Przegląd prasy podatkowej 28.11–2.12.2022 r.

| Do przeczytania w 5 min

Marka własna, ale wykonana cudzymi rękami, bez bonusu

Rzeczpospolita, 2022-11-28, Aleksandra Tarka

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2022 r., sygn. 0111- KDIB1-3.4010.241.2022.1.IZ potwierdza, iż z tzw. ulgi prowzrostowej może skorzystać podatnik, który chce zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów wytwarzanych przez siebie. Zlecenie produkcji komuś innemu nie daje preferencji. Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się m.in. produkcją oraz dystrybucją kosmetyków. We wniosku o interpretację firma wyjaśniła, że planuje wprowadzić na rynek nową linię produktów kosmetycznych pod swoim znakiem towarowym, czyli tzw. marką własną. Produkcję opakowań, a także napełnienie wsadem kosmetycznym według specjalnie stworzonej receptury spółka chce przy tym zlecić innym firmom. Z wniosku wynikało, że wprowadzenie na rynek nowej linii będzie się wiązać ze znacznymi nakładami. Spółka zapytała, czy będzie mogła korzystać z ulgi prowzrostowej.
W jej opinii tak. Fiskus się z tym nie zgodził.

Kiedy cesja wierzytelności nie podlega VAT

Rzeczpospolita, 2022-11-28, Zuzanna Celmer

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 września 2022 r., sygn. akt VIII SA/Wa 357/22 orzekł, iż różnica między ceną zakupu wierzytelności a jej wartością nominalną nie może być uznana za wynagrodzenie za transakcję nabycia tzw. trudnej wierzytelności. Nabycie nie jest więc w takim przypadku odpłatnym świadczeniem usług. Spółka, na podstawie umowy cesji wierzytelności, nabywa od poszkodowanych ich wierzytelności z tytułu szkód rzeczowych, które później dochodzone są od towarzystw ubezpieczeniowych. Spółce nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie od cedenta.
Podatnik spytał czy transakcja cesji wierzytelności pieniężnej na jego rzecz na podstawie umowy nabycia od zbywcy, który jest pierwotnym wierzycielem lub też od innej osoby uprawnionej do rozporządzenia tą wierzytelnością, podlega opodatkowaniu VAT. Zdaniem spółki ww. transakcja nie podlega opodatkowaniu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. Ta więc zaskarżyła interpretację i wygrała.

Sam zwrot to nie zysk w CIT

Rzeczpospolita, 2022-11-30, Aleksandra Tarka

W wyroku o sygn. akt II FSK 726/20 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż firma kurierska, która szybko płaci swoim klientom za szkody w nadanych przez nich przesyłkach, a potem odzyskuje pieniądze od ubezpieczyciela, nie ma przychodu. Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się przewozem przesyłek będących własnością klientów. We wniosku o interpretację spółka wskazała, że przy świadczeniu usług zdarzają się przypadki szkód w powierzonych towarach. W takich sytuacjach spółka dokonuje wypłat odszkodowań na rzecz klientów. Firma tłumaczyła, że jeśli reklamacja zostanie potwierdzona odpowiednimi procedurami, to wypłaca odszkodowania z własnej kieszeni. Następnie ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić jej należną kwotę w umówionym terminie. W jej opinii otrzymane od ubezpieczyciela zwroty nie powinny być jej przychodem podlegającym opodatkowaniu. Fiskus się z tym nie zgodził. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała w obu instancjach.

Oddział zagranicznej spółki nie jest spółką nieruchomościową

Rzeczpospolita, 2022-11-30, Hubert Palewski

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 25 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010. 369.2022.1.DP, uznał, iż nie można uznać oddziału spółki zagranicznej za spółkę nieruchomościową.
Wnioskodawca, spółka prawa niemieckiego, zarządza funduszami inwestycyjnymi zajmującymi się obrotem i wynajmem nieruchomości, a swoją działalność gospodarczą w Polsce prowadzi poprzez oddział. Spółka powzięła wątpliwość, czy oddział może zostać zakwalifikowany jako spółka nieruchomościowa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Wnioskodawca zauważył, że utworzony oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz stanowi jej część, zatem spółka zagraniczna i oddział, poprzez który prowadzi ona działalność na terytorium Polski są traktowane jako jeden podmiot. Bez znaczenia pozostaje zatem to, że dla celów podatkowych przyjmuje się fikcję prawną o podatkowej odrębności zakładu. Organ zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy.

Fiskus nie może zawężać preferencji z czasu pandemii

Rzeczpospolita, 2022-11-30, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 28 października 2022 r., sygn. akt: I SA/Bk 351/22 orzekł, iż nagły i niezaplanowany w normalnych warunkach rynkowych wydatek przedsiębiorstwa, który związany jest z niedającą się przewidzieć sytuacją pandemiczną, powinien być rekompensowany formą ulgi inwestycyjnej, poprzez możliwość zastosowania przyśpieszonej amortyzacji. Na początku 2022 r. spółka wystąpiła o interpretację, w której zapytała o prawo do przyspieszonej amortyzacji wprowadzone w związku z pandemią. Firma wyjaśniła, że zajmuje się głównie produkcją antybakteryjnych żeli do rąk. W związku z wybuchem pandemii Covid-19 wystąpił wzrost zapotrzebowania na produkowane przez nią środki. W związku czym podjęła decyzję o zwiększeniu produkcji, do czego niezbędne było znalezienie pomieszczeń produkcyjnych o większym metrażu. W 2020 r. spółka zawarła umowę najmu hali produkcyjnej. A w celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa w pomieszczeniach produkcyjnych kupiła instalację nawiewno-wywiewną. Spółka musiała też ponieść wydatki na szereg rzeczy ruchomych oraz usługi. Firma była przekonana, że ma prawo do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od inwestycji w postaci wybudowania dodatkowych pomieszczeń w wynajmowanej hali w celu niezbędnego wsparcia funkcji magazynowo-produkcyjnych. Fiskus się z tym nie zgodził. Spółka zaskarżyła otrzymaną interpretację i wygrała.

Kradzież towaru należy rozliczyć jak sprzedaż

Gazeta Prawna, 2022-11-30, Monika Pogroszewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 listopada 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.508.2022.1.RM okradziona spółka nie uniknie zapłaty VAT od dostawy towaru na rzecz podmiotu podszywającego się pod zagranicznego kontrahenta. Zachowuje jednak prawo do odliczenia podatku naliczonego. Spółka, występująca z wnioskiem o interpretację, otrzymała e-maila z zamówieniem od osoby podającej się za przedstawiciela francuskiej firmy. Przed podjęciem współpracy zweryfikowała kontrahenta jako podatnika zarejestrowanego w bazie VIES. Spółka następnie dostarczyła towar za pośrednictwem firmy transportowej pod wskazany przez oszusta adres we Francji. Na miejscu okazało się, że żaden z pracowników magazynu nie wiedział o takim zamówieniu. Spółka skontaktowała się z rzekomym przedstawicielem francuskiej firmy, który poinformował o braku miejsca w magazynie i skierował ją tym razem do magazynu w Niemczech, gdzie ostatecznie dokonano rozładunku. Brak zapłaty sprawił, że spółka skontaktowała się z innym przedstawicielem firmy. Dopiero wtedy dowiedziała się, że francuski podmiot nigdy nie złożył zamówienia. Zdaniem spółki w tej sytuacji nie można mówić o dostawie, bo nie doszło do zawarcia prawnie skutecznej umowy sprzedaży. W jej opinii nie można tu zastosować ani stawki 23%, ani stawki 0%. Dyrektor KIS nie zgodził się z jej stanowiskiem.