Przegląd prasy podatkowej 3–7.01.2021

| Do przeczytania w 4 min

Minister wyjaśnił, kiedy wymagana jest dokumentacja cen transferowych

Gazeta Prawna, 2022-01-04, Mariusz Szulc

W dniu 29 grudnia 2021 r. minister finansów wydał interpretację ogólną, sygn. DCT1.8203.4.2020, zgodnie z którą tylko transakcje realizowane w celu zarobkowym, których warunki zostały ustalone przez jakikolwiek podmiot powiązany, spełniają definicję transakcji kontrolowanej, a więc muszą być przeprowadzone na zasadach rynkowych. Minister wyjaśnił, iż w celu ustalenia celu gospodarczego należy brać pod uwagę te same kryteria co przy ocenie, czy prowadzona jest działalność gospodarcza. Należy więc przede wszystkim ustalić, czy działania mają charakter zarobkowy. Istotne jest przy tym samo działanie z zamiarem uzyskania zysku, a nie jego faktyczne osiągnięcie. Jako przykład transakcji kontrolowanej podał wymuszoną przez warunki rynkowe sprzedaż towarów po cenie niższej niż cena nabycia. Należy też ocenić stopień zorganizowania i ciągłości działań. Minister podkreślił przy tym, że działanie o charakterze gospodarczym może być nawet jednorazowe, rozciągnięte w czasie, np. restrukturyzacja działalności gospodarczej poprzez przeniesienie aktywów powiązane ze zwrotnym ich udostępnieniem. Z interpretacji wynika, że obie strony transakcji powinny odrębnie oceniać, czy spełniły definicję transakcji kontrolowanej. Minister potwierdził, że charakteru gospodarczego nie mają takie działania jak wypłata dywidendy, wypłata zysku na rzecz wspólnika spółki osobowej, wniesienie dopłat do spółki kapitałowej i zawarcie umowy przedwstępnej.

Zwrot za firmowy przejazd taksówką jest bez PIT

Gazeta Prawna, 2022-01-04, Łukasz Zalewski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 21 grudnia 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 971/21 uznał, iż zwrot kosztów służbowego przejazdu taksówką nie jest przychodem pracownika. Chodziło o szpital, który zwraca pracownikom koszty związane z przejazdami taksówką. W przeważającej liczbie przypadków korzystanie z komunikacji publicznej jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Zdarza się także, że zwrot otrzymuje dyrektor lub jego zastępcy w związku z przejazdami na konferencje na terenie województwa. Szpital uważał, że zwrot kosztów za przejazd taksówką nie jest dla pracowników przychodem, więc on sam nie musi potrącać z tego tytułu zaliczki na PIT. Nie zgodził się z tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretację tę uchylił WSA. Orzekł, że zwrot wydatków za służbowe przejazdy taksówkami nie jest przychodem, bo jest to wyłącznie rekompensata kosztów, wyrównanie wydatków ponoszonych w celu realizacji obowiązków pracowniczych.

Nieprawidłowości u kontrahenta nie obciążają podatnika

Gazeta Prawna, 2022-01-05, Łukasz Zalewski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 16 grudnia 2021 r., sygn. akt I SA/Łd 771/21 orzekł, iż organ podatkowy nie może odmówić uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT z tego powodu, że kontrahent podatnika nieprawidłowo rozliczał się z fiskusem. Wyrok zapadł w sprawie przedsiębiorcy, który dostawał od kontrahenta zapłatę w podzielonej płatności. Podatnik wystąpił o zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na ogólny rachunek rozliczeniowy.
Naczelnik odmówił. Uznał, że wystąpiła uzasadniona obawa wystąpienia zaległości w VAT i w PIT. Uzasadnieniem było to, że kontrahent nie wykazał w swoich rozliczeniach wszystkich faktur zakupowych. W efekcie naczelnik urzędu, a następnie dyrektor izby administracji skarbowej uznali, że nieprawidłowości po stronie kontrahenta uzasadniają obawę co do prawidłowości rozliczeń VAT również u podatnika. Podatnik się z tym nie zgadzał. Tego samego zdania był WSA w Łodzi.

Nie zawsze brak potwierdzenia zapłaty VAT za granicą oznacza WNT w Polsce

Gazeta Prawna, 2022-01-05, Krzysztof Bałękowski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z 22 grudnia 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 587/21 to, że fiskusowi nie udało się potwierdzić opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w innym kraju UE, nie może skutkować nałożeniem obciążeń na polskiego podatnika. Chodziło o spółkę, która przewoziła towary z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii do Holandii w warunkach transakcji trójstronnych. Spółka uważała, że może rozliczyć je w procedurze uproszczonej, przewidzianej dla wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych. Innego zdania były organy podatkowe. Stwierdziły, że spółka nie wykazała w informacji podsumowującej VAT UE transakcji trójstronnych i nie spełniła warunków formalnych do skorzystania z procedury uproszczonej. Według organów podatkowych spółka nie wykazała, iż podatek został zapłacony w Holandii, czyli w państwie, na terytorium którego towary znajdowały się po zakończeniu transportu. Polskie organy podatkowe uznały więc, że spółka powinna była rozpoznać w Polsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Stwierdziły ponadto, że nie może ona odliczyć podatku naliczonego, bo transportowane towary nigdy nie znajdowały się na terytorium Polski, więc nie można uznać, że były wykorzystywane tu do czynności opodatkowanych. Spółka nie zgodziła się z takim podejściem, a WSA przyznał jej częściowo rację. Orzekł wprawdzie, że nie może ona skorzystać z procedury uproszczonej, ale zakwestionował odmowę prawa do odliczenia podatku naliczonego.