Przegląd prasy podatkowej 7.06–11.06.2021 r.

| Do przeczytania w 5 min

Stałej placówki nie ma, gdy brak własnego personelu

Gazeta Prawna, 2021-06-07, Mariusz Szulc

W dniu 3 czerwca 2021 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, sygn. akt C-931/19, zgodnie z którym przedsiębiorca, który wynajął swoją nieruchomość za granicą, ale do obsługi najmu wykorzystuje pracowników innego podmiotu, nie zapłaci VAT w obcym państwie – nie ma tam bowiem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Niemniej jednak, w Polsce urzędy skarbowe prezentują stanowisko, zgodnie z którym VAT w naszym kraju powinny płacić nawet te zagraniczne firmy, które nie posiadają tu własnej nieruchomości i nie zatrudniają własnego personelu – wystarczy, że wykorzystują do własnych celów zaplecze techniczne i personalne oferowane przez polskiego przedsiębiorcę. W sprawie chodziło o brytyjską spółkę, właściciela nieruchomości zlokalizowanej w Austrii. Spółka wynajęła tę nieruchomość dwóm austriackim przedsiębiorcom. Upoważniła przy tym inny podmiot działający w Austrii do obsługi wynajmu. W opinii spółki nie była ona zobowiązana do zapłaty austriackiego VAT. Organ podatkowy był jednak innego zdania. Ostatecznie spór na korzyść spółki rozstrzygnął TSUE.

 

Spółka w PGK, a czas na odliczenie straty ucieka

Gazeta Prawna, 2021-06-07, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.139.2021.1.AW, pięcioletni okres, w którym można kompensować stratę z lat ubiegłych biegnie nawet po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej. Chodzi o sytuację, w której spółka poniosła w przeszłości stratę podatkową, a następnie podpisała wraz z innymi podmiotami umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej. Podatnicy są zdania, że wraz z przystąpieniem do PGK pięcioletni termin na odliczenie straty ulega zawieszeniu. Pięcioletni termin na odliczenie straty może więc biec na nowo dopiero z chwilą, gdy PGK zostanie rozwiązana. Wojewódzkie Sądy Administracyjne zgadzają się z podatnikami.

 

Obsługa techniczna udzielonej pożyczki nie jest usługą finansową

Rzeczpospolita, 2021-06-07, Kinga Piotrowska

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 listopada 2020 r., sygn. akt I FSK 315/18, orzekł, że gromadzenie, kompletowanie dokumentacji, prowadzenie wszelkich rozliczeń związanych z pożyczkami przeniesionymi na nowego wierzyciela nie jest usługą zarządzania pożyczkami przez pożyczkodawcę i nie może korzystać ze zwolnienia z VAT. Spółka świadczy w ramach prowadzonej działalności usługi finansowe polegające na udzielaniu pożyczek, za co otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkobiorców. W związku z potrzebą rozwoju dojdzie do przeniesienia portfela wierzytelności na nowego wierzyciela. Spółka zamierza podpisać umowę dotyczącą zarządzania wierzytelnościami z tytułu udzielonych przez siebie pożyczek znajdujących się w majątku nowego wierzyciela. W związku z tym otrzyma od niego wynagrodzenie za zarządzanie. Podatnik uważał, iż wynagrodzenie to będzie zwolnione z VAT, ponieważ wskazane usługi można traktować jako usługi zarządzania kredytami udzielonymi przez kredytobiorcę. Organ nie zgodził się ze spółką, a sądy zaakceptowały stanowisko fiskusa.

 

Przenoszenie nadwyżki VAT się nie przedawnia

Gazeta Prawna, 2021-06-08, Łukasz Zalewski

W dniu 24 lutego 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, sygn. akt I FSK 126/20, zgodnie z którym  po pięciu latach fiskus nie może kwestionować wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Nie oznacza to jednak, że podatnik traci tym samym prawo do przenoszenia jej na kolejne okresy rozliczeniowe. Chodzi o sytuację, w której podatnik wykazuje w deklaracji nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym i postanawia przenieść ją na następny okres rozliczeniowy, licząc że wykaże wtedy na tyle duży obrót, by móc tę nadwyżkę odjąć od bieżącego podatku należnego. NSA stwierdził, iż nadwyżka VAT staje się, w wyniku przeniesienia, składnikiem ewentualnego zobowiązania podatkowego w nowym okresie rozliczeniowym. Kolejne rozliczenie powoduje bowiem, że wcześniejsza nadwyżka nie jest już tą samą nadwyżką, lecz nową. Problem sprowadza się do tego, czy nadwyżkę tę można przenosić w nieskończoność. NSA orzekł, że tak, bo termin przedawnienia, o którym mowa w ordynacji podatkowej, nie ogranicza w czasie możliwości przenoszenia na kolejne okresy nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

 

Pracodawca może odzyskać VAT od kart Multisport

Gazeta Prawna, 2021-06-10, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacjami indywidulanymi Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.112.2021.2.IK, oraz z 19 maja 2021 r., sygn. 0114-KDIP1 3.4012.70.2021.4.JG, zakup kart sportowych dla pracowników pozwala odliczyć podatek naliczony, jeżeli choć w części nie był on sfinansowany z ZFŚS. Przekazania takich kart podwładnym nie trzeba natomiast ewidencjonować w kasie fiskalnej, nawet gdy pracownik dopłacił część ceny. W interpretacji chodziło o przedsiębiorcę, który kupił karty Multisport dla pracowników. W odpowiedzi Dyrektor KIS wyjaśnił, że jeżeli zakupy kart Multisport były choć częściowo finansowane ze środków obrotowych pracodawcy, to nie można twierdzić, iż przy zakupie działał on wyłącznie jako administrator środków z ZFŚS. Dla celów opodatkowania VAT nie ma też znaczenia, że transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu produkcji. To zaś oznacza, że przekazanie benefitów pracownikom w obu przypadkach podlegało opodatkowaniu. Tym samym spółki, realizując odpłatne transakcje i działając w charakterze podatnika VAT, zachowały prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

Skarbówka zgadza się na ryczałt przy udostępnieniu logo

Gazeta Prawna, 2021-06-10, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 kwietnia 2021 r., sygn. 0115 KDIT1.4011.23.2021.2.MR, potwierdził, że od czynszu za dzierżawę prawa do używania znaku towarowego można płacić 8,5-proc. ryczałt ewidencjonowany. Z wnioskiem o interpretację wystąpił wspólnik spółki jawnej, która ma zarejestrowane znaki towarowe. Wspólnik chce je wydzierżawiać innym firmom, co będzie się pokrywać z zakresem prowadzonej przez nią działalności. Podatnik zapytał, czy może płacić ryczałt od przychodów z dzierżawy. Dyrektor KIS potwierdził stanowisko podatnika.

 

Odsetki przy zakupie spółki to zyski kapitałowe

Gazeta Prawna, 2021-06-10, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 26 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.93.2021.2.BG uznał, że skoro przychód ze zbycia udziałów lub akcji jest zaliczany do zysków kapitałowych, to tak samo należy rozliczać odsetki od pożyczki zaciągniętej na nabycie tych walorów. Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację argumentowała, że odsetki nie mają związku z dywidendą otrzymaną od spółki zależnej ani z innymi zyskami kapitałowymi – jest to raczej zapłata za pożyczkę, która umożliwia zwiększenie przychodów spółki z działalności operacyjnej. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem.