaby się m.in. akcjonariuszem polskiej spółki, w której zagraniczny podmiot posiadał do tej pory ponad 10% akcji. Polska spółka podjęła uchwałę o wypłaceniu mu dywidendy, zanim jeszcze doszło do zakończenia procesu przejęcia holenderskiego podmiotu. Zarówno wypłata dywidendy do Holandii, jak i przejęcie zagranicznego podmiotu, nastąpiłyby przed upływem tego dwuletniego okresu. Spółka przejmująca (spółka inwestycyjna) uważała, że jako sukcesor wszelkich praw i obowiązków przejmie również prawo do zwolnienia dywidendy z podatku, wynikające z posiadania akcji podmiotu zależnego przez dwa lata – co znalazło akceptację Dyrektora KIS.

Fiskus nadal uważa, że VAT od aportów to przychód

Gazeta Prawna, 2020-07-29, Patrycja Dudek

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora KIS z 22 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.191.2020.1.BK, otrzymana przez wnoszącego aport wartość VAT należnego jest dla niego przychodem podlegającym opodatkowaniu. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka komandytowo-akcyjna, która zamierzała wnieść do spółki komandytowej prawo użytkowania wieczystego gruntu z rozpoczętą na tym gruncie inwestycją. Uważała, że kwota wypłacona jej na pokrycie VAT nie jest dla niej przychodem. Fiskus był jednak innego zdania, mimo licznych pozytywnych wyroków w podobnych sprawach. Dyrektor KIS uznał, iż wyroki sądowe nie są dla niego wiążące. W jego opinii pieniądze przekazane przez spółkę otrzymującą aport nie są podatkiem od towarów i usług, tylko jego równowartością – a to jest różnica, albowiem pieniądze te stanowią dodatkowo uiszczoną kwotę, która jest dla wnoszącego aport przychodem podatkowym.

Cudzy wydatek można jednak rozliczyć jako swój koszt

Gazeta Prawna, 2020-07-29, Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem NSA z 28 lipca 2020 r., sygn. akt II FSK 1420/18 oraz II FSK 3266/19, wykonawca może pomniejszyć przychód o opłaty administracyjne, które poniósł w imieniu i na rzecz inwestora, lecz które miał skalkulowane w swoim wynagrodzeniu. Spółka z branży elektroenergetycznej wygrała przetarg na budowę linii energetycznej. Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca miał pozyskać wszelkie decyzje administracyjne oraz pozwolenia. Wykonawca miał również regulować wszystkie związane z tym wydatki i opłaty i wkalkulowywać je w swoje zryczałtowane wynagrodzenie. Wystąpił on więc z wnioskiem o interpretację, w którym zadał pytanie, czy opłaty wynikające z decyzji, wyroków sądów oraz pozwoleń wydanych na inwestora mogą być kosztami uzyskania przychodów wykonawcy. Spółka uważała, że tak. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem, ale równocześnie uznał, że całe otrzymane od inwestora wynagrodzenie będzie przychodem wykonawcy. WSA utrzymał interpretację w mocy, jednakże NSA przyznał finalnie rację spółce.

Fiskus wybiórczo potraktował realizację inwestycji

Rzeczpospolita, 2020-07-29, Aleksandra Tarka

W wyroku z 2 lipca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, sygn. I SA/Gl 1063/19, uznał, iż gdy przemieszczenie towarów służy do świadczenia kompleksowej usługi na terenie Słowacji, to nie można uznać go za osobną dostawę. We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, iż przyjął zlecenie od słowackiego inwestora na roboty ogólnobudowlane w budynku położonym na terytorium Słowacji. Zlecenie obejmowało w szczególności usunięcie wadliwie wykonanych przy jego wznoszeniu robót budowlanych przez poprzednią firmę budowlaną. Cena za usługę obejmuje łącznie koszt samej usługi oraz koszty zużytych do jej wykonania materiałów, transportu, a także obsługi budowy. Przedsiębiorca zapytał, czy dokonując wywozu na Słowację materiałów wykorzystywanych następnie przez niego do świadczenia usług budowlanych na nieruchomości położonej na Słowacji jest zobowiązany do rozpoznania czynności wywozu tych materiałów jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Podatnik uznał, że nie, ponieważ należy je uznać za element kompleksowego świadczenia realizowanego przez wnioskodawcę polegającego na robotach budowlanych, a nie na dostawie towarów. Dyrektor KIS nie zgodził się z wnioskodawcą. Podatnik wygrał jednak w sądzie. W ocenie sądu, fiskus nie dostrzegł związku pomiędzy koniecznością zakupu materiałów budowlanych w celu wykonania usługi umówionej z kontrahentem – czynność ta stanowi element świadczenia kompleksowego, w którym elementem dominującym jest świadczenie usługi budowlanej.

Działalność operacyjna tylko wtedy, gdy utwór jest dziełem własnym

Gazeta Prawna, 2020-07-30, Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 lipca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1756/19, opłaty licencyjne za korzystanie np. z programów komputerowych nabytych od innego podmiotu to przychód z zysków kapitałowych. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka będąca właścicielem patentów na wynalazek, praw ochronnych na wzór użytkowy, praw ochronnych na znaki towarowe, oraz praw podobnych, która nabyła te utwory od innych podmiotów i udostępnia je kolejnym podmiotom. W opinii spółki, opłaty licencyjne z tego tytułu powinna zaliczać do przychodów z działalności operacyjnej. Innego zdania był jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, a później WSA. W ich opinii przychody z praw majątkowych i licencji są zaliczane do zysków kapitałowych, gdyż spółka nie tworzyła sama utworów w rozumieniu przepisów o prawach autorskich.