Przegląd prasy podatkowej 5–9.12.2022 r.

| Do przeczytania w 6 min

Zwolnienie holdingowe może być bardziej dostępne

Gazeta Prawna, 2022-12-07, Mariusz Szulc

Od 2022 r. spółkom holdingowym przysługują dwa rodzaje zwolnień, pierwsze pozwala uniknąć podatku od dochodu ze sprzedaży udziałów lub akcji spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego. Druga preferencja oznacza zwolnienie 95 proc. przychodów z dywidendy przekazanej przez spółkę zależną. Skorzystanie z obu rodzajów zwolnień wymaga spełnienia ustawowych warunków. Jeden z nich wymaga, aby spółka holdingowa posiadała bezpośrednio, nieprzerwanie przez minimum rok co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej. W żadnym przepisie nie wskazano jednak, od kiedy należy liczyć roczny okres bezpośredniego, nieprzerwanego posiadania udziałów lub akcji w spółce zależnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest zdania, że roczny okres posiadania udziałów lub akcji należy liczyć od 1 stycznia 2022 r., czyli od momentu, gdy weszły w życie przepisy o zwolnieniu holdingowym. Z uwagi na liczne wątpliwości wiceminister finansów w dniu 2 grudnia 2022 r. odpowiedział na interpelację poselską, w której przyznał, iż w ustawie wprowadzającej Polski Ład nie ma przepisów przejściowych, które by wprost regulowały tę kwestię. Skoro jednak celem było zwiększenie atrakcyjności tzw. reżimu holdingowego np. dla podmiotów zagranicznych, to, jak poinformował wiceminister, resort finansów „dokona ponownej analizy przedmiotowego zagadnienia”.

Wystawiając e-fakturę do paragonu wystarczy zachowanie jego kopii w pamięci fiskalnej

Rzeczpospolita, 2022-12-07, Jonasz Kopczyk

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.373.2022. 1.MN wyraził pogląd, iż podatnicy wystawiający na żądanie konsumentów faktury elektroniczne dokumentujące sprzedaż zaewidencjonowaną za pomocą kasy, nie muszą przechowywać paragonów dokumentujących te transakcje w postaci papierowej, jeśli wystawioną fakturę można powiązać z zapisaną w pamięci fiskalnej kasy kopią paragonu. Wniosek o interpretację złożyła spółka, która dokumentowała swoją sprzedaż internetową paragonem fiskalnym. Spółka podkreśliła, że informacje o paragonie, jak również pozostałe dokumenty i informacje dotyczące sprzedaży są przechowywane w pamięci kasy fiskalnej. Zgodnie z regulaminem sprzedaży internetowej każdy z klientów spółki wyraża żądanie wystawienia faktury VAT do paragonu fiskalnego i doręczenia jej drogą elektroniczną. Z tego względu do każdego paragonu spółka wystawia fakturę, a następnie doręcza ją klientowi w nieedytowalnym formacie PDF. Spółka chciała potwierdzić, że według przepisów dopuszczalna będzie praktyka zakładająca, że faktura dokumentująca sprzedaż internetową będzie przechowywana w formie elektronicznej, a paragon, do którego zostanie wystawiona zostanie zniszczony, podczas gdy jego kopia oraz innych dokumentów fiskalnych pozostanie w pamięci fiskalnej kasy. Dyrektor zgodził się z tym stanowiskiem.

Ulga przysługuje tylko na roboty do produkcji

Gazeta Prawna, 2022-12-05, Mariusz Szulc, Agnieszka Pokojska

Zgodnie z interpretacjami indywidualnymi Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.98.2022.1.MW i z 22 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.363.2022.2.SG.nowa preferencja podatkowa przysługuje na zakup robotów przemysłowych, a nie takich, które będą wykorzystywane w procesie logistyczno-magazynowym lub będą służyć do usprawnienia procesu odbioru, kontroli jakości i układania wytworzonego wcześniej produktu. O pierwszą interpretację wystąpiła spółka, która jest dystrybutorem produktów. Przechowuje je w magazynach, które postanowiła zmodernizować w taki sposób, aby towary zamawiane przez klientów były automatycznie kompletowane i wydawane z magazynu. Do tego potrzebne są jej roboty. Spółka zapytała, czy przy ich zakupie będzie mogła skorzystać z nowej ulgi na robotyzację. Dyrektor KIS stwierdził jednak, że spółka nie będzie miała prawa do ulgi, bo kupione przez nią roboty nie będą spełniać definicji zawartej w ustawie. W drugiej interpretacji Dyrektor KIS uznał, że definicji ustawowej nie spełniają też roboty wykorzystywane do usprawnienia procesu odbioru, kontroli jakości i układania wytworzonego wcześniej produktu. Spółka uważała, że ma prawo do tej preferencji, bo zdecydowała się na robotyzację, aby usprawnić proces produkcji butelek w swoim zakładzie. Dyrektor KIS był jednak innego zdania.

