Najczęściej zadawane pytania

 

1. Czy jest możliwość odroczenia spłaty podatku od nieruchomości?

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują możliwość odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty należnego podatku lub zaległości podatkowej, a także umorzenia w całości lub w części zaległości i odsetek za zwłokę (art. 67a Ordynacji), jednak wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Odroczenie/umorzenie/zwolnienie następuje na wniosek podatnika, jednak wniosek ten musi być umotywowany ważnym interesem podatnika/publicznym.

2. Jeśli moja firma zdecyduje się nie składać korekty za 2020 rok, to jakie odsetki zostaną naliczone?

W przypadku niezłożenia przez spółkę X deklaracji na podatek od nieruchomości za 2020 rok, od zaległości podatkowej z tytułu nieuiszczonych rat podatku za styczeń (należnej do 31.01), luty (do 17.02) i marzec (do 16.03) naliczane są odsetki za zwłokę. Wysokość odsetek jest kalkulowana za każdy dzień zwłoki w płatności według stopy procentowej 8% w skali roku. Osoby reprezentujące Spółkę ponoszą również odpowiedzialność karno-skarbową za niezłożenie deklaracji w terminie i za nieterminowe uiszczanie należności publiczno-prawnych, za co grozi kara grzywny (w przypadku wysokich kwot – również kara pozbawienia wolności).

3. Czy i w jaki sposób spółka może przygotować swoją SPV do zmniejszenia wpływów z najmu, jeśli najemcy przestaną płacić czynsz w związku ze spowolnieniem rynku?

Tarcza antykryzysowa wprowadziła pakiet rozwiązań prawno-podatkowych, które mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii koronawirusa, a z których mogą skorzystać przedsiębiorcy z branży nieruchomości. Dostępne rozwiązania podatkowe odnoszą się m.in. do wydłużenia terminów zapłaty podatku CIT, czy opłaty za użytkowanie wieczyste bądź zwolnienia przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową w związku z pandemią, z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości za część roku 2020.

4. Czy spółka X może zapłacić podatek w oparciu o wpływy z najmu, a nie wystawione faktury? Czy może zastosować rozwiązanie, polegające na niewystawianiu faktur najemcom, jeśli wie, że płatność zostanie zakwestionowana?

W celu zmiany zasad fakturowania i uzgodnień dotyczących umów najmu, niezbędne jest przeanalizowanie zawartych umów najmu (np. pod kątem możliwości udzielania obniżek, możliwości wprowadzania zmian do umowy). W ramach tarczy antykryzysowej ustawodawca przewidział zaś szczególne rozwiązania znajdujące zastosowanie do właścicieli centrów handlowych.

5. Moja firma nie zapłaciła VAT i chce wystąpić o odroczenie płatności na kolejne 90 dni, czy to możliwe?

Tarcza antykryzysowa nie uwzględnia wydłużenia terminu zapłaty VAT, w związku z tym należy złożyć wniosek o odroczenie płatności. Z uwagi na fakt, że obowiązek podatkowy już powstał będzie to wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, jakie naliczone zostaną od upływu terminu płatności do dnia złożenia wniosku.

6. Moja firma będzie miała do zapłaty spory VAT. Jakie są skutki niezapłacenia?

Tarcza antykryzysowa nie uwzględnia wydłużenia terminu zapłaty VAT, w związku z tym należy złożyć wniosek o odroczenie płatności podatku. Niezapłacenie podatku bez złożenia wniosku będzie wiązać się z ryzykiem dodatkowych odsetek podatkowych i ryzykiem odpowiedzialności karno-skarbowej.

7. Czy wnioski o ulgi w spłacie podatków są obciążone opłatą prolongacyjną 4%?

Tarcza przewiduje wyłączenie z opłaty prolongacyjnej wniosków złożonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

8. Czy aby zapłacić zaliczki PIT od wynagrodzeń pracowników za marzec i kwiecień do dnia 1 czerwca trzeba złożyć jakiś wniosek?

Nie. Termin na zapłatę zaliczek PIT został z mocy ustawy przedłużony do 1 czerwca, dla płatników, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

9. Jeśli moja spółka zgodzi się na obniżenie czynszu na kilka miesięcy, czy musi to zostać uzgodnione z wyprzedzeniem? Czy obniżenie czynszu za okres od kwietnia do czerwca można uzgodnić w maju?

Zgoda spółki na obniżenie czynszu może zostać uzgodniona w dowolnym momencie, powinna jednak zostać wyrażona w podpisanym aneksie do umowy najmu. Jeśli obniżenie czynszu za okres od kwietnia do czerwca nastąpi w maju i np. faktura za kwietniowy czynsz została już wystawiona, obniżka będzie wymagała korekty faktury i rozliczeń podatkowych. Spółka X będzie zobowiązana uwzględnić fakturę korygującą w swoich rozliczeniach CIT i VAT na bieżąco, tj. w miesiącu wystawienia korekty.

