Przegląd prasy podatkowej (30.03-03.04.2020)

| Do przeczytania w 5 min

Dyrektor KIS nieugięty w sprawie paliwa i ryczałtu

Dziennik Gazeta Prawna, 2020-03-30, Agnieszka Pokojska

Fiskus, pomimo odmiennego zdania sądów, wciąż twierdzi, że koszt paliwa nie jest objęty ryczałtem samochodowym, dlatego też pracodawca powinien doliczyć wartość paliwa do przychodu i odprowadzić zaliczkę na PDOF. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji z 6 marca 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.117.2020.1.DJ) stanął na stanowisku, że kosztów paliwa oraz opłat parkingowych i za przejazd autostradami nie wlicza się do ryczałtu samochodowego. Organ argumentuje, że są to koszty zależne od faktu udostępnienia pracownikowi służbowego samochodu do celów prywatnych. Jednakże aktualnie sądy administracyjne orzekając w analogicznych stanach faktycznych przyznają rację podatnikom podkreślając, że zamiarem ustawodawcy nie było wyłączenie kosztów paliwa z ogólnej kwoty ryczałtu.

Firma rozliczy zadośćuczynienie dla poszkodowanego pracownika

Rzeczpospolita, 2020-03-30, Joanna Skibicka

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 grudnia 2019 roku, nr 0112-KDIL2-1.4011.31.2019.1.KF, kwota zadośćuczynienia za wypadek przy pracy wypłacona byłemu pracownikowi na podstawie zawartej ugody sądowej stanowi koszt uzyskania przychodu. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej, która prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych. Budowa obiektów przemysłowych i wykonywanie konstrukcji stalowych stanowi czynnik determinujący wysokie ryzyko wypadków przy pracy. W 2016 roku takiemu wypadkowi uległ jeden z pracowników. Z uwagi na długi okres powrotu do zdrowia spółka rozwiązała z nim stosunek pracy. W wyniku wypadku pracownik doznał znacznego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia mu znalezienie pracy zapewniającej wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie. Na podstawie zawartej ugody sądowej, spółka wypłaciła byłemu pracownikowi zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy. W ocenie wnioskodawcy, wypłacona kwota może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko. Jak wskazano w uzasadnieniu interpretacji, nie uważa się za koszty podatkowe wyłącznie wartości jednorazowych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

Firmowe mieszkanie bez szybkiego rozliczenia

Rzeczpospolita, 2020-03-30, Przemysław Wojtasik

Celem umożliwienia zastosowania przyspieszonej amortyzacji nieruchomości, lokal powinien być używany przez poprzedniego właściciela co najmniej pięć lat – tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z 4 marca 2020 roku, nr 0115-KDIT3.4011.485.2019.2.MK. O interpretację wystąpił przedsiębiorca prowadzący własną działalność. W 2011 roku kupił mieszkanie, które używał tylko dla celów prywatnych. Mężczyzna postanowił przekazać lokal do swojej działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. We wniosku o interpretację zaznaczył, że poprzedni właściciel nie używał lokalu przez wymagany dla zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej okres pięciu lat – podatnik twierdził jednak, że dla zastosowania stawki indywidualnej wystarczający jest fakt, że sam używał mieszkania dłużej niż 5 lat. Mężczyzna zaznaczył, że nabycie to także wprowadzenie lokalu do firmy oraz wpisanie do ewidencji środków trwałych. Ze zdaniem wnioskodawcy nie zgodził się fiskus, według którego nabycie następuje przez przeniesienie własności. Zmiana przeznaczenia nieruchomości nie będzie więc jej nabyciem, a w konsekwencji przedsiębiorca nie może skorzystać z indywidualnej, wyższej stawki amortyzacyjnej.

