Przegląd prasy podatkowej (04-08.06.2018 r.)

12. czerwca 2018 | Do przeczytania w 7 min

Elementy budynku z sąsiedniej działki zmieniają charakter gruntu

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-06-04
Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok w dniu 30 maja 2018 r. (sygn. akt I FSK 889/16). NSA uznał, że zwolnienie z VAT nie ma zastosowania dla terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, jeżeli część budynku posadowionego na sąsiedniej działce znajduje się na gruncie podatnika. Sprawa dotyczyła gminy, która chciała dokonać sprzedaży posiadanego gruntu, na który wkraczały ściany budynków mieszkalnych posadowione na nieruchomościach sąsiadujących. Gmina uważała, że sprzedaż będzie zwolniona z VAT, ponieważ sprzedawane grunty nie są ani gruntami budowlanymi ani zabudowanymi (nie został ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego ani nie było decyzji o warunkach zabudowy). Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że grunt, jest zabudowany budynkami wzniesionymi na sąsiednich działkach, co w konsekwencji wyklucza prawo do zwolnienia z VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zgodził się z gminą, dodając, że ściany nie można uznać za obiekt budowlany, tylko jest to część budynku. Ostatecznie, NSA stanął po stronie organu. Tym orzeczeniem przełamana została korzystna linia interpretacyjna organów w analogicznych stanach faktycznych. W rezultacie nie można wykluczyć uchwały 7 sędziów w  przedmiotowej kwestii celem ujednolicenia linii orzeczniczej.

Mieszkania dla pracowników bez prawa do odliczenia VAT

Rzeczpospolita, 2018-06-04
Justyna Szymaszek

W dniu 11 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 135/18) orzekł iż, wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego dla osób zatrudnionych nie uprawniają do odliczenia podatku naliczonego. Sprawa dotyczyła podatnika, który w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej buduje budynek mieszkalny przeznaczony dla pracowników.. W związku z tym, podatnik zapytał organ podatkowy, czy nieodpłatne oferowanie przez niego lokali swoim pracownikom stanowi usługę zwolnioną z VAT oraz czy posiada on możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych oraz wykończeniowych poniesionych na wybudowanie oraz urządzenie nieruchomości. Fiskus odmówił podatnikowi prawa do odliczenia podatku, gdyż w jego opinii poniesione wydatki w ogóle nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ze stanowiskiem organu podatkowego zgodził się WSA. Według sądu przy nieodpłatnym użyczeniu lokali nie dochodzi do czynności opodatkowanych VAT, zatem podatnik nie posiada prawa do odliczenia VAT.

WSA: Fiskus słusznie odmówił wydania opinii zabezpieczającej

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-06-04
Patrycja Dudek

W orzeczeniu z dnia 30 maja 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 2226/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że organ podatkowy słusznie odmówił wydania opinii zabezpieczającej, ponieważ według Sądu planowana przez Spółkę transakcja miała na celu głównie uniknięcie opodatkowania. W przedmiotowej sprawie, spółka giełdowa chciała przenieść posiadane akcje na inwestora strategicznego. Planowana restrukturyzacja miała się odbyć za pośrednictwem spółki celowej, a nie bezpośrednio, aby uniknąć kosztownego obowiązku ustanowienia przez nowego inwestora zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej co najmniej wartości akcji. Jako efekt uboczny transakcji zostałaby wygenerowana strata podatkowa. Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że z uwagi na to, że strata podatkowa była dużo wyższa niż wysokość zabezpieczania, korzyść podatkowa stanowiła główną przyczynę planowanej restrukturyzacji i w konsekwencji wydał decyzję o odmowie wydania opinii zabezpieczającej. Wyrok WSA potwierdził prawidłowość decyzji organu.

Dokumentacja techniczna programu to też dzieło

Rzeczpospolita, 2018-06-05
Paweł Rochowicz

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 czerwca 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.82.2018.2.MK), „tworzenie architektury i projektowanie systemu oraz jego komponentów z uwzględnieniem docelowego środowiska działania” uprawnia do zastosowania zwiększonych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów właściwych dla twórców. Interpretacja indywidualna opisywana w artykule powstała na kanwie znowelizowanych przepisów o kosztach podatkowych dla twórców, które przysługują obecnie osobom tworzącym jedynie dzieło w rozumieniu prawa autorskiego. Ponadto, nowo obowiązujące przepisy budzą niemałe wątpliwości, albowiem nie dają one jasnych i precyzyjnych wskazówek, jakie czynności pozwalają na zastosowanie preferencji. Omawiana interpretacja jest korzystna dla podatników, albowiem niejako rozszerza katalog podatników uprawnionych do zastosowania 50-procensowych kosztów o osoby tworzące dokumentację techniczną programu komputerowego. Dyrektor KIS podkreślił, iż warunkiem niezbędnym do zastosowania autorskiej preferencji jest prowadzenie ewidencji oraz wyodrębnienie wartości wynagrodzenia przypadającą na stworzenie dzieła.

