Przegląd prasy podatkowej 5–9.09.2022 r.

| Do przeczytania w 7 min

Pożyczka od innej spółki jest bez PCC

Gazeta Prawna, 2022-09-05, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.178.2022.1.PB uznał, iż spółka, która otrzymała pożyczkę od innej spółki zwolnionej z tego tytułu z VAT, nie płaci od tej umowy podatku od czynności cywilnoprawnych. Spytała o to spółka jawna, która udzieliła pożyczki innej spółce. Spółka otrzymała wcześniej interpretację, zgodnie z którą udzielona przez nią pożyczka jest zwolniona z VAT. Spółka chciała się więc upewnić, że skoro udzielona przez nią pożyczka jest zwolniona z VAT, to czy pożyczkobiorca nie musi płacić od niej podatku od czynności cywilnoprawnych. Dyrektor KIS to potwierdził.

Fiskus sam ma problem z estońskim CIT

Gazeta Prawna, 2022-09-05, Katarzyna Jędrzejewska

W interpretacji indywidualnej z 22 sierpnia 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.112.2022.1.BS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że co do zasady estoński CIT wybiera się na okresy czteroletnie. Podatnik może również w dowolnym momencie zrezygnować z tej formy opodatkowania. Warunkiem jest jednak to, aby rezygnacja nastąpiła z końcem roku obrotowego (podatkowego). Nie jest dopuszczalna rezygnacja z ryczałtu w trakcie trwającego roku obrotowego (podatkowego). Z kolei w odpowiedzi udzielonej 19 sierpnia 2022 r. na interpelację poselską nr 35017 wiceminister Piotr Patkowski zinterpretował przepisy inaczej niż dyrektor KIS. Stwierdził bowiem, że podatnik wybiera opodatkowanie ryczałtem na okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, które obowiązany jest wskazać w zawiadomieniu ZAW-RD. Okres opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek wskazany w zawiadomieniu ZAW-RD jest okresem minimalnym. Może on ulec wydłużeniu m.in. na skutek zmiany roku obrotowego w trakcie okresu opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, który został wskazany w zawiadomieniu ZAW-RD, lecz nie może on ulec skróceniu.

PIT od wypłaty zysku odlicza się od tej samej kwoty co estoński CIT

Gazeta Prawna, 2022-09-05, Agnieszka Pokojska

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 25 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.550.2022.1.MG wyjaśnił, że podstawa naliczania ryczałtu od dochodów spółek i podatku dochodowego od dywidendy jest taka sama. Spółka, która wystąpiła z zapytaniem chciała się upewnić, jak obliczać podatek w razie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Spółka uważała, że jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć kwotę faktycznie wypłaconego wspólnikom zysku po potrąceniu ryczałtu należnego do zapłaty przez spółkę. Dyrektor KIS potwierdził, że można potrącić od podatku dochodowego od osób fizycznych odpowiednią część estońskiego CIT już na etapie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Nie zgodził się natomiast ze spółką, że powinna ona – przyjąć jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym – kwotę faktycznie wypłaconego wspólnikom zysku po potrąceniu ryczałtu należnego do zapłaty przez spółkę.

Ulga B+R obejmuje też urlop i chorobę

Gazeta Prawna, 2022-09-05, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 września 2022 r., sygn. akt II FSK 3033/19 orzekł, iż do kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej można zaliczać również wydatki na wynagrodzenie za czas urlopu i zwolnienia chorobowego. Sprawa dotyczyła spółki, która w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej ponosi koszty zatrudnienia pracowników oraz innych osób angażowanych na podstawie umów o dzieło lub zlecenia. Spółka prowadzi ewidencję czasu pracy poświęconego przez poszczególne osoby na działalność badawczo-rozwojową. Oprócz wynagrodzeń zasadniczych płaci im za czas choroby i urlopu. Spór z fiskusem dotyczył tego, czy należności za urlop i czas choroby przysługujące pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia są kosztami kwalifikowanymi dla celów ulgi B+R. Spółka uważała, ze tak. Nie zgodził się z nią Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała przed sądami obu instancji.

