Przegląd prasy podatkowej 7–11.03.2022 r.

| Do przeczytania w 7 min

Faktura pobrana z portalu firmowego nie jest fakturą pustą

Rzeczpospolita, 2022-03-07, Tobiasz Szczepaniak

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lutego 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.934.2021.1.IK, udostępnienie dodatkowych, identycznych faktur na portalu nie powoduje wystawienia więcej niż jednego dokumentu dotyczącego tego samego zdarzenia gospodarczego. Wnioskodawca przesyła faktury VAT w dwóch formach: elektronicznej i papierowej. Forma elektroniczna jest przewidziana dla kontrahentów, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie w takiej formie, a w formie papierowej dla podmiotów, które nie wyraziły takiej zgody. Do wysłania dokumentów księgowych w formie elektronicznej wnioskodawca wykorzystuje portal firmowy, który jednocześnie służy wnioskodawcy do udzielania kontrahentom informacji o złożonych przez nich zamówieniach. Wnioskodawca planuje rozwinięcie portalu o możliwość sprawdzenia i pobrania faktur VAT przez kontrahentów. Udostępnienie będzie następowało automatycznie w momencie wprowadzenia przez wnioskodawcę faktury do systemu finansowo-księgowego. Portal będzie przesyłał spółce informacje o tym czy i kiedy kontrahent pobrał fakturę VAT. Wnioskodawca zadał pytanie czy fakturę udostępnioną na portalu należy uznawać, za odrębną fakturę. Spytał też o możliwość anulowania faktury dostarczonej kontrahentowi przez portal. Zdaniem wnioskodawcy, faktury udostępnione zarówno na portalu, jak i wysłane elektronicznie lub papierowo są identyczne zarówno co do numeru, jak i treści. Tym samym, występuje tylko jedna faktura, jednak potencjalnie w kilku egzemplarzach. Wnioskodawca uważa, że ma prawo do anulowania faktur, nawet jeśli zostały one wysłane w formie elektronicznej, lecz nie zostały odebrane przez kontrahenta. Organ zgodził się z podatnikiem.

Mniej obowiązków z zakresu cen transferowych dla sprzedawców

Rzeczpospolita, 2022-03-07, Agnieszka Osik

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 stycznia 2022 r., syg. 111-KDIB1-2.4010.385.2021.1.AW uznał, że jeżeli rzeczywistym właścicielem jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, to weryfikacji pod kątem powstania obowiązku raportowania co do zasady podlegają wyłącznie transakcje zakupowe. Z wnioskiem wystąpiła polska spółka z o.o., której działalność polega przede wszystkim na świadczeniu usług doradczych. Wnioskodawca planuje zawarcie umowy zakupu usługi od niepowiązanego kontrahenta krajowego oraz umowy sprzedaży usługi z krajowym podmiotem niepowiązanym. Zdaniem wnioskodawcy, w odniesieniu do transakcji sprzedażowych nie będzie obowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych, gdyż to wnioskodawca będzie rzeczywistym właścicielem należności jako podmiot świadczący usługi. Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Można rozliczyć należności za nieterminowe naprawy

Rzeczpospolita, 2022-03-07, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 25 stycznia 2022 r., sygn. I SA/Gd 1073/21 z kosztów są wyłączone tylko te kary umowne i odszkodowania, które zostały wprost wskazane w negatywnym katalogu takich wydatków. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zajmuje się świadczeniem usług m.in. w zakresie napraw lokomotyw oraz podzespołów taborowych. Od lat zawiera umowy na naprawy różnego typu. W większości znajdują się w nich zapisy o karach umownych z tytułu niedotrzymania terminu wykonania naprawy. Spółka została obciążona dwiema notami z tytułu kar umownych za opóźnienia. Spółka zapytała, czy zapłacone kary umowne za nieterminowe wykonanie napraw są dla niej kosztem uzyskania przychodów. W ocenie spółki zapłata kar umownych ma związek z jej przychodem, bo co najmniej służy jego zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła. Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem. Jednak spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Firma odliczy od przychodu wydatki na pracowników ze wschodu

Rzeczpospolita, 2022-03-07, Przemysław Wojtasik

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.152.2021.4.Ś stwierdził, iż opłaty za wynajem kwater dla zatrudnionych Ukraińców są podatkowym kosztem. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka z o.o., która podpisuje umowy zlecenia z Ukraińcami. Udostępnia im miejsca noclegowe i pokrywa opłaty. Podkreśla, że jest to niezbędne do wykonania umowy. Dojazdy do zakładu sprawiają bowiem wiele trudności i zajmują dużo czasu. Bez zakwaterowania zleceniobiorców nie mogłaby zapewnić sobie personelu niezbędnego do prowadzenia działalności. Skarbówka zgodziła się z tym stanowiskiem.

Działalność zwolniona z CIT, ale koszty odjęte jeszcze od przychodów opodatkowanych

Gazeta Prawna, 2022-03-07, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 lutego 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.710.2021.1.AN jeżeli koszty pośrednie, związane z działalnością zwolnioną z podatku dochodowego wskazaną w decyzji o wsparciu, zostały poniesione przed uzyskaniem tejże decyzji, to należy je odliczyć na zasadach ogólnych od przychodów opodatkowanych. Co innego, jeśli zostały one poniesione po uzyskaniu decyzji o wsparciu. W takiej sytuacji powinny być rozpoznane w momencie uzyskania pierwszych przychodów z działalności zwolnionej z podatku dochodowego.

Know-how kosztem bez limitu

Gazeta Prawna, 2022-03-07, Krzysztof Bałękowski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1316/19 orzekł, iż prawo do zaliczenia całego wydatku do kosztów uzyskania przychodów nie zależy od tego, czy i w jakim zakresie podatnik uwzględnił ten wydatek w cenie swojego towaru lub usługi. Spółka zamierzała pozyskać od podmiotu powiązanego licencję na korzystanie z know-how dotyczącego gospodarki towarami na potrzeby zarządzania dużymi sklepami samoobsługowymi. Uważała, że wydatki na know-how nie będą limitowane, bo są one niezbędne i bezpośrednio związane ze świadczonymi usługami.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był jednak innego zdania. Stwierdził, że koszty nabycia od podmiotu powiązanego licencji na korzystanie z know-how będą tylko pośrednio związane ze świadczonymi przez spółkę usługami czy sprzedażą towarów, będą więc limitowane. Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. NSA przyznał jednak rację spółce.

Nieobowiązkowe posiłki też kosztem

Gazeta Prawna, 2022-03-07, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 3 marca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1 2.4010.1.2022.1.EJ przedstawił stanowisko, zgodnie z którym posiłki profilaktyczne są kosztami uzyskania przychodów, nawet gdy pracodawca nie ma obowiązku ich zapewnienia. Spółka wyjaśniła, że zapewnia posiłki profilaktyczne pracownikom nadzoru, mimo że w tym wypadku spółka jako pracodawca nie ma takiego obowiązku. Spółka wyjaśniła, że przekazuje te posiłki bezpłatnie, więc traktuje to jako przychód z nieodpłatnych świadczeń i potrąca z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy. Chciała się upewnić, że do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć wydatki na zakup posiłków dla pracowników, nawet gdy otrzymane przez nią faktury są opisane jako „usługa gastronomiczna”. Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem spółki.

Spółka, która nie kombinuje nie musi nic korygować

Rzeczpospolita, 2022-03-09, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 1 lutego 2022 r., sygn.. akt: I SA/Bd 835/21 orzekł, iż gdy faktura dokumentuje rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, które co do zasady podlega opodatkowaniu, to sam fakt wystawienia jej przedwcześnie nie kreuje obowiązku zapłaty podatku. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zajmuje się sprzedażą maszyn rolniczych. Z każdym klientem zawierana jest pisemna umowa sprzedaży, która określa szczegółowo m.in. termin i warunki dostawy, cenę oraz termin i sposób jej zapłaty. Jednak większość maszyn jest zamawiana i sprowadzana od producenta czy dystrybutora dopiero pod daną umowę. Spółka tłumaczyła, że zdarza się, iż jest proszona o wystawienie faktury jeszcze przed dostawą maszyny i zapłatą ceny. Zdarza się, że na skutek okoliczności od niej niezależnych, w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury nie następuje ani zapłata, ani dostawa maszyny. Spółka zapytała, czy faktura wystawiona przedwcześnie nie będzie tzw. pustą fakturą, a w przypadku faktury wystawionej w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed datą powstania obowiązku podatkowego nie jest zobowiązana do wystawienia korekty faktury pierwotnej. Uważała także, że faktura wystawiana przed dostawą i zapłatą może nie zawierać daty dostawy i/lub otrzymania należności. Fiskus nie zgodził się z jej stanowiskiem, więc spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Do neutralności aport nie musi obejmować wszystkiego

Rzeczpospolita, 2022-03-09, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie z 16 lutego 2022 r. w wyroku sygn. akt: I SA/Lu 636/21 orzekł, iż każdy zespół składników majątkowych, dający się wyodrębnić poprzez funkcjonalne powiązanie, polegające na przydatności do realizacji określonego działania gospodarczego – bez względu na jego organizacyjne wyodrębnienie w postaci zakładu czy też oddziału – będzie „przedsiębiorstwem”. Związek międzygminny zapytał, czy wniesienie aportem do spółki całości substancji majątkowej składającej się na zakład zagospodarowania odpadów komunalnych można uznać za wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Tym samym czy będzie to transakcja neutralna na gruncie CIT. Zdaniem fiskusa zakład nie stanowi przedsiębiorstwa. W ocenie urzędników nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej. Musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Samorządowcy zaskarżyli interpretację i wygrali.