Przegląd prasy podatkowej (29.10-02.11 2018 r.)

6. listopada 2018 | Do przeczytania w 7 min

Kiedy dostawa z montażem jest usługą kompleksową

Rzeczpospolita, 2018-10-29, Mikołaj Niezbecki

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 września 2018 roku (sygn. 0115-KDIT1-3.4012.452.2018.3.AT), nabywca stolarki aluminiowej wraz z jej montażem powinien dla celów VAT rozpoznać transakcję zakupu na zasadzie odwrotnego obciążenia. Sprawa dotyczyła spółki, która podpisała ze swoim podwykonawcą umowę na dostawę stolarki oraz świadczenie usług, które – według opinii urzędu statystycznego wydanej na wniosek spółki – należy zaklasyfikować jako usługi budowlane, co do których znajduje zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Dostawę stolarki aluminiowej oraz usługi montażu kontrahent spółki fakturuje na jednym dokumencie w pozycji „Dostawa wraz z montażem wewnętrznej i zewnętrznej stolarki”. Wnioskodawca wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem, czy dana transakcja stanowi kompleksową usługę podlegającą pod mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT. Zdaniem podatnika, oferowane przez niego usługi należy rozpoznać jako usługi kompleksowe, gdyż dominującym oraz docelowym świadczeniem jest montaż stolarki. Fiskus uznał stanowisko podatnika za prawidłowe oraz potwierdził, że świadczona usługa podlega w całości pod odwrotne obciążenie.

Ustawa wiatrakowa wpłynęła na opodatkowanie

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-10-29, Łukasz Zalewski

W wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października (sygn. akt I FSK 3481/17, II FSK 3482/17 oraz II FSK 3545/17) została potwierdzona dominująca linia orzecznicza określająca podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości w stosunku do wiatraków w 2017 roku. Zgodnie z wyrokami, wiatraki podlegały w 2017 roku opodatkowaniu zarówno od części budowlanej jak i technicznej. Przedmiotem wyroków były sprawy prowadzone na rzecz jednego właściciela elektrowni wiatrowych położonych na terytorium trzech różnych gmin. Spółka otrzymała interpretację, nakazującą opodatkowanie całych wiatraków. Sędzia NSA aprobując przedstawione stanowisko przez organy skarbowe, zaznaczył, że definicję budowli należy weryfikować również z pozostałymi ustawami, tj. ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych czy ustawą prawo budowlane. Ponadto NSA wskazał, iż od 2018 roku zostały przywrócone poprzednie zasady opodatkowania wiatraków.

W 2019 roku limity dla podatników nieznacznie w dół

Rzeczpospolita, 2018-10-29, Krzysztof Kaczmarek

Ekspert oraz partner zarządzający TPA, Krzysztof Kaczmarek, w swoim artykule przybliża zmiany limitów podatkowych, które są wynikiem umocnienia się polskiej waluty względem waluty euro. Zgodnie z przepisami podatkowymi, o wysokości niektórych istotnych limitów decyduje średni kurs euro ustalony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W dniu 1 października 2018 roku kurs ten wyniósł 4,2795 zł, czyli o 0,0342 zł mniej niż w 2017 roku. Oznacza to obniżenie limitów dotyczących obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (limit przychodów netto wynosić będzie 8 559 000 zł), jednorazowej amortyzacji dla niektórych środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 KŚT (amortyzacja taka będzie możliwa do wartości 214 tys. zł), uzyskania statusu małego podatnika (limit za 2019 r. wynosić będzie 5 176 000 zł), jak również możliwości rozliczania się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dla podatników, których przychody nie przekroczą 1 069 875 zł). Ponadto, ekspert TPA przypomina o wzroście progów odpowiedzialności i kar przewidzianych przez kodeks karny skarbowy, co jest konsekwencją wzrostu płacy minimalnej do 2250 zł.

Dobra wiara i należyta staranność także przy imporcie

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-10-30, Mariusz Szulc

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 października 2018 r. (sygn. akt C- 528/17) stwierdzono, iż podatnikowi można odmówić prawa do preferencyjnego opodatkowania i należy go wezwać do zapłaty zaległego podatku VAT, jedynie jeżeli na podstawie obiektywnych dowodów można uznać, że wiedział lub powinien był wiedzieć, że dokonane dostawy były oszustwem. Przedmiotem wyroku była sprawa słoweńskiego przedsiębiorcy zajmującego się handlem bananami i ich odsprzedażą do Rumunii. Przedsiębiorca weryfikował numery identyfikacyjne EORI, VAT oraz dokumenty potwierdzające zastosowanie procedury celnej 42. Ponadto, firma rumuńska dostarczała listy przewozowe CMR sprzedawcy, które jednak zostały zakwestionowane przez słoweńskie organy skarbowe. Co więcej, rumuńskie organy skarbowe poinformowały, że nabywcami towarów są znikające podmioty gospodarcze. Słoweńskie organy podatkowe uznały, że doszło do oszustwa i wydały nakaz zapłaty zaległego podatku VAT. Przedsiębiorca argumentował, że działał w dobrej wierze i nie wiedział, że bierze udział w oszustwie. Słoweński sąd najwyższy zadał w przedmiotowej sprawie pytanie prejudycjalne. Ostatecznie, TSUE uzależnił konieczność zapłaty przez podatnika podatku od dochowania przez niego należytej staranności.

