Przegląd prasy podatkowej 6–10.06.2022 r.

| Do przeczytania w 5 min

Usługi dla jedynego podmiotu nie oznaczają od razu zakładu

Gazeta Prawna, 2022-06-06, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2696/19, to, że znajdująca się w Polsce spółka zależna podmiotu niemieckiego świadczy usługi tylko jemu i nikomu innemu nie oznacza jeszcze, że jest jego zakładem w Polsce. Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki produkcyjnej. W Polsce firma nie ma biura, magazynów ani nie zatrudnia pracowników. Co prawda oddelegowała do Polski pracowników, którzy pomogli uruchomić proces produkcyjny, ale zakończyli już swoje zadania. Problem dotyczył polskiej spółki powiązanej, której niemiecka firma zleca w Polsce produkcję pianek i klejów. Produkuje je z surowców należących bezpośrednio do firmy niemieckiej albo dostarczonych przez jej zagranicznych dostawców. Polska spółka sprzedaje gotowe produkty klientom niemieckiej firmy. Jest też wyłącznym dystrybutorem jej produktów spółki w Polsce, jednak działalność wykonuje we własnym imieniu i na własną rzecz, a za usługi na rzecz podmiotu niemieckiego otrzymuje wynagrodzenie powiększone o narzut. Spór z fiskusem dotyczył tego, czy polska spółka jest dla niemieckiego producenta zakładem w Polsce. Producent uważał, że tak nie jest. Nie zgodził się z nim jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała w obu instancjach.

Dyrektor KIS potwierdza niekorzystną zmianę dla spółek nieruchomościowych

Gazeta Prawna, 2022-06-06, Łukasz Zalewski

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.107.2022.2.MF, spółka, która nie amortyzuje nieruchomości dla celów bilansowych, nie może ich również amortyzować do celów podatkowych. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka nieruchomościowa, która zajmuje się wynajmem powierzchni biurowo-handlowej. Wskazała, że jako właściciel nieruchomości regularnie ponosi wydatki związane z zarządzaniem i jej utrzymaniem, w tym koszty licznych modernizacji. Zgodnie z przyjętą przez spółkę polityką rachunkowości nieruchomość była w latach ubiegłych i jest obecnie ujmowana w bilansie spółki jako „nieruchomość inwestycyjna”, i jest wyceniana według wartości godziwej. Natomiast dla celów podatkowych spółka traktuje ją jako środek trwały. W poprzednich latach dokonywała więc odpisów amortyzacyjnych. W związku z Polskim Ładem spółka powzięła wątpliwość, czy nadal może zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor KIS nie zgodził się jednak ze spółką.

Wyższy obrót i zatrudnienie nie zmniejszają zakresu zwolnienia

Gazeta Prawna, 2022-06-06, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 27 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1 3.4010.199. 2022.1.JKU, stwierdził, że firma działająca na podstawie zezwolenia strefowego lub decyzji o wsparciu nowej inwestycji może korzystać z wyższej kwoty pomocy publicznej, nawet jeżeli ze średniego przedsiębiorcy stanie się dużym. Pytanie zadała spółka działająca zarówno na podstawie zezwolenia strefowego wydanego jeszcze w 2009 r., jak i decyzji o wsparciu nowej inwestycji. W momencie otrzymania ich obu spółka była średnim przedsiębiorcą. Od 1 stycznia 2022 r., jeszcze przed poniesieniem całości kosztów kwalifikowanych (i wykorzystaniem całości pomocy publicznej), zmienił się jej status na dużego przedsiębiorcę. Spółka uważała, że zmiana statusu przedsiębiorstwa w toku realizowanej inwestycji nie wpływa na zmianę wskaźnika maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej i tym samym zakresu przysługującego zwolnienia podatkowego. Dyrektor KIS zgodził się ze spółką.

