Przegląd prasy podatkowej (28.10-01.11.2019)

| Do przeczytania w 8 min

 

IP Box rejestruje się na bieżąco

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-10-28, Magdalena Majkowska

W interpretacji indywidualnej, wydanej w dniu 18 października 2019 r. (nr 0115-KDIT2-1.4011.312.2019.2.KK), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że rzetelne dokumentowanie wszystkich operacji finansowych dotyczących tzw. IP BOX nie może polegać na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich dopiero na koniec roku. Podatnik z branży IT chciał skorzystać z 5% stawki podatku z tytułu otrzymanego wynagrodzenia za przeniesienie na klienta praw autorskich. Zdaniem podatnika, spełnił on wszystkie przesłanki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zobowiązał się do posiadania szczegółowej ewidencji, która pozwoli na określenie podstawy opodatkowania obniżoną stawką, jak również na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika twierdząc, iż tworzenie na koniec roku odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z powołanego przepisu, nawet w sytuacji kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, wyklucza uprawnienie do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów. Zdaniem organu, ewidencja powinna być prowadzona na bieżąco, a najprostszym rozwiązaniem jest prowadzenie arkusza kalkulacyjnego uwzględniającego poniesione wydatki na koniec każdego miesiąca.

Podatek u źródła jest elementem zapłaty

Rzeczpospolita, 2019-10-28, Patryk Kulak

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 września 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.403.2019.2.JŻ, jeżeli polski usługobiorca dokona zapłaty podatku u źródła z własnych środków, to jego wartość powinna zostać uwzględniona w podstawie opodatkowania VAT z tytułu importu usług. Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej działalności dokonuje transakcji nabycia usług niematerialnych, podlegających pod obowiązek poboru podatku u źródła. W sytuacji, gdy spółka nie ma możliwości potrącenia podatku z kwoty należności wypłacanej zagranicznemu kontrahentowi, dokonuje jego zapłaty z własnych środków, poprzez tzw. ubruttowienie podstawy opodatkowania. Spółka zaprezentowała zdanie, że wartość zapłaconego podatku u źródła powinna zastać dodana do podstawy opodatkowania z tytułu importu usług. Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za prawidłowe wskazując, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę wynikającą z całości świadczenia pieniężnego pobieranego przez usługodawcę od nabywcy. Tym samym, zapłacony podatek u źródła powinien zostać uwzględniony w podstawie opodatkowania importu usług.

Nie ma CIT od łączenia spółek

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-10-28, Agnieszka Pokojska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, w wyroku z dnia 16 października 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 389/19) orzekł, iż połączenie spółek komandytowych nie spowoduje powstania przychodu u spółki kapitałowej powstałej w wyniku połączenia. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca komplementariuszem dwóch spółek komandytowych. Spółka chciała potwierdzić, że poprzez połączenie spółek komandytowych nie powstanie przychód do opodatkowania ani na jej poziomie, ani na poziomie nowoutworzonej spółki. Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy jedynie w zakresie braku opodatkowania przychodu po stronie komplementariusza. Uznał jednak, że ustawowe wyłączenie z przychodów, które wskazuje, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela, nie znajdzie zastosowania w tej sprawie i nowopowstała spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu majątku łączonych spółek otrzymanego w zamian za swoje udziały. Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu, który rozstrzygnął, że połączenie spółek osobowych nie generuje przychodu dla nowopowstałej spółki kapitałowej.

Sprzedałeś kilka mieszkań, jesteś przedsiębiorcą

Rzeczpospolita, 2019-10-28, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 10 października 2019 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.273.2019.4.MZ, o prowadzeniu działalności gospodarczej nie decyduje wewnętrzne przekonanie podatnika, a obiektywne i zewnętrzne przejawy działalności. Sprawa dotyczyła kobiety, która na przestrzeni ostatnich lat dokonała kilku transakcji, których przedmiotem były lokale mieszkalne. Ich celem było osiągnięcie zysku na transakcjach, a co za tym idzie zgromadzenie środków na nabycie własnego „lokalu marzeń”. Według podatniczki, jej działania nie powinny zostać zakwalifikowane jako działalność gospodarcza. Swoje stanowisko argumentowała nieregularnością transakcji, ich okazjonalnością oraz tym, że przeprowadzała je samodzielnie. Odmienne stanowisko zajął fiskus przypominając, że za działalność gospodarczą uznaje się czynności wykonywane w celach zarobkowych, w sposób ciągły i zorganizowany. Angażowane środki, nastawienie na osiągnięcie zysku oraz częstotliwość transakcji wskazują, że w przedmiotowej sprawie nie można mówić o klasycznie rozumianym wykonywaniu prawa własności. Czynności powinny być kwalifikowane jako działalność gospodarcza, a w konsekwencji podatniczka powinna rozliczać się jak przedsiębiorca. Nieistotne jest również to czy jest ona zarejestrowana jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

TSUE: Organy podatkowe nie mogą chodzić na skróty

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-10-28, Patrycja Dudek, Mariusz Szulc

W wyroku z dnia z 16 października 2019 r. (C-189/18) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że organy podatkowe nie mogą bez ograniczeń wykorzystywać przeciw podatnikom dowodów zebranych w postępowaniu dotyczącym innego podmiotu. Jeśli podatnik nie został o takim materiale dowodowym poinformowany, to może wystąpić o uchylenie wydanej decyzji. Sprawa dotyczyła węgierskiej spółki, której zarzucono uczestnictwo w karuzeli podatkowej i odmówiono prawa do zwrotu VAT. Urzędnicy swoją decyzję wydali na podstawie dowodów zgromadzonych w sprawie karnej innego podmiotu (dostawcy). W toku postępowania Spółce nie został przedstawiony cały materiał dowodowy, przez co nie mogła zapoznać się i wypowiedzieć w zakresie zebranych dowodów. Spółka złożyła skargę do sądu zarzucając organom podatkowym naruszenie prawa do ochrony wynikającego z art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, tj. prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu. Sąd zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE, który następnie orzekł, że korzystanie z dowodów zebranych w innej sprawie podlega ograniczeniu. Prawo do obrony polega bowiem na tym, aby podatnik mógł zapoznać się ze wszystkimi dowodami, na podstawie których zostanie wydana decyzja w jego sprawie.

