Przegląd prasy podatkowej 29.11–3.12.2021

| Do przeczytania w 6 min

Powiązania pośrednie także skutkują obowiązkiem dokumentacyjnym

Rzeczpospolita, 2021-11-29, Karolina Sak-Karwacka

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.288.2021.3.BK transakcja zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi, których jedynym powiązaniem kapitałowym jest Skarb Państwa, a przynajmniej jedna ze stron nie jest z nim powiązana w sposób bezpośredni, nie może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wnioskodawca jest podmiotem pośrednio powiązanym ze Skarbem Państwa poprzez przedsiębiorstwo państwowe. W ramach swojej działalności spółka realizuje między innymi transakcje z przedsiębiorstwem państwowym, spółką siostrą oraz innymi podmiotami, które są kapitałowo powiązane z Skarbem Państwa a których jedynym powiązaniem z wnioskodawcą jest Skarb Państwa. Zdaniem wnioskodawcy ze względu na pośredni udział Skarbu Państwa w swoim kapitale oraz kapitale kontrahentów, zwolnienie z przygotowywania dokumentacji powinno obowiązywać. Dyrektor KIS zakwestionował zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie wszystkich transakcji wskazanych przez wnioskodawcę.

Klauzula nie mogła być zastosowana wstecz

Gazeta Prawna, 2021-11-29, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 25 listopada 2021 r., sygn. akt II FSK 669/19 oraz II FSK 670/19 wyraził pogląd, iż do czynności podjętych przez podatnika przed 15 lipca 2016 r. nie mogła mieć zastosowania klauzula generalna przeciw unikaniu opodatkowania, nawet jeżeli korzyści podatkowe w podatku dochodowym wystąpiły po tej dacie. Chodziło o dwie sprawy dotyczące spółki prowadzącej działalność deweloperską. Tworzy ona spółki celowe, które realizują konkretne przedsięwzięcia. Sama natomiast posiada prawa ochronne na znaki towarowe. Znaki te zostały wymyślone w latach 90., ale zarejestrowane w Urzędzie Patentowym w 2013 r. przez spółkę komandytowo-akcyjną. W tym samym roku zostały sprzedane spółce zależnej z o.o., która następnie w 2015 r. przekształciła się w spółkę akcyjną (spółka deweloperska). Zbywca w 2013 r. nie był podatnikiem CIT, a później kolejne przekształcenia nie spowodowały opodatkowania przychodu ze sprzedaży znaków. Obecnie spółka deweloperska, jako właściciel znaków, udziela licencji spółkom celowym, które uiszczają opłaty licencyjne z tytułu korzystania z nich. Spółka wystąpiła o interpretacje indywidualne, bo chciała uzyskać potwierdzenie, że nadal może ona amortyzować znaki. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, iż chodzi o schemat optymalizacyjny. Dlatego zwrócił się najpierw do szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinie, czy do sytuacji, o którą pyta spółka, może mieć zastosowanie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Szef KAS odpowiedział, że istnieje takie uzasadnione przypuszczenie, więc Dyrektor KIS odmówił wydania interpretacji. Nie zgodził się z tym WSA we Wrocławiu. Potwierdził to także NSA.

Umorzenie udziałów z dokumentacją cen transferowych

Gazeta Prawna, 2021-11-30, Mariusz Szulc

W interpretacja indywidualnej z 16 listopada 2021 r., sygn. 0111-KDWB.4010.60.2021.1.ES Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraził pogląd, iż dobrowolne umorzenie udziałów przez wspólnika spółki jest transakcją kontrolowaną, która wymaga sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Chodziło o spółkę kapitałową, której wspólnikami były dwie osoby fizyczne. Jeden z nich postanowił zakończyć prowadzoną działalność i wystąpić ze spółki. Wiązałoby się to z dobrowolnym umorzeniem posiadanych przez niego udziałów bez wynagrodzenia. Wspólnik twierdził, iż takiej czynności nie można uznać za transakcję kontrolowaną, która wymagałaby sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zdaniem Dyrektora KIS transakcją są jednak wszelkie czynności powodujące przeniesienie własności dóbr, mające wpływ na dochód lub stratę podatnika. Transakcją będzie również umorzenie udziałów, bo warunki jego przeprowadzenia mogą wynikać z istniejących powiązań między spółką a wspólnikiem.

