Przegląd prasy podatkowej (28.09-01.10.2020)

| Do przeczytania w 7 min

Korekty poziomu rentowności poza zakresem opodatkowania VAT

Rzeczpospolita, 2020-09-28, Aneta Grzyb

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 września 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.368.2020.2.IR, płatności dokonane celem wyrównania rentowności do docelowego poziomu nie podlegają opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, nie ma obowiązku dokumentowania ich fakturami korygującymi. Spółka będąca wnioskodawcą, utworzyła spółkę zależną, której przekazała wykonywanie niektórych zadań. Aby zagwarantować, że poziom rentowności świadczonych usług lub że cena świadczonych przez spółkę usług odzwierciedla rentowność lub ceny rynkowe ich poziom podlega corocznej weryfikacji. Może się zdarzyć się, że rzeczywisty poziom rentowności działalności spółki w zakresie świadczenia usług w danym okresie będzie różnił się od przyjętych założeń. Wnioskodawca zapytał, czy płatności dokonywane w związku z korektą cen transferowych stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług i czy powinny być dokumentowane fakturami korygującymi. W opinii spółki, płatności dokonywane przez nią na rzecz spółki zależnej lub od niej otrzymywane w związku z korektą cen transferowych nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług i nie powinny być dokumentowane fakturami korygującymi. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko.

Świadomość statusu VAT-UE nabywcy ma wpływ na stawkę VAT przy WDT

Rzeczpospolita, 2020-09-28, Kinga Piotrowska

W wyroku z 6 sierpnia 2020 r., sygn. akt I FSK 1650/17, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż dostawca nie ma prawa zastosować dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) stawki 0%, gdy wiedział on, że jego kontrahent nie został zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. W 2016 r. spółka dokonała na rzecz kontrahenta z Hiszpanii wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Kontrahent na dzień dostawy nie był zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych i nie zarejestrował się już po otrzymaniu towarów, co spowodowało, że spółka opodatkowała tę transakcję według stawki krajowej. Spółka zapytała, czy może zastosować zerową stawkę VAT dla tej transakcji. Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Organ wskazał jednak także, że dla zastosowania stawki 0% dostawca powinien wskazać na inne elementy, które są w stanie wykazać, iż nabywca jest podatnikiem działającym w takim charakterze, czego jednak wnioskodawca nie uczynił. Sądy obu instancji przyznały rację organowi podatkowemu.

50-proc. koszty dla twórców doczekały się interpretacji ogólnej

Rzeczpospolita, 2020-09-28, Przemysław Karwacki

W interpretacji ogólnej z 15 września 2020 r., sygn. DD3.8201.1.2018, Minister Finansów uznał, iż
pracodawcy wypłacający honoraria autorskie pracownikom mogą stosować wyższe, 50-proc. koszty uzyskania przychodów, jeżeli zostaną spełnione szczegółowe warunki m.in. w zakresie rozporządzenia prawami autorskimi, wyceny honorarium oraz właściwego udokumentowania utworów. Nabycie przez pracodawcę majątkowych praw autorskich do utworu od twórcy musi być nabyciem wtórnym. Minister stwierdził, że wycena honorarium może być powiązana np. z czasem poświęcanym przez pracownika na prace twórcze, zgodnie z ewidencją czasu pracy. Uzyskanie dochodów z praw autorskich wymaga odpowiedniego dokumentowania powstałych utworów. Pracodawca może prowadzić ewidencję utworów lub dokumentować powstanie utworu w drodze oświadczenia.

Jak rozliczyć w CIT korektę dochodowości

Rzeczpospolita, 2020-09-28, Maria Rutkowska-Gorus

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 776/20, korekta dochodowości jest samodzielnym zdarzeniem gospodarczym i nie należy jej rozpatrywać w powiązaniu z pierwotnymi transakcjami. Spółka o profilu produkcyjnym należy do międzynarodowej grupy działającej w ramach przyjętego modelu biznesowego. W ramach wskazanego modelu spółka pełni funkcję tzw. producenta kontraktowego. Spółka prowadzi sprzedaż produktów wytworzonych we własnym zakładzie na rzecz wskazanej spółki centralnej, która następnie dystrybuuje je do klientów ostatecznych. Po zakończeniu roku podatnik ma możliwość określenia poziomu własnej dochodowości i porównania go do ustalonej wartości na poziomie zysku operacyjnego. Strony stosują mechanizm ustalania dochodowości z uwzględnieniem korygowania wzajemnych rozliczeń, co stanowi jedną z przyczyn dokonywanych przez spółkę korekt. Podatnik zadał pytanie dotyczące uwzględniania wystawianych faktur korygujących w rozliczeniu podatku dochodowego za okres rozliczeniowy, w którym te faktury lub dokumenty zostały wystawione. Zdaniem wnioskodawcy, może on uwzględniać wystawiane korekty, które odpowiednio zmniejszają lub zwiększają przychody podatkowe, w rozliczeniu podatkowym za okres rozliczeniowy, w którym wystawione zostały odpowiednie dokumenty. Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem uznając, że spółka powinna rozpoznać przychód w momencie otrzymania środków finansowych. Natomiast w przypadku korekt zmniejszających przychody, organ wskazał, że podatnik nie ma w ogóle prawa do ich uwzględnienia w rachunku podatkowym. Także sądy obu instancji utrzymały interpretację w mocy

