Przegląd prasy podatkowej 30.05–3.06.2022 r.

| Do przeczytania w 8 min

Sprzedaż wszystkich udziałów w spółkach z o.o. jest wyłączona z VAT

Rzeczpospolita, 2022-05-30, Monika Sołtysiak

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2022 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.840.2021.2.KW, zbycie 100 proc. udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jednemu nabywcy w ramach jednej transakcji będzie wyłączone z opodatkowania VAT jako przeniesienie przedsiębiorstwa, nawet jeżeli będzie dokonywane w ramach działalności gospodarczej. Wnioskodawca, spółka z o.o., posiada 100 proc. udziałów w innych spółkach z o.o. będących polskimi rezydentami podatkowymi. Niewykluczone, że w przyszłości wnioskodawca zostanie jedynym udziałowcem tych innych spółek z o.o. Ponadto, planowane jest zbycie przez wnioskodawcę wszystkich udziałów spółek zależnych. Sprzedaż będzie dokonywana w ramach jednej transakcji na rzecz jednego nabywcy i będzie dotyczyć wszystkich udziałów jednej lub kilku spółek zależnych. Zbycie udziałów spółek zależnych będzie równoznaczne z przeniesieniem wszystkich składników majątku danej spółki. Zbycie udziałów w spółkach zależnych może stanowić główne źródło przychodu wnioskodawcy. Zdaniem wnioskodawcy przyszłe transakcje zbycia wszystkich udziałów w spółkach zależnych nie będą podlegać opodatkowaniu VAT jako transakcje zbycia przedsiębiorstwa. Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Hipotetyczne odsetki od pożyczek mogą być opodatkowane u źródła

Rzeczpospolita, 2022-05-30, Krzysztof Wojtowicz, Agnieszka Szczotkowska, Michał Gosek

Jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 24 lutego 2022 r. w sprawie C-257/20 nie jest możliwe zwolnienie z podatku u źródła odsetek ustalonych przez organ podatkowy od nieoprocentowanej pożyczki na podstawie dyrektyw unijnych „Interest Royalties” oraz „Parent Subsidiary”. Bułgarska spółka otrzymała od swojego akcjonariusza nieoprocentowaną pożyczkę. Zgodnie z postanowieniami umowy, termin, w którym pożyczka miała zostać spłacona, wynosił 60 lat. Zastrzeżono także wygaśnięcie obowiązku spłaty w przypadku podwyższenia wysokości kapitału zakładowego spółki o wysokość udzielonej pożyczki. W toku podjętych czynności kontrolnych bułgarskie organy skarbowe ustaliły, że spółka pożyczki nie spłaciła, nie dokonała też jej konwersji na kapitał. Zgodnie z regulacjami podatkowymi obowiązującymi w Bułgarii, udzielenie nieoprocentowanej pożyczki może zostać przez organ podatkowy uznane za czynność mającą na celu unikanie opodatkowania, co nastąpiło w przedmiotowej sprawie. Ponadto, w ocenie bułgarskiego fiskusa, spółka powinna zapłacić także podatek u źródła od odsetek należnych od nieoprocentowanej pożyczki. Jedno z pytań prejudycjalnych dotyczyło właśnie ustalenia, czy przepisy unijne sprzeciwiają się uregulowaniu krajowemu przewidującemu opodatkowanie fikcyjnych odsetek w formie poboru podatku u źródła. Trybunał odpowiedział twierdząco na pytanie sądu bułgarskiego. Uznał, że podatek u źródła od takich nierzeczywistych odsetek zgodny jest z regulacjami unijnymi.