W spółce komandytowej nie ma daniny od najbogatszych

Gazeta Prawna, 2021-11-30, Mariusz Szulc

W interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.777.2021.1.RK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż wraz z objęciem spółki komandytowej podatkiem dochodowym jej wspólnicy nie uzyskują już przychodów z działalności gospodarczej i nie płacą w związku z tym daniny solidarnościowej. Zapytał o to wspólnik spółki komandytowej, która stała się podatnikiem CIT. Jej dochód w 2021 r. i w latach następnych miałby przekroczyć 1 mln zł. W trakcie roku spółka wypłaca wspólnikom zaliczki z tytułu udziału w dochodzie. Wspólnik uważał, że daninie solidarnościowej podlegają tylko kwoty, które otrzymał od spółki do 30 kwietnia 2021 r., gdy były to dla niego przychody z działalności gospodarczej. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko.

Spółka nie musi potrącać ryczałtu od wydatku za licencje

Rzeczpospolita, 2021-12-01, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 3 listopada 2021 r., sygn. akt: I SA/Gd 1097/21 orzekł, iż obowiązujące prawo autorskie odróżnia w sposób jednoznaczny programy komputerowe od utworów literackich, choć i jednym, i drugim, przysługuje ochrona, a jej zakres jest, co do zasady, identyczny. Dotyczy to jednak ochrony praw autorskich, a nie identycznego ich traktowania w zakresie opodatkowania. Spółka, będąca polskim podatnikiem, wystąpiła o interpretację dotyczącą m.in. obowiązku poboru podatku u źródła w związku z płatnościami dokonywanymi na rzecz kontrahenta z Maroka. Jednym z elementów działalności jest nabywanie od zagranicznych kontrahentów licencji umożliwiających korzystanie, ulepszanie i rozwijanie utworów multimedialnych będących w fazie prototypowej. Spółka będzie posiadała aktualne certyfikaty rezydencji kontrahentów potwierdzające kraj ich rezydencji. W opinii spółki w przypadku wypłaty należności kontrahentom zagranicznym nie jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła, gdyż nie są to należności licencyjne w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Fiskus miał jednak inne zdanie, więc spółka zaskarżyła interpretację. WSA przychylił się do jej stanowiska.

Funkcji obiektu nie można oderwać od miejsca

Gazeta Prawna, 2021-12-01, Ireneusz Krawczyk

Stosownie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 3 listopada 2021 r., sygn. akt: I SA/Bk 414/21 dystrybutory paliwa stanowią urządzenia związane z obiektami budowlanymi w postaci zbiorników paliw i gazu. Nie można bowiem analizować ich funkcji, nie odnosząc jej do miejsca ich zainstalowania, jakim jest stacja paliw. Sprawa dotyczyła wykładni przepisów dotyczących podatku od nieruchomości. We wniosku z marca 2021 r. spółka zapytała czy dystrybutory paliw i gazu podlegają opodatkowaniu nim jako budowle. Według spółki są to urządzenia techniczne i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle. Opodatkowane będą jedynie ich części budowlane lub fundamenty. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był jednak innego zdania. Spółka zaskarżyła interpretację, jednak WSA skargę oddalił.

Koszty faktoringu pełnego nie są limitowane

Gazeta Prawna, 2021-12-02, Agnieszka Pokojska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 25 listopada WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 828/21 orzekł, iż dyskonto faktoringowe można w całości odliczać od przychodu, bez stosowania przepisu ograniczającego koszty finansowania dłużnego. Chodziło o spółkę, która zawarła dwie umowy faktoringu pełnego. Sprowadzają się one do tego, że faktor nabywa od spółki nieprzeterminowane wierzytelności za kwotę równą wartości podanej na fakturach i przejmuje ryzyko niewykonania zobowiązania, bez możliwości roszczeń regresowych względem spółki. W zamian pobiera od niej dyskonto. Spółka zapytała, czy może odliczyć kwotę dyskonta w całości od przychodów. Nie zgodził się z tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, gdyż stwierdził, że koszty ponoszone w związku z umowami faktoringu stanowią zapłatę za udostępnienie środków i korzystanie z nich. Oznacza to, że są one kosztem finansowania dłużnego. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.