Przegląd prasy podatkowej 3–7.10.2022 r.

| Do przeczytania w 8 min

Umowa w wyjątkowej sytuacji może być uznana za fakturę

Gazeta Prawna, 2022-10-03, Mariusz Szulc

Jak wynika z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2022 r., sygn. akt C-235/21 umowa handlowa, która zawiera wszystkie informacje niezbędne do oceny, czy przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT, może być potraktowana przez fiskusa jak faktura. Chodziło o bank, który zawarł umowę leasingu zwrotnego ze spółką planującą wznieść nowe budynki na posiadanej przez siebie nieruchomości. W umowie zobowiązał się do nabycia gruntu za określoną cenę, a spółka do płacenia co miesiąc rat leasingowych wraz z wyszczególnioną kwotą VAT, aż do pełnej spłaty wartości nieruchomości i wznoszonych na niej budynków. Bank nie przekazał spółce odrębnej faktury z tytułu zawarcia umowy, ani nie zapłacił VAT wykazanego w umowie. Spółka uwzględniła jednak umowę w swojej deklaracji i uznała, że ma prawo odliczyć na jej podstawie podatek naliczony. Ostatecznie spółka nie wykonała swojego zobowiązania umownego, a bank sprzedał grunt podmiotowi trzeciemu. Słoweński fiskus cofnął w związku z tym spółce prawo do odliczenia VAT i zgodził się, aby bank skorygował swoje rozliczenia. Dodał jednak, że skoro umowa zawarta między stronami była na tyle precyzyjna, że określała przedmiot transakcji i kwotę VAT, powinna zostać uznana za fakturę. Bank nie zgodził się z takim stanowiskiem. Argumentował, że umowy leasingu nie można traktować jak faktury, nie miał więc obowiązku płacić kwoty wykazanego na niej VAT. Spór trafił na wokandę słoweńskiego sądu najwyższego, który zawiesił postępowanie i poprosił o rozstrzygnięcie TSUE. TSUE w odpowiedzi stanął po stronie fiskusa.

Ulga CRS nie wprowadza nowych rodzajów kosztów uzyskania przychodów

Gazeta Prawna, 2022-10-03, Agnieszka Pokojska

Zgodnie z odpowiedzią wiceministra finansów Artura Sobonia z 23 września 2022 r. na interpelację poselską nr 35815 w ramach ulgi sponsoringowej odliczeniu podlegają tylko te koszty, które spełniają kryteria kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Preferencja nie wprowadza nowej kategorii kosztów uzyskania przychodów. Poseł, który wystąpił z interpelacją, spytał też, czy warunkiem koniecznym do skorzystania z komentowanego odliczenia jest zawarcie z beneficjentem wsparcia umowy sponsoringowej, czy też dopuszczalne jest finansowanie wydatków wymienionych w przepisach bez takiej umowy w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu. Artur Soboń wyjaśnił, że w związku z wprowadzoną ulgą nie ustanowiono odrębnych zasad dokumentowania poniesionych kosztów uzyskania przychodów. W szczególności nie wprowadzono wymogu potwierdzenia poniesionego kosztu wyłącznie fakturą ani zawarcia określonego rodzaju umowy.

Rezerwowe zasilanie gazem ziemnym jest świadczeniem kompleksowym

Rzeczpospolita, 2022-10-03, Zuzanna Celmer

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 27 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Po 1048/21 na usługę rezerwowego zasilania gazem ziemnym składa się wiele czynności i elementów, które układając się w jedną funkcjonalną całość, podlegają jednolitemu opodatkowaniu. Podatnik, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, świadczy usługi transportu skroplonego gazu ziemnego. Realizuje także usługi w zakresie rezerwowych zasileń gazem ziemnym, na które składa się wiele usług takich jak: zapewnienie wykwalifikowanego personelu i specjalistycznego sprzętu (świadczenia główne) oraz transport gazu i dostawa gazu w razie jego wykorzystania w trakcie realizacji usługi (świadczenia pomocnicze). Spółka zawiera umowy z podmiotami, które działają nie tylko na terytorium Polski, ale także na terytorium całej UE. Podatnik zadał pytanie dotyczące obowiązku podatkowego w VAT. Zdaniem spółki świadczone przez nią usługi rezerwowego zasilania gazem powinny być traktowane jako świadczenie o charakterze kompleksowym, niezależnie od miejsca ich realizacji. Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Podatnik nie zgodził się z Dyrektorem i wniósł skargę do WSA, który potwierdził stanowisko podatnika.