Mały czynsz nie dał prawa do odliczenia

Rzeczpospolita, 2019-10-29, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2019, sygn. akt I FSK 164/17, dzierżawa za symboliczną kwotę nie daje gminie prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją inwestycji. W przedmiotowej sprawie gmina wybudowała boisko miejskie, które początkowo udostępniła mieszkańcom do bezpłatnego użytkowania. Przedmiotowe boisko nie było wykorzystywane do czynności opodatkowanych, wobec czego gmina nie mogła odliczyć VAT od wydatków poniesionych w trakcie budowy. Następnie gmina wydzierżawiła boisko gminnemu ośrodkowi kultury za symboliczny, kilkusetzłotowy czynsz roczny. Uważała, że dzięki temu będzie mogła odliczyć podatek zapłacony przy budowie w drodze korekty wieloletniej. Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak fiskus. Spór sądowy zakończył wyrok poszerzonego składu siedmiu sędziów NSA, zgodnie z którym w takiej sytuacji gmina nie występuje w charakterze podatnika VAT, wobec czego nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku od poniesionych wydatków. Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy dzierżawy boisko służyło do wykonywania zadań własnych gminy, a tak symboliczny czynsz nie wykazuje, że doszło do ekonomicznej zmiany formy wykorzystania z infrastruktury.

Zagraniczne szkolenie w kosztach

Rzeczpospolita, 2019-10-30, Przemysław Wojtasik

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22 października 2019 r. sygn. akt I SA/Bd 501/19, wydatki ponoszone przez przedsiębiorców na wyjazdowe szkolenia dla kontrahentów mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Sprawa dotyczy spółki zajmującej się sprzedażą kosmetyków w formie marketingu społecznościowego. W ramach prowadzonej działalności spółka podpisuje z osobami zainteresowanymi dystrybucją produktów umowy o współpracy. Dla osób osiągających najlepsze wyniki sprzedażowe firma zorganizowała wyjazd zagraniczny, podczas którego odbywały się szkolenia merytoryczne oraz część rozrywkowa. Spółka wystąpiła o interpretację indywidualną, aby potwierdzić swoje stanowisko, zgodnie z którym wydatki poniesione na organizację szkoleniowej części wyjazdu powinny zostać uznane za koszty podatkowe. Firma argumentowała, że głównym celem było poszerzenie wiedzy partnerów oraz motywowanie do efektywniejszej i lepszej pracy, co miało się przełożyć na większe przychody. Ze stanowiskiem spółki nie zgodził się fiskus, który jako główny cel wyjazdu wskazał kreowanie pozytywnego wizerunku firmy zaliczane do reprezentacji, która została wyłączona z kosztów podatkowych. Spór rozstrzygnął wyrok WSA w Bydgoszczy, który wskazał, że głównym celem wyjazdu było podnoszenie wiedzy i kwalifikacji współpracowników oraz walor motywacyjny. Nie można uznać, że dominujące znaczenie należy przypisać kreowaniu pozytywnego obrazu spółki – tak więc, wydatki poniesione na organizację takiego wyjazdu nie będą wyłączone z kosztów podatkowych.

Ekspertyzy musi sporządzić naukowiec

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-10-30, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2019 r. (sygn. akt II FSK 3684/17), wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne w zakresie ulgi B+R można odliczyć od podstawy opodatkowania pod warunkiem, że zostały one wykonane przez jednostkę naukową. Sprawa dotyczyła producenta oprogramowania komputerowego prowadzącego działalność badawczo-rozwojową, który ponosił wydatki m.in. na usługi doradcze, opinie i ekspertyzy świadczone przez podmiot inny niż jednostka naukowa. Podatnik powziął wątpliwość czy wydatki z tego tytułu może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że zarówno badania naukowe, ekspertyzy, opinie, jak również usługi doradcze i równorzędne muszą zostać wykonane przez jednostkę naukową, aby mogły być uznane za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 3 UPDOP. Odmiennego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który orzekł, że zgodnie z wykładnią celowościową tylko wyniki badań naukowych powinny być świadczone przez jednostkę naukową. Ostatecznie sprawę rozstrzygnął NSA, który przychylił się do stanowiska zaprezentowanego uprzednio przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.


Przegląd orzecznictwa:

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 maja 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 3091/18)

„Zastosowanie wykładni prounijnej art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o VAT pozwala uznać, że dostawa o preferencyjnej stawce podatku VAT 0%, o której mowa w tym przepisie, odnosi się także do dostawy paliwa realizowanej przez Skarżącą małymi statkami morskimi, tzw. bunkierkami, bezpośrednio na statek, pomimo wystawienia przez Skarżącą faktury na pośrednika, a nie na Armatora tego statku. Powyższej oceny nie zmienia fakt barterowego rozliczenia dalszej transakcji dostawy paliwa przez pośrednika z Armatorem”.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 czerwca 2019 r. (sygn. akt I SA/Gl 439/19)

„Racją dla uznania określonego zachowania za usługę kompleksową (złożoną) jest to, w jaki sposób wspomnianą aktywność odbiera klient (odbiorca usługi), a nie podmiot, czy podmioty realizujące określone zachowanie”.