Nabywanie licencji „end-user” bez podatku u źródła

Rzeczpospolita, 2022-05-30, Damian Serej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 lutego 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010. 574.2021.2.MKU, orzekł, że opłaty, w zamian za które spółka nie nabywa praw autorskich, bądź praw do dysponowania nimi w stosunku do przedmiotu licencji, nie będzie dokonywała dalszej odsprzedaży przedmiotu licencji i nie będzie udzielała sublicencji, nie są należnościami licencyjnymi. O interpretację indywidualną wystąpiła spółka, która w celu prowadzenia swojej działalności korzysta z różnych programów komputerowych nabywanych od podmiotów nieposiadających rezydencji podatkowej w Polsce. Programy te są nabywane na zasadzie licencji na korzystanie z programu komputerowego przez końcowego użytkownika. Spółka zapytała, czy wynagrodzenie, które jest wypłacane z tytułu nabycia licencji end-user to należność licencyjna. W jej opinii nie. Dyrektor KIS zgodził się ze spółką.

Upadłość leasingobiorcy pozwala odzyskać część VAT

Gazeta Prawna, 2022-05-31, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 maja 2022 r., sygn. akt I FSK 805/18, przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu z winy korzystającego daje leasingodawcy możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania. Sprawa dotyczyła firmy leasingowej, która oddała innej spółce w leasing finansowy urządzenie. Wystawiła fakturę i odprowadziła od niej VAT. W 2013 r. leasingobiorca przestał spłacać raty leasingowe i został postawiony w stan upadłości. W tym samym roku sąd ogłosił upadłość dłużnika obejmującą likwidację jego majątku. W związku z zaległościami w spłacie rat firma leasingowa wypowiedziała umowę leasingu. Korzystający zwrócił więc urządzenie, a ona sama następnie je sprzedała. W związku z rozwiązaniem umowy firma wystawiła fakturę korygującą i doręczyła ją syndykowi masy upadłości. Obniżyła w niej podstawę opodatkowania o ponad 1,8 mln euro. Skorygowała również swoją deklarację VAT i wykazała w niej podatek do zwrotu na rachunek bankowy. Za podstawę opodatkowania przyjęła kwotę faktycznie otrzymaną od leasingobiorcy. Naczelnik urzędu skarbowego to zakwestionował. Stwierdził, że skoro dłużnik był w trakcie postępowania upadłościowego, to firma leasingowa nie mogła skorzystać z ulgi na złe długi. Uznał, że nie mogła również pomniejszyć podstawy opodatkowania w związku ze zwrotem przedmiotu leasingu. Firma odwołała się od tej decyzji. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy decyzję naczelnika.
Spółka wniosła skargę do sądu i wygrała w obu instancjach.

Ujemna wartość firmy to przychód bilansowy, lecz nie podatkowy

Gazeta Prawna, 2022-05-30, Katarzyna Jędrzejewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.105.2022.1.MKU, potwierdził, że ujawnienie w księgach rachunkowych ujemnej wartości firmy nie ma wpływu na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego. Dyrektor KIS zwrócił uwagę na to, że ujemna wartość firmy nie została wymieniona w przepisach jako zdarzenie skutkujące powstaniem przychodu. W szczególności czynność ta nie skutkuje otrzymaniem pieniędzy, środków pieniężnych ani nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych rzeczy, praw lub świadczeń. Inaczej jest, gdy w związku z nabyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wystąpi dodatnia wartość firmy. Podlega ona amortyzacji, a przez to jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodu.

Komplementariusze wygrywają, ale czekają na NSA

Gazeta Prawna, 2022-05-30, Katarzyna Jędrzejewska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 11 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 16/22, orzekł, że wypłacając komplementariuszom zaliczki na poczet zysku w trakcie roku podatkowego, spółka komandytowa nie musi potrącać 19-proc. podatku. Rzecz dotyczy spółek komandytowych, które od 2021 r. stały się podatnikami podatku dochodowego. Spór z fiskusem dotyczy tego, czy spółka, jako płatnik, musi potrącić podatek również wtedy, gdy w trakcie roku wypłaca zaliczkę na poczet przewidywanego zysku. Problem bierze się z tego, że chcąc poprawnie wyliczyć kwotę tej daniny, należałoby znać roczny CIT należny od dochodu samej spółki, skoro można odjąć go od 19-proc. podatku od komplementariusza. Jednak w trakcie roku CIT spółki jest jeszcze nieznany. Dylemat ten nie dotyczy komandytariuszy, bo od ich 19-proc. podatku nie odlicza się daniny należnej od dochodu spółki. Fiskus od początku stoi na stanowisku, że zaliczka na poczet zysku jest opodatkowana, więc spółka, jako płatnik, musi pobrać 19-proc. podatek oraz wpłacić go do urzędu skarbowego. Z wykładnią fiskusa nie zgadzają się sądy wojewódzkie, czego przykładem jest wyrok WSA w Gdańsku.