Na kombinacje jest klauzula nadużycia

Rzeczpospolita, 2018-10-30, Aleksandra Tarka

W wyroku z dnia 20 września 2018 r. (sygn. akt I FSK 2079/16) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż sama obawa wystąpienia nadużycia prawa nie uzasadnia zmiany przez organy podatkowe zasad podatkowych wyznaczonych przez ustawę. Sprawa dotyczyła rozliczenia VAT naliczonego od zaliczki wpłaconej na poczet frezarki, do której zakupu finalnie nie doszło – została ona sprzedana kilka miesięcy później poręczycielowi spółki, natomiast kwota zadatku wpłacona przez spółkę została zaliczona na poczet płatności ostatecznemu nabywcy. Spór, który finalnie trafił przed NSA, toczył się na kanwie pytania, kiedy spółka powinna dokonać korekty VAT naliczonego. Rozpatrując polemikę, fiskus powziął obawy o wystąpienie nadużycia prawa w VAT i zastosował konstrukcję prawną nieprzewidzianą przez przepisy ustawowe. Po stronie podatnika stanęły sądy administracyjne, w tym NSA, który podkreślił, że antidotum na manipulacje podatników jest klauzula nadużycia prawa. Niemniej jednak, aby ją zastosować, obawy fiskusa muszą być wykazane i uzasadnione.

Odstępne nie jest kosztem

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-10-30, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października (sygn. akt II FSK 2517/18), zapłata odstępnego potencjalnemu nabywcy, za możliwość sprzedaży udziałów innemu podmiotowi nie stanowi kosztu ze zbycia udziałów. W przedmiotowej sprawie, podatnik zawarł umowę warunkową dotyczącą zbycia udziałów z pewnym podmiotem. Z uwagi na niespełnienie warunków formalnych sprzedaż udziałów została dokonana na rzecz innego podmiotu. Podatnik twierdził, że zapłacona przez niego kwota odstępnego będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu, gdyż bez uwolnienia się od roszczenia sprzedaż nie byłaby możliwa. Organ podatkowy oraz sądy obu instancji nie podzieliły stanowiska podatnika, stwierdzając, że zapłata odstępnego nie była niezbędna do skutecznego sfinalizowania umowy sprzedaży udziałów i wynikała z innego zobowiązania spółki.

Ryzyko niestarannego przechowywania dokumentów obciąża firmę

Rzeczpospolita, 2018-10-31, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. (sygn. akt II FSK 699/18), zasada rozstrzygania sporu na korzyść podatnika nie znajduje zastosowania w przypadku braku przekazania materiału dowodowego umożliwiającego weryfikację rozliczeń podatnika. Sprawa dotyczyła wymierzenia spółce przez organ podatkowy zobowiązania w podatku dochodowym wraz z odsetkami za zwłokę od niewpłacanych zaliczek na CIT. Zdaniem fiskusa, spółka nierzetelnie ewidencjonowała przychód, równocześnie zawyżając koszty podatkowe. Spółka została wezwana do przekazania dokumentów źródłowych. W jednej z odpowiedzi podatnik poinformował o zaginięciu dokumentacji, jednocześnie powiadamiając prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Fiskus nie przyjął argumentacji spółki, w związku z czym spór trafił do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Zdaniem WSA, na organach podatkowych nie ciąży nieograniczony obowiązek poszukiwania dowodów – również podatnicy powinni powziąć kroki celem wykazania prawdziwości swoich twierdzeń. Decyzja fiskusa została utrzymana również przez NSA. Według sądu, koszty uzyskania przychodu przysparzają podatnikowi ewidentnych korzyści, a zatem to obowiązkiem podatnika jest przedstawienie dokumentów potwierdzających prawidłowość rozliczenia poniesionych wydatków.

Sąd wyda kolejną uchwałę w sprawie przedawnienia

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-10-31, Patrycja Dudek

Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt I FSK 1960/16) poszerzony skład NSA wyda uchwałę określającą, czy zawiadomienie o wszczęciu postępowania karnoskarbowego powinno być doręczone podatnikowi, czy jego ustanowionemu pełnomocnikowi. Sędziowie NSA mają również określić skutki błędnego zawiadomienia – czy wpływa to na przerwanie biegu przedawnienia bądź czy skutki należy badać uwzględniając wpływ na rezultat końcowy sprawy. W analizowanej sprawie podatnik stał na stanowisku, że to nie on, tylko jego pełnomocnik ustanowiony w odrębnym postępowaniu, powinien otrzymać zawiadomienie o wszczęciu postępowania karnoskarbowego.


Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1873/16)

Gwarancyjny charakter udokumentowania przelania środków pieniężnych, stanowiących przedmiot darowizny, na rachunek bankowy obdarowanego (art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d.) powoduje, że warunek ten można uznać za spełniony także wtedy, gdy środki te zostaną przelane na wskazany przez obdarowanego rachunek bankowy innego podmiotu w wykonaniu zobowiązania ciążącego na obdarowanym.

Wyrok NSA z dnia 14 września 2018 r. (sygn. akt II FSK 1994/18)

Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 pkt 5 w związku z art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b) i w związku z art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. wyznacza wartość majątku spółki komandytowej ustalona zgodnie z art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h., czyli obowiązkowo ustalana przez wspólników dla potrzeb sporządzenia planu przekształcenia wartość bilansowa majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia.