Przegląd prasy podatkowej (30.11 – 04.12.2020)

| Do przeczytania w 5 min

Fiskus nie ułatwia życia firmom rodzinnym

Rzeczpospolita, 2020-11-30, Joanna Łapińska, Marcin Palusiński

W interpretacji z 26 czerwca 2020 r., sygn. 0112- -KDIL1-2.4012.141.2020.3.PM Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż należy rozliczać VAT od darowizny udziałów w przedsiębiorstwie na rzecz członków rodziny, którzy chcą je wnieść do prowadzonej przez nich spółki osobowej i w jej ramach kontynuować działalność z wykorzystaniem otrzymanego majątku. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła podatniczka, która zamierzała przekazać całe przedsiębiorstwo, prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, na rzecz dwóch córek będących wspólniczkami w spółce jawnej. Miały one otrzymać po połowie udziałów w przedsiębiorstwie. W opinii Dyrektora KIS każda z dwóch córek otrzyma w rzeczywistości tylko część tego przedsiębiorstwa, a nie jego całość, co powoduje, że przedmiotem nieodpłatnego przekazania nie będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz darowizna udziałów w poszczególnych jego składnikach.

Programista zapłaci 5 proc. PIT

Rzeczpospolita, 2020-11-30 , Justyna Wojtasik

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 września 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.526.2020.2.IM uznał, iż dochód ze zbycia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej podlega opodatkowaniu 5 procentową stawką podatku. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, świadczy usługi programistyczne na rzecz spółki na podstawie umowy o świadczenie usług. Wnioskodawca wytwarza oprogramowanie w ramach realizowanej działalności badawczo-rozwojowej i realizuje projekt obejmujący ulepszanie oraz rozwój produktu przeznaczonego do obsługi branży IT. W rezultacie powstaje nowe prawo własności intelektualnej. Oprogramowanie jest autorskim prawem do programu komputerowego oraz podlega ochronie prawnej Zgodnie z umową wnioskodawca przenosi na spółkę autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach realizowania umowy. W opinii wnioskodawcy dochód z tytułu wytworzonego autorskiego oprogramowania stanowi dochód z kwalifikowanego IP i podlega opodatkowaniu preferencyjną stawkę podatkową.

Firmy mają kłopot z rozliczeniem wynagrodzeń w ramach ulgi B+R

Rzeczpospolita, 2020-11-30, Przemysław Szwed

W opinii dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pensje pracowników realizujących wyłącznie działalność B+R wypłacane za czas usprawiedliwionych nieobecności w pracy, nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych. Sądy administracyjne są jednak innego zdania. W opinii sądów, w przypadku pracowników, których obowiązki pracownicze związane są z wykonywaniem czynności składających się na działalność badawczo-rozwojową, całość wydatków związanych z ich zatrudnieniem (lub odpowiednia ich proporcja, gdy pracownik nie poświęca na działalność badawczo-rozwojową całego swojego czasu pracy), łącznie z wynagrodzeniem za czas urlopu, powinna być zaliczona do wydatków kwalifikowanych.

Fiskus nie musi wyręczać podatnika

Rzeczpospolita, 2020-11-30, Aleksandra Tarka

W opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. akt II FSK 2082/20 to podatnik musi zadbać o wykazanie podstaw do przyznania 50 procentowych kosztów uzyskania przychodów. W sprawie urząd zakwestionował zastosowanie preferencyjnych kosztów. Podatnik wyjaśniał, że w umowie o pracę z biurem projektowo-badawczym pracodawca nie wyodrębniał wynagrodzenia za przeniesienie na niego praw autorskich do utworów powstałych w stosunku pracy. Nie był też w stanie precyzyjnie wykazać wysokości wynagrodzenia należnego za przeniesienie praw autorskich do poszczególnych utworów. Spór zakończył się w sądzie. Ostatecznie NSA przyznał rację fiskusowi. Uznał bowiem, iż tylko gdy jednoznacznie zostanie ustalone, iż dany przychód objęty jest prawami autorskimi, możliwe będzie zastosowanie podwyższonych kosztów. Zdaniem NSA urząd skarbowy nie może zastępować podatnika w prawidłowym udokumentowaniu prawa do preferencji, w tym opisaniu utworu.

