Przegląd prasy podatkowej 31.01–4.02.2022

| Do przeczytania w 8 min

Sankcje złagodnieją, faktura nie zawsze będzie potrzebna

Gazeta Prawna, 2022-02-01, Mariusz Szulc, Łukasz Zalewski

Rząd pracuje nad projektem kolejnego pakietu uproszczeń przepisów o VAT, tzw. SLIM VAT 3. Ministerstwo Finansów liczy na to, że przepisy wejdą w życie w czwartym kwartale 2022 r. Jedną z ważniejszych propozycji zmian jest likwidacja wymogu posiadania faktury przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Obecnie, aby odliczyć VAT przy WNT, polscy nabywcy muszą uzyskać fakturę w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Polskie przepisy dotyczące odliczenia VAT przy WNT zakwestionował Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19. Zmiany mają też dotyczyć sankcji VAT. Także w tym aspekcie polskie przepisy mają być zgodne z wyrokiem TSUE z 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt C-935/19. Unijny trybunał uznał, że dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 20 proc. nie może być automatycznie nakładane na firmy, które dopuszczą się nieświadomych błędów w rozliczeniach. Podniesiony ma zostać także limit małego podatnika VAT, który uprawnia do stosowania metody kasowej i kwartalnego rozliczania VAT. Z obecnych 1,2 mln EUR na 2 mln EUR. Ministerstwo proponuje również, aby podatnicy nie musieli wystawiać faktury zaliczkowej, jeśli otrzymali całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Prokurent może się teraz szczególnie opłacić

Gazeta Prawna, 2022-02-02, Katarzyna Jędrzejewska

Obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych objęto od 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. W przepisach jest jednak luka, która sprawia, iż prokurenci płacą zerową składkę zdrowotną. Przepis ten idealnie pasuje do prokurenta, bo od jego wynagrodzenia płatnik nie oblicza i nie potrąca w trakcie roku zaliczek na PIT. Prokurent musi sam rozliczyć się z fiskusem po zakończeniu roku. ZUS na swojej stronie internetowej, w odpowiedzi na pytania dotyczące zmian od 2022 r., wyjaśnia, że prokurent płaci składkę zdrowotną tylko wtedy, gdy jego przychody są zaliczane do przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Prokurent nie może jednak należeć do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji ani innego organu stanowiącego osoby prawnej. A zatem – wedle najnowszej wykładni ZUS – prokurenci nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, przy czym za interpretowanie przepisów ustawy zdrowotnej odpowiada prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie ZUS.

Sankcja za oszustwo, a nie błąd

Rzeczpospolita, 2022-02-02, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach o sygn. akt: I FSK 749/21, I FSK 885/21 orzekł, iż przez awarię programu księgowego firma źle rozliczyła VAT, ale niezwłocznie powiadomiła o tym fiskusa i skorygowała nieprawidłowości. Nie można jej więc zarzucać nadużycia. NSA uwzględnił skargi kasacyjne spółki, na którą fiskus nałożył setki tysięcy złotych tzw. 20-proc. sankcji za niektóre okresy 2017 i 2018 r. Spór w sprawie powstał, gdy fiskus zarzucił spółce, że jej deklaracje były niepoprawne, co doprowadziło do błędnego rozliczenia VAT. Z akt sprawy wynikało, że przyczyną błędów była awaria oprogramowania finansowo-księgowego, przez którą duży wolumen transakcji nie został wykazany lub przeniesiony do rozliczeń. W tej sytuacji fiskus uznał, że może ustalić spółce dodatkowe zobowiązanie w wysokości 20 proc. kwoty stwierdzonych nieprawidłowości. Odwołanie spółki nic nie dało. Dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargi spółki, ale wszystkich jej zarzutów nie podzielił. Zgodził się m.in. z fiskusem, że przed 1 września 2019 r. istniała podstawa do sankcji, gdy podatnik skorygował deklarację podczas kontroli celno-skarbowej. W drugiej instancji sąd przyznał rację spółce.

Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu otrzymania depozytu

Gazeta Prawna, 2022-02-02, Oliwia Kasińska, Artur Wieńsko

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidulanej z 26 października 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.570.2021.2.IR przedpłata, zaliczka, zadatek podlegają opodatkowaniu VAT tylko wówczas, gdy stanowią część ceny za mające nastąpić w przyszłości skonkretyzowane świadczenia, czyli za określoną dostawę towaru lub określone świadczenie usług. Oznacza to, że VAT należny od rodzajów otrzymywanych wpłat wystąpi tylko wówczas, kiedy w umowie lub w innych dokumentach, np. zamówieniu, zostanie wyraźnie skonkretyzowane, jakich przyszłych towarów bądź jakich przyszłych usług wpłata ma dotyczyć. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która przewidziała postanowienie umowne, na mocy których zamawiający będzie zobowiązany wpłacać depozyt w uzgodnionej ze spółką kwocie przed rozpoczęciem prac. Kwota ta nie będzie jednak odnosiła się do skonkretyzowanej wysokości wynagrodzenia za finalnie dostarczone produkty na rzecz zamawiającego. W ocenie spółki, z tytułu otrzymania depozytu na zabezpieczenie należności wynikających z poniesienia przez spółkę kosztów przed zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania, a przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru, nie powstanie obowiązek podatkowy w VAT. Dyrektor KIS zgodził się ze spółką.

