Przegląd prasy podatkowej 4–8.04.2022 r.

| Do przeczytania w 7 min

Ulga na złe długi przysługuje także po upływie ustawowego terminu

Rzeczpospolita, 2022-04-04, Paweł Kubicki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 15 lutego 2022 r., sygn. I SA/Gd 1240/21 orzekł, iż organ podatkowy nie może powoływać się na upływ terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi, jeśli podatnik nie mógł jej wcześniej zastosować z powodu obowiązywania krajowych przepisów uznanych następnie przez TSUE za niezgodne z dyrektywą VAT. Podatnik w terminie skorygował VAT należny z tytułu tzw. ulgi na złe długi. Urząd skarbowy poinformował go jednak, że nie może z niej skorzystać, ponieważ jego dłużnik w chwili składania korekty znajdował się w stanie upadłości. Podatnik zapytał we wniosku o interpretację indywidualną, czy w związku z wyrokiem TSUE oraz pierwotnym złożeniem korekty przed upływem dwóch lat od daty wystawienia faktury będzie mógł skorzystać z ulgi za złe długi. Podatnik twierdził, że ulga powinna mu przysługiwać, gdyż w świetle wyroku spełnił wszystkie przesłanki do skorzystania z niej. Organ interpretacyjny nie zgodził się z tym stanowiskiem.
Podatnik zaskarżył tę interpretację i wygrał.

Poprawki nie wpływają na rozliczenie VAT

Gazeta Prawna, 2022-04-05, Katarzyna Jędrzejewska, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 22 marca 2022 r., sygn. 0114-KDIP4-1.4012.28.2022.1.APR uznał, iż obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą faktycznego wykonania usługi projektowej, niezależnie od tego, czy inwestor zażądał poprawek. Spytała o to spółka świadcząca usługę projektową na rzecz zamawiającego. Realizacja usługi została podzielona na kilka pakietów, a zamawiający potwierdzał wykonanie każdego z nich protokołem odbiorczym. Zamawiający wielokrotnie żądał poprawek. Po podpisaniu protokołu odbioru spółka wystawiła fakturę. Chciała się upewnić, że za datę określającą moment powstania obowiązku podatkowego powinna przyjąć datę ostatecznego przyjęcia prac. Innego zdania był dyrektor KIS. Stwierdził, że usługa projektowa została wykonana już z chwilą, gdy spółka po raz pierwszy przekazała ostatni pakiet, przed poprawkami.

Od najmu kontenerów biurowo-socjalnych nie ma podatku u źródła

Gazeta Prawna, 2022-04-05, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 24 marca 2022 r., sygn. akt I SA/Go 436/21 przy wypłacie za granicę wynagrodzenia z tytułu najmu kontenerów dla pracowników budowlanych nie trzeba potrącać podatku w Polsce. W sprawie chodziło o spółkę deweloperską, która buduje bloki mieszkalne w Niemczech. W tym celu wynajmuje od austriackiego podmiotu kontenery, schody i podesty. Spółka wyjaśniła, że kontenery pełnią głównie funkcje socjalne, są wynajmowane na cele socjalne osób realizujących inwestycje budowlane, a schody i podesty umożliwiają dostęp do kontenerów oraz komunikację między nimi. Ponadto, przebywając w kontenerach, pracownicy analizują dokumentację budowlaną. Spółka zaznaczyła, że zestawy kontenerowe nie są wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Nie są w nich również przechowywane surowce, materiały ani półprodukty wykorzystywane przy realizacji inwestycji budowlanych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że od wynagrodzenia za wynajem kontenerów spółka musi potrącać w Polsce podatek u źródła. WSA jednak się z tym nie zgodził.

Zwrot części wkładu ze spółki osobowej był bez PIT

Gazeta Prawna, 2022-04-06, Krzysztof Bałękowski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 marca 2022 r., sygn. akt II FSK 1693/19 orzekł, iż przed 2022 r. wycofanie części wkładu ze spółki osobowej nie stanowiło dla wspólnika przychodu podatkowego. Wspólnicy wnieśli do spółki jawnej nieruchomość zabudowaną budynkiem, która wcześniej była objęta ich wspólnością majątkową małżeńską. Wkład ten był przez lata amortyzowany. Do zamortyzowania pozostało niecałe 50 proc. jego wartości, gdy wspólnicy postanowili wycofać piekarnię ze spółki, a tym samym zmniejszyć swój udział kapitałowy poprzez częściowy zwrot wkładów w trybie art. 54 kodeksu spółek handlowych. Wspólniczka chciała się upewnić, że obniżenie wkładu do spółki i zwrot piekarni w naturze nie spowodują powstania u niej przychodu dla celów podatku dochodowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z wnioskodawcą. Podatniczka zaskarżyła interpretację i wygrała przed sądami obu instancji.