Praca zdalna nie pozbawiła zwolnienia z CIT

Gazeta Prawna, 2022-05-30, Mariusz Szulc

W interpretacji indywidualnej z 10 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.46.2022.2.PC, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że firma działająca w specjalnej strefie ekonomicznej zachowała prawo do zwolnienia z podatku dochodowego, nawet jeśli część jej pracowników musiała okresowo pracować zdalnie poza terenem SSE. Spytała o to spółka działająca w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia obowiązującego do 30 września 2026 r. Spółka zajmuje się świadczeniem usług outsourcingowych, konsultingowych i technologicznych. W swoim roku podatkowym trwającym od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. spółka musiała wysłać część pracowników do wykonywania pracy zdalnej poza terenem SSE w związku z pandemią. Formalnie miejscem pracy była nadal siedziba spółki znajdująca się na terenie SSE, ale w praktyce pracownicy wykonywali obowiązki służbowe poza terenem strefy. Spółka uważała, że nie mogła z tego powodu stracić prawa do zwolnienia z podatku dochodowego. Argumentowała, że wykonywanie działalności gospodarczej na terenie SSE nie jest tożsame z nieprzerwaną, fizyczną obecnością pracowników na terenie strefy. Dyrektor KIS zgodził się ze spółką.

Nie tak łatwo opodatkować wszystko razem

Rzeczpospolita, 2022-05-31, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 maja 2022 r., sygn. akt III FSK 1764/21, nie można uznać za wolnostojące urządzenia, tj. instalacji, które znajduje się w budynku i jest przytwierdzone do jednego z jego elementów, np. fundamentu. Spór w sprawie dotyczył nadpłaty podatku od nieruchomości za 2015 r. Prezydent miasta w dużej części odmówił jej stwierdzenia, gdyż uznał, że obudowa stacji trafo spełnia kryteria do zakwalifikowania jej jako budynek, a znajdujące się w tym budynku urządzenia, jako stanowiące element sieci elektroenergetycznej, są budowlą przez co stanowią odrębny przedmiot opodatkowania. Odnośnie zaś stacji transformatorowej w obudowie aluminiowej, uznano, że zarówno ich obudowa, jak i znajdujące się w niej urządzenia techniczne są budowlą. Do kategorii budowli organ ten zakwalifikował też instalację odciągu trocin, wentylację schuko i filtr odciągu trocin. Spółka złożyła odwołanie od decyzji. Zostało one uwzględnione w części. Decyzję organu odwoławczego zaskarżył prokurator i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku ją uwzględnił. Z uwagi na fakt, że orzeczenie nie było w całości korzystne dla spółki, spółka wniosła skargę kasacyjną i wygrała.

Bardzo ważne wyroki NSA ws. odsetek od zaległości podatkowych

Rzeczpospolita, 2022-06-01, Aleksandra Tarka

Zgodnie z najnowszymi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt: II FSK 2589/19, II FSK 2953/19, II FSK 3128/19, II FSK 3129/19, II FSK 39/20, II FSK 194/20, do odsetek od zaległych zaliczek na CIT spłaconych dobrowolnie po zakończeniu roku stosuje się obniżoną stawkę. Sprawa dotyczyła zaliczenia wpłat na poczet zaległości w CIT. Spółka przy rozliczeniu podatku zorientowała się, że zapłaciła za mało zaliczek kwartalnych na CIT, złożyła więc korekty i wpłaciła brakujące kwoty. Fiskus do zaległości zaliczkowych zastosował podstawową stawkę odsetek za zwłokę. Spółka uważała, że ma prawo do 50% stawki podstawowej. Spółka skierowała sprawę do sądu i wygrała w obu instancjach.