Można odjąć stratę z wirtualnej waluty

Dziennik Gazeta Prawna, 2020-03-30, Agnieszka Pokojska

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 28 stycznia 2020 r., (sygn. akt I SA/Lu 608/19) podatnik, w zeznaniu za 2019 r., ma prawo do odliczyć stratę z transakcji na kryptowalutach wygenerowaną do końca 2018 r. Sprawa dotyczyła interpretacji przepisów przejściowych do nowelizacji zasad rozliczania obrotu kryptowalutami. Organ uznał, że stratę poniesioną przed 2018 rokiem można rozliczyć tylko od dochodów z praw majątkowych lub z działalności gospodarczej. Uchylając tę interpretację WSA w Lublinie uwzględnił kontekst funkcjonalny przepisu przejściowego, przyznając podatnikowi prawo do odliczenia straty z transakcji na kryptowalutach jeżeli koszty zostały poniesione i nierozliczone przed 2019 r.

Prowizje kredytowe dla zagranicznych banków z podatkiem u źródła

Rzeczpospolita, 2020-03-30, Anna Wasiak

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 25 lutego 2020 roku, sygn. akt I SA/Łd 685/19, prowizje i opłaty zapłacone słowackim instytucjom kredytowym stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem u źródła. Sprawa dotyczyła polskiej spółki, która otrzymała kredyt bankowy od konsorcjum z siedzibą na Słowacji. Celem uzyskania finansowania spółka poniosła wiele wydatków na rzecz podmiotów wchodzących w skład konsorcjum – jako przykład należy wskazać wynagrodzenie za zorganizowanie finansowania, prowizję dla agenta za obsługę umowy na finansowanie oraz zapewnienie i administrowanie zabezpieczeniami do umowy kredytowej. W ocenie spółki, w przypadku zapłaconych bankom opłat okołokredytowych, spółka nie występuje w roli płatnika podatku u źródła. Z takim stanowiskiem nie zgodził się zarówno Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, jak i WSA w Łodzi. Jak wynika z wyroku, takie opłaty okołokredytowe na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką kwalifikowane są jako odsetki. Oznacza to, iż polska spółka jest płatnikiem podatku u źródła, a zatem jest także zobowiązana do zachowania należytej staranności, w tym także do potwierdzenia statusu beneficjenta rzeczywistego każdego z banków.

Nie wystawia się dwóch faktur: uproszczonej i zwykłej

Dziennik Gazeta Prawna, 2020-03-31, Katarzyna Jędrzejewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 18 marca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.61.2020.1.ISK) stwierdził, że po wystawieniu paragonu z NIP, gdy wartość zakupów nie przekroczyła kwoty 450 zł (100 euro) brutto, sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania zwykłej faktury. Potwierdził tym samym stanowisko spółki, która uważała, że nie ma obowiązku wydania dodatkowej faktury, jeżeli wcześniej wydała klientowi paragon wraz z NIP, a kwota brutto zakupów nie przekraczała 100 euro. Paragon do kwoty 450 zł (100 euro) brutto wraz z NIP jest uznawany za fakturę uproszczoną i tak samo jak zwykła faktura uprawnia do odliczenia VAT zgodnie z zgodnie ustawą o VAT. Prezentowane stanowisko jest spójne z komunikatem Ministerstwa Finansów z 3 września 2019 r. wydanego w analogicznym stanie faktycznym.

Jak traktować zbycie nakładów na cudzą nieruchomość

Rzeczpospolita, 2020-04-01, Wojciech Ruśkiewicz

Zbycie nakładów na cudzą nieruchomość stanowi odpłatne świadczenie usług dla celów podatku VAT- tak wynika z Interpretacji Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z 6 grudnia 2019 roku, nr 0115-KDST2-2.4012.10.2019.1.ACE. O interpretację wystąpiła spółka jawna, która wybudowała budynki na użyczonych lub dzierżawionych nieruchomościach gruntowych. Umowy dzierżawy i użyczenia wygasły, a spółka zamierzała rozliczyć z właścicielami nieruchomości poniesione w związku z budową nakłady. Wnioskodawca pragnął potwierdzić, że rozliczenia z właścicielami nieruchomości nakładów poniesionych na wzniesienie budynków może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów dla celów VAT. Ze stanowiskiem podatnika nie zgodził się Dyrektor KIS, który uznał, że przedmiotowa transakcja stanowi odpłatne świadczenie usług dla celów VAT. Jak zaznaczył fiskus, w opisanej sytuacji nie występuje odrębny towar, który mógłby być przedmiotem obrotu.