Cash pooling jest bez PCC

Gazeta Prawna, 2022-04-06, Katarzyna Jędrzejewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 kwietnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.61.2022.1.JKU uznał, iż cash pooling nie jest ani pożyczką, ani depozytem nieprawidłowym. W najnowszej interpretacji Dyrektor KIS wyjaśnił, że choć konstrukcja tej umowy jako sposobu gospodarowania wolnymi środkami finansowymi uczestników niewątpliwie zawiera w sobie pewne elementy kredytowania jednych podmiotów przez drugie, to nie sposób uznać, że wyczerpuje ona wszystkie elementy przedmiotowo istotne dla umowy pożyczki. Czynności tego typu nie można wobec tego uznać jako umowy pożyczki. Tak samo wypowiedział się w sprawie podobieństw do depozytu nieprawidłowego. Stwierdził, że choć cash pooling jest zbliżony konstrukcją do umowy depozytu nieprawidłowego, to jednak nie spełnia jego warunków. W rezultacie, również z tego powodu nie jest on opodatkowany PCC.

Nie ma VAT od transgranicznego zbycia ZCP

Rzeczpospolita, 2022-04-04, Aneta Dudka

Jak wynika z interpretacji indywidualnej z 15 lutego 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.903.2021.1.AM przeniesienie własności składników majątkowych zlokalizowanych w Polsce na nowo powstały podmiot, następujące w ramach transakcji, która w świetle niemieckich przepisów podatkowych stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. W ramach reorganizacji dotychczasowej struktury korporacyjnej zdecydowano o przeniesieniu jednego z działów biznesowych (poprzez podział przez wydzielenie) do nowo powstałego podmiotu prawa niemieckiego (zarejestrowanego dla celów VAT w Polsce). Przeniesieniu podlegały zarówno środki trwałe, jak i pracownicy, zobowiązania czy zapasy, ściśle związane z prowadzeniem tego działu, również znajdujące się fizycznie na terytorium Polski. Zgodnie z niemieckimi przepisami o VAT, przenoszony dział stanowił ZCP. Wnioskodawca, podmiot niemiecki będący polskim podatnikiem VAT, powziął wątpliwość, jak traktować tę transakcję według polskich przepisów o VAT. Spytał, czy przeniesienie własności zapasów zlokalizowanych na terytorium kraju, będzie opodatkowane VAT na terytorium kraju. Jego zdaniem nie. Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja fiskusa w kontrze do ustawy

Rzeczpospolita, 2022-04-06, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 9 marca 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 121/22 orzekł, iż podatnik może wyodrębnić wartość rzeczy lub praw majątkowych, dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że sprzedała zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci wydziału wydruków masowych. Nabywca przejął wymienione w załączniku do umowy aktywa trwałe, m.in. wartości niematerialne i prawne, składniki majątku ruchomego oraz zapasy materiałów. Spółka zauważyła, że przedmiotem sprzedaży były rzeczy oraz prawa majątkowe, do których mają zastosowanie odmienne stawki podatku od czynności cywilnoprawnych. Zapytała fiskusa w jaki sposób powinna je określić. W ocenie urzędników, jeżeli w umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa strony wyodrębnią wartość rzeczy i praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki, podatek będzie należało uiścić według właściwych stawek. Jeżeli jednak wyodrębnienia takiego nie będzie to podatek należy uiścić według stawki najwyższej od łącznej wartości rzeczy lub praw majątkowych. Spółka nie zgodziła się z taką wykładnią i zaskarżyła interpretację. Finalnie Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację spółce.

Fiskus źle interpretuje przepisy VAT

Rzeczpospolita, 2022-04-08, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt: I FSK 2384/18 nie każda dodatkowa usługa przy leasingu finansowym jest należnością bezpośrednio związaną z odpłatną dostawą. Sprawa dotyczyła banku. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że ma w swojej ofercie umowy leasingu finansowego. W ich przypadku traktuje wydanie przedmiotu leasingu jako dostawę towaru. A jako podstawę opodatkowania VAT wykazuje całą kwotę należną z umowy, tj. część kapitałową i odsetkową. Bank zauważył jednak, że może świadczyć na rzecz klienta usługi dodatkowe, które nie są związane z dostawą towaru jako taką. Są to np. opłaty za czynności administracyjne, rejestrację pojazdu, monity, wezwania, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości. Bank uważał, że takie usługi nie należą do dostawy przedmiotu leasingu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Bank zaskarżył interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił jego skargę. Dopiero NSA przyznał rację bankowi.