Przegląd prasy podatkowej 30.08 – 03.09.2021

| Do przeczytania w 4 min

Brak korzyści kosztem innego podmiotu nie oznacza braku przychodu

Rzeczpospolita, 2021-08-30, Karolina Sak-Karwacka

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji wydanej 18 czerwca 2021 r., sygn.. 0111-KDIB2-1.4010.151.2020.1.AR uznał, iż otrzymanie nieodpłatnego poręczenia od podmiotu powiązanego jest transakcją kontrolowaną wymagająca udokumentowania i uwzględnienia w oświadczeniu o rynkowości cen. Oświadczenie nie może jednak zostać podpisane, jeśli podatnik nie rozpozna rynkowego przychodu z tego tytułu. Wartość takiego świadczenia nie może wynieść zero. Zdaniem wnioskodawcy, nieodpłatne poręczenie spełnia definicję transakcji kontrolowanej i skutkuje obowiązkami sprawozdawczymi. Spółka stała na stanowisku, że w tym przypadku oświadczenie o rynkowości może zostać podpisane mimo braku odpłatności i braku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawcą w zakresie kwalifikacji nieodpłatnego poręczenia jako transakcji kontrolowanej, zakwestionował jednak możliwość złożenia oświadczenia o rynkowości cen dla tej transakcji.

 

Czy usługi IT podlegają limitowaniu

Rzeczpospolita, 2021-08-30, Paweł Janiak

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1263/20, przełamał dotychczasową linię orzeczniczą w zakresie limitowania usług IT. Sąd uznał bowiem, że usługi informatyczne takie jak m.in. udzielanie nowych dostępów do sieci i systemu informatycznego spółki, przygotowywanie procedur i narzędzi związanych z bezpieczeństwem IT, przygotowywanie instrukcji, procedur związanych z oprogramowaniem, itp. są objęte limitowaniem, gdyż są usługami o podobnym charakterze do usług doradczych oraz zarządzania i kontroli badania rynku.

 

Pracownik płaci 1 zł, ale firma uiści VAT od pełnej wartości

Gazeta Prawna, 2021-09-01, Łukasz Zalewski
 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 sierpnia 2021 r., sygn. akt I FSK 230/18 orzekł, iż podstawą opodatkowania VAT od świadczeń dla pracowników dofinansowanych przez pracodawcę jest ich wartość rynkowa. Sprawa dotyczyła spółki, która musi zapewnić pewne świadczenia pracownikom niezależnie od przysługującego im wynagrodzenia za pracę. Chodzi o pakiety medyczne, za które pracownicy płacą miesięcznie 1 zł, usługi przewozu pracowniczego, obiady na stołówce oraz mundury górnicze. Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, co będzie podstawą opodatkowania VAT. W opinii spółki będzie to kwota, jaką płacą pracownicy za świadczenia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był jednak innego zdania, dlatego spółka zaskarżyła interpretację. Sądy obu instancji zaakceptowały stanowisko organu.
 

Nie dla zakazu podwójnego opodatkowywania

Rzeczpospolita, 2021-09-01, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 22 lipca 2021 r., sygn. akt: I SA/Rz 389/21 uznał, iż w przypadku zapłaty zaległych składek przez pracodawcę u pracowników nie występuje przychód, a w konsekwencji płatnik nie jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Pierwotnie, w interpretacji z marca 2021 r. fiskus nie potwierdził stanowiska spółki, że zapłacone za jednego byłego pracownika, a w przyszłości może i innych zatrudnionych i byłych pracowników, zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przypadające od nich nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała. W ocenie WSA w żadnym momencie obowiązek zapłaty zaległych składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie ciążył bowiem na pracownikach.

 

Strata podatkowa nie oznacza braku zwolnienia dokumentacyjnego

Rzeczpospolita, 2021-09-01, Maja Perużyńska

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji z 18 czerwca 2021 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.115.2021.KL, podatnik może skorzystać ze zwolnienia ze sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonanej pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi w sytuacji poniesienia straty podatkowej z jednego ze źródeł przychodów. Wnioskodawca chciał potwierdzić, czy zasadne jest skorzystanie przez niego ze zwolnienia ze sporządzania dokumentacji cen transferowych dla wskazanych rozliczeń, biorąc pod uwagę, iż choć osiągnął łącznie dodatni wynik podatkowy, poniósł jednocześnie stratę z zysków kapitałowych. Transakcja dotyczyła świadczenia usług, a rozliczenia z niej wynikającej Wnioskodawca zalicza do przychodów z innych źródeł. Wnioskodawca zadał pytanie, czy przez podmiot, który „nie poniósł straty podatkowej” w roku podatkowym należy rozumieć podmiot, który nie poniósł takiej straty jedynie z tego źródła przychodów, w ramach którego opodatkowane są transakcje poddane analizie. Zdaniem Wnioskodawcy tak. Dyrektor KIS przyznał mu rację.