10. Czy moja firma może zmienić sposób fakturowania czynszu z miesięcznego na kwartalny? Jak będą wyglądały rozliczenia w przypadku wystawienia faktury za kwiecień nie pod koniec marca, a pod koniec czerwca za cały drugi kwartał 2020 roku?

Zmiana postanowień co do terminu fakturowania wymaga podpisania aneksu do umowy najmu. Wówczas faktura wystawiona łącznie za cały kwartał będzie rozliczana w ostatnim miesiącu, tj. w czerwcu za drugi kwartał 2020 roku.

11. Jeśli moja firma zmieni częstotliwość fakturowania, czy doprowadzi to do opóźnienia w obowiązku płatności VAT?

Wszelkie zmiany częstotliwości fakturowania powinny być poparte zawarciem porozumień lub aneksów do umów najmu.

12. Co mogę zrobić, jeśli kontrahent nie zapłaci faktury w terminie?

W okresie rozliczeniowym, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze, podatnik może zmniejszyć dochód podatkowy o kwotę niezapłaconej przez kontrahenta faktury. Podatnik będzie musiał dokonać korekty odliczenia dopiero w momencie zapłaty faktury przez kontrahenta. Innymi słowy, w przypadku zwłoki w płatności, ekonomicznie prowadzi to do sytuacji, w której dochód nie podlega opodatkowaniu do czasu uregulowania należności przez kontrahenta. Powyższy mechanizm dotyczy również podatników rozliczających się w formie zaliczek uproszczonych.
Z odliczenia mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Art. 38o dodany ustawą wprowadzającą Tarczę antykryzysową 4.0
1. Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, o którym mowa w art. 25 ust. 19 pkt 1, przysługuje w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
2. Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 25 ust. 6, mogą zmniejszyć zaliczkę należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:
1) 9% wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika albo
2) 19% wartości wierzytelności – w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.
3. Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej, przysługującego na podstawie ust. 2, jest wyższa od tej zaliczki, o nieodliczoną wartość zmniejsza się zaliczki należne za kolejne miesiące.
4. Zmniejszenia na podstawie ust. 2 i 3 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
5. Podatnik, który dokonał zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3, obowiązany jest do zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki należnej za miesiąc, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
6. Przepisy ust. 2–5 stosuje się:
1) do wierzytelności, o których mowa w art. 18f ust. 9, 10, 13 i 18, oraz
2) do zaliczek należnych, których termin płatności upływa w 2020 r.
7. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19.

13. W związku z COVID-19 moja firma nie była w stanie zrealizować niektórych kontraktów, przez co musiała zapłacić kary umowne i odszkodowania. Czy takie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu?

Zasadniczo przepisy ustawy o PIT i CIT wprost wyłączają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów większości kar i odszkodowań. Zgodnie jednak z przepisami Tarczy antykryzysowej zapłacone kary i odszkodowania związane z wadami dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz wynikające ze zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli powstały w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
Art. 38t dodany ustawą wprowadzającą Tarczę antykryzysową 4.0
Art. 38t. Przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 nie stosuje się do zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

14. Moja firma nie zgłosiła Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej schematu podatkowego w ustawowym terminie. Czy może zrobić to później?

Tarcza antykryzysowa przesunęła obowiązek raportowania schematów podatkowych (których termin zgłoszenia biegł lub nie rozpoczął się w okresie od 31 marca 2020 r.) do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Warto zatem zweryfikować ponownie termin zgłoszenia schematu podatkowego, prawdopodobnie jest on zawieszony na mocy nowych przepisów. Jeżeli jednak obowiązany do zgłoszenia schematu podatkowego uchybił ustawowemu terminowi powinien jak najszybciej zgłosić schemat i złożyć czynny żal. W innym przypadku należy liczyć się z konsekwencjami karno-skarbowymi.
Zaznaczamy, że powyższe zawieszenie biegu terminów nie dotyczy zgłaszania schematów transgranicznych.
Art. 31y ust. 1 nowelizowany ustawą o Tarczy antykryzysowej 4.0
„1. W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.”

 


 

Zadaj pytanie ekspertom

Jeśli poruszone kwestie nie wyczerpały Państwa pytań lub potrzebne jest bardziej szczegółowe wyjaśnienie, zapraszamy do kontaktu.

  • Będzie nam łatwiej udzielić szczegółowej odpowiedzi wiedząc, jakiej branży dotyczy pytanie.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.