W sądzie powiał pomyślny wiatr nie tylko dla wiatraków

Rzeczpospolita, 2020-12-02, Paweł Rochowicz

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 523/20, w czasie ograniczeń spowodowanych pandemią urzędy powinny ograniczyć wydawanie decyzji niekorzystnych dla przedsiębiorców. Sprawa dotyczyła określenia podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowych. Podatnik zwrócił się do gminy o wydanie decyzji stwierdzającej nadpłatę w podatku od nieruchomości. Gmina jednak odmówiła, co oznaczało wydanie decyzji na niekorzyść strony. Podatnik zauważył jednak, że obowiązująca już ustawa antykryzysowa przewiduje w okresie obowiązywania stanu epidemii możliwość wydawania jedynie decyzji uwzględniających w całości żądanie strony. WSA zgodził się ze stanowiskiem podatnika – w ocenie sądu organ rozpoznający sprawę powinien się wstrzymać z negatywnym załatwieniem sprawy przynajmniej do chwili zakończenia stanu epidemii. Ponadto, skoro w okresie epidemii bieg terminów procesowych w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ordynacji podatkowej nie rozpoczyna się, a rozpoczęty zostaje zawieszony na ten okres, to w takiej sytuacji do momentu ustania stanu epidemii nie istnieje możliwość wydania decyzji administracyjnej.

Nie ma exit tax, gdy może być PIT

Gazeta Prawna, 2020-12-03, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 listopada 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.630.2020.3.MT, uznał, że przeprowadzka wspólnika spółki osobowej za granicę nie podlega podatkowi od niezrealizowanych zysków, jeżeli Polska zachowa prawo do opodatkowania w przyszłości dochodu ze zbycia udziałów w tej spółce. Pytanie zadał komandytariusz w spółce komandytowej – w 2021 r. zamierzał przeprowadzić się na stałe do Szwajcarii, co wiązałoby się z utratą polskiej rezydencji podatkowej. Podatniczka sądziła, że nie zapłaci z tego powodu podatku tzw. exit tax. Dyrektor KIS potwierdził jej stanowisko.

Nieruchomości pod okiem urzędników

Rzeczpospolita, 2020-12-04, Paweł Rochowicz

W nowelizacji ustaw podatkowych z dnia 28 listopada 2020 r. wprowadzono nowe obowiązki podatkowe dla spółek posiadających grunty i budynki warte ponad 10 mln zł. Spółka nieruchomościowa, która sporządza bilans i ma w swoich aktywach nieruchomości warte co najmniej 10 mln zł, a nieruchomości te stanowią powyżej 50 proc. jej aktywów, będzie miała szczególne obowiązki sprawozdawcze. Do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego będzie musiała przedstawić informację o tym, kto i jakie udziały w niej posiada, a także jakie ma z tego tytułu prawa i obowiązki. Urząd skarbowy będzie też publikował dane o przychodach, kosztach, zyskach i zapłaconym podatku spółek nieruchomościowych. Ponadto, w przypadku zbycia udziałów, lub praw o podobnym charakterze, w takiej spółce, gdy przynajmniej jedna ze stron takiej transakcji nie jest polskim rezydentem podatkowym, a przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5 proc. praw głosu albo prawa do udziału w zysku spółki, to obowiązkiem rozliczenia podatku od zysków kapitałowych takiej transakcji zostanie obciążona właśnie spółka nieruchomościowa. Nawet jeśli podatek nie zostanie pobrany z winy zagranicznego podatnika, to taka spółka i tak odpowie za niewpłaconą należność.