Od nietypowych programów motywacyjnych jest VAT

Gazeta Prawna, 2020-09-28, Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 23 września 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2491/19, benefit dla pracownika polskiej spółki w postaci akcji podmiotu amerykańskiego wiąże się z koniecznością rozliczenia VAT. Kadra zarządzająca polskiej spółki miała otrzymać akcję spółki z USA. Założeniem programu motywacyjnego miało być ustabilizowanie grona kadry menedżerskiej, ograniczenie ryzyka utraty wysokiej klasy specjalistów, a także zwiększenie motywacji pracowników i w efekcie poprawa wyników finansowych. Firma amerykańska miała jednak ostatecznie obciążyć polską firmę kosztami wydania akcji. Spółka zapytała, czy zwrot kosztów amerykańskiej spółce jest objęty VAT. W opinii spółki taki zwrot nie powinien być opodatkowany VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, iż amerykańska spółka świadczy usługę polegają na organizacji i zarządzaniu programem motywacyjnym na rzecz polskiej spółki. W konsekwencji usługa ta podlega VAT. Sąd I instancji potwierdził to stanowisko.

Hosting wciąż przedmiotem sporów

Gazeta Prawna, 2020-09-28, Mariusz Szulc

Od wynagrodzenia wypłacanego za przechowywanie informacji za granicą w internetowej chmurze nie pobiera się podatku u źródła, uznał, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi z 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 799/19. W sprawie chodziło o firmę produkującą i sprzedającą m.in. kable światłowodowe oraz osprzęt telekomunikacyjny. Planowała ona nabywać usługi informatyczne, w tym m.in. hostingowe od zagranicznego podmiotu powiązanego, który przesłałby jej swój certyfikat potwierdzający amerykańską rezydencję podatkową. W opinii spółki, nie powinna ona potrącać podatku u źródła, jednak Dyrektor KIS się z tym nie zgodził. Sąd był innego zdania – uznał bowiem, iż serwer nie jest urządzeniem przemysłowym. WSA podkreślił, że fiskus błędnie interpretuje samą istotę usługi hostingu.

Fiskus polubił cyfryzację w handlu

Rzeczpospolita, 2020-09-30 , Monika Pogroszewska

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 września 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.506.2020.1.KW, spółka ma prawo do zerowej stawki VAT, jeśli wywóz towarów za granicę potwierdzi dokumentami elektronicznymi, jak np. skan lub e-mail. Dyrektor KIS wskazał, że przepisy nie uzależniają prawa do zerowej stawki od posiadania oryginałów dokumentów w formie papierowej.

Koszty poszukiwania nabywców z limitem

Rzeczpospolita, 2020-09-30, Aleksandra Tarka

Wydatki na marketing czy komercjalizację gotowej inwestycji nie są związane bezpośrednio z wytworzeniem towaru i w grupie nie rozliczy się ich w całości, uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 września 2020 r., sygn. akt. II FSK 3651/18,. We wniosku o interpretację spółka deweloperska wyjaśniała, że do swojej działalności wykorzystuje spółki celowe. Ich działalność opiera się na zakupie od spółek powiązanych usług niezbędnych zarówno w procesie realizacji przedsięwzięcia, jak i bieżącego funkcjonowania. Spółka zapytała, czy koszty usług inwestycyjnych ponoszonych przez spółki celowe podlegają ograniczeniom w zakresie ujęcia ich w koszty podatkowe. Organ podatkowy stwierdził, iż usługi inwestycyjne obejmujące czynności związane ze wsparciem przy zaprojektowaniu i wybudowaniu budynków i infrastruktury towarzyszącej nie podlegają ograniczeniom jako koszty usług bezpośrednio związanych z wytworzeniem towarów. Jednakże koszty dotyczące czynności związanych m.in. z wyszukaniem i pozyskaniem terenów pod budowę muszą być limitowane. Spółka zaskarżyła interpretację, a Wojewódzki Sąd Administracyjny częściowo przyznał jej rację. Sąd uznał, że na „koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem” mogą składać się nie tylko koszty bezpośrednio, ale i pośrednio związane z uzyskaniem przychodu, które w sposób bezpośredni związane są z wytworzeniem (nabyciem) towaru, wyrobem czy świadczeniem usługi. W ocenie sądu, wydatki m.in. na wyszukiwanie i pozyskiwanie terenów są wyłączone z limitowania kosztów. Jednocześnie, sąd I instancji potwierdził stanowisko fiskusa w pozostałym zakresie. NSA utrzymał wyrok w mocy.