Przegląd prasy podatkowej 7.02–11.02.2022

| Do przeczytania w 7 min

Bez ewidencji nie ma przychodu z nieodpłatnych świadczeń

Gazeta Prawna, 2022-02-07, Krzysztof Bałękowski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2022 r., sygn. akt II FSK 1106/19 pracownik ma przychód z nieodpłatnego świadczenia tylko wtedy, gdy można mu przypisać konkretną wartość przysporzenia. W sprawie chodziło o spółkę, która mając problem ze znalezieniem pracowników, postanowiła zatrudnić osoby z miejscowości oddalonych od zakładu. Ze względu na brak komunikacji publicznej oraz zatrudnienie w dużej części cudzoziemców niedysponujących własnymi pojazdami, firma zdecydowała się zapewnić pracownikom bezpłatny dowóz do i z miejsca pracy. W tym celu wynajęła autokary. Ponosiła z tego tytułu stałe opłaty, więc nie prowadziła ewidencji pracowników faktycznie korzystających z transportu. Spółka zapytała, czy dowóz stanowi dla pracowników nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy. Według niej nie. Spółka tłumaczyła, że zapewnienie transportu pracownikom leży w jej interesie, bo w przeciwnym wypadku miałaby problemy z prawidłową organizacją pracy. Ponadto, z transportu mogą korzystać wszyscy pracownicy i nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na poszczególną osobę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem, w związku z czym spółka zaskarżyła interpretację. Sądy obu instancji przyznały rację spółce.

Czy zwrot dopłat byłym wspólnikom spółki jest opodatkowany

Rzeczpospolita, 2022-02-07, Monika Jańczak

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie 8 czerwca 2021 r. wydał kontrowersyjny wyrok, sygn. akt I SA/Rz 323/21 w temacie zwrotu dopłat byłym wspólnikom. WSA uznał bowiem, iż w momencie podjęcia uchwały o zwrocie dopłat powstaje po stronie udziałowców, na rzecz których zwrot dopłat został uchwalony, roszczenie o zwrot tych dopłat. Roszczenie to nie przechodzi na nabywcę udziałów (jeżeli nie zostanie przeniesione odrębną czynnością), a zatem zwrot dopłat byłym udziałowcom może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Większość organów podatkowych i sądów twierdzi jednak nadal, że zwrot dopłat dokonany po zbyciu udziałów przez wspólnika, który pierwotnie wniósł je do spółki kapitałowej, nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Można rozliczyć stratę powstałą przed restrukturyzacją

Rzeczpospolita, 2022-02-07, Karol Migas, Agnieszka Nowakowska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z 12 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.300.2021. 1.BKD potwierdził, że podatnicy, którzy przejęli albo nabyli inny podmiot lub jego zorganizowaną część, będą mogli uwzględnić swoje wcześniejsze straty w zeznaniu podatkowym za 2021 rok. Sprawa dotyczyła podatnika, który został poddany restrukturyzacji polegającej na nabyciu w całości majątku spółki matki. Połączenie zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w grudniu 2020 r. Przed dokonaniem reorganizacji, spółka posiadała nierozliczone straty z lat ubiegłych. Spółka zapytała, czy będzie uprawniona do rozliczenia strat podatkowych, poniesionych przed dniem połączenia, w kolejnych latach podatkowych przypadających po 1 stycznia 2021 r., tj. po dniu wejścia w życie nowych przepisów ograniczających rozliczenie strat. Zdaniem podatnika ograniczenie nie znajduje zastosowania w odniesieniu do połączenia zarejestrowanego przed dniem wprowadzenia przepisu, tj. 1 stycznia 2021 r. Organ uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Płatności przez wewnętrzne systemy bez restrykcji w CIT

Rzeczpospolita, 2022-02-07, Magdalena Jakubowska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 września 2021 r., sygn.. 0114-KDIP2-2.4010.176.2021.2.RK wyraził pogląd, iż regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów za pośrednictwem wewnątrzgrupowych systemów rozliczeniowych albo systemów zarządzania finansami nie powoduje negatywnych konsekwencji w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przewidzianych dla płatności dokonywanych bez pośrednictwa rachunku bankowego albo na rachunek bankowy niezgłoszony na tzw. białej liście podatników VAT. W przedmiotowej sprawie spółka lokuje nadwyżki środków finansowych na rachunkach bankowych w zagranicznych bankach zarządzanych przez podmiot centralny. Na rachunkach są deponowane środki pieniężne należące do wszystkich podmiotów w grupie uczestniczących w systemie zarządzania środkami finansowymi. Saldo spółki na rachunku zintegrowanym jest tworzone z kwot wpłaconych na to konto oraz rozliczeń wnioskodawcy z podmiotami powiązanymi uczestniczącymi w systemie. Środki zdeponowane na rachunku zintegrowanym są wykorzystywane co do zasady na regulowanie bieżących zobowiązań spółki. Spółka może pobrać środki, co zostanie odzwierciedlone na saldzie jej rachunku zintegrowanego. Rachunek główny podmiotu centralnego, jako nieobjęty systemem zarządzania finansami grupy, nie został wykazany na tzw. białej liście podatników VAT. Zdaniem spółki, jej zobowiązania uregulowane za pośrednictwem systemu zarządzania finansami nie podlegają ograniczeniom określonym w ustawie o podatku dochodowym. Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

