Outsourcing księgowości

| Do przeczytania w 2 min

TPA świadczy szereg specjalistycznych usług z zakresu księgowości. Outsourcing księgowości to pełne przejęcie procesów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i bieżących rozliczeń podatkowych podmiotu.

Szczegółowy zakres usługi podlega dostrojeniu do funkcji realizowanych przez naszych Klientów we własnym zakresie. Może także zostać rozszerzony o funkcje dodatkowe, takie jak specjalistyczne raportowanie okresowe, cash management czy aktywny monitoring należności.

Nasz zespół księgowy świadczy usługi, które obejmują w szczególności:

 • ewidencjonowanie źródłowych dokumentów księgowych
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych zarówno dla celów księgowych, jak i podatkowych, oraz naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • prowadzenie rejestru rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu oraz sprzedaży
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i VAT zgodnie z przepisami prawa
 • sporządzanie obowiązkowych informacji dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i NBP
 • sporządzanie podstawowych raportów w języku polskim (bilans, rachunek zysków i strat).

Ponadto TPA oferuje wsparcie w następujących obszarach:

 • sporządzanie okresowych raportów niestandardowych (zgodnych z indywidualnymi potrzebami klienta)
 • kontakty z organami administracji oraz audytorami
 • aktualizacja danych rejestrowych
 • współpraca w przygotowaniu zakładowego planu kont z opisem
 • współpraca w przygotowaniu wewnętrznych procedur księgowych
 • współpraca przy przenoszeniu ksiąg do działu księgowości wewnętrznej
 • szkolenia dla pracowników w zakresie procedur księgowych
 • pomoc w przygotowaniu faktur sprzedaży oraz faktur wewnętrznych.

 

Kontakt