Zmiana statusu firmy nie ma wpływu na zwolnienie podatkowe

Gazeta Prawna, 2022-10-04, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w interpretacji indywidualnej z 26 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.513.2022.1.PC, iż przedsiębiorca działający na podstawie zezwolenia strefowego lub decyzji o wsparciu nowej inwestycji może korzystać z wyższej pomocy publicznej, nawet jeśli w trakcie realizacji inwestycji stał się dużym przedsiębiorcą. Dyrektor wyjaśnił, że „przysługująca intensywność pomocy na podstawie statusu przedsiębiorstwa powinna być ustalana na dzień wydania decyzji o wsparciu i powinna być niezmienna przez cały okres realizacji inwestycji”.

Dodatkowa odprawa z PIT

Gazeta Prawna, 2022-10-05, Agnieszka Pokojska

Jak twierdzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 października 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.611.2022.1.NM świadczenia wypłacane w związku z zawartym przez strony porozumieniem rozwiązującym umowę o pracę nie podlegają zwolnieniu z PIT. Z pytaniem wystąpiła kobieta, która była zatrudniona w spółce. Otrzymała zawiadomienie o przejęciu części zakładu pracy i związanym z tym przejściu stosunku pracy z jednej spółki do drugiej. Warunki pracy miały być nie mniej korzystne niż wcześniej. W porozumieniu zapisano, że jeżeli w okresie 12 miesięcy warunki te się pogorszą i będzie to jedyny powód wypowiedzenia umowy o pracę, wina będzie leżała po stronie pracodawcy. Przenoszony pracownik będzie miał w związku z tym prawo do ustawowych należności i ponadustawowej odprawy na zasadach obowiązujących w spółce. Kobiet uważała, że podlegają one zwolnieniu z podatku dochodowego. Jej zdaniem odprawa stanowi zadośćuczynienie, które zostało wypłacone na podstawie zawartego z pracodawcą porozumienia. Z tym jednak nie zgodził się Dyrektor KIS.

Nie ma podatku dochodowego od kuponów zniżkowych

Gazeta Prawna, 2022-10-05, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2022 r., sygn. akt II FSK 298/20 wydanie vouchera, kuponu rabatowego lub kodu wymienialnego na bilety nie wiąże się z powstaniem przychodu. Przedsiębiorca, który przekazuje taką nagrodę laureatom konkursu marketingowego, nie ma więc obowiązków płatnika. Pytanie zadała spółka prowadząca platformę zbierającą informacje na temat zniżek, promocji i nowości zakupowych w centrach handlowych, sklepach internetowych i stacjonarnych oraz restauracjach. W celu popularyzacji swoich działań wśród jak najszerszej grupy konsumentów organizowała konkursy promujące zarówno swoją platformę, jak i marki produktów oferowanych przez partnerów spółki. Zwycięzcami konkursów były osoby fizyczne, które zamieszczały najciekawszą odpowiedź pod postem konkursowym w mediach społecznościowych. Mogły dzięki temu liczyć na uzyskanie voucherów, kart rabatowych lub wymienialnych na bilety kodów o określonej wartości kwotowej. W momencie otrzymania „nagrody” przez laureata nie było jeszcze wiadomo, czy w ogóle planuje on ją zrealizować i osiągnie korzyść majątkową. Niekiedy nagrody przybierały też postać upustów procentowych, co wiązało się z tym, że nie można było określić wartości rabatu z uwagi na to, iż nie wiadomo, od jakiej kwoty miałby on zostać wyliczony. We wniosku o interpretację spółka uważała, że wartość żadnej z nagród nie byłaby przychodem w momencie ich wydania laureatowi konkursu. Samo otrzymanie kuponu rabatowego nie oznacza, iż zrealizuje się jakiekolwiek przysporzenie majątkowe po stronie laureata. Można by o nim mówić dopiero w chwili, gdy dojdzie do rzeczywistej sprzedaży towaru lub usługi przez partnera spółki po obniżonej cenie, bo dopiero wtedy jedna strona zrealizuje świadczenie na rzecz drugiej. Nie zgodził się z tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała w sądach obu instancji.