Można odliczyć składki członkowskie prezesa

Gazeta Prawna, 2022-02-08, Agnieszka Pokojska

W interpretacji indywidualnej z 2 lutego 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.620.2021.1.SH Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż spółka projektowa może odjąć od przychodu składki członkowskie zapłacone za prezesa z tytułu jego przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowej Izby Architektów RP. Spółka, która o to spytała, wyjaśniła, że projekty wykonują dla niej zleceniobiorcy, którzy nie mają uprawnień budowlanych wymaganych do urzędowego zatwierdzenia projektów. Jedyną osobą, która ma odpowiednie kwalifikacje do zatwierdzania projektów, jest prezes zarządu, który jednocześnie jest jednym ze wspólników. Zgodnie z uchwałą zarządu spółka zobowiązała się wypłacić prezesowi jednorazowe wynagrodzenie za świadczenie usług weryfikacji i autoryzacji dokumentacji projektowych oraz do pokrycia kosztów opłaty członkowskiej w izbach. Spółka zapytała, czy opłacone składki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor KIS to potwierdził.

Wynagrodzenie wspólników jest kosztem dla spółki

Gazeta Prawna, 2022-02-08, Katarzyna Jędrzejewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.542.2021.2.ŚS przedstawił stanowisko zgodnie z którym wypłata na rzecz wspólników spółki z o.o. z tytułu wynagrodzeń za świadczenia niepieniężne na rzecz spółki jest dla niej kosztem uzyskania przychodu. Spytała o to spółka z o.o., której wspólnikami są dwie osoby fizyczne. Planowano wprowadzić do umowy spółki postanowienia zobowiązujące obu wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki w zakresie świadczenia usług konsultingu w sferze biznesowej oraz doradztwa biznesowego i restrukturyzacyjnego. Wspólnicy dostawaliby za te świadczenia wynagrodzenie na podstawie wystawionych przez spółkę rachunków, według stawek rynkowych. Wspólnicy nie byliby zatrudnieni w spółce. Spółka zapytała, czy będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie płacone wspólnikom za świadczenia niepieniężne wykonywane na jej rzecz. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że to możliwe.

Świadczenia z porozumień zbiorowych z PIT

Gazeta Prawna, 2022-02-09, Krzysztof Bałękowski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 stycznia 2022 r., sygn. akt II FSK 1170/19 dodatkowe odprawy wypłacane za rozwiązanie stosunku pracy na podstawie zbiorowych porozumień, bez względu na ich nazwę, nie mają charakteru odszkodowawczego i podlegają opodatkowaniu PIT. Chodziło o kobietę, z którą pracodawca rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron. Do rozwiązania stosunku pracy doszło w ramach grupowego zwolnienia w rozumieniu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Kobiecie wypłacono odprawę pieniężną oraz jednorazowe dodatkowe odszkodowanie na podstawie porozumienia zawartego przez pracodawcę z organizacjami związkowymi. Od obu świadczeń odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy. Kobieta uważała, że dodatkowe odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu. Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Kobieta zaskarżyła więc interpretację. Sądy obu instancji przyznały rację organowi podatkowemu.

Fiskus nie zarobi na serwerach

Gazeta Prawna, 2022-02-10, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt: II FSK 1115/19 uznał, iż miejsce na dysku to nie urządzenie przemysłowe, więc od wynagrodzenia za jego używanie nie ma podatku u źródła. Sprawa dotyczyła polskiej spółki zajmującej się produkcją wyrobów z metalu i ich handlem. We wniosku wyjaśniła, że swoją działalność prowadzi w specjalnej strefie ekonomicznej. Spółka tłumaczyła, że kupuje od niemieckiej firmy usługę wynajmu serwerów. Kontrahent oddaje do jej dyspozycji określonej objętości dysk serwera komputerowego w celu przechowywania na nim baz danych. Spółka uważała, że nie jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego niemieckiemu kontrahentowi. Dysk serwera komputerowego użytkowany w usłudze wynajmu nie jest bowiem urządzeniem przemysłowym, ponieważ nie bierze udziału w procesie produkcji. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Spółka zaskarżył interpretację i wygrała.