Przegląd prasy podatkowej (31.08 -04.09.2020)

| Do przeczytania w 7 min

VAT można odliczyć ze skanu faktury

Rzeczpospolita, 2020-08-31, Paweł Sancewicz

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.191.2020.3.AKS, można odliczyć podatek naliczony z faktur zeskanowanych a następnie wprowadzonych do systemu księgowego w postaci danych elektronicznych, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych dokumentów. Wnioskodawca, z uwagi na znaczną ilość papierowych dokumentów i wysokie koszty administracyjne, planuje wdrożenie systemu obiegu i archiwizowania dokumentów w formie elektronicznej. Otrzymane w formie papierowej dokumenty zostałyby poddane digitalizacji, tj. zeskanowaniu i wprowadzeniu do systemu księgowego w postaci danych cyfrowych (w nieedytowalnym formacie PDF, JPG lub BMP). Jednocześnie, dokumenty otrzymane elektronicznie byłyby przechowywane przez wnioskodawcę na skrzynce e-mail oraz w bazach systemu. Wnioskodawca chciał potwierdzić, czy opisane we wniosku zasady obiegu i przechowywania faktur w formie elektronicznej są dopuszczalna i umożliwiają odliczenie VAT naliczonego z takich faktur. Organ zaakceptował stanowisko podatnika.

Kosztem mogą być czasem dwie pensje tej samej osoby

Gazeta Prawna, 2020-08-31, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 3010/19, spółka może odliczyć od przychodu wynagrodzenie dla członka zarządu za comiesięczne posiedzenie zarządu oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, jeżeli zakres wykonywanych czynności się nie pokrywa. W przedmiotowej sprawie spółka zaliczała do kosztów podatkowych wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń prezesowi i wiceprezesowi zarządu z dwóch tytułów, co zakwestionowały organy podatkowe obu instancji uznając, że zakres obowiązków członków zarządu, wynikający z umów o pracę, nie przekraczał zwykłego zarządu spółką. Spółka się z tym nie zgodziła i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał jej rację. Także NSA zaaprobował stanowisko spółki, potwierdzając, że z analizy umów o pracę i protokołów z posiedzeń zarządu wynika inny zakres czynności.

Konwersja wierzytelności na kapitał może być bez podatku

Gazeta Prawna, 2020-09-01, Mariusz Szulc

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2083/19, jeżeli z postanowienia sądu rejestrowego wynika, iż wkład miał charakter pieniężny, objęcie udziału w innym podmiocie w zamian za wierzytelność nie będzie stanowiło aportu. W sprawie chodziło o spółkę – podmiot dominujący w grupie kapitałowej – która udzieliła pożyczki swojej czeskiej spółce zależnej, dzięki czemu ta przejęła inny czeski podmiot. Następnie obie zagraniczne spółki uległy rozwiązaniu, a wszelkie ich zobowiązania przeszły na trzeci podmiot, należący do tej samej grupy kapitałowej, w którym podjęto uchwałę zobowiązującą polską spółkę do podwyższenia kapitału zakładowego w tym podmiocie. Spółka polska dokonała podwyższenia, kompensując swoje wierzytelności pożyczkowe ze zobowiązaniem wynikającym z uchwały. Czeski sąd rejestrowy uznał, iż doszło do wkładu gotówkowego. Naczelnik polskiego urzędu celno-skarbowego miał jednak inne zdanie. Stanowisko naczelnika potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazując, iż spółka otrzymała wkład niepieniężny. Dopiero NSA przyznał rację spółce podkreślając, że sąd rejestrowy potwierdza zgodność z prawem dokonanego przez wspólników rodzaju wkładu.

Dochody zagranicznego przedstawicielstwa są opodatkowane u źródła

Gazeta Prawna, 2020-09-02, Mariusz Szulc

W wyroku z 1 września 2020 r., sygn. akt II FSK 1348/18, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż polska firma powinna potrącić 20% zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego rosyjskim rezydentom świadczącym usługi niematerialne na rzecz jej placówki w Moskwie. Polska spółka powołana do budowy i eksploatacji systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez polskie terytorium powołała przedstawicielstwo w Moskwie, które posiadało tamtejszy NIP. Na rzecz zagranicznej placówki spółki rosyjscy kontrahenci świadczyli wiele usług niematerialnych, np. doradcze, księgowe, zarządzania i kontroli, pozyskiwania personelu. We wniosku o interpretację spółka przedstawiła swoje stanowisko, zgodnie z którym nie będzie musiała potrącać podatku u źródła, gdyż wynagrodzenie wypłacane podmiotom rosyjskim dotyczy usług wykonanych w Rosji na rzecz działającego tam przedstawicielstwa. Organ podatkowy wydając interpretację miał jednak inne zdanie. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, utrzymując interpretację w mocy, podkreślił, że zagraniczne przedstawicielstwo powinno być traktowane jak jeden podmiot z krajową centralą, a w przepisach o opodatkowaniu u źródła mowa o dochodach nierezydenta osiąganych na terytorium Polski, a nie o miejscu wykonania danej usługi. NSA podtrzymał stanowisko WSA.

Odsetki z udziału kapitałowego to nie przychody z innych źródeł

Gazeta Prawna, 2020-09-02, Agnieszka Pokojska

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 26 sierpnia 2020 r. sygn. akt I SA/Sz 316/20, przychody z odsetek od udziału kapitałowego mają związek z działalnością gospodarczą spółki osobowej, dzięki czemu można zastosować podatek liniowy. Chodziło o spółkę komandytową, która co roku na żądanie wspólnika wypłaca mu odsetki w wysokości 5% od jego udziałów. Wnioskując o wydanie interpretacji spółka chciała potwierdzić, czy przychody z tego tytułu należy kwalifikować do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Z takim stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznając, że będą to przychody z tzw. innego źródła, a spółka nie będzie płatnikiem. Innego zdania był jednak WSA, który powołując się zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, uchylił niekorzystną interpretację.

Odszkodowanie to firmowy wydatek

Rzeczpospolita, 2020-09-02, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.257.2020.1.DP, pieniądze przekazane odchodzącemu prezesowi zarządu można rozliczyć w kosztach spółki. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka z o.o., której aktualni wspólnicy chcą podpisać z prezesem porozumienie, na mocy którego prezes zobowiąże się do rezygnacji ze swojego stanowiska w zamian za określone w porozumieniu odszkodowanie. Spółka uznała, iż takie odszkodowanie jest kosztem spółki, gdyż rezygnacja nie nastąpiła z winy prezesa. Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem.

Zwolnienia strefowego nie można rozszerzać

Rzeczpospolita, 2020-09-02, Aleksandra Tarka

W wyroku z 9 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Go 174/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał, iż nabycie oprzyrządowania i przemieszczanie go poza teren specjalnej strefy ekonomicznej do wykorzystywania przez podwykonawców do realizacji części działań produkcyjnych zleconych przedsiębiorcy strefowemu, nie jest realizacją celu strefowego (wsparciowego). We wniosku o interpretację, spółka wyjaśniała, iż w celu realizacji konkretnych projektów produkcyjnych niezbędne jest posiadanie zindywidualizowanego oprzyrządowania. Spółka nie wytwarza oprzyrządowania samodzielnie, nabywa je spoza strefy i terenu wskazanego w decyzji, dokonując czasami w strefie jego modyfikacji na zlecenie odbiorcy. W takiej sytuacji obciąża odbiorcę kosztami. Spółka zadała we wniosku pytanie, czy przychód ze sprzedaży oprzyrządowania wykorzystywanego do produkcji wyrobów strefowych, zarówno w sytuacji, gdy w trakcie realizacji projektu oprzyrządowanie nie opuszcza obszaru strefy, jak i gdy ją opuszcza, jest objęty zwolnieniem z podatku dochodowego oraz czy zwolnieniem objęty jest przychód ze sprzedaży usług polegających na modyfikacji oprzyrządowania na zlecenie klienta. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że usługi polegające na modyfikacji oprzyrządowania na zlecenie klienta, w sytuacji, gdy oprzyrządowanie nie opuszcza terenu strefy mieszczącą się w działalności strefowej, jednak, gdy usługa dotyczy oprzyrządowania udostępnianego firmom spoza strefy czy terenu objętego decyzją o wsparciu, preferencja podatkowa nie ma zastosowania. WSA potwierdził stanowisko Dyrektora KIS.

Hotelarz może walczyć o odliczenie

Rzeczpospolita, 2020-09-03, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Gd 1963/19 zakaz odliczania przez hotele VAT od usług gastronomicznych odsprzedawanych w ramach usługi hotelowej jest niezgodny z prawem unijnym. Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka, która prowadzi hotel. Wskazała, że w świadczonych usługach hotelarskich zapewnia gościom posiłki w opcji zakwaterowania ze śniadaniem, lub posiłek w restauracji. Spółka ma umowę z zewnętrzną firmą, od której nabywa kompleksowe usługi gastronomiczne i cateringowe. Zewnętrzna firma prowadzi w hotelowej restauracji działalność gastronomiczną na zasadzie wyłączności. W opinii spółki jest ona uprawniona do odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług gastronomicznych od tej firmy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydając interpretację stwierdził, iż w spornym przypadku nie ma mowy o świadczeniu przez hotel usług turystyki, które mają charakter usługi złożonej. W konsekwencji uznał, że spółce nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług gastronomicznych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Spółka złożyła skargę do WSA i wygrała. Zdaniem WSA, podatnik VAT świadczący usługi hotelowe stanowiące podstawowy składnik szerszej kategorii usług turystyki, może, o ile są opodatkowane na zasadach innych niż VAT marża, rozliczyć podatek naliczony od nabywanych usług gastronomicznych.