Przychód jest także wtedy, gdy zyskują obie strony

Gazeta Prawna, 2022-06-07, Joanna Adamowicz, Katarzyna Jędrzejewska

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2547/19, wyraził pogląd, że nieodpłatne świadczenia są podatkowym przychodem również wtedy, gdy korzysta z nich nie tylko beneficjent, na zasadzie dobrowolności, lecz także podmiot wykonujący świadczenie. Chodziło o firmę farmaceutyczną, która organizuje szkolenia i warsztaty medyczne dla lekarzy. Uczestnikom zapewnia transport, zakwaterowanie, wyżywienie, udział w prelekcjach i wykładach. Z każdym z nich podpisuje umowę sponsoringu, ale umowa nie zobowiązuje lekarza do jakichkolwiek świadczeń wzajemnych na rzecz firmy. Spółka spytała, czy uczestnicy szkoleń mają przychód z tego tytułu, że pokrywa ona za nich wszelkie koszty organizacji szkolenia i udziału w nim. Analogiczne pytanie zadała w sprawie kongresów organizowanych przez podmioty trzecie, które firma farmaceutyczna jedynie sponsoruje, reklamując przy okazji swoje produkty i sprzęt. Firma wyjaśniła, że w takich wypadkach również pokrywa za lekarzy koszty: opłaty rejestracyjnej, noclegu, transportu, ubezpieczenia w podróży. Faktury za te wydatki są wystawiane bezpośrednio na nią, a ona opłaca je bezpośrednio na rachunek wystawcy faktury. Uważała, że w żadnej z tych sytuacji lekarze nie uzyskują przychodu. Innego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Firma zaskarżyła interpretację i przegrała w sądach obu instancji.

Spółka zarządzająca SSE może skorzystać z jednej preferencji

Gazeta Prawna, 2022-06-08, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2621/19, wyraził pogląd, że jeżeli spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną zaliczy wydatek do kosztów podatkowych, to nie może go drugi raz uwzględnić przy ustalaniu dochodu zwolnionego. Chodziło o spółkę, która zarządza jedną ze specjalnych stref ekonomicznych. W związku z tym ponosiła wydatki na rozwój strefy: zakup gruntów inwestycyjnych oraz budowę i rozbudowę budynku parku technologicznego. Dochód spółki zarządzającej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na budowę i nabycie nieruchomości. Istota sporu sprowadzała się do tego, czy spółka może najpierw zaliczyć ponoszone wydatki do kosztów podatkowych, a następnie uwzględnić je przy ustalaniu dochodu zwolnionego na podstawie rozporządzenia. Spółka uważała, że może tak zrobić. Nie zgodził się z nią Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, a następnie sądy obu instancji.

PIT od zaliczkowej dywidendy jednak zmalał

Gazeta Prawna, 2022-06-08, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 czerwca 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.176.2022.1.MR, potwierdził, że spółka ma prawo dokonać odliczenia 90 proc. ryczałtu od PIT przy wypłatach zaliczek na poczet dywidendy. Pytanie zadała spółka, która planowała wybór ryczałtu od dochodów spółek. To oznaczałoby, że musiałaby płacić podatek dopiero od wypłaty zysku, w tym także w formie zaliczek na poczet dywidendy. Płaciłaby 10-proc. estoński CIT. Jednocześnie potrącałaby jako płatnik 19-proc. PIT od wypłacanej wspólnikowi dywidendy. Będąc małym podatnikiem odliczałaby 90 proc. ryczałtu należnego od dochodów spółki. W 2021 r. przepis mówił o odliczaniu 90 proc. należnego ryczałtu (od dochodów spółek) od PIT wspólnika z tytułu wypłaconej dywidendy. Natomiast od 2022 r. mówi o odliczeniu 90 proc. tego ryczałtu od PIT wspólnika z tytułu podzielonego zysku spółki. Spółka uznała więc, że mogłaby dokonać tego odliczenia również przy wypłatach zaliczek na poczet dywidendy. Dyrektor KIS się z nią zgodził.