Prace wdrożeniowe nie są działalnością B+R

Gazeta Prawna, 2022-12-05, Weronika Dzięgielewska

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 czerwca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.1.2018.8.PC podatnik może mieć trudność z obroną stanowiska, że wydatki poniesione na działalność wdrożeniową stanowią koszty kwalifikowane, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania. Spółka z o.o. ponosi w ramach swojej działalności gospodarczej stałe wydatki na prace projektowe, mające na celu zwiększenie konkurencyjności oferowanych przez nią usług oraz usprawnienie procesów wewnętrznych. W ramach tych prac pracownicy spółki zajmują się testowaniem, ulepszaniem i wdrażaniem dostępnych na rynku systemów informatycznych obsługujących określone obszary działania spółki. Zdaniem spółki, opisana działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej. Z tym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS, ponieważ w ocenie organu działalność polegająca na wdrożeniu istniejących rozwiązań informatycznych nie ma na celu tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług. Podatnik zaskarżył interpretację, jednak przegrał w obu instancjach.

Darowizna majątku osobistego jest bez exit tax

Gazeta Prawna, 2022-12-06, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 grudnia 2022 r., sygn. akt II FSK 1187/20 przepisy o podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków nie dotyczą rozporządzania przez polskiego rezydenta majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą. W sprawie chodziło o polskiego rezydenta będącego wspólnikiem cypryjskiej spółki kapitałowej. Planował przekazać córce w darowiźnie udziały w tej spółce. Córka nie jest polskim rezydentem podatkowym, a wartość darowizny przekraczałaby 4 mln zł. Wspólnik sam nie prowadzi działalności gospodarczej. Uważał, że planowana darowizna nie będzie podlegała podatkowi od dochodów z niezrealizowanych zysków. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Podatnik zaskarżył interpretację i wygrał przed sądem drugiej instancji.

ZUS i fiskus muszą wyjaśnić ryczałty

Gazeta Prawna, 2022-12-08, Karolina Topolska

W firmach, gdzie będzie stosowana praca zdalna należy ustalić zasady zwrotu kosztów na wykonywanie obowiązków pracowniczych z domu i szacować ich wysokość. Trzeba będzie uwzględnić przy tym regulacje wynikające z nowelizacji kodeksu pracy, którą w połowie grudnia ma rozpatrzyć Senat. Prawdopodobnie najbardziej popularnym rozwiązaniem będzie ryczałt. Istnieją jednak pewne wątpliwości co do jego stosowania. Zgodnie bowiem z nowymi regulacjami wypłata ryczałtu nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie będzie podstawą opodatkowania i oskładkowania. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca powinien pokryć tylko koszty niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Z kolei gdy strony umówią się na zwrot innych kosztów, to muszą być one bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy w tej formule. Obecne wątpliwości dotyczą również tego, w jaki sposób mają być ustalone normy zużycia prądu i ich ceny oraz koszty internetu. Nie wiadomo też na ile ryczałt powinien odzwierciedlać wymiar pracy zdalnej w miesiącu w odniesieniu do tej wykonywanej w zakładzie pracy. Są też wątpliwości, czy ryczałt powinien być pomniejszany o absencje pracownika, zwłaszcza chorobowe. Z interpretacji podatkowych wynika, iż fiskus zgadza się na przyjmowanie średniej wielkości zużycia i przeciętnych kosztów sprzętu komputerowego, energii elektrycznej i innych mediów.

Bruksela zamierza przenieść VAT w erę cyfrową

Gazeta Prawna, 2022-12-08, Mariusz Szulc

W dniu 8 grudnia 2022 r. Komisja Europejska ma opublikować projekt dyrektywy wprowadzającej VAT w erę cyfrową (VAT in Digital Age). W dokumencie ma znaleźć się obowiązek elektronicznego fakturowania w czasie rzeczywistym przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Nowe obowiązki rozliczeniowe mogą czekać internetowe platformy sprzedażowe. Kolejna spodziewana zmiana to wymóg rozliczania w punkcie kompleksowej obsługi (VAT-OSS) podatku od każdej sprzedaży towarów lub usług na rzecz unijnego konsumenta. Projekt będzie musiał przejść zwykłą procedurę legislacyjną, a więc musi zostać zaakceptowany przez Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski.