Przegląd prasy podatkowej 8-12.08.2022 r.

| Do przeczytania w 8 min

Nie będzie podwójnego VAT w transakcjach łańcuchowych

Rzeczpospolita, 2022-08-07

Jak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 lipca 2022 r., w sprawie C‑696/20, sankcyjny VAT przy wewnątrzwspolnotowych nabyciach towarów (WNT) nie może być stosowany w kraju rozpoczęcia transportu, nawet jeśli nabywca posłużył się numerem VAT nadanym przez ten kraj. Sprawa dotyczyła drugiego w kolejności podatnika w transakcji łańcuchowej (trójstronnej), na którego organ podatkowy nałożył sankcyjny VAT. Chodziło o transakcję, w której towary wysyłane były od pierwszego podmiotu z Polski bezpośrednio do ostatniego podmiotu z innego państwa członkowskiego. Drugi podmiot w łańcuchu (pośrednik), będący spółką z siedzibą w Holandii, był zarejestrowany dla celów VAT również w Polsce. Dostawy pomiędzy pierwszym a drugim podmiotem uznano za dostawy krajowe opodatkowane stawką 23-proc. VAT. Natomiast transakcja dokonana przez drugi podmiot na rzecz ostatniego podmiotu w łańcuchu została rozpoznana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), opodatkowana stawką 0-proc. VAT. Organ podatkowy stwierdził, że strony transakcji popełniły błąd przy kwalifikacji dostaw. Zdaniem organu to dostawa pomiędzy pierwszym i drugim podmiotem łańcucha powinna być uznana za transkację wewnątrzwspólnotową (WDT dla pierwszego podmiotu, a WNT dla podmiotu drugiego). Zatem według organu, skoro drugi podmiot podał kontrahentowi swój polski numer VAT to pierwsza w łańcuchu spółka była zobowiązana do zafakturowania dostawy ze stawką 23-proc. VAT, a z kolei druga spółka utraciła prawo do odliczenia VAT należnego z tej transakcji. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który powziął wątpliwość co do zgodności z przepisami unijnymi zastosowania sankcyjnego VAT przez organ podatkowy, więc skierował sprawę do TSUE. W swoim wyroku TSUE stwierdził, że wyłączenie możliwości odliczenia podatku VAT z WNT, wiążącego się z WDT opodatkowanego 23-proc VAT, nie jest zgodne z zasadami proporcjonalności i neutralności podatkowej.

 

Skorzystanie z IP Box wymaga prowadzenia ewidencji

Rzeczpospolita, 2022-08-07, Julia Balińska

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 lipca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.198.2022.2.JKU, jednoczesne stosowanie ulgi badawczo-rozwojowej oraz ulgi IP Box jest możliwe dopiero po wprowadzeniu przez podatnika ewidencji spełniającej kryteria określone w przepisach ustawy. Spółka, której dotyczy sprawa prowadzi działalność polegającą m.in. na tworzeniu oprogramowania o innowacyjnym charakterze. Według spółki jej działalność ma charakter twórczy, systematyczny, a w jej ramach nabywana jest nowa wiedza oraz następuje odpowiednie połączenie zdobytej wiedzy. Spółka prowadzi odpowiednie ewidencje na cele zastosowania ulgi B+R, jednakże, według niej, prowadzona na dany moment ewidencja nie spełnia kryteriów wymaganych w przepisach o uldze IP BOX. Wątpliwości spółki dotyczyły możliwości zastosowania ulgi B+R, a w następnym roku łącznego skorzystania z ulgi B+R oraz IP BOX. Zdaniem spółki będzie mogła ona skorzystać z ulgi B+R w 2021 r., a od 1 stycznia 2022 r. poprzez dostosowanie ewidencji księgowej do wymogów ulgi IP BOX, będzie miała prawo zastosowania obu ulg jednocześnie. Organ podatkowy potwierdził stanowisko spółki w części możliwość skorzystania z ulgi B+R w 2021 r. Fiskus natomiast nie zgodził się z momentem rozpoczęcia prawa do jednoczesnego stosowania ulgi B+R i IP BOX, wskazując, że będzie to możliwe dopiero od momentu odpowiedniego dostosowania ewidencji do preferencji IP BOX. Z tego wynika, że jeżeli dostosowanie ewidencji będzie miało miejsce w trakcie 2022 r., to od tego momentu możliwe będzie zastosowanie obu ulg na raz.

Amortyzacja mieszkań jeszcze tylko w 2022 r.

Gazeta Prawna, 2022-08-08, Agnieszka Pokojska

W interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 lipca 2022 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.523.2022.1.JS, stwierdzono, że jeszcze tylko do końca 2022 r. można rozpoznawać w kosztach uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych, nabytych przed 1 stycznia 2022 r. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił przedsiębiorca, który chciał potwierdzić czy nadal może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od trzech mieszkań nabytych przed 2022 r. na dotychczasowych zasadach aż do pełnego zamortyzowania nieruchomości. Podatnik twierdził, że ma do tego prawo, ponieważ wprowadzona Polskim Ładem zmiana zasad amortyzacji, polegająca na wykluczeniu z możliwości rozpoznawania w kosztach amortyzacji nieruchomości mieszkalnych oraz praw o charakterze mieszkalnym, również tych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r., jest niezgodna z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych i interesów w toku. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem, wskazując, że na podstawie przepisu przejściowego, podatnicy mogą jeszcze przez 2022 r. stosować przepisy dotyczące amortyzacji na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. Ponadto, organ podatkowy dodał, że w kwestii ewentualnej niekonstytucyjności przepisu może orzec Trybunał Konstytucyjny.

 

Belki w garażu czy hali sposobem na niższy podatek

Gazeta Prawna, 2022-08-08, Łukasz Zalewski

W wyroku z dnia 24 maja 2022 r., sygn. akt III FSK 590/21, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przy określaniu wysokości kondygnacji na potrzeby podatku od nieruchomości należy uwzględnić odległość mierzoną od podłoża do najniższego trwałego elementu konstrukcyjnego stropu. Sprawa dotyczyła występującej z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości spółki – właściciela hali produkcyjnej z podziemną kondygnacją, w której ze stropów pomieszczeń wystają belki konstrukcyjne. Spółka dotychczas uwzględniała w kalkulacji podatku całość powierzchni użytkowej pomieszczenia, podczas gdy, jej zdaniem, dla potrzeb opodatkowania należało uwzględnić wysokość pomieszczeń do najniższego trwałego elementu stropu, czyli, w jej przypadku, do wysokości belek. Takie wyliczenie skutkowało opodatkowaniem jedynie połowy powierzchni użytkowej pomieszczenia. Prezydent miasta i organ odwoławczy nie zgodzili się ze stanowiskiem spółki, wskazując, że powinna ona rozdzielić opodatkowanie hali pomiędzy pomieszczenia z belkami i pomieszczenia bez nich. Spór trafił do sądu I instancji, który to zwrócił uwagę, że w orzecznictwie występują rozbieżności w sposobie liczenia powierzchni użytkowej, jednakże w swoim wyroku nie zaaprobował stanowiska spółki. Dopiero NSA zgodził się ze spółką.

 

Pożyczka między spółkami powiązanymi zwolniona z VAT

Gazeta Prawna, 2022-08-09, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.400.2022.4.WN, udzielenie pożyczki podmiotowi powiązanemu podlega, co do zasady, opodatkowaniu VAT i zarazem jest to czynność zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. W sprawie chodziło określenie skutków podatkowych udzielenia podmiotowi powiązanemu pożyczki przez spółkę, która nie prowadzi profesjonalnej działalności w zakresie usług pożyczkowych. Organ podatkowy w wydanej interpretacji wskazał, że udzielenie pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki i w efekcie rodzi ona obowiązki w VAT, mimo że nie znajduje się to w jej zakresie przedmiotowym.

 

