Najczęściej zadawane pytania

 

1. Czy jest możliwość odroczenia spłaty podatku od nieruchomości?

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują możliwość odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty należnego podatku lub zaległości podatkowej, a także umorzenia w całości lub w części zaległości i odsetek za zwłokę (art. 67a Ordynacji), jednak wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Odroczenie/umorzenie/zwolnienie następuje na wniosek podatnika, jednak wniosek ten musi być umotywowany ważnym interesem podatnika/publicznym.

2. Jeśli moja firma zdecyduje się nie składać korekty za 2020 rok, to jakie odsetki zostaną naliczone?

W przypadku niezłożenia przez spółkę X deklaracji na podatek od nieruchomości za 2020 rok, od zaległości podatkowej z tytułu nieuiszczonych rat podatku za styczeń (należnej do 31.01), luty (do 17.02) i marzec (do 16.03) naliczane są odsetki za zwłokę. Wysokość odsetek jest kalkulowana za każdy dzień zwłoki w płatności według stopy procentowej 8% w skali roku.
 
Osoby reprezentujące Spółkę ponoszą również odpowiedzialność karno-skarbową za niezłożenie deklaracji w terminie i za nieterminowe uiszczanie należności publiczno-prawnych, za co grozi kara grzywny (w przypadku wysokich kwot – również kara pozbawienia wolności).

3. Czy i w jaki sposób spółka może przygotować swoją SPV do zmniejszenia wpływów z najmu, jeśli najemcy przestaną płacić czynsz w związku ze spowolnieniem rynku?

Tarcza antykryzysowa wprowadziła pakiet rozwiązań prawno-podatkowych, które mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii koronawirusa, a z których mogą skorzystać przedsiębiorcy z branży nieruchomości. Dostępne rozwiązania podatkowe odnoszą się m.in. do wydłużenia terminów zapłaty podatku CIT, czy opłaty za użytkowanie wieczyste bądź zwolnienia przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową w związku z pandemią, z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości za część roku 2020.

4. Czy spółka X może zapłacić podatek w oparciu o wpływy z najmu, a nie wystawione faktury? Czy może zastosować rozwiązanie, polegające na niewystawianiu faktur najemcom, jeśli wie, że płatność zostanie zakwestionowana?

W celu zmiany zasad fakturowania i uzgodnień dotyczących umów najmu, niezbędne jest przeanalizowanie zawartych umów najmu (np. pod kątem możliwości udzielania obniżek, możliwości wprowadzania zmian do umowy). W ramach tarczy antykryzysowej ustawodawca przewidział zaś szczególne rozwiązania znajdujące zastosowanie do właścicieli centrów handlowych.

5. Moja firma nie zapłaciła VAT i chce wystąpić o odroczenie płatności na kolejne 90 dni, czy to możliwe?

Tarcza antykryzysowa nie uwzględnia wydłużenia terminu zapłaty VAT, w związku z tym należy złożyć wniosek o odroczenie płatności. Z uwagi na fakt, że obowiązek podatkowy już powstał będzie to wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, jakie naliczone zostaną od upływu terminu płatności do dnia złożenia wniosku.

6. Moja firma będzie miała do zapłaty spory VAT. Jakie są skutki niezapłacenia?

Tarcza antykryzysowa nie uwzględnia wydłużenia terminu zapłaty VAT, w związku z tym należy złożyć wniosek o odroczenie płatności podatku. Niezapłacenie podatku bez złożenia wniosku będzie wiązać się z ryzykiem dodatkowych odsetek podatkowych i ryzykiem odpowiedzialności karno-skarbowej.

7. Czy wnioski o ulgi w spłacie podatków są obciążone opłatą prolongacyjną 4%?

Tarcza przewiduje wyłączenie z opłaty prolongacyjnej wniosków złożonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

8. Czy aby zapłacić zaliczki PIT od wynagrodzeń pracowników za marzec i kwiecień do dnia 1 czerwca trzeba złożyć jakiś wniosek?

Nie. Termin na zapłatę zaliczek PIT został z mocy ustawy przedłużony do 1 czerwca, dla płatników, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

9. Jeśli moja spółka zgodzi się na obniżenie czynszu na kilka miesięcy, czy musi to zostać uzgodnione z wyprzedzeniem? Czy obniżenie czynszu za okres od kwietnia do czerwca można uzgodnić w maju?

Zgoda spółki na obniżenie czynszu może zostać uzgodniona w dowolnym momencie, powinna jednak zostać wyrażona w podpisanym aneksie do umowy najmu. Jeśli obniżenie czynszu za okres od kwietnia do czerwca nastąpi w maju i np. faktura za kwietniowy czynsz została już wystawiona, obniżka będzie wymagała korekty faktury i rozliczeń podatkowych. Spółka X będzie zobowiązana uwzględnić fakturę korygującą w swoich rozliczeniach CIT i VAT na bieżąco, tj. w miesiącu wystawienia korekty.

10. Czy moja firma może zmienić sposób fakturowania czynszu z miesięcznego na kwartalny? Jak będą wyglądały rozliczenia w przypadku wystawienia faktury za kwiecień nie pod koniec marca, a pod koniec czerwca za cały drugi kwartał 2020 roku?

Zmiana postanowień co do terminu fakturowania wymaga podpisania aneksu do umowy najmu. Wówczas faktura wystawiona łącznie za cały kwartał będzie rozliczana w ostatnim miesiącu, tj. w czerwcu za drugi kwartał 2020 roku.

11. Jeśli moja firma zmieni częstotliwość fakturowania, czy doprowadzi to do opóźnienia w obowiązku płatności VAT?

Wszelkie zmiany częstotliwości fakturowania powinny być poparte zawarciem porozumień lub aneksów do umów najmu.

 


 

Zadaj pytanie ekspertom

Jeśli poruszone kwestie nie wyczerpały Państwa pytań lub potrzebne jest bardziej szczegółowe wyjaśnienie, zapraszamy do kontaktu.
  • Będzie nam łatwiej udzielić szczegółowej odpowiedzi wiedząc, jakiej branży dotyczy pytanie.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.