Kiedy pożyczkę trzeba opodatkować

Rzeczpospolita, 2022-10-05, Hubert Palewski

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.90. 2022.3.JKU zaprezentował stanowisko, zgodnie z którym udzielenie zwrotnej i oprocentowanej pożyczki na zasadach rynkowych może podlegać podatkowi od ukrytych zysków. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wspólnikami są dwie osoby fizyczne, zamierzała złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, a następnie udzielić jednemu ze wspólników pożyczki na zasadach rynkowych. Pożyczka będzie podlegała zwrotowi w terminie 12 miesięcy od daty jej udzielenia. Spółka chciała potwierdzić, czy w momencie udzielenia pożyczki określonej w umowie pożyczki jako zwrotna i oprocentowana na zasadach rynkowych, postąpi prawidłowo, nie naliczając podatku z tytułu ukrytych zysków. Dyrektor nie zaakceptował tego stanowiska.

Węgierskie zarobki bez podatku w Polsce

Gazeta Prawna, 2022-10-06, Monika Pogroszewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 29 września 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4011. 524.2022.2.AP wyjaśnił, iż spółka delegująca pracownika do swojej spółki matki na Węgrzech nie rozlicza jego zagranicznego wynagrodzenia. Pobiera zaliczki tylko od krajowych zarobków. Pracownik na podstawie umowy delegowania został zatrudniony przez węgierską spółkę na dwa lata, do końca 2024 r. W tym czasie będzie objęty polskim systemem ubezpieczeń społecznych. Na Węgrzech spędzi ponad 183 dni rocznie, lecz ośrodkiem jego interesów życiowych będzie Polska, gdzie pozostanie jego rodzina. Przez część roku będzie też wykonywał pracę zdalną w naszym kraju. Polska spółka ponosi koszt wynagrodzenia pracownika, a węgierska – koszt jego zakwaterowania, auta służbowego, podróży samolotem oraz prywatnej opieki medycznej. Na Węgrzech, zgodnie z lokalnymi przepisami, opodatkowana jest część wynagrodzenia odpowiadająca proporcjonalnie spędzonym tam dniom pracy. Zapłata za dni pracy zdalnej podlega polskiemu PIT. Dyrektor KIS zgodził się ze spółką, że pracownik zachowuje status polskiego rezydenta podatkowego i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Dyrektor KIS przyznał, że spółka powinna pobierać i odprowadzać zaliczki wyłącznie od wynagrodzenia pracownika za pracę zdalną wykonywaną w kraju. Powinna uwzględnić w całości przysługujące mu koszty uzyskania przychodu, kwotę zmniejszającą podatek oraz podlegające odliczeniu składki odprowadzone do ZUS w Polsce. Nie podlegają odliczeniu składki, których podstawę wymiaru stanowi węgierski dochód zwolniony z PIT. Spółka nie pobiera zaliczek od jego wynagrodzenia za pracę na Węgrzech.

Przekształcenie spółki może być z PCC

Gazeta Prawna, 2022-10-06, Monika Pogroszewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 30 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.199.2022.1.MZ uznał, iż po przekształceniu majątek nowej spółki komandytowej obejmuje – poza wkładami – składniki majątkowe nabyte w trakcie istnienia poprzedniej spółki jawnej. Nadwyżka podlega opodatkowaniu. Sprawa dotyczyła spółki jawnej, której wspólnicy rozważają przekształcenie w spółkę komandytową. Celem jest przeniesienie działalności na ich dzieci. Wspólnicy wyjaśnili, że w skład majątku spółki oprócz wkładów wchodzą też składniki nabyte w toku prowadzonej działalności. Uznali, że w związku z planowanym przekształceniem spółka komandytowa nie będzie zobowiązana do zapłaty PCC od majątku nabytego przez spółkę jawną, gdy wkłady wspólników w spółce komandytowej zostaną określone w tej samej wysokości i kształcie jak w spółce jawnej. Dyrektor KIS uznał to stanowisko za nieprawidłowe.