Odsetki od pożyczek wlicza się do proporcji odliczenia

Gazeta Prawna, 2022-08-09, Łukasz Zalewski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 5 sierpnia 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 332/22, orzekł, że udzielanie przez dewelopera pożyczek na zakup działek pod zabudowę nie jest transakcją pomocniczą wyłączoną z proporcji VAT. Sprawa dotyczyła spółki deweloperskiej, która udziela podmiotom powiązanym oraz niepowiązanym pożyczek na zakup gruntów, na których budowane są osiedla mieszkaniowe. Wątpliwością spółki było to, czy odsetki otrzymywane od udzielonych pożyczek powinny być uwzględniane przy obliczaniu współczynnika dla odliczania VAT przez podatników, którzy wykonują zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT. Zdaniem spółki, otrzymane odsetki dotyczą czynności pomocniczych, w związku z tym nie należy uwzględniać ich w kalkulacji proporcji sprzedaży. Innego zdania był organ podatkowy, stwierdzając, że spółka nie może uznać udzielanych przez nią pożyczek za czynności pomocnicze, w konsekwencji odsetki powinny pomniejszać proporcję odliczenia VAT. Spółka wniosła skargę do WSA argumentując, że pożyczki mają dla niej incydentalny charakter i stanowią niewielki ułamek generowanego dochodu z działalności deweloperskiej. Sąd podtrzymał w mocy stanowisko fiskusa stwierdzając, że wartość transakcji nie ma decydującego znaczenia dla uznania jej za pomocniczą, a samo udzielanie pożyczek stanowi model biznesowy spółki. Wyrok jest nieprawomocny.

 

Pierwsze zasiedlenie liczy się od momentu konsumpcji

Gazeta Prawna, 2022-08-09, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 2529/21, pierwszym zasiedleniem jest rozpoczęcie właściwego używania budynku lub jego części (lokalu). Sprawa dotyczyła spółki, która w 2021 r. zamierzała kupić lokale usługowe od innej firmy, która z kolei zakupiła je od dewelopera w 2017 r. Lokale te dopiero w 2020 i 2021 r. zaczęły być użytkowane poprzez oddanie ich w najem. Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretacje, aby ustalić czy planowany zakup lokali będzie czynnością opodatkowaną, czy zwolnioną z VAT. Według spółki zakupu ten będzie opodatkowany VAT z uwagi na fakt, że dojdzie do niego przed upływem dwóch lat od daty pierwszego zasiedlenia. Spółka uważała, że pierwsze zasiedlenie należy rozumieć jako oddanie budynku do użytkowania, do jakiego jest on przeznaczony, czym w jej sprawie był moment rozpoczęcia najmu lokali w 2020 i 2021 r. Z powyższym nie zgodził się fiskus, twierdząc, że momentem pierwszego zasiedlenia było nabycie przez inną firmę lokali bezpośrednio od dewelopera w 2017 r. Sprawa trafiła do WSA, który zgodził się ze stanowiskiem spółki wskazując, że pierwszym zasiedleniem jest rozpoczęcie procesu „konsumowania” budynku lub jego części, a więc właściwego używania budynku lub jego części (lokalu). Wyrok jest nieprawomocny.

 

Sprzedaż nieruchomości może być opodatkowana ryczałtem

Gazeta Prawna, 2022-08-11, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji indywidualnej z dnia 8 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4011.418.2022.3.RK, stwierdził, że transakcje sprzedaży nieruchomości oraz otrzymany wcześniej zadatek mogą być opodatkowane stawką 10-proc. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorca, którego dotyczy sprawa, w ramach swojej działalności kupuje i sprzedaje nieruchomości. Podatnik rozważa zmianę formy opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2023 r. Jednocześnie, planuje on w ramach prowadzonej działalności sprzedać nieruchomość w 2023 r., przy czym niewykluczone, że jeszcze w 2022 r. otrzyma zaliczkę lub zadatek na poczet tej sprzedaży. Przedsiębiorca powziął wątpliwości czy przychód ze zbycia tej nieruchomości w 2023 r. (łącznie z uzyskanym jeszcze w 2022 r. zadatkiem lub zaliczką) będzie mógł opodatkować stawką 10-proc. oraz czy uzyskanie przychodu powyżej 2 mln euro, w związku ze sprzedażą nieruchomości, nie pozbawi go prawa do opodatkowania ryczałtem od miesiąca kolejnego po sprzedaży. Dyrektor KIS potwierdził prawo do zastosowania ryczałtu ze stawką 10-proc. w związku ze sprzedażą nieruchomości. Warunkiem dla zastosowania ryczałtu jest to, aby w 2022 r. roczny przychód przedsiębiorcy nie przekroczył progu 2 mln euro. Natomiast w związku z przekroczeniem progu 2 mln euro w 2023 r., prawo do opodatkowania przychodów z działalności ryczałtem przedsiębiorca utraci dopiero w 2024 r. Ponadto, organ podatkowy potwierdził, że otrzymana w 2022 r. zaliczka lub zadatek nie zostaną opodatkowane w momencie ich wpłaty, a dopiero gdy przekształcą się w definitywną należność.