Solidarny wydatek można rozliczyć

Gazeta Prawna, 2022-02-02, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku o sygn. akt I SA/Po 463/21 orzekł, iż inwestor może zaliczyć do kosztów kwoty zapłacone podwykonawcom, a niezwrócone mu przez generalnego wykonawcę. Z wniosku o interpretację wynikało, że firma prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Kończy jedną z inwestycji, w związku z którą podpisała kontrakt budowlany z generalnym wykonawcą. W umowie zgodziła się na korzystanie przez niego z podwykonawców. Aktualnie kontrahent jest objęty restrukturyzacją. Spółka tłumaczyła, że w świetle kodeksu cywilnego inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Generalny wykonawca zalega z wypłatami dla podwykonawców, więc ci zwracają się o zapłatę do spółki. Spółka podkreśliła, że w przypadkach bezspornych reguluje te długi. Zapytała, czy takie wydatki są dla niej kosztem. Fiskus się z tym nie zgodził. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Nadwyżka nad limit diety z PIT

Gazeta Prawna, 2022-02-03, Krzysztof Bałękowski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 stycznia 2022 r., sygn. akt II FSK 1097/19 orzekł, iż nadwyżka ponad limit diety przyznawanej pracownikowi z tytułu podróży służbowej jest nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu. Chodziło o uczelnię, której pracownicy naukowi biorą udział – w ramach podróży służbowych – w krajowych i zagranicznych konferencjach. Wszelkie koszty typu przejazdy, noclegi, opłaty konferencyjne pokrywa uniwersytet. Wykładowcom przysługują również diety. Są one rozliczane na podstawie przedłożonych rachunków, zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej. Diety z tytułu podróży służbowej są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym do wysokości określonych w rozporządzeniu. Jeżeli na fakturze są wyszczególnione opłaty za posiłki, uczelnia pomniejsza dietę o odpowiednią sumę, zgodnie z rozporządzeniem. Często wykazana na fakturze cena posiłku przekracza wysokość diety przypadającej pracownikowi. Problem powstał, co w takiej sytuacji z nadwyżką ponad limit diety. Uczelnia uważała, że nadwyżka nie jest przychodem pracownika. Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stanowisko organu podzieliły sądy obu instancji.

Delegowanie kadry kierowniczej do innej spółki holdingu z limitem

Gazeta Prawna, 2022-02-03, Krzysztof Bałękowski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2022 r., sygn. akt II FSK 6/19 delegowanie pracowników do pełnienia funkcji zarządczych i kierowniczych w innej spółce należącej do holdingu było świadczeniem o podobnym charakterze do usług niematerialnych, do których stosuje się ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych. Chodziło o spółkę, która zawarła z hiszpańskim podmiotem powiązanym umowę odpłatnego oddelegowania personelu. W ramach tego porozumienia oddelegowano do spółki zarówno pracowników pełniących funkcje zarządcze i kierownicze, jak i pracowników technicznych. Formalnie pozostawali oni w tym czasie pracownikami podmiotu powiązanego, ale działali na rzecz spółki. Firma chciała upewnić się, że może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na nabycie usługi oddelegowania pracowników i nie stosuje się do niej ograniczenia zawartego w ustawie o podatku dochodowym. Innego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że korzystając z usług oddelegowanych pracowników pełniących funkcje kierownicze i zarządcze, spółka nabyła świadczenia o charakterze podobnym do usług zarządzania, wymienionych przepisach ustawy o podatku dochodowym. Zgodził się natomiast ze spółką, że ograniczenia kosztów nie stosuje się w części dotyczącej oddelegowanych pracowników technicznych. Sądy obu instancji zgodziły się z Dyrektorem KIS.

Skarbówka przegrała batalię o amortyzację

Rzeczpospolita, 2022-02-04, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt: II FSK 1413/19 podatnik może obniżyć stawki amortyzacyjne za ubiegłe, nieprzedawnione lata dla wybranych lub wszystkich środków trwałych, dla których przyjęto metodę liniową. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że posiada różne składniki majątkowe stanowiące środki trwałe podlegające amortyzacji. Stosuje do nich amortyzację metodą liniową. Zaznaczyła, że ma straty podatkowe do rozliczenia z lat ubiegłych, dlatego rozważa obniżenie stawek również za wcześniejsze, nieprzedawnione lata. Chciała potwierdzić, że niezależnie od amortyzacji stosowanej w trakcie wcześniejszych lat, które nie uległy jeszcze przedawnieniu, ma prawo do obniżonej do dowolnej wysokości stawki dla wybranych lub wszystkich środków trwałych, dla których przyjęto liniową metodę. Innego zdania był jednak fiskus. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Prezes nie musi mieć pensji, fiskus to rozumie

Rzeczpospolita, 2022-02-04, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2022 r., sygn. nr 0111-KDIB2-1.4010.543.2021. 1.AP spółka, która nie przyznała wynagrodzenia członkowi zarządu nie zawsze uzyskuje z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka należąca do międzynarodowej grupy zajmującej się odnawialnymi źródłami energii. W skład jej zarządu wchodzą te same osoby, które zarządzają bezpośrednim oraz pośrednim udziałowcem. Prezes spółki nie otrzymuje pensji z tytułu pełnionej funkcji. Ma natomiast wynagrodzenie od pośredniego udziałowca. Spółka zapytała, czy wykonywanie funkcji prezesa bez pensji powoduje, że spółka uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Według spółki nie, gdyż przepisy Kodeksu spółek handlowych nie łączą wykonywania funkcji członka zarządu z wynagrodzeniem. Ponadto, nieodpłatne zarządzanie spółką przez oddelegowanego prezesa może przynieść pośredniemu udziałowcowi wymierne korzyści ekonomiczne. Fiskus przyznał rację spółce.