Zwrot towarów do innego kraju to odrębna transakcja dla VAT

Rzeczpospolita, 2022-09-05, Kamil Burdziński

Jak wynika z interpretacji indywidualnej z 16 sierpnia 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.286. 2022.2.RM nie można korygować podatku należnego i naliczonego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku gdy zwrot towarów dokonywany jest do innego kraju UE niż ten, z którego przyszły pierwotnie. Wnioskodawcą jest spółka prawa szwajcarskiego. Wspólnie z zainteresowanym, polską spółką zależną odpowiedzialną za dystrybucję w Polsce, wdrożyły model biznesowy zakładający, że sprzedaż towarów zamawianych online do klienta w Polsce będzie się odbywać w ramach transakcji łańcuchowej pomiędzy spółką szwajcarską, spółką polską oraz klientem. Przy czym towary będą wysyłane bezpośrednio przez wnioskodawcę z magazynu zlokalizowanego w Niemczech do klienta w Polsce. Z perspektywy VAT wnioskodawca rozpozna w Niemczech wewnątrzwspólnotowe dostawy, a spółka polska wewnątrzwspólnotowe nabycie w Polsce oraz sprzedaż lokalną do klienta końcowego. W przypadku chęci zwrotu towarów przez klienta, zwracane towary będą wysyłane nie z powrotem do Niemiec, skąd przyszły pierwotnie, ale do centralnego magazynu wnioskodawcy w Czechach. Wątpliwości wnioskodawcy i zainteresowanego dotyczyły tego w jaki sposób zaraportować taki zwrot dla celów VAT.
Dyrektor KIS wskazał, że wnioskodawca jest uprawniony do wykazania nietransakcyjnego WDT do Czech, ale zainteresowany nie może skorygować WNT. Zainteresowany musi rozpoznać „zwrot” jako oddzielne zdarzenie gospodarcze.

Świadczenia wzajemne podlegają VAT

Rzeczpospolita, 2022-09-05, Michał Stawarski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 12 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Po 649/21 orzekł, iż gdy w zamian za udostępnienie przez spółkę powierzchni, sprzętu i urządzeń, dostawca obniża cenę świadczonych przez siebie usług, to zapłatę dla niej stanowi właśnie ta obniżka ceny. Jej świadczenie na rzecz dostawcy jest więc czynnością opodatkowaną jako odpłatne świadczenie usług. Spółka nabywa od podmiotów trzecich usługi, które wykonywane są na terenie jego zakładów. W związku z tym udostępnia dostawcom powierzchnię, sprzęty i urządzenia, którymi dysponuje w obrębie tych zakładów. Środki te są udostępniane wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz spółki i tylko na czas, gdy dany usługodawca pozostaje dostawcą spółki. Podatnik zdecydował, że będzie wyceniał opisane usługi udostępnienia środków, jednak nie będzie obciążał za nie dostawców. Zamiast tego dostawcy obniżą cenę usług świadczonych na rzecz spółki o wartość świadczeń otrzymywanych od podatnika. Podatnik spytał Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy udostępnianie usługodawcom powierzchni magazynowych, socjalno-biurowych i administracyjnych oraz sprzętów i urządzeń należących do spółki wyłącznie na potrzeby realizacji dostaw towarów i usług na jej rzecz podlega opodatkowaniu VAT. Zdaniem podatnika nie. Dyrektor KIS nie zgodził się ze spółką. Podatnik zaskarżył interpretację do WSA w Poznaniu, lecz przegrał.

Usługi organizacji zakupów w kosztach bez ograniczeń

Rzeczpospolita, 2022-09-05, Maciej Łapuć

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 czerwca 2022 r., sygn. akt VIII SA/Wa 70/22 usługi polegające na wyborze dostawców i utrzymywaniu z nimi bieżących kontaktów, negocjowaniu umów, monitorowaniu warunków rynkowych surowców oraz dostaw nie są podobne do zarządzania, kontroli i badania rynku, a w konsekwencji nie podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych. Grupa kapitałowa, w której działa podatnik, pozyskuje surowce od dostawców zewnętrznych z całego świata. Podjęto decyzję o utworzeniu w ramach grupy odrębnych, scentralizowanych zespołów odpowiedzialnych za organizację zakupów. Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawarła umowę, na mocy której nabywa świadczone przez podmiot powiązany usługi organizacji zakupów. Podatnik zapytał, czy takie usługi podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów. Spółka uznała, że usługi te nie powinny podlegać ograniczeniom w zaliczaniu ich do kosztów podatkowych. Spółka argumentowała także, że nabywane usługi organizacji zakupów są nierozerwalnie i bezpośrednio związane z czynnością nabywania przez nią towarów. Organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem. Podatnik wniósł skargę na tę interpretację do WSA, który przychylił się do jego stanowiska i uchylił zaskarżoną interpretację.

Milion odliczenia dla producentów

Rzeczpospolita, 2022-09-06, Przemysław Wojtasik

W interpretacji o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.156.2022.1.MF Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż tylko producent może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na ekspansję. Z wnioskiem wystąpiła spółka, która jest hurtowym dostawcą owoców i warzyw na rynki europejskie. Kupuje je gotowe, przesortowane i spakowane w neutralne czarne kartony, od rolników i grup producenckich. Następnie dostarcza owoce i warzywa odbiorcom. Firma od dwóch lat jest właścicielem znaku towarowego. Zaczęła go umieszczać na kartonach. Spółka zaprojektowała i kupiła wykrojnik na niestandardowy karton na jabłka. Jest na nim jej znak towarowy. Obecnie kupuje kartony z logo od producenta opakowań i dostarcza je do sortowni owoców. Zapytała, czy ma prawo do ulgi na ekspansję. Spółka twierdzi, że tak. Fiskus miał jednak inne zdanie.