Przegląd prasy podatkowej 27–31.12.2021

| Do przeczytania w 5 min

Odszkodowanie od ubezpieczyciela to nie dochód strefowy

Gazeta Prawna, 2021-12-27, Krzysztof Bałękowski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 grudnia 2021 r., sygn. akt II FSK 818/19 otrzymane odszkodowanie nie jest objęte zwolnieniem z podatku dochodowego, bo nie jest dochodem z działalności gospodarczej. W sprawie chodziło o spółkę, korzystającą ze zwolnienia strefowego, której jeden z budynków produkcyjnych uległ zniszczeniu w wyniku pożaru wraz z maszynami i urządzeniami. Firma dostała od ubezpieczyciela dwa odszkodowania: z polisy ubezpieczenia mienia i z polisy obejmującej utratę zysku. Uważała, że obie kwoty są zwolnione z podatku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że zwolniony z podatku dochodowego jest wyłącznie dochód z tego rodzaju działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej, który jest wskazany w zezwoleniu. Spółka wniosła więc skargę do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyznał jej rację. Z taką wykładnią nie zgodził się z kolei NSA. W jego ocenie Dyrektor KIS słusznie wskazał na konieczność odróżnienia dochodów z działalności gospodarczej od dochodów związanych z działalnością gospodarczą.

Wynagrodzenie za zrzeczenie się roszczeń to nie koszt

Gazeta Prawna, 2021-12-29, Krzysztof Bałękowski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 27 grudnia 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1459/21 uznał, iż wynagrodzenie wypłacone za zrzeczenie się roszczeń nie jest wydatkiem poniesionym w celu zabezpieczenia źródła przychodów. Chodziło o spółkę deweloperską, która sprzedając budynek, udzieliła kupującemu gwarancji jakości i usunięcia ewentualnych wad tej nieruchomości. W trakcie użytkowania budynku nabywca stwierdził wady dotyczące okien i fasady budynku. Sprawa trafiła do arbitrażu i ostatecznie zakończyła się zawarciem porozumienia między stronami. Na tej podstawie nabywca zrzekł się wszelkich roszczeń wobec spółki w zamian za określone wynagrodzenie. Zastrzeżono przy tym, że ugodowe zakończenie sporu nie oznacza uznania przez żadną ze stron ich roszczeń za zasadne. Firma uważała, że kwotę wypłaconego w ramach porozumienia wynagrodzenia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Taki pogląd nie zyskał jednak aprobaty organów podatkowych.

Obowiązki płatnika z tytułu zwrotu kosztów najmu

Rzeczpospolita, 2021-12-29, Bartłomiej Łukasik

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 czerwca 2021 r. sygn. 0115-KDIT2.4011.293. 2021.1.ŁS stwierdził, iż zwrot ponoszonych przez prezesa zarządu kosztów najmu mieszkania skutkuje u niego powstaniem przychodu z działalności wykonywanej osobiście. Spółka zawarła umowę o świadczenie usług z prezesem zarządu spółki w zakresie świadczenia usług zarządzania. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że stałe miejsce zamieszkania prezesa spółki znajduje się w miejscowości oddalonej od siedziby spółki, rada nadzorcza wyraziła zgodę na pokrywanie kosztów wynajmu jego mieszkania na czas wykonywania obowiązków służbowych. W konsekwencji, spółka jako płatnik, pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości gwarantowanego świadczenia dla prezesa zarządu. We wniosku o interpretację zapytano, czy wartość zapewnionego mieszkania dla prezesa stanowi przychód możliwy do przypisania pracownikowi oraz czy w związku z tym spółka posiada obowiązki płatnika z tytułu pokrywanych płatności. Zdaniem spółki, regularne wynagrodzenie otrzymywane przez prezesa zarządu winno kwalifikować się do przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z kolei pokrywanie wartości mieszkania do celów służbowych powinno zostać zakwalifikowane jako inne nieodpłatne świadczenia. Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Organ wskazał na fakt uznania każdej formy przysporzenia majątkowego za przychód podatnika z działalności wykonywanej osobiście.

Pieniądze dla konkurencyjnej firmy bez rozliczenia

Rzeczpospolita, 2021-12-29, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 10 listopada 2021 r., sygn. akt: I SA/Łd 595/21 orzekł, iż naruszenie zasad uczciwej konkurencji i wypłata z tego tytułu odszkodowań, nie stanowi naturalnego elementu funkcjonowania podmiotu gospodarczego, dlatego nie można ich uznać za koszt podatkowy. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że prowadzi działalność gospodarczą związaną z dietetyką. Oferuje sprzedaż planów żywieniowych dopasowanych do potrzeb klientów oraz produktów dietetycznych. W lipcu 2020 r. podpisała ugodę z inną firmą. Umowa mediacyjna była wynikiem toczącego się postępowania sądowego z powództwa przeciwko spółce. Konkurencyjna spółka żądała w nim nakazania zaniechania niedozwolonych działań, które stanowią czyny nieuczciwej konkurencji, a także zobowiązanie strony przeciwnej do umieszczenia żądanego oświadczenia oraz zapłaty odszkodowania. W efekcie mediacji firmy doszły do porozumienia. W tej sytuacji spółka wniosła o potwierdzenie, że wypłacone odszkodowanie będzie dla niej kosztem podatkowym. Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem. Spółka zaskarżyła interpretację, ale WSA oddalił skargę.

Czy wydatki poniesione na edukację członka zarządu stanowią koszt spółki

Rzeczpospolita, 2021-12-29, Damian Serej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej z 13 października 2021 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.229.2021.1.KW zajął stanowisko, zgodnie z którym uzasadnione i udokumentowane wydatki ponoszone przez spółkę na rzecz jej prezesa zarządu w związku z pełnieniem przez niego obowiązków mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. O interpretację indywidualną wystąpiła spółka, która zamierza skierować prezesa zarządu na studia podyplomowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia spraw spółki. Zdaniem wnioskodawcy, kierunek studiów jest zgodny z działalnością spółki. W związku z tym, spółka zamierza sfinansować koszt uczestnictwa w studiach (czesne) oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia w czasie weekendowych zjazdów. Prezes zarządu pełni funkcję na podstawie powołania i nie jest pracownikiem spółki. Zdaniem spółki takie wydatki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy.