Przegląd prasy podatkowej 4 – 7.05.2021

| Do przeczytania w 3 min

Firmy z łamanym rokiem mają więcej czasu na strategię

Gazeta Prawna, 2021-05-04, Łukasz Zalewski

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że podatnik, u którego rok podatkowy zakończył się 31 marca 2021 r., ma czas na opublikowanie strategii podatkowej do 31 marca 2022 r. Chodzi o wprowadzony od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez największe firmy, o przychodach powyżej 50 mln euro, a także przez podatkowe grupy kapitałowe. Pierwszą taką strategię i informację o niej trzeba sporządzić za 2020 r. do końca 2021 r. Dotyczy to firm, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym.

Rozłożenie transakcji w czasie bez podejrzeń fiskusa

Gazeta Prawna, 2021-05-04, Agnieszka Pokojska

W dniu 9 kwietnia 2021 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą nr DKP1.8011.19.2020, w której stwierdził, iż sprzedaż nieruchomości w dwóch etapach, która umożliwia pokrycie całej straty z lat poprzednich, nie jest unikaniem opodatkowania. Wydana przez niego opinia zabezpieczająca dotyczy podatnika, który w 2020 r. chciał sprzedać kompleks nieruchomości składający się z prawa własności budynków, budowli i urządzeń wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów. Strony transakcji uzgodniły, że najpierw kupujący nabędzie prawo własności biurowca wraz z prawem użytkowania wieczystego działki, na której posadowiony jest biurowiec, a następnie (w kolejnym roku) po opuszczeniu biurowca przez podatnika i wydaniu biurowca, kupujący nabędzie prawo własności pozostałych budynków, budowli i urządzeń wraz z prawem użytkowania wieczystego pozostałych działek peryferyjnych. Podatnik przyznał, że podzielenie transakcji spowodowuje powstanie u niego korzyści podatkowej, bo dzięki temu będzie mógł rozliczyć całą stratę podatkową. Szef KAS potwierdził, że korzyść ta jest jednym z głównych celów opisanych czynności, jednak nie są spełnione dwa inne warunki, które świadczyłyby o tym, że działanie podatnika jest unikaniem opodatkowania.

Urzędnik nie może naciągać faktów

Rzeczpospolita, 2021-05-05, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10 marca 2021 r. sygn. akt: I SA/Łd 564/20 organy podatkowe nie są uprawnione do dowodowego ustalania i weryfikacji stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o interpretację. Sprawa dotyczyła spółki z sektora energetycznego, która zapytała, czy odpisy amortyzacyjne od wskazanych do środków trwałych oraz od samochodów dostawczych stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Fiskus uznał, że nie. Wg niego, jeśli środki trwałe służą bieżącej działalności, to odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów kwalifikowanych w uldze B+R. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała. Sąd zauważył, że u podstaw wydania zaskarżonej interpretacji legło założenie, iż urządzenia wskazane przez skarżącą składają się na utworzone przez nią laboratorium badawcze, które jest efektem działalności badawczo-rozwojowej. Tymczasem zdaniem WSA spółka trafnie podnosi, że z przedstawionego przez nią stanu faktycznego nie wynika by środki trwałe były efektem działalności badawczo-rozwojowej. W ocenie sądu celem opisanego projektu nie jest stworzenie laboratorium, ale świadczenia nowego rodzaju usług służących optymalizacji procesów wytwarzania energii i urządzeń redukujących zanieczyszczenia. Stworzenie laboratorium ma służyć temu celowi i brak jest podstaw do przyjęcia, że zakup wyposażenia jest efektem działalności badawczo-rozwojowej.

Minister wyjaśnił, jak rozliczyć obrót skarbowymi papierami wartościowymi

Gazeta Prawna, 2021-05-06, Agnieszka Pokojska

26 kwietnia 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr SP4.8203.2.2020, zgodnie z którą podatnik może uwzględnić w kosztach wydatki na nabycie obligacji skarbowych w części odsetkowej. Tym samym nie zgodził się z dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej z 21 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB1- 2.4010.125.2020.1.MS, stwierdził, że strata nie może być kosztem uzyskania przychodu, jeśli zbywana wierzytelność nie była wcześniej zarachowana dla celów podatku dochodowego jako przychód należny. Minister wyjaśnił, że poniesiony wydatek w części odsetkowej staje się kosztem uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem albo wykupem obligacji skarbowych. Natomiast odsetki naliczone i otrzymane przed zbyciem (wykupem) obligacji skarbowych są przychodem i podlegają opodatkowaniu