Spóźniona faktura od kontrahenta bez zaległości u nabywcy

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-06-06
Patrycja Dudek, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 2488/17) odsetki z tytułu zaległości podatkowych nie są należne, jeżeli przedsiębiorca, z przyczyn leżących po stronie dostawcy wykaże podatek należny po upływie trzech miesięcy od wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu usług. W przedmiotowej sprawie spółka nabywała towary i usługi opodatkowane na zasadzie reverse charge. Wątpliwości spółki dotyczyły sytuacji, w której otrzyma fakturę po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Spółka stanęła na stanowisku, że nawet w przypadku późnego otrzymania faktury, będzie ona mogła rozliczyć podatek naliczony i należny w jednym okresie. Organ podatkowy uznał, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów podatek należny i naliczony trzeba wykazać w różnych okresach i dodatkowo zapłacić odsetki z tytułu zaległości podatkowych. WSA stwierdził, że w analizowanym stanie faktycznym należy uwzględnić orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którego wynika, że podatnicy nie mogą być karani pozbawieniem prawa do jednoczesnego wykazania podatku należnego i naliczonego wyłącznie z uwagi na brak spełnienia wszystkich formalnych przesłanek, jeżeli towary zostały faktycznie nabyte i są wykorzystywane w działalności gospodarczej w ramach czynności opodatkowanych. Tym samym, uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

Skonto dobre dla nabywców. Nie dla dostawców

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-06-06
Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 maja 2018 r. (sygn. akt I FSK 325/16) uznał, że udzielenie skonta wiąże się dla dostawcy z koniecznością skorygowania faktury. W przedmiotowej sprawie, spółka oferowała swoim klientom obniżkę ceny w przypadku przedterminowego regulowania należności kalkulowanej jako procent od wartości dostawy. Klienci byli informowani o warunkach skonta zarówno na fakturze jak i w ogólnych warunkach transakcji. Spółka uważała, że skoro informacja o skoncie zawarta jest na fakturze, a rabat zostaje udzielony przed wystawieniem faktury to korekta faktury nie będzie konieczna. Zarówno Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu jak i sądy obu instancji doszły do wniosku, że faktura musi zawierać rzeczywiste kwoty transakcji. Co więcej, informacje o skoncie nie jest równoznaczna z jego udzieleniem, dlatego w przypadku, gdy rabat zostanie faktycznie udzielony, korekta faktury pierwotnej będzie konieczna.

Fiskus zarobi mniej na bonusie od banku

Rzeczpospolita, 2018-06-06
Aleksandra Tarka

W wyroku z dnia 5 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 1335/16) orzekł, iż cashback oraz promocyjny zwrot raty kredytu stanowią nagrodę w ramach sprzedaży premiowej, od której ewentualny dochód opodatkowany jest 10-procentową stawką PDOF. Sprawa dotyczyła banku, który wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem, czy oferowane przez niego świadczenia na rzecz klientów korzystają ze zwolnienia przewidzianego dla sprzedaży premiowej oraz jaką stawką PDOF opodatkowany jest ewentualny dochód ponad obowiązujący limit zwolnienia. W opisywanej sprawie bank oferuje trzy rodzaje świadczeń: cashback (zwrot części wydatków na kartę płatniczą), darmowe bony lub bilety do kina oraz zwrot jednej lub dwóch rat kredytu. W opinii banku, nadwyżka ponad limit zwolnienia będzie zawsze opodatkowana stawką 10 proc. PDOF. Innego zdania był z kolei fiskus oraz WSA w Gdańsku, które stanęły po stronie 19-procentowanej stawki podatku. Ostatecznie spór rozstrzygnął NSA. Zdaniem sądu, nadwyżka w przypadku cashback oraz zwrotu części rat może w istocie być opodatkowana niższą stawką PDOF, o ile występuje dla nich bezpośredni związek z umową np. usługi kredytowej. Pozostałe świadczenia obejmujące bony oraz bilety do kina nie spełniają definicji sprzedaży premiowej, tak więc są opodatkowane podstawową stawką 19 proc. PDOF.

Przegląd orzecznictwa:

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2018 (sygn. akt III SA/Wa 2354/17)

W świetle art. 119a O.p. czynności muszą być dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, czyli pierwszą przesłanką, którą musi wskazać Szef KAS, rozważając ewentualne zastosowanie art. 119a O.p., jest wskazanie, że czynności podejmowane przez podatnika, są podejmowane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Jest oczywiste, że przepis ten nie ma zastosowania tam, gdzie korzyści podatkowe są osiągnięte, ale poza tym są osiągnięte również inne cele realizowane przez podatnika, czyli cele ekonomiczne, bądź gospodarcze.

Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2018 r. (sygn. akt I FSK 739/16)

Wartości sprzedaży dokonanej na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju przez podatnika, będącego drobnym przedsiębiorcą, do którego ma zastosowanie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), nie wlicza się do wynikającego z tego przepisu limitu kwotowego określającego prawo do zwolnienia od podatku.